Asıl iş nedir? Yardımcı iş nedir? (2. Dosya)

 

ÖNEMLİ NOT
Başbakan sayın Ahmet DAVUTOĞLU’nun 22.03.2016 tarihli açıklaması üzerine; İlk izlenimimi paylaşmak isterim. Başbakan açık ve net bir şekilde ifade etti. 1 Kasım 2015 tarihinden önce işe giren tüm taşeron işçileri asıl iş ya da yardımcı iş ayrımı olmadan kadroya alınacak. Ancak gördüğüm kadarıyla bunun bir istisnası olacak. Başbakan’ın deyimiyle “Mahalli idarelerin alt işveren firmalarında çalışan taşeron işçiler, yine bu mahalli idareler tarafından kurulacak şirketlerde istihdam edilecek.” Sözün özü: Belediyeler ve il özel idareleri hariç diğer kurumlardaki bütün taşeron işçileri kadroya alınacak. Belediyelerde ve il özel idarelerinde çalışan taşeron işçiler ise kadroya alınmayacak; ancak bunlar artık özel şirketler aracılığıyla değil de kurumların kendi şirketleri tarafından istihdam edilecek.

Not: Yukarıda yazılanlar ilk izlenimden ibarettir. Tasarı, plan ve bütçe komisyonuna havale edildiği anda detaylı bir yazı yayımlayacağım.

Asıl iş nedir? Yardımcı iş nedir? (İkinci Dosya)

Yaklaşık bir ay önce yazdığım “Asıl iş nedir? Yardımcı iş nedir?” konulu yazım oldukça ilgi gördü. Bu ilginin sebebi ise hükûmetin taşeron işçilerden asıl işi yapanları kadroya alacağına dair oluşan beklentiydi.

Bu yazımdan sonra fark ettim ki; asıl işin ne olduğu, yardımcı işin ne olduğu konusunda işçiler arasında tam bir bilgi eksikliği var. Özellikle yazıya gelen yorumlarda, yardımcı iş olduğu çok belli olan işlerde bile bu işlerin asıl iş olup olmadığının sorulduğunu gördüm.

O halde ilk yazının devamı niteliğinde olan bu yazımda asıl iş ve yardımcı iş kavramlarını işyeri bazında örneklerle açıklamaya çalışayım. Bu açıklamalarımın bir kısmı benim yorumum olmakla beraber önemli bir kısmı Yargıtay kararlarına dayanmaktadır.

Kimlerin kadroya alınıp kimlerin alınmayacağının takdiri hükumette ve nihai olarak TBMM’dedir. Dolayısıyla iktidar tarafından istenirse yardımcı işleri yapanlar da kadroya alınabilir. Aslında şu anda asıl mühim olan soru şudur: Kamu kurumlarında asıl iş, yardımcı iş ayrımı nasıl yapılacak? Fiilen yaptığı iş ile resmiyette yapıyor göründüğü iş farklı olan taşeron işçileri ne olacak? Bu soruların cevabı ne yazık ki bende yok. Ancak kanun tasarısının hazırlanması aşamasında, uygulanan yöntemle ilgili bilgi  sahibi olursam buradan elbette değerlendiririm.

Kamu kurumları ve işyerleri nezdinde hangi işler asıl iştir ve hangileri yardımcı iştir? Bu sorunun cevabını bildiğim kadarıyla vermeye çalışacağım. Burada, bütün işler yer almayacak; çünkü bilmediğim konuda yorum yaparak kimseyi yanıltmak istemem. Ama bu liste, yeni ve güvenilir bilgilere sahip olundukça yenilecektir.

Başlamadan önce bir hususta açıklama yapmam gerekiyor. Asıl iş / yardımcı iş tespiti “işyeri” bazında yapılmalıdır. Yani bir iş A işyerinde asıl işken, aynı iş B işyerinde yardımcı iş olabilir.

Yardımcı işler

Asıl işlerin neler olduğundan bahsetmeden önce genel kural olarak yardımcı iş kabul edilen işlerden bahsetmekte yarar vardır. Bu işler doğası gereği bütün kamu kurumlarında yardımcı iş olarak kabul edilir. Buna göre; güvenlik, temizlik (oda-bina vb. temizlik) ve yemek işleri, kamu kurumlarında elektrik teknikerliği, santral operatörlüğü gibi işler –normal şartlar altında- yardımcı işlerdir.

Bakanlık taşra teşkilatlarında asıl iş

İl sağlık müdürlüğü, malmüdürlüğü, milli eğitim müdürlüğü, gençlik ve spor il müdürlüğü gibi bakanlıkların il yapılanmalarında ofis ortamında büro işi yapanların, sekreterlerin, muhasebe vb. işleri yapanların asıl işi yaptığını söylemek mümkündür. Buralarda temizlik, kalorifercilik, güvenlik, yemek vb. faaliyetleri yapan işçiler ise yardımcı işleri yapmaktadır.

Hastanelerde asıl iş

Hastanelerde asıl iş sağlık hizmeti yürütmektir. Buna göre sağlık hizmeti gerçekleştirenler ile yardımcı sağlık hizmeti gerçekleştirenlerin yaptığı işler asıl iştir. Hastanelerde asıl iş yapanlar:

 • Doktorlar, diş hekimleri, eczacılar ve veteriner hekim
 • Fizyoterapist, ebe – hemşire, biyolog, psikolog ya da diyetisyen
 • Laborantlar, anestezistler, röntgen teknisyenleri ile diğer sağlık teknisyenleri
 • Hasta bakıcı personel, tıbbi sekreterler, acil tıp uzmanları
 • Burada unvanını anmadığımız ama sağlıkla ilgili lise / yüksekokul / lisans derecesinde mezuniyeti olup mezun olduğu alanlarda çalışanlar

Hastanelerde otomasyon, veri girişi, hasta karşılama ve yönlendirme, hastaya doküman verilmesi, arşiv tutma ve dosyalama, elektrik teknikerliği, bilgisayar teknikerliği, bilgi işlem faaliyetleri, yemek hazırlama işleri, kat temizliği işleri yardımcı iştir. Hastanelerde otomasyon işiyle ilgili şu yazıma da göz atabilirsiniz.

Belediyelerde asıl iş

Belediyelerin temel işi belediyecilik hizmeti yürütmektir. Peki bunun kapsamı nedir? Bunu anlamanın en kolay yolu 5393 sayılı Belediye Kanununa bakmaktır. Bu kanunda belediyelerin görev ve sorumlulukları tek tek sayılmıştır. O halde belediyelerde asıl işler, kanunda belediyelere verilen aşağıdaki görevlerden ibarettir:

 • İmar, su kanalizasyon, ulaşım ve benzeri kentsel alt yapı işleri
 • Coğrafi ve kent bilgi sistemi kurma işleri
 • Çevre ve çevre sağlığı hizmetleri, temizlik ve katı atık işleri, çöp toplama faaliyetleri
 • Zabıta faaliyetleri, itfaiye işleri, acil yardım işleri , kurtarma ve ambulans faaliyetleri
 • Şehir içi trafik üzerine faaliyetler
 • Defin ve mezarlıklarla ilgili faaliyetler
 • Ağaçlandırma faaliyetleri, park, bahçe ve yeşil alan işleri
 • Kültür ve sanat faaliyetleri, turizm ve tanıtım işleri, gençlik ve spor orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtlarına ilişkin yürütülen faaliyetler
 • Sosyal hizmetler ve yardımlar üzerine yapılan faaliyetler, nikah işleri, meslek ve beceri edindirme işleri
 • Kadınlar için ve çocuklar için açılan konuk evlerine dair faaliyetler
 • Toplu taşıma faaliyetleri (Metro, otobüs vb.)

Örneğin belediyelerde çevre temizliği yapan yani çöp toplayan işçiler asıl iş yaparken bina içinde kat temizliği / oda temizliği yapan işçiler yardımcı iş yapmaktadır.

Aynı şekilde belediyede toplu taşıma otobüsü süren bir şoför asıl iş yapmaktayken belediye çalışanlarını evlerinden toplayarak işe getiren servis şoförü yardımcı iş yapmaktadır.

Öğrenci yurtlarında asıl iş

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun (KYK) amacı, yüksek öğrenim görmekte olan öğrencilere kredi vermek, yurt yaptırmak ve yurt işletmesini sağlamak suretiyle Türk gençlerinin yüksek öğrenimini, sosyal ve kültürel gelişimini kolaylaştırmaktır. Bu nedenle aşağıdaki işler asıl iş olarak kabul edilmelidir (Yargıtay 9 H. 2007/1469 E.):

 • Öğrenci yurtlarında barınma ve yurt işletilmesi faaliyetleri
 • Öğrenci yurdunda temizlik işleri
 • Öğrenci yurdunda çamaşır yıkama işleri
 • Öğrenci yurdunda kalorifer hizmetleri

Kanaatimce yurtlarda yemekhane ve kantin işleri asıl iş değildir. Bunların asıl işe yardımcı işler olduğunu düşünüyorum.

Karayollarında asıl iş

Karayolları Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda, kurumun görevleri sayılmıştır. O halde bu görevleri fiilen yürüten işçiler asıl işi yapmaktadır. Karayollarında asıl işler:

 • Otoyol, Devlet ile il yolları ağına giren kara yolları güzergahları ile bunların değişikliklerine ilişkin planları hazırlama işleri
 • Kara yollarını yapmak, yaptırmak, güvenle kullanılmalarını temin edecek şekilde sürekli bakım altında bulundurma, onarma, işletme faaliyetleri
 • Otoyollar ve bunların üstünde bulunan bakım ve işletme tesisleri ile hizmet tesislerinin, diğer mal ve hizmet üreten birimleri ile varlıklarının yapımını ve/veya bakım ve onarımını ve/veya işletmesini yapmak ya da denetleme işleri
 • Kara yollarındaki işaretlemelerin kontrolü faaliyetleri
 • Yol işaretlerini belirleme faaliyetleri, bu işaretleri uygun yerlere koyma işleri
 • Görev alanındaki işler için gerekli plan, harita, etüt ve proje işleri ile ar-ge çalışmaları faaliyetleri
 • Kara yollarının yapımı, bakımı ve onarımı ile emniyet içinde işlemesi için gerekli olan tesisleri hazırlayacağı ve hazırlatacağı planlara ve projelere göre yapma, donatma, işletme, bakımını ve onarımını yapma faaliyetleri
 • Kara yollarının temizliği işleri, çevre düzenlemesi ve yol boyu ağaçlandırması faaliyetleri ile peyzaj hizmetleri
 • Tarihi köprülerin bakımları ve onarımları

Üniversitelerde asıl iş

Yükseköğretim Kanununun 12nci maddesinde yüksek öğretim kurumlarının görevleri açık bir şekilde belirtilmiştir. Buna göre; bir yüksek öğretim kurumu olan üniversitelerde asıl işler temel olarak şu şekilde sıralanabilir:

 • Eğitim – öğretim, bilimsel araştırma, yayım ve danışmanlık yapmak
 • Eğitim teknolojisini üretme, geliştirme, kullanma ve yaygınlaştırma  üzerine faaliyetler

Üniversitelerde teknisyenlik, santral operatörlüğü vb. işlerin yardımcı iş olduğunu kabul etmek gerekir.

Huzurevlerinde asıl iş

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde faaliyet göstermekte olan huzur evleri, yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezleri, konuk evleri vb. yerlerde; bizzat bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde katkı sağlayan doktor, hemşire, psikolog, sosyal çalışmacı vb. asıl işi yaparken; teknisyen, aşçı, bekçi, berber vb. görevliler ise bu açıdan biraz tereddütlü bir durum içindedir.

Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliğinde “Kuruluşta görev yapan teknisyen, teknisyen yardımcısı, kaloriferci, şoför, aşçı, bekçi, berber, hizmetli ve diğer personel görevlerini, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütür. Kendi alanlarıyla ilgili her çeşit işi gören ve sorumluluğunu taşıyan bu personelin çalışacakları birim, görevleri, çalışma koşul ve esasları yönetim tarafından saptanır.” denerek bu işi yapan çalışanlar ayrı bir yere konulmaktadır.

Ama Huzurevinin tanımı ise şöyle yapılmaktadır: “Huzurevi: 60 yaş ve üzerindeki yaşlı kişileri huzurlu bir ortamda bakmak, korumak ve bu kişilerin sosyal ve psikolojik gereksinimlerini karşılamak amacıyla kurulan yatılı sosyal hizmet kuruluşudur.” Bu bakımdan da huzur evinde kalanların yemek ihtiyaçlarının ya da korunmalarının ve hatta ısınmalarının bile huzurevlerinin görevleri arasında olduğu söylenebilir.

Benim şahsi kanaatim, huzurevlerindeki aşçı, kaloriferci, temizlikçi vb. çalışanların da asıl işi yaptığı yönündedir.

Tarım ve hayvancılık il müdürlüklerinde asıl iş

Tarım il müdürlüklerinde tarım ve hayvancılık faaliyetleri üzerine fiilen görev yapanlar asıl işi yapmaktadır. Bunların başında da ziraat mühendisleri, veterinerler vb. gelmektedir.

Radyo ve televizyonlarda asıl iş

Radyo ve televizyonlarda asıl işi yapanlar, bizzat radyoculuk ve televizyonculuk faaliyetinin yerine getirilmesini sağlayan ışıkçı, sesçi, kameraman, spiker, sunucu vb. çalışanlardır. Bu unvanlar artırılabilir.

PTT’de asıl iş

PTT’nin asıl işinin posta hizmeti vermek olduğu tartışmasızdır. Bunun dışında kanunların kendine verdiği yetkiye dayanarak yaptığı her iş de asıl işidir. Özellikle PTT’de taşeron olarak çalışıp posta dağıtıcılığı yapan taşeron işçilerin yaptığı işin asıl iş olduğu kanaatindeyim.

Misafirhanelerde asıl iş

Bazen DSİ bünyesinde, bazen Milli Eğitime bağlı ya da üniversiteye bağlı olarak faaliyet gösteren misafirhaneler bulunmaktadır. Bu misafirhanelerde yapılan işin asıl iş olduğunu söylemek için, misafirhane işletilmesi işinin o kurumun asıl işi olduğunu söylemek gerekir.

Örneğin Kredi ve Yurtlar Kurumu bir öğrenci misafirhanesi işletse, burada yapılan işin asıl iş olduğu söylenebilir. Ya da belediyelere kadınlar ve çocuklar için konukevi açma görevi verildiğinden, belediyece açılacak bir kadın misafirhanesinde yapılan işler de asıl işten sayılabilecektir. Ama diğer kamu kurumlarında yapılan misafirhane vb. faaliyetlerin asıl iş olduğunu söylemek mümkün değildir.

Okullarda asıl iş

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda yapılan asıl işin “Eğitim ve Öğretim” olduğu tartışmasızdır. O halde buralarda öğretmenler ve diğer idareciler / eğiticiler asıl işi yapmaktadır. Okullarda hizmetli, odacı, müstahdem, kaloriferci ya da diğer teknisyenler yardımcı iş yapmaktadır.

Halk eğitim merkezlerinde asıl iş

Halk eğitim merkezlerinin asıl işinin eğitim vermek olduğu göz önüne alındığında buralarda usta öğreticilik yapan işçilerin asıl işi yaptığını söylemek mümkündür.

Yanlış Bilinen Hususlar
Aşağıda maddeler halinde saydığım hususlar yanlış bilinmekte ve her yerde telaffuz edilmektedir. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz:
 •  YANLIŞ  Seninle aynı işi yapan memur varsa asıl işi yapıyorsundur /  DOĞRU  Bu durum, yapılan işi asıl iş yapmaz; muvazaa’ya neden olabilir.
 •  YANLIŞ  Senin yaptığın iş olmadan kurumda işler yürümezse asıl işi yapıyorsundur. Mesela sen olmasan elektrikler kesilir, hastane çalışmaz olur /  DOĞRU  Yapılan işin önemi o işi asıl iş yapmaz. Bir işi asıl iş yapan, o işin o kurumun ana görevlerinden birisi olmasıdır.
 •  YANLIŞ  Sen işçileri yönetiyorsan asıl işi yapıyorsundur. Senin yönettiğin işçiler yardımcı iş yapıyordur /  DOĞRU  Asıl işin yönetici olup olmamakla ilgisi yoktur.
 •  YANLIŞ  Kamuda yapılan her iş asıl iştir /  DOĞRU  Kamuda yapılan işlerin bir kısmı asıl işken bir kısmı da bu asıl işin gerçekleştirilmesi için yürütülen yardımcı işlerdir.

NOT
Aşağıda yer alan “Ziyaretçi Yorumları” bölümünden konuyla ilgili sorularınızı iletebilirsiniz. Yorumlarınız onaylandıktan sonra yayımlanır.
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (29 oy / LÜTFEN yıldıza tıklayarak YAZIYA OY VERİNİZ / ortalama: 4,62 / 5)
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 1144 YORUM
 1. Erdoğan kartal diyor ki:

  Karayollarında servis şoföruyum yardımcı iş olarak kabul ediliyormu merak ediyorum cevap lütfen

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Servis şoförlüğü kara yollarında yardımcı işlerdendir.

   1. Şahin diyor ki:

    Askerlik şubesinde özel güvenlik görevlisiyim ve girevim şubeyi korumak bu aslı işimi öğrenmek istiyorum

 2. aşçı hüseyin diyor ki:

  ünüvers,telerin kurmuş oldugu sosyal işletme müdürlügü olan şirketde çalışan ssk lı çalışanların durumu ne dir bunu cok merak ediyorum onların nasıl hakları var acıklama yaparsanız sevinirim

 3. Battal Gazi diyor ki:

  Battal Gazi

  14 Nisan 2016, 19:33

  Merhaba sayın Mustafa bey daha önce de sormuştum size şimdi taşerona kadro da kamu kurumları açıklandı.şartlar ve koşullar da açıklandı.buna göre devlet demir yolları işi yapan taşeron veya yüklenici bir firma da vinç operatörü olarak çalışıyorum.TCDD için yaptığım iş beton direk dikimi fider tel çekimi topraklama geri dönüş tel çekimi elektrik iletken seyir tel çekimi ve beton direk parça montaj vb elektrifikasyon işi yapıyorum.bu bahsettiğim işlere ğöre ben de bu kapsamda ki açıklanan şart ve koşullar kapsamına giriyor muyum? Vereceğiniz cevap için teşekkürler.

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Battal bey taşeron işçiler için kadro şartları henüz belli olmadı. Kamuoyundaki bütün açıklamalar tahminden ibarettir. Ben bu konudaki açıklamayı, ilgili kanun tasarısı meclise sevk edildiğinde yapacağım. O nedenle şu anda yorum yapmak istemiyorum.

 4. taseron diyor ki:

  Mustafa bey ben okulda 5 yıldır Hizmet alımı olarak çalışmaktayım temizlik şirketi olarak ama kalorifer işini yapıyorum meb okulun kalorifercisi olarak gorunuyorum 10 ay maas alıyoruz 2 ay almıyoruz okulların tatil olmasıyla donduruyorlar Merak ettiğim asıl konu ben asılmı yan işçimi veya bu düzenlemeden yararlanabilekmiyim Saygılarımla

 5. Tasaron diyor ki:

  Ben ulastirma da guvenligim biz asilmi yardimcimiyiz

 6. ali diyor ki:

  slm ben devlet hastanesinde ameliyathaneye bağlı STERİLİZASYON bölümünde çalışıyorum ama temizlik firması özerinden asıl iş kavramına giriyormuyum tşk

 7. matraxx diyor ki:

  mrb hayırlı aksamlar mustafa bey bende kamu kurumunda 3 senedir söfor olarak calışıyorum dediğiniz gibi kanun tasarısı cıkmadan hiç birseyin belli olmayacagını biliyoruz ama suan bi kaus ortamı var insanlar cok tedirgin kimse suan ne olcagını bilmiyor bu nedenlede hayırlısıyla kanunun bir an önce cıkması ümidiyle ayrıca kurumdaki memur zihniyetlerinde bu cıkan yasaylada istemedikerini cok iyi biliyoruz hayırlı aksamlar tesekkürler

 8. Ayşe demir diyor ki:

  10 yildır halk eğitim merkezinde kesintisiz usta öğretici olarak çalışmatayım. Yazınızdan da aladığım kadarıyla asıl işi yaltığımızı söylediniz. Şimdi bizim kadroya alınma şansımız nedir. Cevaplarsanız çok makbule geçer.

  1. Defne diyor ki:

   Bende usta öğretici olarak çalışıyorum halk eğitim merkezinde biz bu alanı kapsıyormuyuz ancak kadroya taşeron işci deniliyor halk eğitim merkezlerinin usta öğreticileri taşeron değilki ana halk eğitim merkezi çalışanları asıl iş gurubunda bilgilendirirseniz sevinirim

 9. Cihan diyor ki:

  Sayın baysal sadece sizin yorumlarınızı dikkatle takip ediyorum. Şimdi yazdıklarımın cevabını email yoluyla bilgilendirme açısından yorumlarsaniz sevinirim. Hizmet alımı bilgisayar olan firmadan alınıp hastanede sekreter lik yerine hemşirelik yapıyorum. 11 sene sonunda bugün sekreterliğe 1 nişandan itibaren dönmemi istiyorlar. Muhtemelen işten ayrilacağim .Muvazaa davası ve işe iade davası açsam ne kazanır ne kaybederim. Kanunu bekletmeyeceklerini düşünüyorum. Teşekkür ederim.

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Cihan bey, öncelikle teşekkür ederim. Elimden geldiğince insanlara faydalı olma gayretindeyim. Ama bu sorunuza buradan ne cevap versem eksik kalacaktır ya da sizi yanıltabilecektir. Bu şerhi düşerek yine de şu kadarını söyleyebilirim; işçinin resmiyette alındığı işten başka bir işi yapıyor olması başlı başına bir muvazaa sebebi olmakla beraber muhakkak bir avukattan yüz yüze hukuki destek alın. Onun dışında, işten ayrılırsanız eğer, dava açmadan önce sitedeki iletişim bölümünden mutlaka bana hatırlatın ki size yol gösterebileyim. Ama işten ayrılmayıp çalışmanızı her zaman tercih ederim.

   1. Cihan diyor ki:

    Hocam 31 martan itibaren senelik izne ayrıldım. İzin dönüşü sekreterlik yapacaksın diyorlar aksi halde sekreter olarak görevlendirdiğimiz kişinin tıbbi ve cerrahi girişimlerde bulunduğu tespit edildiğinden dolayı feshi gerektirir ve mahkemede senin başın ağrır diyorlar. Dr ve hemşire arkadaşlarım şahitlik ediyor bana. Ne yapmalı nereden başlamalı yım. Teşekkür ederim.

    1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

     Tekrar söylemek isterim ki, yapabileceğiniz en doğru iş hukuki bir destek almak olacaktır. Eğer işi bırakacaksınız, bunun doğru şekilde olması gerekir. Aksi takdirde bir takım haklarınızı yitirebilirsiniz. Öncelikle işe başlayıp başlamamaya karar vermeniz gerekir. Ancak çalışırken de muvazaa davası açabileceğinizi unutmayın. Sitedeki iletişim bölümündeki e-posta adresinden ulaşırsanız daha detaylı bilgi alabilirsiniz.

     1. cihan diyor ki:

      hocam sitedeki iletişim yerindeki onay kodunu bir türlü geçemedim değiştirir misiniz.( error)

     2. Mustafa BAYSAL diyor ki:

      İletişim bölümünde her hangi bir onay kodu yok zaten. Orada da yazdığı gibi yapmanız gereken tek şey editor@iscidunyasi.com adresine kendi e-posta hesabınızdan e-mail atmaktan ibarettir.

 10. fatma diyor ki:

  mrb hocam ben cevre sehircilikde kiralık arac soforuyum benim yaptıgım is asilmi kadroru soforde var aynı isi yapıyoruz

  1. ali diyor ki:

   Ben dsi de 100 araç 105 şoför olarak ihale edilen alımla işe başladım
   Bizim durum neye giriyor çözemedik

 11. müh123 diyor ki:

  Merhabalar,belediyeye ait şirketlerde çalışanlar bu kapsamda değil herhalde,peki belediyeye ait olmayan şirkette çalışanlar özel sözleşmeli personel statüsünde mi olacak belediyeye ait şirkete geçirildiğinde

 12. münferit işci diyor ki:

  merhaba mustafa bey ben 2013 01,01 de işe başladım aşcı olarak taşeron tabi 30,12,2015 işten çkış verdiler ve 6 ocak ,2016 da münferir işci olarak çalısmaya geri dödüm kanun benide kapsarmı ve diğer münferit vişcileride

 13. Serkan diyor ki:

  Askerlik şubelerin de çalışan güvenliklere kadro gelir mi acaba

 14. TAŞERON diyor ki:

  22 MARTTA SAYIN BAŞBKANIMIZ ASIL İŞ VE YARDIMCI İŞTE ÇALIŞANLARI KAMUYA ALACAGIZ DEDİ ASIL İŞTE ÇALIŞANLARIN FARKI OLACAKMI ACABA YOKSA AYNIMI

 15. Burak diyor ki:

  12 ay devamlı sigortalılık şartı arıyorsa neden 1 kasımdan önce ise giriş yapanlar kanunda faydalanacak dedi ben 7 aylik bir elemanim şu an sözleşme hakkim yokmu taseron forma ile 3 senelik sözleşmem vardı ben bu noktada mağdur olmuyirmuyum acaba

 16. muhammed diyor ki:

  Merhabalar ben bir kurumsal firmada calisiyorumbizler icinde hukumetin bir calismasi var mi veya yokmu bizimde haklarimizin oldugunu dusunuyorum tesekkurler

 17. İ.H.AYDIN diyor ki:

  GAP İDARESİNİN PROJESİ OLAN ÇOK AMAÇLI TOPLUM MERKEZİ VE ÇOCUK GELİŞİM MERKEZLERİNDE TAŞERON FİRMA ÜZERİNDEN ÇALIŞAN MERKEZ SORUMLUSUYUZ.MERKEZİN MÜDÜRÜ SAYILIYORUZ.DURUMUMUZ NEDİR ACABA

 18. ismail diyor ki:

  mustafa bey 5 yıldır hizmet alımı ile yılda 9 ay meb e bağlı yatılı okul pansiyonunda şirket elemanı kaloriferci olarak görev yapmaktayım kadro bizi kapsıyormu?

 19. Naim diyor ki:

  Ben musavir firmada karayollari in tunel ve yol islerini kontrol ediyorum inşaat muhendisiyim 26.08.2015 de ise girdim kadro işi beni de kapsıyor mu mustafa bey cevap verirseniz sevinirim tesekurler

 20. murat ak diyor ki:

  Mustafa bey başbakanımız açıkladı tüm temizlik güvenlik yemek v.b. işler hepsi girecek dedi ama üniversite mezunu olup masa başında çalışanların durumları nasıl olacak maaşları artmadıktan sonra bu nasıl bir uygulama bunu anlamak çok güç… zaten magdur oldugumuz husus özlük hakları ücretler… bu konudaki sizin fikriniz nedir 124 Tse çalışanı büro memurları olarak büyük bir hayal kırıklıgı oldu……

 21. arif diyor ki:

  ben yatılı okulda ascıyım acaba bana kadro gelırmı 9 ay calısıyoruz ama

 22. Cihan diyor ki:

  Sayın baysal hizmet alımı bilgisayar yaptığı iş hemşirelik olanların durumları nasıl olacak. Asıl işi yaptığımız kim yada hangi yol izlenerek ayırt edilecek.

 23. şenay diyor ki:

  ben yatılısı olan bir lisede 2014/10 yılından beri ascı yardımcısı olarak görev yapmaktayım kadro alabilirmiyim.

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Herkese tek tek cevap vermemin bir mantığı yok. O nedenle bu yorumun altına toplu bir cevap yazmak istiyorum. Kanun tasarısı ortaya çıkmadan size cevap veren herkes hem kendini hem de sizi kandırmış olur. Çünkü insan, bilmediği bir konuda yorum yapmamalı. Lütfen bekleyin, tasarı plan bütçe komisyonuna sevk edilir edilmez ilk iş inceleyerek, hangi kurumların ve kadroların kapsama alındığına dair bir yazı yayımlayacağım. Onun dışında sizlere tek tek cevap vermek gereksiz olacağı gibi yanıltıcı da olabilecektir.

 24. kaloriferci diyor ki:

  mustafa bey ben hem yatılı hem gündüz öğrencisi olan güzel sanatlar lisesinde kalorifer yakmaktayım bu kuruma 2014/10 tarihinde basladım acaba benim kadro alma olasılıgım nedir.tesekkürler..

 25. hakan diyor ki:

  Merhaba Mustafa Bey;

  Kağıt üzerinde firma temizlik firması ve yardımcı işçi olarak gözüken fakat kurumda bilgi işlemde çalışıp asıl işi yapan arkadaşlar ASIL işçimidir yoksa yardımcı işçimidir?

 26. krst diyor ki:

  mustafa bey eski adı sağlık ocağı yeni adı aile sağlık merkezinde temizlik ve hasta kayıt işlerine bakıyorum fakat sosyal güvenlik kurumunda iş kodunda temizlik personeli olarak kayıt altındayım ve sigortam bu şekilde yatıyor yaklaşık 8 yıl oldu açıklamalarınızdan anladığım kadarı ile yardımcı iş geçiyor ve kadrodan yararlanamıyorum doğru mudur?

 27. Serif diyor ki:

  Mustafa bey oncelikle nasilsiniz Dorman istedigim soru sayin basbakaninimizin taseronlarla ilgili aciklamasindan sonra bizleri ne gibi haklar bekliyor isten cikartilmamizin onu bir anlamda kesildi diyebilir miyiz ben yardimci islerde calisiyordum teiasta peki kadro geldi deniliyor ama ne kadar dogru bizi biraz aydinlatirmisiniz

 28. yasin diyor ki:

  Basbakanin yeni açıklamasına göre asil ve yedek işçilere kadro var dedi buna istinaden ben devlet demir yollarinda kalorifer yakimi yapiyorum 6 ay çalışıyorum ondan sonra çıkış veriliyor bize acaba bize veriliyormu kadro yoksa bi yorumlarınız sevinirim

 29. haklın sesi diyor ki:

  slm ben diş hastanesinde bilgiayar teknisyeni olarak çalişiyorum kurum dışardan hizmet alıyor ve hastane kadrosunda görünmüyorum ama sabah hastanede işe başliyorum mesaim bitene kadar calışıyorum bu durmda bize kadro verilmeyecegini söylenmekte ve calıştıgım bilişim biriminin belgem mevcut bu durmda hak talep edemiyomuyuz 3 yıldır kurma hizmet vermekteyim

 30. ido35 diyor ki:

  sayın mustafa bey eşim milli eğitim yiboda 9 ay süreyle hizmet alımında temizlik elemanı olarak 02/10/2015 işe başladı.yibolarda hizmet alımları 22/01/2015 çıkış verilir 08/02/2016 giriş yapıldı.17/06/2016 sona erecek kısacası bu yardımcı işlerden sayılıp kadroyamı alınacak

 31. Cihan diyor ki:

  Sayın baysal hizmet alımımız bilgisayar yaptığımız iş hemşirelik. Şimdi ne olacak fiilen yaptığımız işin ayrımını kim yapacak. Yoksa sekreter olarak mı değerlendirilecek. Teşekkür ederim.

 32. DURDU KAPLAN diyor ki:

  MERHABALAR KOLAY GELSİN.BEN HEMŞİREYİM.24.06.2013 TARİHİNDEN İTİBAREN AİLE SAĞLIĞI ELEMANI OLARAK ÇALIŞIYORUM.BİZE DE KADRO VERİLİR Mİ?TEŞEKKÜRLER.

 33. btl diyor ki:

  Mustafa bey ben hastanenin laboratuvar bolunde 10 yildir cihaz basi elamani olarak calismaktayim bolum olarak kimya mezunuyum hastanenin yapmis oldugu ihale sonucu medikal sirkete bagli olarak calisiyorum yani bizim maaslarimizi firma oduyor..bu durumda biz kadroya gecebiliyormuyuz birde 2 yil da bir sirket ihaleyi kaybettigi icin degisiyor bu durumda bizlerinde ise girs cikisimiz oldu soyle kasim dan onceki 12 ay calismakdaydim fakat sirket degistigi icin yeni girisimiz 2.ayin 8 de oldu bunlarda bir etkenmidir…tesekkur ederim kolay gelsin

 34. taşeron diyor ki:

  Hastanelerde çalışan Hasta kabul ve veri hazırlama taşeronları olarak iş kolumuz 17.nolu iş kolu bununla ilgili olarak bazı illerdeki çalışanlar mahkeme tarafından asıl iş yapılıyor diye karar çıkartıldı bu asıl iş için yeterli değilmi?.Ayrıca kadroya alınacaklarda üniversite ve yüksek okul mezunlarına bir öncelik tanınacakmı?.Maliye bakanı Sayın Ağbal Hastanelerde temizlik,güvenlik ve yemekhane haricindekiler asıl iş diye bir açıklama yaptı yeni sizin bu konudaki düşüncelerinizi merak ediyorum.

 35. Sinan diyor ki:

  Taşoren 112 ambulans şöförleri asil işmi yapiyor kadroya gecermi

 36. Ayten ucar diyor ki:

  Merhabalar ben özel bir şirkete bağlı özel bir rehabilitasyon merkezinde öğretmen olarak çalışmaktayım bizi milli eğitim denetliyor. Bizleri milli eğitim aracılığı ile kadroya geçmeniz mümkün mü ?bilgilendirirseniz çok memnun olurum. İyi günler.

 37. Musa diyor ki:

  Mustafa Bey saygılar…
  Mta da taseron olarak şoförlük yapmaktayız. Ihale şartnamesinde sadece binek araç hizmet alımı yapıldığından bizlere kadro verilmeyeceği söyleniyor. Vardiya sistemi ile çalışıyoruz. Makam olsun işçisi olsun memuru olsun bizler getirip götürüyoruz. Bu işin sonu ne olacak bilgi verirseniz çok sevinirim.

 38. srvsmd diyor ki:

  Askeriye nın yemek şirketinde servis müdürüyüm 28 aralık 2014 de başladım kadroya alınacak grubunda mıyım

 39. Emine diyor ki:

  Slm..buyuksehir belediyesinde calisan usta ogreticiler kadroya alinacak mi? Tesekkurler

 40. Aaaa diyor ki:

  Selam sağlık bakanlığına bağlı uyuşturucuyla mücadele danışma çağrı merkezinde çalışıyorum bakanlık şirket aracılığıyla yaptırıyor bu işi bordromda şirket çalışanı veya taşeron işçi yazıyor bu kapsamda bizim kadroya alınma ihtimalimiz nedir öğrenebilirmiyim?

 41. müşteri temsilcisi diyor ki:

  Merhaba Mustafa Bey,

  182 MHRS çağrılarını karşılayan telekom iştirakı Assistt bünyesinde kamu projesi ihalesinde müşteri temsilcisiyim bu olay biz müşteri temsilcilerini kapsıyor mu sizce ?

  Güzel haberlerinizi bekliyoruz.

 42. kadri diyor ki:

  Slm Mustafa bey ben 6 yıldır barajda güvenlik görevlisiyim acaba bana ve orada çalışan arkadaşlara da kodro gelir mi?

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Hangi kurumların ve kadroların kanun kapsamında olacağını ancak kanun tasarısının ilk halinde görebiliriz. Bunu görmeden yapılan tüm yorumlar yanıltıcı olacaktır.

 43. Derya diyor ki:

  Merhaba mustafa bey tekirdaģ.büyuksehir.belediyesinde tekirdaģ su ve kanalizasyon idaresinde firmayanihaleyle verilen su kanal ihalesi kapsaminda santral görevlisi olatak calisiorum vidanjörcü kukaci parke taş döşemesi iscisi olarak benle ayni firmada calisan isci arka
  daslariama arizalari bildiriorum ancak hcbirimiz hizmet alımı değiliz bizim durumumuz ne olacak kadrodan ben veya arkadaslarim faydalanabilecekmiyiz

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Belediyelerin kapsam dışında kalacağı Başbakan tarafından ifade edildi. Ama yine de beklemek ve tasarının ilk halini görmek gerek.

 44. Nihat diyor ki:

  Adliyede yemekhanede calisiyorum bizede varmi kadro

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Nihat bey, kanun tasarısının ilk halini görmeden bir şey söylemek yanlış olacaktır.

 45. Gürkan diyor ki:

  Mustafa bey ben 7 aralık 2015 tarihinde kyk da güvenlik olarak çalışmaya başladım ve takip ettiğim kadarıyla bu taşerona kadro olayında biz muaf tutulcaz.ama yine cümleler içinde görüyoruzki kamuda taşören kalmıycak deniliyor.bizim bi akıbetimiz varmı sizce

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Eğer işe başlama tarihiniz 7 aralık 2015 ise, sayın Başbakan’ın açıklamasına göre, 1 kasım 2015’ten sonra işe başladığınız için siz kadro kapsamı dışında kalabilirsiniz Gürhan bey.

 46. Taşeron İşçi diyor ki:

  slm mustafa bey iski de sayaç okuma elemanı olarak x firmasında çalışıyorum kadro var mıdir?

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Sayın Başbakan, belediyelerin kapsam dışında olduğunu ve buradaki taşeron işçilerin belediyelerin kurduğu şirketlerce istihdam edileceğini beyan etti.

 47. Hhhhhh diyor ki:

  Slm buyuk sehir belediyesinin biriminde sirket yoluyla ozel guvenlik gorevlisiyim kadro geliyomu geliyosa nasil olucak kafam iyce karisti aciklarmisiniz lutfen 🙂

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Belediylerde işçilerin kadroya alınmayacağı, bunun yerine belediyelerin kuracağı şirketlerde istihdam edileceği Başbakan tarafından açıklandı.

1 2 3
BİR YORUM YAZ
Bumerang - Yazarkafe
Başka bir yazı:
bu isyerinde asgari ucret uygulanmaktadir
“Bu işyerinde asgari ücret uygulanmaktadır” yazısı gerekli mi?

Bir işyerinde girdiniz ve kasada ödeme yapıyorsunuz. Kasiyerin arkasındaki duvarda, kirli bir çerçeve içine yerleştirilmiş o yazıyı gördünüz: “Bu işyerinde...

Kapat