Adım Adım İşe İade Davası

İşe iade davası açma şartları

İşe iade davası, işçilerin işten ayrıldıktan sonra belirli koşullar altında açabildiği bir davadır. Bu davanın açılabilmesi için;
1- İşyerinde çalışan işçi sayısının az 30 olması
2- İşçinin o işyerinde kıdeminin en az 6 ay olması (Yer altı işlerinde çalışan işçilerde kıdem şartı aranmaz.)
gerekmektedir.

Bu iki şarttan birisinin yokluğu halinde dava açılamaz.

Peki bu iki şartın da varlığı halinde ne olur? Bunları da maddeler halinde anlaşılabilir şekilde sıralayalım.

1- İşçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yetersizliğinden ya da davranışlarından/hareketlerinden ya da işin, iş yerinin veya işletmenin gereklerinden kaynaklanmakta olan geçerli bir nedene dayanmak zorundadır.
2- İşveren fesih bildirimini yazılı şekilde yapmalı ve fesih nedeninin açık bir şekilde ve kesin olarak belirtmek zorundadır.
3- İş akdi feshedilen işçi, fesih bildiriminde neden gösterilmediği iddiasıyla veya gösterilen nedenin geçerli bir neden olmadığı iddiasıyla fesih bildiriminin tebliğ edildiği tarihinden itibaren 1 ay içinde iş mahkemesinde dava açabilir.
4- İşverence geçerli bir sebep gösterilmediği veya gösterilen nedeni geçerli bir neden olmadığı iş mahkemesince tespit edilerek feshin geçersiz olduğuna karar verildiğinde, işveren, işçiyi 1 ay içerisinde işe başlatmaya mecburdur.


5- İşveren, işçiyi başvurusu olmasına rağmen 1 ay içinde işe başlatmazsa, işçiye mahkeme tarafından belirlenen ve en az 4 aylık ve en çok 8 aylık ücreti tutarında işe iade tazminatı ödemekle mükellef olur.
6- Tazminat miktarının ne olacağını, feshin geçersizliğine karar verdiğinde mahkemenin kendisi belirler.
7- İşçi dava boyunca çalışmadığı için, kararın kesinleştiği tarihe kadar çalıştırılmadığı süreler için işçiye ücret ve diğer mali hakları ödenir.(Bu ödemenin üst sınırı 4 aylık tutardır.)
8- İşçi mahkeme kararının kesinleşmesinden sonra, bu kararın tebliğinden itibaren 10 iş günü içinde işe başlamak için işverenine başvurmak zorundadır. İşçi bu süre içerisinde başvuruda bulunmazsa, işverence yapılan fesih geçerli bir fesih kabul edilir ve işveren sadece bu geçerli feshinin hukuki sonuçları ile sorumlu tutulabilir.

Notlar:
1- İşçinin 6 aylık kıdemi, aynı işverenin bir veya değişik iş yerlerinde geçen tüm süreler birleştirilerek hesaplanır. İşverenin aynı iş kolunda birden çok iş yerinin olması halinde, iş yerinde çalışan toplam işçi sayısı, bu iş yerlerinde çalışan toplam işçi sayısı esas alınarak belirlenir.
2- Sıfatı işveren vekili olan işçiler ile işverene yardımcı işçiler(genel müdür vb.) için işe iadeye ilişkin bu durumlar geçerli değildir.
3- İşçinin savunması alınmaksızın, geçerli bir nedene dayanarak iş sözleşmesi feshedilemez.
4- Feshin geçerli bir nedene dayandığını ispat etme yükümlülüğü işverene aittir.
5- Davanın iş mahkemesinde seri muhakeme usulüne göre 2 ay içinde sonuçlandırılması gerekir. Mahkeme tarafından verilen kararın temyizi edilmesi halinde, Yargıtay kesin kararını bir ay içinde verir.

7 Yorum

  1. Geri bildirim: Muvazaa ve işe iade (Yargıtay Kararı) | İşçi Dünyası

Bir yorum yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir