1475 sayılı İş Kanununun 14. maddesi

Yazıyı sizin için güncelledik:

1475 sayılı İş Kanununun 14üncü maddesi

Bu maddeyi özel bir yazı konusu yapmak istedim; çünkü çalışanların kafası haklı olarak karışıyor. 1475 sayılı İş Kanunu ya da bir başka deyişle “eski” İş Kanunu yürürlükten kalkalı çok uzun zaman oldu. Peki o halde 1475 sayılı İş Kanununun kıdem tazminatını düzenleyen 14. maddesi neden hala gündemde? Bu maddenin içeriği nedir?

1475 sayılı İş Kanunu

Eski İş Kanunu olan ve 1971 yılından itibaren uygulanan 1475 sayılı kanun, 10/06/2003 tarihinde yürürlükten kaldırılmış ve yerine halen uygulanmakta olan 4857 sayılı İş Kanunu getirilmiştir. Ancak yeni İş Kanunu yürürlüğe girerken, garip bir uygulamayla, eski İş Kanununun sadece bir maddesi yürürlükten kaldırılmamıştır. İşte o madde, 14üncü maddedir.

4857 sayılı İş Kanunu

İşveren İşçi Ücretinden Kesinti Yapabilir Mi?

Bu yazıya da göz atmak ister misiniz?

Bir başka yazımızda şu soruyu sormuştuk: “Kaç tane İş Kanunu var?”. Bu soruyu sormamızın sebebi hem 4857 sayılı yeni İş Kanununun geçerli olması hem de yürürlükten kaldırılan  1475 sayılı İş Kanununun sadece 14üncü maddesinin yürürlükte olmasıydı.

Çalışma hayatına dair her hukuki anlaşmazlık 4857 sayılı İş Kanununa göre çözümlenmekte; ancak kıdem tazminatı söz konusu olduğunda 1475 sayılı İş Kanununun 14üncü maddesi esas alınmaktadır.

1475 sayılı İş Kanunu 14. maddesi nedir?

Bu madde tam olarak şu şekildedir:

“Bu Kanuna tabi işçilerin hizmet akitlerinin:

 1. İşveren tarafından bu Kanunun 17nci maddesinin II numaralı bendinde gösterilen sebepler dışında,
 2. İşçi tarafından bu Kanunun 16ncı maddesi uyarınca,
 3. Muvazzaf askerlik hizmeti dolayısıyla,
 4. Bağlı bulundukları kanunla kurulu kurum veya sandıklardan yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı yahut toptan ödeme almak amacıyla;
 5. 506 Sayılı Kanunun 60ıncı maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (a) ve (b) alt bentlerinde öngörülen yaşlar dışında kalan diğer şartları veya aynı Kanunun Geçici 81 inci maddesine göre yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayarak kendi istekleri ile işten ayrılmaları nedeniyle,

Feshedilmesi veya kadının evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi arzusu ile sona erdirmesi veya işçinin ölümü sebebiyle son bulması hallerinde işçinin işe başladığı tarihten itibaren hizmet akdinin devamı süresince her geçen tam yıl için işverence işçiye 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. Bir yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden ödeme yapılır.

İşçilerin kıdemleri, hizmet akdinin devam etmiş veya fasılalarla yeniden akdedilmiş olmasına bakılmaksızın aynı işverenin bir veya değişik işyerlerinde çalıştıkları süreler göz önüne alınarak hesaplanır. İşyerlerinin devir veya intikali yahut herhangi bir suretle bir işverenden başka bir işverene geçmesi veya başka bir yere nakli halinde işçinin kıdemi, işyeri veya işyerlerindeki hizmet akitleri sürelerinin toplamı üzerinden hesaplanır. 12/07/1975 tarihinden itibaren işyerinin devri veya herhangi bir suretle el değiştirmesi halinde işlemiş kıdem tazminatlarından her iki işveren sorumludur. Ancak, işyerini devreden işverenlerin bu sorumlulukları işçiyi çalıştırdıkları sürelerle ve devir esnasındaki işçinin aldığı ücret seviyesiyle sınırlıdır. 12/07/1975 tarihinden evvel işyeri devrolmuş veya herhangi bir suretle el değiştirmişse devir mukavelesinde aksine bir hüküm yoksa işlemiş kıdem tazminatlarından yeni işveren sorumludur.

İşçinin birinci bendin 4 üncü fıkrası hükmünden faydalanabilmesi için aylık veya toptan ödemeye hak kazanmış bulunduğunu ve kendisine aylık bağlanması veya toptan ödeme yapılması için yaşlılık sigortası bakımından bağlı bulunduğu kuruma veya sandığa müracaat etmiş olduğunu belgelemesi şarttır. İşçinin ölümü halinde bu şart aranmaz.

T.C. Emekli Sandığı Kanunu ve Sosyal Sigortalar Kanununa veya yalnız Sosyal Sigortalar Kanununa tabi olarak sadece aynı ya da değişik kamu kuruluşlarında geçen hizmet sürelerinin birleştirilmesi suretiyle Sosyal Sigortalar Kanununa göre yaşlılık veya malullük aylığına ya da toptan ödemeye hak kazanan işçiye, bu kamu kuruluşlarında geçirdiği hizmet sürelerinin toplamı üzerinden son kamu kuruluşu işverenince kıdem tazminatı ödenir.

Yukarıda belirtilen kamu kuruluşlarında işçinin hizmet akdinin evvelce bu maddeye göre kıdem tazminatı ödenmesini gerektirmeyecek şekilde sona ermesi suretiyle geçen hizmet süreleri kıdem tazminatının hesabında dikkate alınmaz.

Ancak, bu tazminatın T.C. Emekli Sandığına tabi olarak geçen hizmet süresine ait kısmı için ödenecek miktar, yaşlılık veya malullük aylığının başlangıç tarihinde T.C. Emekli Sandığı Kanununun yürürlükteki hükümlerine göre emeklilik ikramiyesi için öngörülen miktardan fazla olamaz.

Bu maddede geçen kamu kuruluşları deyimi, genel, katma ve özel bütçeli idareler ile 468 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde sayılan kurumları kapsar.

Aynı kıdem süresi için bir defadan fazla kıdem tazminatı veya ikramiye ödenmez.

Kıdem tazminatının hesaplanması, son ücret üzerinden yapılır. Parça başı, akort, götürü veya yüzde usulü gibi ücretin sabit olmadığı hallerde son bir yıllık süre içinde ödenen ücretin o süre içinde çalışılan günlere bölünmesi suretiyle bulunacak ortalama ücret bu tazminatın hesabına esas tutulur.

Ancak, son bir yıl içinde işçi ücretine zam yapıldığı takdirde, tazminata esas ücret, işçinin işten ayrılma tarihi ile zammın yapıldığı tarih arasında alınan ücretin aynı süre içinde çalışılan günlere bölünmesi suretiyle hesaplanır.

13 üncü maddesinde sözü geçen tazminat ile bu maddede yer alan kıdem tazminatına esas olacak ücretin hesabında 26 ncı maddenin birinci fıkrasında yazılı ücrete ilaveten işçiye sağlanmış olan para ve para ile ölçülmesi mümkün akdi ve kanundan doğan menfaatler de göz önünde tutulur. Kıdem tazminatının zamanında ödenmemesi sebebiyle açılacak davanın sonunda hakim gecikme süresi için, ödenmeyen süreye göre mevduata uygulanan en yüksek faizin ödenmesine hükmeder. İşçinin mevzuattan doğan diğer hakları saklıdır.

Bu maddede belirtilen kıdem tazminatı ile ilgili 30 günlük süre hizmet akitleri veya toplu iş sözleşmeleri ile işçi lehine değiştirilebilir.

Ancak, toplu sözleşmelerle ve hizmet akitleriyle belirlenen kıdem tazminatlarının yıllık miktarı, Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek Devlet memuruna 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçemez.

İşçinin ölümü halinde yukarıdaki hükümlere göre doğan tazminat tutarı, kanuni mirasçılarına ödenir.

Kıdem tazminatından doğan sorumluluğu işveren şahıslara veya sigorta şirketlerine sigorta ettiremez.

İşveren sorumluluğu altında ve sadece yaşlılık, emeklilik, malullük, ölüm ve toptan ödeme hallerine mahsus olmak kaydıyla Devlet veya kanunla kurulu kurumlarda veya %50 hisseden fazlası Devlete ait bir bankada veya bir kurumda işveren tarafından kıdem tazminatı ile ilgili bir fon tesis edilir.

Fon tesisi ile ilgili hususlar kanunla düzenlenir.”

1475 sayılı kanunun 14. maddesindeki atıflar ne olacak?

Yukarıdaki maddede göreceğiniz üzere; hangi hallerde kıdem tazminatı alınacağı açıklanırken. yürürlükten kaldırılmış olan 16 ve 17. maddelere atıfta bulunulmuştur. Halbuki bu maddeler artık geçerli değil. Bu durumda ne olacak?

İşte bunu düşünen kanun koyucu; 4857 sayılı yeni İş Kanunumuza geçici 1. maddeyle şu ibareyi eklemiştir: “… yürürlükte bırakılan 1475 sayılı İş Kanununun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının 1 inci ve 2nci bendi ile onbirinci fıkrasında, anılan Kanunun 16, 17 ve 26 ncı maddelerine yapılan atıflar, bu Kanunun 24, 25 ve 32nci maddelerine yapılmış sayılır”

Dolayısıyla 1475 sayılı eski İş Kanununun 14üncü maddesini değerlendirirken; 4857 sayılı yeni İş Kanununun 24, 25 ve 32nci maddelerini dikkate almamız gerekir.

1475 14 madde metni

SONUÇ

İşçi ve işveren arasındaki ilişkiye dair kurallar 4857 sayılı İş Kanunuyla belirlenmiştir. Ücret, fazla mesai, hafta tatili, yıllık izin, genel tatil ve benzeri tüm hususlar için bakılması gereken kanun da bu olacaktır.

Ancak kıdem tazminatı hakkında bir şey merak ediyorsanız ya da kıdem tazminatı hakkınızla ilgili öğrenmek istediğiniz bir husus varsa, bakmanız gereken yer 1475 sayılı mülga İş Kanununun 14üncü maddesi olmalıdır.

Çünkü 1475 sayılı eski İş Kanunu yürürlükten kaldırılmış olsa da; sadece bir maddesi yürürlükten kaldırılmamıştır. Halen geçerli olan bu madde ise, yukarıda metnini verdiğimiz 14üncü maddedir.


İşçi Dünyası
Zeynel Abidin Özkale
İşçi Dünyası'nın editörü olan olan yazarın, İş ve Sosyal Güvenlik hukuku üzerine yazdığı diğer yazılarına buradan ulaşabilirsiniz.

87 Yorum

 1. 14. maddede 16 ve 17. maddeye atıfta bulunmuş. Fakat onlar da kaldırılmış. Peki kıdem tazminatına hak kazananlar arasında 16. ve 17. maddelere tabi olanları da düşünecek miyiz? Yoksa bunlar kıdem tazminatında dikkate alınmayacak mı?

  1. Ayşenur hanım, sorunuz üzerine yazıya yeni bir bölüm ekledim ve hangi maddelerin dikkate alınması gerektiğini açıkladım.

 2. Şu bilgilendirici ve hiç bir karşılık beklemeden yaptığınız bilgi paylaşımları için inanın çok mutluyuz.
  Şöyle bir sorunla karşıkarşıyayım;

  696 KHK hükümlerince sürekli işçi kadrosuna geçiş başvurusunu yapmış, lakin sınava girmemiş ve Mart sonunda da geçiş hakkımı kullanmak istemiyorum diye dilekçesini vererek kıdem, yıllık izin haklarını talep etmiştir.

  Bu durumda hakkını kullanmayan işçinin bu şeklide işten ayrılmasında talebi olan kıdem tazminatı ödenir mi?

  Teşekkür ederim.

  1. Mustafa bey, biz teşekkür ederiz. Sorunuza gelince; açıkçası net bir cevabım yok. Çünkü bu konuda net bir yasal düzenleme yapılmadı. Kanaatimce, başvuru yapıldığı için, işçi sanki sınavı geçememiş gibi değerlendirilebilir. Bu durumda ödeme yapılabileceğini düşünüyorum.

 3. Merhabalar

  Bir işveren der ki kıdem hesaplamasında her ay verilse dahi mesai ücretleri kıdem hesaplamasına dahil edilmez. Ancak 1475/14 aylık ücret der yani brüt ücretin içerisine mesai de girmektedir. Bu konuda ki fikrinizi rica edebilir miyim?

  1. İlhan bey, bu durum Yargıtay içtihatlarıyla oluşmuştur. Kişisel kanaatime göre dahil edilmesi daha doğru olurdu ama durum ne yazık ki böyle.

 4. taşoren olarak çalıştığım hastaneden 5 yil sonra malulen emekli oldum. Emekli olduktan sonra aynı yerde çalışmaya devam ettim. Son çıkan kanunla emekli olduğum için kanunen kadroya geçemedim ki bi da gayet tabi bisey. Fakat hastane benim kıdem tazminatımı emekli olmadan önceki 5 yilımı ödememekte ısrar ediyor bu konuda nasıl bir yol izlemeliyim veya ödemesi gereken kıdem tazminatımi ödenmesi konusunda bana nasil yardımcı olabilirmisiniz.

  1. Abdullah bey, önceki dönem emeklilik için ayrılıp tekrar girdiyseniz, elbette o dönemin de kıdem tazminatının ödenmesi gerekir. Ödenmezse, yasal olarak hakkınızı arayabilirsiniz.

 5. 01.11.2016 yılında 11 ay veya proje bazlı adı altında bir sözleşme imzalayarak işe başladım ardından 11 bitti ve Yen’i sözleşme yapılmadan devam ettim 19. Ayda şirket çıkış verdi lakin hiçbir tazminat alamazsın dedi? Bunun doğruluğu var mıdır ?

 6. 2006 yılında sulama birliginde taşeron uzerinden işe basladim ve yilda 6 ay veya 8 ay gibi calistirıp çıkış verdiler hersene.toplam 2900 gün calismisligim var.tazminat alabilirmiyim.yardimci olursaniz sevirinirim

 7. Merhaba
  Özel bir kurumda öğretmen olarak çalışıyorum sözleşmelerimşz her yıl yenikeniyor. 5 yıldır bu kurumdayım. 15 yıl ve 3600 günü doldurup sgkdan evrakımı aldım fakat kurum sözleşmeniz süreli kudem tazminatı hakkınız yok dedi. Bu doğru mu acaba? Tesekkür ederim

 8. Zeynel bey,ben 1979-1980 sonuna kadar 930. gün emekli sandığında memur olarak çalıştım sonra 12 Eylül ihtilal inde işime son verildi.simdi ise ssk li olarak çalışıyorum.aralik 2018 de 3600 günle emekli olacağım, emekli sandığında çalıştığım 930 günlük tazminatımı alabilimiyim.

 9. Kendi isteğim üzerine istifa yazdım 21;06;2018 tarihinde iş yerinin muhasebesine 30;30:2018 çıkışım yapıldı daha önceden 15 yıl 3600 gün doldurduğumu bilmiyordum 02:07:2018 tarihinde SSK giderek öğrendim iş çıkışı 3 gün içinde iş yetine tekrardan müracaat edilerek tazminatınızı talep edebilirsiniz dediler iş yerine SSK vermiş olduğu yazıyı götürdüm bana yapacak bişey Yok tazminat hakkınızı alamazsınız kendi istediğinizle çıktınız hiçbir hak talep etmediğinizi belirttiniz ve imza attınız dediler ve vermediler ben bu süreçte ne yapmalıyım tazminatımı geri alabilirmiyim kanunun iş çıkışı 3 gün içinde alabilirsiniz yazıyo nasıl bi yol izlemeliyim yardımcı olursanız sevinirim iyi çalışmalar…

  1. Merhaba. Açıkçası, bununla ilgili net bilgim yok. Ama istifa ettiğinize göre, işveren haklı gibi görünüyor. Yine de, eğer tazminatınız yüklü bir rakam tutuyorsa, mutlaka hukuki süreçle hakkınızı aramanızı öneririm.

  1. Tevfik bey 14üncü maddeden kastınız nedir? Talimatlara uymamakta ısrar eden işçi, bu durumun somut olarak ortaya koyulması halinde 25inci madde kapsamında işten çıkarılabilir.

 10. Merhaba.ilk sigorta başlangıç 24.07.2002 pirim gün sayım 5600 gün 7000 iş gününü tamamladığımız zaman çalıştığım iş yerinden 25 yıl sigortalılık süresini beklemeden kıdem tazminatı alabilir miyim
  Teşekkürler,

 11. Merhaba. Ben bedelli askerlik yapmak istiyorum ama bunu tazminat alarak yapabilirim sadece. Taşeron firmada çalışıyorum ve esas işyerinde insan kaynakları müdürü kararnamede 21 gün ücretsiz izin verilir dediği için tazminat alamazsınız dedi. Sonuçta 1 gün dahi askere gidildiğinde hakkım doğmuyor mu? Bu 21 gün isteyen insanlar için ücretsiz izin yazilmicak mi? Tazminatımı alabilirmiyim?

 12. Merhaba,
  İlk işe giriş tarihim 01.12.1980 fakat şu zamana kadar sürekli sigortalı değildim. 26.09.1958 doğumluyum ve 26.09.2018 tarihi itibariyle emekliliğe hak kazanacağım sanıyorum. Son bir kaç aydır sağlık sorunum ve geçirdiğim operasyonlar sebebiyle raporluydum. Artık aynı işi yapamayacağım için işten ayrılmak istiyorum. Prim gün sayım 3795dir.
  Bu koşullarda 3600 gün prim şartını sağlamaktayım. 15 yıl sigortalılık süresi şartını sağlamadan sağlık sorunları sebebiyle işten ayrılırsam kıdem tazminatı alma hakkım bulunur mu?

  Nasıl bir yol izlemeliyim?

  Ayrıca 15 yıl sigortalılık süresi olarak aranan şart, ilk işe giriş tarihinden itibaren günümüze kadar geçen süre midir? Bu konuda da bilgi verirseniz memnun olurum.

  Teşekkürler..

  1. Merhaba. 15 yıldan kasıt, toplam sigortalılık süreniz değildir. İlk sigortalılık üzerinden geçen süredir. Sizin ise 15 yol değil 38 yıl geçmiş. Dolayısıyla SGK’ya başvurursanız ilgili yazıyı alabilirsiniz.

 13. Özel sektörde çalışmaktayım bedelli askerlik yapacağım çalıştığım Kurum tazminat alamazsın 21 gün ücretsiz izinli sayılacaksın diyor fakat ben tazminat almak istiyorum 21 gün sonunda çalıştığım kuruma dönmek istemiyorum budurumda tazminat alamazmıyım

 14. Özel bir kolejde sözleşmeli olarak 4 yıldır çalışmaktayım,fakat kamuya atanmamdan dolayı sözleşme bitimine 2 ay kala istifa ettim, bu süreç içerisinde kıdem tazminatını alabilirmiyim, kurum vermeyi kabul etmiyor ve sürekli oyalanıyor ne yapmam gerekiyor ?

  1. Emel hanım, bu durumda zaten kıdem tazminatı alma hakkınız yoktur. Hatta kurum, sözleşmeyi erken feshettiğiniz için sizden kalan ayların ücretini tazminat olarak talep edebilir.

 15. İsveren Emeklilikten dolayı kıdem tazminatıni ne kadar zaman içerisinde ve ne şekilde ödemesi gerekir

 16. Bedelli askerlik için tek taraflı iş akdini feshinde tazminat alabilirmiyim lütfen yardımcı olun kesin net bir bilgiye ulaşamıyorum madur kalmakta korkuyorum hem işimden hemde tazminatımdan olmak istemiyorum nasıl bir yol izlemem lazım

 17. merhabalar. ozel bir sirkette 5 yildir calismaktayim. is arkadasimla mesai sirasinda kavga ettim. yuzune cay serptim ve sonra agzina yumrukla vurdum. bunun uzerine o da bana kufretti. isveren bunun uzerine isime son verdi. olay polise intikal etmedi. kidem tazminati icin mahkemeye verdim. bir sorun cikarmi kidem tazminatimi alabilirmiyim

 18. Konut kooperatifimizde 10 yıldır sürekli (Hafta sonu tatilleri, bayram ve resmi tatiller dahil) çalışan kapıcı kendi isteği ile işten ayrıldı. Bu kapıcıya kıdem tazminatı ödenip ödenmeyeceği hususunda kendi isteği ile ayrılmasından dolayı tereddüt hasıl olduğundan ne oranda bir tazminat ödeneceği hakkında bilgilendirirseniz sevinirim. İlginize teşekkür ederim.

 19. Merhaba zeynep hanım değerli bilgilerinizi paylaştığınız için öcelikle teşekkür ediyorum. Kıdem tazminatı hesaplanırken yemek yerine verilen tıcket kart hesaba dahil ediliyor mu.

 20. Merhabalar 13.07.2018 tarihinde Babam vefat etti. Emekli değildi ve aynı iş yerinde 3 yıldan fazladır çalışmaktaydı. İş yerin de vefat etmedi babam, bir sorumlulukları yok yani ölümünde, buna istinaden tazminat almaya hak kazanabilir miyiz mirasçıları olarak ? Olursa hesaplaması nasıl yapılır ? bilgilendirirseninz çok memnun olurum.
  Saygılarımla

 21. Teşekkür ederim Zeynel Bey, Peki 1 aylık tutarın da mı kıdem tazminatı alabilir? Yoksa 3 yıl için mi hesaplama yapılır efendim.

  1. Cemal bey hem 3 yıl için kıdem tazminatı ödenmesi hem de ayrıca bir aylık maaş tutarında ölüm tazminatı ödenmesi gerekir. Rica ederim.

  2. Cemal bey, 1 aylık net ücreti kadar ölüm tazminatı ve kıdemi 3 yıl ise 3 aylık brüt ücreti kadar kıdem tazminatı alması gerekir. Yani toplamda 3 aylık brüt ücret + 1 aylık net ücret ödenmesi gerekir.

 22. Merhabalar ben daha önce kıdem tazminati hakkımı kullandım şimdi başka işyerimden tekrar almak için ssk dan getirdigim alabilir evrakda 1475/14 maddsine göre alabilisin deken iş yerim bana 14 maddeye gör uygun görmedi ve itiraz etti gerekcem ise başka yerde fazla maaş buldum dilekcede belirtim ama verilmiyor ne yapmalım. teşekkür bilginize

 23. 19 yıllık devlet memuruyum/99 haziran da işe başladım..istifa edip çekilme hakkımı kullanacam..Kıdem tazminatı na başvurabilir miyim?

  1. Ayşe hanım, halen devlet memuru iseniz, kıdem tazminatı hakkınız yoktur.

 24. Merhaba Bedelli askerlik muvazzaf askerliğe giriyor mu . Yani herhangi bir tazminat alınabiliyor mu

 25. merhaba benim işerim tis e göre 65 günlük kidem hesaplanır yazıyor ve bu yıl sonu ile iş yerimiz kapaniyor bu kanunda göre 30 günlük mü hesaplanacak bir de başkanlık sistemine gectigimizden dolayı baz alınacak en yüksek memur başbakanlık müsteşarı idi şu anda kim olarak hesapalnicak başbakanlık kalktığına göre

  1. Merhaba. TİS’te 65 gün deniyorsa ve TİS halen yürürlükte ise, tabi ki 65 gün üzerinden ödenmesi gerekir. Yeni sistemde başbakanlık müsteşarı ifadesinin geçtiği yerlerde artık Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterinin esas alınması gerekir.

   1. tesekkurler bizim kıdem yıllık ucretimiz 7500tl civarında tutuyor 65 günlük ücret 16000 TL yıl başına yapar biz burda cumhurbaşkanı sekreterini mi esas almamız lazım yoksa 65 gün üzerinden mi yada her ikisininde mi

 26. tesekkurler bizim kıdem yıllık ucretimiz 7500tl civarında tutuyor 65 günlük ücret 16000 TL yıl başına yapar biz burda cumhurbaşkanı sekreterini mi esas almamız lazım yoksa 65 gün üzerinden mi yada her ikisininde mi

 27. Merhaba 1989 yılında işe başladım 2001 yılında da istifa ettim vergi dairesinde memurdum.2 ay önce emekli oldum kıdem tazminatı için mahkemeye başvurarak ikramiye almam mümkün mü?

  1. Merhaba. 2001 yılındaki işten ayrılmanız için mi kıdem tazminatı hakkınızı soruyorsunuz?

   1. Evet 2001 yılında istifa ettim şu an 2 aylık emekliyim dava açsam kıdem tazminatı alabilir miyim ikramiye yani verdiğim 13/14 yıl hizmetin karşılığında

 28. merhaba havalimaninda komisyon kararıyla işten çıkarıldım 25 ve 27 madde ihbar ve kıdem tazminatimi alabilirmiyim

 29. Merhabalar. 1475 sayılı kanunun 14. maddesinde “toplu ödeme almak için” ifadesi ne anlama geliyor? Ev almayı düşünüyorum. Haliyle peşinat gerekiyor. Bu maddeye göre kıdem tazminatı almak istiyorum. Mümkün mü? İşe girişim 2003. Şuan 4600 gün primim var

 30. Merhaba üniversitede 4D li olarak çalışmaktayım. başka bi kurum sınavında 4B Sözleşmeli olarak kazandım istifa ettiğimde tazminatımı alabilirmiyim?

 31. 02.01.2018 tarihinde işe başladım 03.09.2018 tarihinde evlendim.15.01.2019 tarihinde işten ayrılsam bir yıllık kıdem tazminatımı alabilir miyim?

 32. 18.01.2012 tarihinde öğretmen olarak işe başladığım rehabilitasyon merkezinde sözleşmem doluyor sözleşme yenilemediğim takdirde kıdem tazminatı alabilir miyim belirli süreli sözleşme olduğu için alamazsınız diyenlerdr var ama 4-5 drfa sözleşme yenilendiği için zincirleme oluştuğundan alabilirsiniz diyende var kesin bilgi nedir arkadaşlar

 33. İyi Gnler.Eşim 09.12.2006 tarhinden itibaren çalışıyor(aynı iş yerinde)4500 pirim günü dolunca kendi isteği ile işten ayrılırsa kıdem tazminatı alma hakkı varmıdır.(Kanuni dayanağı nedir) Teşekkürler

 34. Merhaba arkadaslar subatta askere gidicem tazminat parasi icin patrona soylrdigimde askere gittigi icin yani zorunlu olarak bir gerekcesi oldugu icin tazminat odenmedigini bildigini söylüyor ve muhasebeye soracagini soyluyor sonuc ne olur ve askere gittigim icin tazminat alabilirmiyim

 35. Merhaba. Öncelikle vermiş olduğunuz değerli bilgiler için teşekkürederim. 1475 sayılı yasanın 14.maddesindeki şartları taşımam nedeniyle daha önce çalıştığım 2 farklı işyerinden SGK dan aldığım yazılara istinaden kıdem tazminatı aldım. SGK dan kıdem tazminatı hakkı ilgili resmi yazılar alındığı takdirde çalışılan her farklı işyerinden kıdem tazminatı alınabiliyormu? Yoksa belli bir sınırlama varmı?

  1. Merhaba. Bunun önünde bir engel yoktur, işyerinde 1 yıllık kıdem doldurulduktan sonra her seferinde bu gerekçeyle alınabilir.

 36. Merhaba 1996 yılı sigorta başlangıçı ve 6057 prim günü olduğundan Ssk dan aldığım kıdem tazminatı esas yazısı ile iş yerine verdim. Fakat işyeri hemen böyle işten çıkamayacağımı ihbar süresi olduğunu ve parayı odemeyecegini söyledi. Bende noterden ihtarname gönderdim ve 7 gün içerisinde ödenmesini istedim. Bundan sonraki süreçte ne olabilir. Gerçekten böyle bir şey var mıdır. Yoksa olayı yokuşa mı sürmek istiyorlar. Ödemezlerse nasıl bi yol izlemeliyim. Şimdiden teşekkürler

 37. 2002 den başlayan ve şuan 17 yillik sicilim var.4750 prim gün sayısı mevcut. Kıdem tazminatı ni nasıl alabilirim.bazi arkadaşlar SSK dan yazı almış ve tazminatini aldılar. Ben gittim bana yazı vermediler. Alan arkadaşlar in sicil başlangıç tarihi de aynı 2002 bu nasıl oluyor. Bilgilendirirseniz sevinirim…

  1. Merhaba, 15 yıl 3600 gün şartını yerine getiren ve kıdem tazminatı almaya hak eden çalışanların, 08.09.1999 tarihinden önce sigortalılık süresinin başlamış olması gerekmektedir. Siz gerekli şartları taşımadığınızdan SGK size o yazıyı vermemiştir.

 38. 2002 den başlayan ve şuan 17 yillik sicilim var.4750 prim gün sayısı mevcut. Kıdem tazminatı ni nasıl alabilirim.bazi arkadaşlar SSK dan yazı almış ve tazminatini aldılar. Ben gittim bana yazı vermediler. Alan arkadaşlar in sicil başlangıç tarihi de aynı 2002 bu nasıl oluyor. Bilgilendirirseniz sevinirim…

 39. Merhabalar 1981 doğumluyum 01.09.2003 te sigortalı oldum bu tarihten beride aynı is yerinde çalışmaktayım.kidem tazminatımı alıp ayrılma hakkına nasil ve nezaman sahip olabilirim.tesekurler.

  1. Neşe hanım, sigorta başlangıç tarihiniz esasınca bu kanundan faydalanıp kıdem tazminatı alamazsınız. Ancak emeklilik durumuyla veya işverenin sizi kendisi çıkarmasıyla (birazda uzlaşarak) kıdem tazminatı alabilirsiniz.
   Şöyle ki; 25 yıl 4500 günü doldurduğunuzda yaşı beklemek kaydıyla normalde emekliliği hak etmiş oluyorsunuz. (2000 yılından sonra işe başladığınızdan) Bİr de 7000 prim günü husus var, size bu yazımızı okumanızı tavsiye ederim konuyla daha detaylı olarak >>>> https://iscidunyasi.com/08-09-1999-tarihinden-sonra-kidem-tazminati-hakki/

 40. Merhaba çalıştığım şirkette(sarıyer’de) anadolu yakasında oturanlar için servis tahsis edilmektedir ama ben avrupa yakasında oturduğum için (bahçelievler) bana yol ücreti dahi verilmemektedir.Günde gidiş-dönüş toplam 6 vasıta kullanmaktayım.Bu konuda mağdurum.Bu mağduriyeti belirttiğim halde bir sonuca ulaşamadım.21 aydır bu şirkette çalışıyorum.Bu mağduriyeti işten ayrılma nedeni sayıp tazminat alma hakkına sahip olabilir miyim.

 41. 1999 dan önceki ilk işe giriş bağ kurdan. Daha sonra 2001 yılında ssk lı olundu. Bu durumda 15 yıldan faydalanarak kıdem tazminatı alınabilir mi.

  1. Evet, alınabilir. Zaten sorunuzun cevabını kesin olarak alabileceğiniz bir yer var. SGK’ya başvurup cevabı net bir şekilde öğrenebilirsiniz.

 42. Eşim 1976 da memur olarak başladı 1990 yılında istifa etti özel bir şirkette çalışarak 3600 günden emekli oldu.2012 de vefat etti.Ben memuriyette geçen sürelerine ikramiye almak için müracat ettim ret cevabı geldi.Dava açarsam alabileceğim söyleniyor alabilir miyim

 43. Merhaba, 2013 yılında işe girdiğim şirketten 27 Aralıkta işten çıkartıldığım tarafıma sözlü olarak iletildi.
  pozisyonum gereği 3 yıldır şirketin tahsis ettiği aracı kullandım (öncesinde 205TL mavi kart ücreti veriliyordu), yemek kartı verildi, masraflar içinde 1000TL lik kredi kartı verildi. Ayrıca satış hedefleri tutması durumunda prim sistemiyle çalışıyordum. Yıl sonu hesaplamada geriye dönük primimi tutturdum.
  Fakat kıdem ve ihbar tazminatı hesaplamada;
  Brüt maaşım, yemek kartına yatırılan net miktar ve şirketin vermiş olduğu faturalı hattın net ödeme tutarı eklenmiş.
  Prim, yol ücreti veya araç ile ilgili bir ücret ve yemek ücretinin britten hesaplanmaması yasalmıdır? Eklenmesi gerekmiyor mu?
  Birde tarafıma mail olarak ibraname iletildi
  “İkale yoluyla karşılıklı olarak anlaşarak işten ayrılma” maddesi eklenmiş. İşsizlik ödeneği alabilir miyim?
  Saygılar

  1. Merhaba. İkale ile ayrılırsanız işsizlik maaşı alamazsınız. İşveren sizi işten çıkarıyorsa, o halde ikale değil ibraname sunması gerekirdi. Ayrıca ikale sözleşmesi ile ayrılırsanız, işverene dava açmanız da mümkün olmaz. Kıdem tazminatının hesabında ise primlerin hesaba katılması gerekir: iscidunyasi.com/satis-primleri-kidem-tazminati-hesabina-dahil-edilir-mi/
   Yol ücreti için ise şu aşamada kesin bir cevabım yok; ama kanaatimce bu aracın size sağladığı menfaatin de hesaba katılması gerekir.

 44. Merhaba Zeynel Abidin Bey,
  Öncelikle verdiğiniz değerli bilgiler için teşekkür ederim.
  24 Ekim 1994 yılında öğretmen olarak memuriyete başlamış bir BAYANIM. Eylül 2017 de, 657 sayılı Devlet memurları kanunu 94.maddesine uygun şekilde memuriyetten istifa edip, bakanlıktan istifa onayım geldikten sonra görevden ayrıldım. Özel okulda çalışmaya başladım. Çalıştığım okul kapandı. Bir yıl boşta kaldım. Haziran 2020 de emekli oluyorum. SON 3,5 yıl 4/A (ESKİ SSK) LI olarak dolmadığından 4/C (eski emekli sandığı) den emekli olacağım. Sorum şu: Bu şartlarda devlette çalıştığım 23 yıl karşılığında emekli ikramiyesi alabilir miyim? Buradaki SGK dan, şifai olarak, Emekli Sandığından emekli olabileceğim ancak ikramiye alamayacağım söylendi. Emeğiniz için teşekkür ederim. İyi çalışmalar.

  1. Merhaba, öncelikle emekliliğiniz hayırlı olsun. Cevap vermek isterdim; ancak memurların emeklilik ikramiyeleri uzmanlık alanımız değil. Yine en doğru bilgiyi alabileceğiniz yer SGK olacaktır.

Zeynel Abidin Özkale için bir cevap yazın Cevabı iptal et

E-posta hesabınız ve şehir bilgileriniz yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.