20 maddede yıllık izin rehberi

Yıllık ücretli izin İş Kanununda düzenlenen haklardan en önemlilerinden biridir. Onu bu kadar önemli yapan şey ise vazgeçilemez olmasıdır. Evet yıllık izin hakkından vazgeçilemeyeceği gibi ertelenmesi bile mümkün değildir. O halde bu derecede önemli olan yıllık izin hakkını 20 maddede her yönüyle inceleyelim. İş Kanununda yıllık izin uygulaması hakkında kısa bir rehber niteliğindeki bu çalışmanın faydalı olmasını diliyorum.

Yıllık izne hak kazanma

İşyerinde işe başlamış olduğu günden itibaren, deneme süresi de içerisinde olmak üzere, en az 1 yıl çalışmış olan işçiye yıllık ücretli izin verilir.

Niteliklerinden dolayı 1 yıldan az süren mevsimlik işlerde veya kampanya işlerinde çalışan işçilere yıllık ücretli izinlere ilişkin hükümler uygulanmaz.

Mevsimlik ve geçici işçilerin izinleriyle ilgili yazmış olduğum ve istisnai durumları anlatan şu yazıma lütfen bakınız: iscidunyasi.com/gecici-mevsimlik-iscinin-yillik-izin-hakki

O halde yıllık izne hak kazanmak için ön şart, o işyerinde en az 1 yıllık kıdeme sahip olmaktır.

Yıllık izin süreleri

İşçilerin yıllık izin süreleri, işyerindeki kıdemlerine göre belirlenir ve şu şekildedir:

İşçilerin refakat izni hakkı

Bu yazıya da göz atmak ister misiniz?

 • 1 yıldan 5 yıla kadar (beş yıl dahildir) olan işçiler için en az 14 gün
 • 5 yıldan çok 15 yıldan az olan işçiler için en az 20 gün
 • 15 yıl (dahildir) ve daha çok olan işçiler için en az 26 gün
 • Yer altındaki işlerinde (Maden vs.) çalışan işçiler için bu süreler 4’er gün arttırılır.
 • 18 yaşında ve daha küçük yaştaki işçiler ile 50 yaşında ve daha üst yaştaki işçilere verilecek yıllık izin süresi her halde ve şartta en az 20 gündür. (Yani bu işçilerin izinleri 14 değil 20 günden başlar)

Görüldüğü üzere genç ve çocuk işçilerle yaşlı kabul edilebilecek işçilere özel haklar tanınmıştır. Bunların izni 14 değil 20 günden başlar. Yani 1 ila 15 yıl arası kıdemi olan genç ve çocuk işçilerle 50 yaş üstü işçiler 20 gün izin kullanma hakkına sahiptir.

İş Kanununda yıllık izin

Yıllık izin sürelerinin artırılması

Yıllık izin süreleri en az belirlenmiş olup iş sözleşmeleriyle ve toplu iş sözleşmeleriyle artırılabilir. Ancak kesinlikle azaltılmaz.

Yıllık iznin vazgeçilmezliği

Yıllık izin hakkından hiçbir şekilde vazgeçilemez. Bu konuda yapılan yazılı ya da sözlü her türlü anlaşma yok hükmündedir.

Yıllık izin süreleriyle ilgili genel bilgi verdiğimiz videomuza da aşağıda göz atabilirsiniz:

Yıllık izin ücreti karşılığında çalışma

Yıllık izin hakkı vazgeçilemez nitelikte olduğundan izin yapmak yerine; ücretini peşinen alarak izin yapmayıp çalışmak mümkün değildir. Bu durumda işçi izin kullanmamış sayılacaktır.

İşçinin yıllık izin kıdeminin hesabı

İşçilerin, aynı işverenin bir işyerinde ya da çeşitli iş yerlerinde hangi şekilde olursa olsun çalıştıkları süreleri birleştirilir. İşçinin bütün kıdemleri toplanarak izin için kıdem süresinde esas alınır.

Yıllık iznin kullanılacağı dönem

İş Kanununun âmir hükmü gereğince yıllık ücretli izinler bir sonraki sene içerisinde kullandırılır. Yani izne hak kazanılan senenin izni takip eden sene içinde kullandırılmak zorundadır. Bir sonraki seneye bile devredilemez.

İşçi çalışmadığı halde yıllık izin için kıdem hesabına dahil edilecek haller

İşçi bazen çalışamayabilir. Normalde işçinin çalışmadığı bu günler kıdem hesabında dikkate alınmaz. Ama istisnalar vardır. Aşağıdaki hallerde işçi çalışmadığı halde bu süreler yıllık izin bakımından çalışılmış kabul edilir. Yani yıllık izin kıdeminde göz önünde bulundurulur.

 • İşçinin uğradığı kazadan dolayı veya tutulduğu hastalıktan kaynaklı olarak işine gidemediği günler (İşçinin kıdemine göre belirlenen ihbar sürelerinin bitiminden itibaren 6 hafta sonrasına kadar).
 • Kadın işçilerin doğum öncesinde ve sonrasında çalıştırılmadıkları günler. (Ücretsiz izin dikkate alınmaz.)
 • İşçinin muvazzaf askerlik hizmetinden başka manevra ya da başka herhangi bir kanundan dolayı ödevlendirilmesi esnasında işine gidemediği günler (Bu sürenin bir yılda 90 günden fazlası sayılmaz.).
 • Çalıştığı işyerinde zorlayıcı sebepler nedeniyle işin aralıksız olarak 1 haftadan çok tatil edilmesi sonucunda işçinin çalışmadan geçirmek zorunda kaldığı zamanın 15 günü (işçinin yeniden işe başlaması koşuluyla).
 • İş Kanununun 66ncı maddesinde yer alan ve çalışma süresinden sayılan haller.
 • Hafta tatili günleri, ulusal bayram günleri ve genel tatil günleri.
 • 3153 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılmış olan tüzüğe göre röntgen muayenehanelerinde çalışan işçilere pazar gününden başka verilmesi şart olan yarım günlük izinler.
 • İşçilerin arabuluculuk toplantılarına katılması, hakem kurullarında bulunması, bu kurullarda işçi temsilciliği görevlerini yürütmesi, çalışma hayatıyla ilgili mevzuata göre kurulmuş olan meclis, komisyon, kurul ve toplantılara ya da işçilik konularıyla ilgili uluslar arası kuruluşların kongrelerine, konferanslarına veya kurullarına işçi ya da sendika temsilcisi sıfatıyla katılması nedeniyle işlerine devam edemedikleri günler.
 • İşverence verilen diğer izinler.
 • Kısa çalışma süreleri.
 • İşçiye verilmiş olan yıllık ücretli izin süresi.

İşçi yıllık izin hakkı

Yıllık iznin bölünmesi

Kural olarak yıllık izin işveren tarafından bölünemez. Sürekli şekilde verilmesi mecburidir. Ancak tarafların anlaşması halinde bir bölümü 10 günden az olmamak kaydıyla arzu edildiği kadar bölünebilir. Yıllık iznin bölünmesi şartlarını şu yazımızda izah etmiştik: iscidunyasi.com/yillik-izin-kaca-bolunur

Yıllık izne mahsup edilemeyecek diğer izinler

İşverence yıl içinde verilen diğer ücretsiz ve ücretli izinler ya da hastalık ve dinlenme izinleri yıllık izne mahsup edilemez.

Yıllık izin sürelerinde iş günü hesabı

Yıllık ücretli izin günlerinin hesaplanmasında izin süresine denk gelen ulusal bayram günleri , hafta tatili günleri ve genel tatil günleri izin sürelerinden sayılmaz. Yıllık izinler iş günü olarak verilir.

Cumartesi günlerinin yıllık izinden sayılıp sayılmayacağı hususunu şu yazımızda tartışmıştık: iscidunyasi.com/cumartesi-yillik-izinden-sayilir-mi

İş Kanununda yıllık izin

Yıllık izinde yol izni

Yıllık izinleri işyerinin bulunduğu yerden başka bir yerde geçireceklere istemeleri ve bu hususu belgelemeleri şartıyla gidiş ve dönüşlerinde yolda geçen süreleri karşılamak için işveren toplam 4 güne kadar ücretsiz izin vermek zorundadır.

Alt işveren / Taşeron işçilerinin yıllık izni

Alt işveren işçilerinden, alt işvereni değişmesine rağmen aynı iş yerinde çalışmaya devam edenlerin yıllık izin süresi, aynı iş yerinde çalıştıkları süreler göz önüne alınarak hesaplanır. Asıl işveren, alt işverence çalıştırılan işçilerin hak kazandıkları yıllık izin sürelerinin kullanılıp kullanılmadığını kontrol etmekle ve yılı içerisinde kullanılmasını sağlamakla, alt işveren ise tutmak zorunda olduğu izin kayıt belgesinin bir suretini asıl işverenine vermekle yükümlüdür.

Asıl işverenlerin, alt işveren işçilerinin yıllık izinlerinin kullandırılıp kullandırılmadığını izlemeleri ve kullandırılmadığı hallerde kullandırılmasını sağlaması zorunluluktur.

Yıllık izin ücreti

 

İşveren, yıllık iznini kullanan her işçiye, yıllık izin dönemine ilişkin ücreti işçi izine başlamadan önce peşin olarak ödemek ya da avans suretiyle vermek zorundadır.

Günlük, haftalık ya da aylık belirli bir ücrete dayanmayıp da yüzde usulü ücret gibi belirli olmayan süreler ve tutarlar üzerinden ücret alan işçinin izin süresi için verilmesi gereken ücret, son 1 yıllık sürede kazandığı ücretin fiilen çalıştığı günlere bölünmesiyle bulunacak ortalama üzerinden hesaplanır.

Ancak, son 1 yıl içerisinde işçi ücretine zam yapılmaması halinde, izin ücreti işçinin izne çıktığı ayın başıyla zammın yapılmış olduğu tarih arasında alınan ücretin aynı süre içerisinde çalışılan günlere bölünmesi yöntemiyle hesaplanır.

Yıllık izin süresine rastlayan hafta tatili günü, ulusal bayram günü ve genel tatil günü ücretleri ayrıca ödenir.

4857 sayılı İş Kanununda yıllık izin

Yıllık izinde çalışma

Yıllık iznini kullanan işçinin izin süresinin içinde ücret karşılığında bir işte çalıştığı tespit edilirse, bu izin süresi için kendine ödenen ücret işverence geri alınabilir.

İşçinin yıllık izinde çalışmasının sonuçlarını şu yazımızda anlatmıştık: iscidunyasi.com/yillik-izinde-calismak-mumkun-mu

İşten ayrıldıktan sonra yıllık izin ücreti ödenmesi

İş sözleşmesinin, hangi nedenle olursa olsun sona ermesi halinde işçinin hak kazanıp kullanmadığı yıllık izinlerine ait ücreti, sözleşmenin sona erdiği tarihteki ücreti esas alınarak kendisine ya da hak sahiplerine ödenir. Burada herhangi bir sınırlama olmayıp işçinin kullanmadığı örneğin 20 yıllık yılık ücretli izni olsa, tamamının ücretinin işçiye ödenmesi gerekir: iscidunyasi.com/yillik-izin-ucreti-nedir

Bu ücret için zaman aşımı süresi, iş sözleşmesinin sona erdiği tarihten itibaren 5 yıl’dır: iscidunyasi.com/is-kanununda-yeni-zamanasimi-sureleri

Yıllık izin kayıtları

İşveren, işyerinde çalışmakta olan işçilerin yıllık izinlerini gösteren bir izin kayıt belgesi tutmak zorundadır. Bunun için kullanılabilecek yıllık izin defteri örneğini şu yazımızda bulabilirsiniz: iscidunyasi.com/yillik-izin-kayit-defteri-ornegi

Yıllık ücretli izin hakkında her şey

Toplu izin uygulaması

İşveren; nisan ayının başı ile ekim ayının sonu arasındaki zaman diliminde, işçilerin tamamını veya bir kısmını kapsayan toplu izin uygulaması yapabilir. Bu uygulamaya gidilmesi halinde, izin kurulunca izin çizelgeleri, toplu izne çıkacak işçilerin aynı anda izne başlayacağı ve izin sürelerine ve yol izni taleplerine göre her işçinin izin süresinin bitişini gösterecek şekilde düzenlenir ve ilan edilir.

Toplu izin uygulanması durumunda işveren ya da işveren vekili, iş yerinin korunması, işyerinde bulunan araçların, gereçlerin veya makinelerin bakımlarının yapılması, hazırlanması, temizliğinin yapılması veya güvenliğinin sağlanması vb. zorunlu durumlar için yeterli sayıda işçiyi toplu izin uygulaması dışında tutabilir.

Bu duruma en iyi örnek, birçok tıbbi ilaç firmasının uyguladığı izinlerdir. Şöyle ki tıbbi ilaç firmalarının önemli bir kısmı, işlerinin en az olduğu yaz aylarında işçilerini toplu olarak izne göndermektedir. Yıl içerisinde işçilerine yıllık izin vermemeyi tercih etmektedir. İşte tıbbi ilaç firmalarınca uygulanan bu toplu izin uygulamasının dayanağı Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği’dir.

Kısmi süreli / Part time çalışanların yıllık izni

Kısmi süreli / part time çalışanlar yıllık ücretli izin hükümlerinden tam süreli işçiler gibi yararlanır ve farklı bir işleme tabi tutulamaz. Bunların yıllık izinlerinin nasıl hesaplanması gerektiğini açıkladığımız yazımıza şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: iscidunyasi.com/part-time-calisan-iscinin-yillik-izin-suresi-nasil-hesaplanir

Yıllık izin işçi

İzin kurulu

İşçi sayısı 100’den çok olan işyerlerinde işveren veya işveren vekilini temsilen 1, işçileri temsilen 2 kişi olmak kaydıyla toplam 3 kişiden oluşan bir izin kurulu kurulur.

İşveren temsilcisi kurula başkanlık eder. Kurulun başkanı dışında kalan diğer işçi üyeleri ve yedekleri işyerinde bulunması halinde, işyeri sendika temsilcilerince seçilir. İzin kurulu kendisine verilen görevleri yapmak üzere yıllık izin çizelgelerinin hazırlanması esnasında ve gerektiğinde başkanın çağrısıyla iş saatleri içinde toplanır. Toplantılarda alınan kararlar ile yapılan tüm işler izin kurulu karar defterine yazılır ve imzalanır.

SONUÇ

Görüleceği üzere İş Kanununda yıllık izin konusu çok uzun ve karışık bir konudur. Konu hakkında daha çok bilgi almak için özellik arz eden konuları incelediğimiz şu yazılarımıza göz atmanızı tavsiye ederiz:

iscidunyasi.com/cuma-gunu-izin-alan-isciden-2-gun-yillik-izin-dusulur-mu

iscidunyasi.com/istifa-eden-isciye-yillik-izin-ucreti-odenir-mi

iscidunyasi.com/ihbar-suresi-icinde-isciye-yillik-izin-kullandirilabilir-mi

Yukarıdakilere benzer onlarca yazıya daha ulaşmak için web sitemizdeki “İzin” kategorisini ziyaret edebilirsiniz: iscidunyasi.com/izin


İşçi Dünyası
Zeynel Abidin Özkale
İşçi Dünyası'nın editörü olan olan yazarın, İş ve Sosyal Güvenlik hukuku üzerine yazdığı diğer yazılarına buradan ulaşabilirsiniz.

80 Yorum

 1. İşçi geçmişe doğru işverenin vermediği izni kendi rızası olmadığı halde işciyi 2 veya 3 ay izine çıkarabilirmi

  1. Tevfik bey, bu konuda işverenin yönetim hakkı bulunmaktadır. İşçinin yıllık izinlerini biriktirmeksizin kullanması esas olduğundan, birikmiş izinlerin bir şekilde kullanılması gerekir. O nedenle, işvereninizin sizi bu şekilde izne çıkarabileceği kanaatindeyim. Çünkü İş Kanunu izin biriktirilmesini yasaklamıştır.

   1. Slm Mustafa bey.ben kamu hastanesinde taşeron olarak vardiyalı çalışıyorum aylık ekstra 8 saat belirlenen bugünde nöbet tutuyorum.bul bu nöbetim yıllık iznime denk geldi 24 gün izin yaptim..bu 8 saati diğer ay tutturmak istiyorlar ayrıca yıllık izin süredeki yol parasını maaşımdan kesmisler.bu yasalmi bunun için çıkış verebilirler mi.tsk ederim simdiden

    1. Ali bey yıllık izin süresinde yol parası ödenmemesi normaldir. Nöbet konusunu ise bilemem; çünkü bu tamamen işyerinin iç işleyişiyle ilgili bir durum.

 2. Selamun aleyküm
  Ben yıllık izne çıktım arife günü dahil iznimi kullandım bayramın 1. Günü iş yapmam yasalmıdır?

  1. Resmi tatillerde ve bayramlarda çalışmaya daha önce onay vermişseniz, bayramın birinci günü de olsa çalışmanız gerekir. Ama bu onayı vermemişseniz gelmeniz gerekmez. Ancak bu onayı işverenler genelde iş sözleşmeleriyle peşin olarak alırlar.

 3. Selamın aleyküm senelik izne ayrılan işçi çalıştığı sisteme göre fazla mesailerini senelik izinden ken hak edermi?Teşekkürler

  1. Hak etmemesi gerekir. Çünkü fazla mesai, fiilen yapılan çalışmanın karşılığıdır. Yıllık izindeyken çalışamayacağınıza göre, fazla çalışma ücreti de alamazsınız.

 4. selam ben 16yıldır kapıcılık yapmaktayım 2001de işe başladım 2003de sigorta başlattılar ben 16 yıldır ne senelik izin nede hafta sonu izni nede resmi tatillarde izin verdiler bana ben ne yapaliyım yardımcı olursanız sevinirim

  1. Çalışırken bu sorunların çözülmesi ne yazık ki çok güçtür. Ancak işten ayrılmak istiyorsanız, bunları gerekçe göstererek ayrılabilir ve haklarınızı talep edebilirsiniz.

 5. Merhaba. İşyerim 1 saat, 3 saat, yarım gün vs. gibi alınan izinlerde veya 1-2 saatlik geç gelmelerde, alınan izin veya geç gelinen ”günden” kesmeyip, bu saatleri 8 saat olacak şekilde toplayıp başka bir günden tam gün olarak kesiyordu. bu uygulamayı bırakıp yine aynı şekilde alınan bir günden az olan saatlik izinleri toplayıp 8 saat olunca yıllık izinden keseceğini söylüyor. Ve 2 defa aralıklı farklı günlerde izin kullandığım ay içerisinde izin kağıdına (yıllık iznimden düşülsün) yazdığımda, bordromda yıllık izin kullanıldığı yazmıyor
  Bu uygulamaların yıllık izin kurallarına ve ücretli izin kurallarına zaten uymadığını biliyorum.
  Sonuç olarak; iş yerinde olmadığımız saatlerde veya günlerde var, işyerinde olduğumuz saatlerde veya günlerde yok gösteriliyoruz.
  Bu yanlışlıkları bordro ile parmak okutma ve kart basma ile kanıtlayabilirim.
  Bu durumda ben işyerini dava etsem kazanabilirmiyim veya işyerine ne gibi cezalar uygulanır? ve bu durumdan sebep tazminatımı alarak işten ayrılabilirmiyim?
  cevaplaya bilirseniz sevinirim. Teşşekkürler. İyi çalışmalar.

  1. Öncelikle bu konuda yazmış olduğum şu yazıma bakabilirsiniz. Saatlik izinlerin yıllık izinden düşülemeyeceği kanaatindeyim. Ancak böyle bir gerekçeyle işten ayrılmanız durumunda risk almanız gerekecek. Şöyle ki; bu tip bir dava iş mahkemelerinin önüne çok sık gelmeyeceğinden verilecek karar biraz şansınıza ve hakimin takdirine bağlı olacaktır.

 6. 15.08.2016 tarihinde 23 günlük senelik izne ayrılan işçiyi, işveren iznin 16. günü ( 02.09.2016) bir günlük iş için sabah 09:30 ile 17:00 arası işe çağırıyor. işçi işe gelip çalışıyor ve ertesi gün izne kaldığı yerden devam ediyor işveren o gün için mesai ödemek istemiyor yıllık izni uzatmıyor.
  yıllık izindeki işçiyi işe çağırmak yasalmı? fazla mesai üçreti ödemesimi gerekir, yoksa iznimi uzatması

  1. İşin gerektirdiği durumlarda elbette çağırabilir. Ama bu çağrıya uyup uymamak işçinin takdirindedir. Siz gelip çalıştıysanız, o günün ücretini almalısınız. Ancak sadece bunun için size fazla çalışma ödenmesine gerek yoktur. Normal çalışma ücretinizin ödenmesi yeterlidir.

 7. Merhaba istifamı 01.12.2016 tarihinde imzaladım fakat içeride 14 günlük yıllık iznim olduğu için hukuken çalışma süremden düşüp işten çıkmış oldum fakat istifa kağıdımda işten çıkış sürem 18.12.2016 idi şun yıllık izindeyim. sigortam ödenirmi ? yıllık izininde olduğum süreçte maaşım yatarmı.

  1. Eğer şu anda yıllık izninizdeyseniz, hem ücretinizin ödenmesi hem de sigorta primlerinizin yatırılması gerekir.

 8. Merhabalar ben 1.5 yıl bır markette kasiyer reon manav ve şarküteri olmak üzere her iste çalıştım yıllık izin kullanmadım bebeğim oldu doğum izni sonunda işe tekrar başladım 18 gün sonra iş veren hiç bir açıklama yapmadan işyerini kapattı. Primim yetmediği için issizlik maaşından yararlanamadık 450 gün primim var. Iş yerinden hiç bir şekilde hiçbir hakkımı alamadım küçük bebeğim var iş te bulamıyorum bulduğum da çok uzak emzirme ve yol hizmeti olmadığı için c alisamiyorum ve hakkımı nasıl arayacağım bilmiyorum yardımcı olur musunuz bana geri dönüş yapın lütfen cevap yazarsanız sevinirim teşekkürler

  1. Fatma hanım bu durumda mecburen dava açmanız gerekiyor. Bir avukatla görüşmelisiniz. Avukata verecek paranız yoksa, dilekçeyi kendiniz yazarak dava açabilirsiniz. Dilekçede tüm hususları açıkça belirtin ve tüm haklarınızı talep edin.

 9. Merhaba mustafa bey
  2 yıldır bir firmada çalışıyorum.
  Ama yoklama kaçağıyım
  Yıllık iznimi kullanacağım
  Yıllık izin içerisinde yol aramalarında yakalanırsam
  Tazminat alma hakkım var mıdır
  Yardımcı olursanız

 10. Merhabalar ben bir temizlik şirketiyle okul projesinde. Çalışıyordum fakat o projeden alındım bana iki üç gün bekle üçretsiz izne çık dediler bende yıllık iznim olduğunu söyledim yamam yıllık iznini kullan dediler iki hafta kullandim aradılar gittim Yen’i proje verdiler fakat saatleri uymadı kabul etmedim çıkış yap dediler Onuda kabul etmedim bi evine tebligat göndeririz işe çağırırız gelmezsen üçgün devamsızlıktan çıkarırız dediler bende hakkımı arıycam işçi mahkemesine gideceğimi söyledim . Beni izine çıkarırken icin kağıdı imzalatmadılar ben görüşmeyi bitirip çıktım yolda aradılar izin kağıdını imzalamam İÇİN sizce ne yapmalıyım ? İyi çalişmalar

  1. Eğer işten çıkarıldığınızı düşünüyorsanız, bir an önce noterden ihtarname çekin ve bana yazdıklarınızı bu ihtarnamede belirtin, alacaklarınızı talep edin. Aksi takdirde haksız duruma düşebilirsiniz.

 11. Merhabalar ben bir temizlik şirketiyle okul projesinde. Çalışıyordum fakat o projeden alındım bana iki üç gün bekle üçretsiz izne çık dediler bende yıllık iznim olduğunu söyledim yamam yıllık iznini kullan dediler iki hafta kullandim aradılar gittim Yen’i proje verdiler fakat saatleri uymadı kabul etmedim çıkış yap dediler Onuda kabul etmedim biz evine tebligat göndeririz işe çağırırız gelmezsen üçgün devamsızlıktan çıkarırız dediler bende hakkımı arıycam işçi mahkemesine gideceğimi söyledim . Beni izine çıkarırken icin kağıdı imzalatmadılar ben görüşmeyi bitirip çıktım yolda aradılar izin kağıdını imzalamam İÇİN sizce ne yapmalıyım ? 4 yıldır aynı şirketteyim bir tutamağım dahi yok

 12. ise giris tarihim 28.08.2014 toplamda 21 gun ızın kullandım suanda kac gun senelık ıznım var ıcerde bılgınız varmıdır halen calısmaktayım.

 13. S.aleyküm 5.5 yıl bir kurum da çalıştım 2017 ocakta başka bir kuruma geçtim yıllık izin kullanabilirmiyim kurum değişikliği etkilermi taşeron olarak çalışmaktayım.saygılar.

  1. Harun bey, her bir ihale sonucunda yeni bir işyeri açılmış olur. Eğer kurumunuz farklıysa, kanaatimce izninizin de sıfırlanması gerekir.

 14. kamunun ihaleli işinde 2008 yılında işe başladım. işe başladığım A firması 3 sene sonra ihaleyi kaybetti. bu süre zarfında izin kullanamadım. B firması da 1 seneden az görev yaptı ve ihaleyi A firması geri aldı (bu geçişte B firması 1 yıldan az iş yaptığından izin vermedi, bunun yanında A firması haklarımı aldım şeklinde bir imza attırarak B firmasına geçişimi sağladı, kararı hemen vermek zorunda olduğumdan bunu hemen imzalamak zorunda kaldık).

  ihaleyi tekrar alan A firması ile 2012 den beri çalışıyorum. bu zaman zarfında bazı yıllar izne çıkamazken bazı yıllar sadece 5 gün (o da hafta içi) izne çıkardılar. bu maduriyeti hakkımı hukuki yollarla nasıl savunabilirim? A firması tekrar ihaleyi kaybeder de haklarımı aldım yazısını imzalatırlarsa nasıl olacak?

  Şimdiden teşekkür ederim.

  1. Akif bey, yıllık izin evrakına imza atmadıysanız, işten ayrıldığınızda tüm süreler için geçerli olmak üzere, kullanmadığınız tüm izinlerin ücretini alırsınız.

   1. Zeynel bey böyle kısa bir sürede cevapladığınız için çok teşekkürler.Sizinle hemfikir olduğumuz ve hesaplamasını doğru olarak yaptığımız 122 günlük izin karşılığında ne kadar alacağım.
    Asgari ücretin % 10 fazlasını,30 tl yakacak,50 tl çocuk,yılda 220 tl eğitim parası,80tl taşıt yardımı,yılda 700 tl ikramiye,yılda 2 bayram karşılığında 150 tl alıyorum.Bu durumda nasıl bir hesaplamayla alacağım izin ücretini öğreneceğim.Allah razı olsun şimdiden.

 15. 02.11.17 tarihinde 14+2 yıllık izne çıkacağım cumartesi günü yalnız cuma günude haftalık iznim donus tarihim ne olur cuma günüm yanarmi

 16. Merhabalar.50 yaşındayım.2008 yılında işe başladım.9 yıl boyunca beni sadece 2 kez (14+14) yani 28 gün izne ayırdılar.
  Emekli olursam alacağım toplam günlük izin paramı şu şekilde mi hesaplayacaklar.
  ilk 5 yıl 14 er günden 70 gün.Kalan 4 yılı da 4 yıl* 20 şer günden 80 gün.
  Yani toplamda hak ettiğim 150 günden kullanmış olduğum 28 günü (2 yıl) çıkarıp 122 günlük izin parasını mı verecekler,yoksa şu an 9 yıllık çalışan olarak 20 gün *9=180 günden kullandığım 28 günü çıkarıp 152 günlük izin parasını mı verecekler.Aydınlatırsanız sevinirim.Şimdiden teşekkürler.

  1. Merhaba. İlk hesaplamanız doğrudur. İlk 5 izninizi 14 gün ve sonrakileri 20 gün üzerinden hesaplamalısınız.

 17. Selamunaleykum ben 2016 yilinin 12. Ayın 10 nunda iş başı yaptım çalıştığın firma yıllık izinin bu sene yok diyo nasıl böyle bi mantıksızlık olur anlamış değilim yıllık izinimi sorduğumda sene başından sonra kullanırsın diyolar ama o zamanda 2016 ,2017,yılları arasında çalışıp hak kazandığım yıllık izinimi vermemiş oluyorlar 2018 yılında kullanacaksın diyolar ben anlam veremedim2018 yilinda 14+2 14+2 iki sefermi yıllık izine cikaracaklar bu konu hakkında bilgi verirseniz çok memnun olurum saygilar

 18. Merhaba

  Kişi işe giriş ayına göre henüz o yılın iznini hak etmiş durumda değildir. Şirkette esnek çalışma vardır ve işçi esnek çalışmasının eksi bakiyesinin henüz hak etmediği yıllık izne mahsup edilmesini istemektedir? Bu yapılabilir mi? Yapılırsa, işçi o sene yine ilgili işe giriş ayı gelmeden işten ayrıldığı taktirde mahsup ettirdiği yani bir şekilde kullanmış olduğu yıllık izin ücreti maaşından kesilmesi şirketin hakkı mıdır?

  Selamlar

  1. Pınar hanım, böyle bir şey olmaz. İşçinin hiçbir hakkı karşılığında yıllık izinden mahsup yapılamaz.

 19. acile gittiğimde bir günlük rapor verdi bana doktor isyerine raporu verdiğimde bir günlük rapor olmuyor en az iki gün olması lazım dediler ve bir günü yıllık iznimden düşürdüler bu normalmi

   1. Merhaba, bizde de aynı durum mevcut. Özelde çalıştığımız için 3 gün aşağısını SSK odemiyor şirket zaten odemiyor veya o günün ücreti kesiyorlar ya da yıllık izin giriyoruz. Zaten 14 gün kadar az bir sure iznimiz var ve o da doktora gidiyor resmen

    1. Bu durum normaldir. Yani 3 günün altındaki raporların parasını SGK ödemediği gibi, işveren de ödemeyebilir. Ancak bunun yerine izinden düşülmesi yanlış olacaktır.

 20. Merhaba,
  25 Mart 2016 yılında başladığım işimden istifa edeceğim. 25 Mart 2018 günü de dahil işyerinde çalışacağım. Bu durumda yıllık izin hakkım oluşuyor mu? Bunun ücretini talep edebiliyor muyum? Ve bunu istifa dilekçemde nasıl belirtebilirim? Bilgi verebilirseniz çok mutlu olurum , teşekkürler.

  1. Ayşegül hanım, size tavsiyem 26 martı da çalışmanızdır. ihbar süresini çalışacak mısınız?

 21. Merhaba,

  1 yıldan 5 yıla kadar (beş yıl dahildir) olan işçiler için en az 14 gün demişsiniz ya, her sene için 14 gün yani doğru mu ?

 22. Selamlar ben 29.05.2014 yılı hastanede çalışmaya başladım 01.10.2014 te ihaleye yeni şirket le sozlesme yaptik ve 2016 yilina kadar 29 05.2014 yili goz onune alinarak senelik iznimi kulaniyordum bu sene ne olduysa sirket senelik iznimi kasim olarak belirledi gerekçesi 01.10.2014 giris li olduğumu soyledi bende itiraz ettim giris tarihim 29.05.2014 dedim kabul etmiyorlar
  napmam gerek tesekurler

  1. Mustafa bey, ihaleler değişse de, alt işveren işçisinin izni, ilk işe giriş tarihinden itibaren hesaplanmalıdır.

 23. Selamlar. 2 yildir calistigim isyerinde bu yil yillik iznimi 14 gun kullandirmiyor.tum calisanlardan istedigim dahilinde yillik iznimi 6 gun kullanmak istiyorum diye imzali kagit aliyorlar. Bu kagit resmi midir. 10 gun az isci istesede izin kullanabilir mi. Hakli fesih yapabilir miyiz. Isci halki yeniyor. Kalan izinleri isten cikarken kullanirsiniz diyorlar. Ne yapabilirim.

  1. Sevil hanım, izinlerinizi kullandırmasalar bile, işten ayrılırken kullanmadığınız izinlerin ücretinin mutlaka ödenmesi gerekir.

   1. Ben boyle bir kağıt imzalamak istemiyorum yıllık iznimi 10 gun ve daha sonra 4 gün kullanmak istiyorum. Isveren elimden 6 gun kullanmak istiyorum diye zorla kagit alabilir mi? 10 gun altinda isciye izin kullandirilabilir mi. Isci istegi disinda olan birsey. 1 yilda 6 gun izin kime yeter ki

    1. İşveren size en az 1 izninizi 10 gün vermek zorundadır. Bunun aksini kabul etmek zorunda değilsiniz. Ama unutmayın, izin kullanmış gibi evrak imzalarsanız, ileride bunun aksini ispat etmeniz mümkün olmaz.

 24. Merhaba hocam kurumsal bir ayakkabi sirketinde calisiyorum sirketimiz magazalarda calisan tum personellerin suana kadar birikmis tum yillik izinlerinin bu yil icerisinde kullanmak zorundadir diye mail atmistir boyle bir haklari varmidir yada varsa neden boyle bir yol izlememektedir

  1. Serhat bey, işçinin birikmiş yıllık izni olmaz. Her senenin izninin mutlaka kullandırılması gerekir. Dolayısıyla, birikmiş izinlerin kullandırılması işverenin hakkı olduğu gibi ödevidir.

 25. Merhaba, haftanın 5 günü 9 saat çalışma yapılan, C.tesi ve Pazar çalışma olmayan bir şirkette çalışıyorum. Arefe günleri şirket tüm beyaz yaka personele yarım gün izin kullandırıp mesai yaptırmıyor. Ben de arefe gününden 1 gün öncesi için yıllık izin kullandım ancak firma, arefe gününden 1 gün önce yıllık izin kullandığım için, arefe gününden de yarım gün yerine tam gün izin keseceğini söylüyor. Yasal olarak böyle bir hakkı var mı? Konuyla ilgili bilgi verirseniz memnun olurum.

 26. Merhaba esim 4 yildir calistigi firmadan ayrildi son 15 gunu yillik izin kullanmış gibi gosterdiler.sormak istedigim bu sure icin maas alacakmi

  1. Derya hanım, yıllık izindeyken de işçiye ücret ödenir. Dolayısıyla, bu günlerin ücretini elbette alması gerekir.

 27. Merhabalar, ben yillik iznimin 7 gununu kullanmak üzere 2 ay onceden 16 temmuzda baslayacak sekilde onaylattim. Ancak isverenim 4 temmuz tarihinde is yogunlugu sebebiyle iznimi kullanamayacagimi, belli olmamakla beraber ileri bir tarihe atacagini bildirdi. Ancak onceden odemis oldugum otel rezervasyon ucreti, ucak bileti vs masraflari tarafima iletecegini bildirdi. Is verenin boyle bir hakki var midir? Is yogunlugu sebebiyle onceden almis oldugum izni iptal edebilir mi ? Ailemle yapmis oldugum plan tumuyle bozuldu. Simdiden tesekkurler.

 28. Merhaba özel sektörde 10 yıl çalıştım kamuda 1 yıldır çalışıyorum bana iznin 22 gün dediler özel sektör hizmeti kamuda yillik izinde geçmiyormuş

  1. Sedat bey evet, yıllık izin çalışılan işyeri bazında hesaplanır. Kamuya işçi olarak ya da memur olarak geçmişseniz, izin bakımından kıdeminiz sıfırlanır.

 29. kolay gelsin öncelikle sorum şu : Yıllık izne ayrılırken işverenin yıllık izin formunu bir nüshasını bana vermek zorunda değil midir. yıllık izinde olduğumun ispatı için işverenden bunu talep edebilir miyim . aksi halde seni yıllık izne gönderdik deyim 3 gün işe gelmedi diye çıkışım verilebilir mi

  1. Merhaba. Böyle bir uygulama elbette doğrusudur; ancak işveren kanunen bunun bir suretini size vermekle yükümlü olmaz. Ama eğer işverenle işçi arasında böyle bir güven sorunu varsa işçi elbette ya bu belgenin bir suretini almalı ya da en azından fotoğrafını çekebilmelidir.

  1. Merhaba. Bu tamamen işyeri uygulamasına bağlıdır. İşyerinde resmi tatillerde çalışma varsa ve siz de çalışmak için önceden onay vermişseniz çalışmanız gerekir.

 30. Yıllık izne çıkmış olmamıza rağmen 1 hafta sonra iş yoğunluğu nedeniyle ise geri çağrıldım ve bana iznin bitti dendi bu normal mi

 31. Merhaba 55 yaşında kamudan emekliyim özel sektörde de aynı firmada 6 yıldır çalışmaktayım kaç yıl senelik izin hakkım vardır. Şimdiden teşekkür ederim.

 32. Perşembe cuma senelik izinliyim.ctesi hafta tatilim fabrika toplu şekilde ctesi hafta sonu çalışması yapacak ben işe gitmek zorundamıyım gidersem bende hafta tatil çalışmasını alacağım

 33. Merhaba,
  Yıllık izin, hastalık nedeniyle raporlu olunan günler, resmi tatil günleri gibi çalışılmayan iş günlerine ait işçinin sodexosu ( ya da ismi ne olursa olsun yemek parası) kesilir mi?
  Teşekkürler

  1. Merhaba. Bu sorunun cevabı her işçi için değişir. İş sözleşmesinde bun ilişkin hüküm var mı? Yoksa, işyeri uygulamasında genel durum nedir? Bu iki sorunun cevabı, sizin aradığınız cevabı da gösterecektir.

   1. Teşekkür ederim Zeynel Bey.
    Açıkçası bir iş sözleşmemiz bulunmuyor. İş yerinin genel durumu aktardığım yönde. Mantıken yıllık izinde, resmi tatillerde iş veren çalışana ücret ödemeye devam ettiği için yemek parasının da kesilmemesi gerekir diye düşünüyorum ancak kesildiği için bunun iş kanunu ile belirlenmiş bir düzenlemesi var mı diye merak etmiştim.
    İyi çalışmalar dilerim.

    1. Bu konuda kanunda bir düzenleme yok. Ama genel uygulama olarak; kanaatimce yemek parası gibi ödemeler fiili çalışmaya bağlıdır ve işçinin fiilen çalışmadığı izin/rapor vb. dönemlerde ödenmesi gerekmez. Yine de örneğin iş sözleşmesinde aksi yazsaydı, bu kez ödenmesi gerekirdi. Teşekkür ederim.

 34. Özel güvenlik olarak 12 24 sistemi ile calisiyorum yıllık izine çıkınca mesai ücreti maastan dusulurmu normalde 12 saat calisiyorum 8 saat normal çalışma 4 saati mesai yıllık izine çıkınca bu 4 saat lik mesai ücretten kesilirmi

  1. Merhaba. Murat bey, fazla mesai fiili çalışmanın karşılığıdır. Çalışmadan fazla mesai ücreti hak edilmez. Böyle olunca, işçinin yıllık izinli olduğu dönemde fazla mesai alması da zaten mümkün değildir.

Bir yorum yaz

E-posta hesabınız ve şehir bilgileriniz yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.