Asıl iş nedir? Yardımcı iş nedir? (2. Dosya)

NOT: 696 sayılı KHK ile taşeron işçilerine kadro verildi. Bu yasal düzenlemenin ayrıntılarını okumak için lütfen tıklayınız.

(İkinci Dosya)

Yaklaşık bir ay önce yazdığım “Asıl iş nedir? Yardımcı iş nedir?” konulu yazım oldukça ilgi gördü. Bu ilginin sebebi ise hükûmetin taşeron işçilerden asıl işi yapanları kadroya alacağına dair oluşan beklentiydi.

Bu yazımdan sonra fark ettim ki; asıl işin ne olduğu, yardımcı işin ne olduğu konusunda işçiler arasında tam bir bilgi eksikliği var. Özellikle yazıya gelen yorumlarda, yardımcı iş olduğu çok belli olan işlerde bile bu işlerin asıl iş olup olmadığının sorulduğunu gördüm.

O halde ilk yazının devamı niteliğinde olan bu yazımda asıl iş ve yardımcı iş kavramlarını işyeri bazında örneklerle açıklamaya çalışayım. Bu açıklamalarımın bir kısmı benim yorumum olmakla beraber önemli bir kısmı Yargıtay kararlarına dayanmaktadır.

Kimlerin kadroya alınıp kimlerin alınmayacağının takdiri hükumette ve nihai olarak TBMM’dedir. Dolayısıyla iktidar tarafından istenirse yardımcı işleri yapanlar da kadroya alınabilir. Aslında şu anda asıl mühim olan soru şudur: Kamu kurumlarında asıl iş, yardımcı iş ayrımı nasıl yapılacak? Fiilen yaptığı iş ile resmiyette yapıyor göründüğü iş farklı olan taşeron işçileri ne olacak? Bu soruların cevabı ne yazık ki bende yok. Ancak kanun tasarısının hazırlanması aşamasında, uygulanan yöntemle ilgili bilgi sahibi olursam buradan elbette değerlendiririm.

Kamu kurumları ve işyerleri nezdinde hangi işler asıl iştir ve hangileri yardımcı iştir? Bu sorunun cevabını bildiğim kadarıyla vermeye çalışacağım. Burada, bütün işler yer almayacak; çünkü bilmediğim konuda yorum yaparak kimseyi yanıltmak istemem. Ama bu liste, yeni ve güvenilir bilgilere sahip olundukça yenilecektir.

Başlamadan önce bir hususta açıklama yapmam gerekiyor. Asıl iş / yardımcı iş tespiti “işyeri” bazında yapılmalıdır. Yani bir iş A işyerinde asıl işken, aynı iş B işyerinde yardımcı iş olabilir.

Yardımcı işler

Asıl işlerin neler olduğundan bahsetmeden önce genel kural olarak yardımcı iş kabul edilen işlerden bahsetmekte yarar vardır. Bu işler doğası gereği bütün kamu kurumlarında yardımcı iş olarak kabul edilir. Buna göre; güvenlik, temizlik (oda-bina vb. temizlik) ve yemek işleri, kamu kurumlarında elektrik teknikerliği, santral operatörlüğü gibi işler –normal şartlar altında- yardımcı işlerdir.

Bakanlık taşra teşkilatlarında asıl iş

İl sağlık müdürlüğü, malmüdürlüğü, milli eğitim müdürlüğü, gençlik ve spor il müdürlüğü gibi bakanlıkların il yapılanmalarında ofis ortamında büro işi yapanların, sekreterlerin, muhasebe vb. işleri yapanların asıl işi yaptığını söylemek mümkündür. Buralarda temizlik, kalorifercilik, güvenlik, yemek vb. faaliyetleri yapan işçiler ise yardımcı işleri yapmaktadır.

Hastanelerde asıl iş

Hastanelerde asıl iş sağlık hizmeti yürütmektir. Buna göre sağlık hizmeti gerçekleştirenler ile yardımcı sağlık hizmeti gerçekleştirenlerin yaptığı işler asıl iştir. Hastanelerde asıl iş yapanlar:

 • Doktorlar, diş hekimleri, eczacılar ve veteriner hekim
 • Fizyoterapist, ebe – hemşire, biyolog, psikolog ya da diyetisyen
 • Laborantlar, anestezistler, röntgen teknisyenleri ile diğer sağlık teknisyenleri
 • Hasta bakıcı personel, tıbbi sekreterler, acil tıp uzmanları
 • Burada unvanını anmadığımız ama sağlıkla ilgili lise / yüksekokul / lisans derecesinde mezuniyeti olup mezun olduğu alanlarda çalışanlar

Hastanelerde otomasyon, veri girişi, hasta karşılama ve yönlendirme, hastaya doküman verilmesi, arşiv tutma ve dosyalama, elektrik teknikerliği, bilgisayar teknikerliği, bilgi işlem faaliyetleri, yemek hazırlama işleri, kat temizliği işleri yardımcı iştir. Hastanelerde otomasyon işiyle ilgili şu yazıma da göz atabilirsiniz.

Belediyelerde asıl iş

Belediyelerin temel işi belediyecilik hizmeti yürütmektir. Peki bunun kapsamı nedir? Bunu anlamanın en kolay yolu 5393 sayılı Belediye Kanununa bakmaktır. Bu kanunda belediyelerin görev ve sorumlulukları tek tek sayılmıştır. O halde belediyelerde asıl işler, kanunda belediyelere verilen aşağıdaki görevlerden ibarettir:

 • İmar, su kanalizasyon, ulaşım ve benzeri kentsel alt yapı işleri
 • Coğrafi ve kent bilgi sistemi kurma işleri
 • Çevre ve çevre sağlığı hizmetleri, temizlik ve katı atık işleri, çöp toplama faaliyetleri
 • Zabıta faaliyetleri, itfaiye işleri, acil yardım işleri , kurtarma ve ambulans faaliyetleri
 • Şehir içi trafik üzerine faaliyetler
 • Defin ve mezarlıklarla ilgili faaliyetler
 • Ağaçlandırma faaliyetleri, park, bahçe ve yeşil alan işleri
 • Kültür ve sanat faaliyetleri, turizm ve tanıtım işleri, gençlik ve spor orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtlarına ilişkin yürütülen faaliyetler
 • Sosyal hizmetler ve yardımlar üzerine yapılan faaliyetler, nikah işleri, meslek ve beceri edindirme işleri
 • Kadınlar için ve çocuklar için açılan konuk evlerine dair faaliyetler
 • Toplu taşıma faaliyetleri (Metro, otobüs vb.)

Örneğin belediyelerde çevre temizliği yapan yani çöp toplayan işçiler asıl iş yaparken bina içinde kat temizliği / oda temizliği yapan işçiler yardımcı iş yapmaktadır.

Aynı şekilde belediyede toplu taşıma otobüsü süren bir şoför asıl iş yapmaktayken belediye çalışanlarını evlerinden toplayarak işe getiren servis şoförü yardımcı iş yapmaktadır.

Öğrenci yurtlarında asıl iş

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun (KYK) amacı, yüksek öğrenim görmekte olan öğrencilere kredi vermek, yurt yaptırmak ve yurt işletmesini sağlamak suretiyle Türk gençlerinin yüksek öğrenimini, sosyal ve kültürel gelişimini kolaylaştırmaktır. Bu nedenle aşağıdaki işler asıl iş olarak kabul edilmelidir (Yargıtay 9 H. 2007/1469 E.):

 • Öğrenci yurtlarında barınma ve yurt işletilmesi faaliyetleri
 • Öğrenci yurdunda temizlik işleri
 • Öğrenci yurdunda çamaşır yıkama işleri
 • Öğrenci yurdunda kalorifer hizmetleri

Kanaatimce yurtlarda yemekhane ve kantin işleri asıl iş değildir. Bunların asıl işe yardımcı işler olduğunu düşünüyorum.

Karayollarında asıl iş

Karayolları Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda, kurumun görevleri sayılmıştır. O halde bu görevleri fiilen yürüten işçiler asıl işi yapmaktadır. Karayollarında asıl işler:

 • Otoyol, Devlet ile il yolları ağına giren kara yolları güzergahları ile bunların değişikliklerine ilişkin planları hazırlama işleri
 • Kara yollarını yapmak, yaptırmak, güvenle kullanılmalarını temin edecek şekilde sürekli bakım altında bulundurma, onarma, işletme faaliyetleri
 • Otoyollar ve bunların üstünde bulunan bakım ve işletme tesisleri ile hizmet tesislerinin, diğer mal ve hizmet üreten birimleri ile varlıklarının yapımını ve/veya bakım ve onarımını ve/veya işletmesini yapmak ya da denetleme işleri
 • Kara yollarındaki işaretlemelerin kontrolü faaliyetleri
 • Yol işaretlerini belirleme faaliyetleri, bu işaretleri uygun yerlere koyma işleri
 • Görev alanındaki işler için gerekli plan, harita, etüt ve proje işleri ile ar-ge çalışmaları faaliyetleri
 • Kara yollarının yapımı, bakımı ve onarımı ile emniyet içinde işlemesi için gerekli olan tesisleri hazırlayacağı ve hazırlatacağı planlara ve projelere göre yapma, donatma, işletme, bakımını ve onarımını yapma faaliyetleri
 • Kara yollarının temizliği işleri, çevre düzenlemesi ve yol boyu ağaçlandırması faaliyetleri ile peyzaj hizmetleri
 • Tarihi köprülerin bakımları ve onarımları

Üniversitelerde asıl iş

Yükseköğretim Kanununun 12nci maddesinde yüksek öğretim kurumlarının görevleri açık bir şekilde belirtilmiştir. Buna göre; bir yüksek öğretim kurumu olan üniversitelerde asıl işler temel olarak şu şekilde sıralanabilir:

 • Eğitim – öğretim, bilimsel araştırma, yayım ve danışmanlık yapmak
 • Eğitim teknolojisini üretme, geliştirme, kullanma ve yaygınlaştırma üzerine faaliyetler

Üniversitelerde teknisyenlik, santral operatörlüğü vb. işlerin yardımcı iş olduğunu kabul etmek gerekir.

Huzurevlerinde asıl iş

taşeron asıl iş

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde faaliyet göstermekte olan huzur evleri, yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezleri, konuk evleri vb. yerlerde; bizzat bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde katkı sağlayan doktor, hemşire, psikolog, sosyal çalışmacı vb. asıl işi yaparken; teknisyen, aşçı, bekçi, berber vb. görevliler ise bu açıdan biraz tereddütlü bir durum içindedir.

Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliğinde “Kuruluşta görev yapan teknisyen, teknisyen yardımcısı, kaloriferci, şoför, aşçı, bekçi, berber, hizmetli ve diğer personel görevlerini, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütür. Kendi alanlarıyla ilgili her çeşit işi gören ve sorumluluğunu taşıyan bu personelin çalışacakları birim, görevleri, çalışma koşul ve esasları yönetim tarafından saptanır.” denerek bu işi yapan çalışanlar ayrı bir yere konulmaktadır.

Ama Huzurevinin tanımı ise şöyle yapılmaktadır: “Huzurevi: 60 yaş ve üzerindeki yaşlı kişileri huzurlu bir ortamda bakmak, korumak ve bu kişilerin sosyal ve psikolojik gereksinimlerini karşılamak amacıyla kurulan yatılı sosyal hizmet kuruluşudur.” Bu bakımdan da huzur evinde kalanların yemek ihtiyaçlarının ya da korunmalarının ve hatta ısınmalarının bile huzurevlerinin görevleri arasında olduğu söylenebilir.

Benim şahsi kanaatim, huzurevlerindeki aşçı, kaloriferci, temizlikçi vb. çalışanların da asıl işi yaptığı yönündedir.

Tarım ve hayvancılık il müdürlüklerinde asıl iş

Tarım il müdürlüklerinde tarım ve hayvancılık faaliyetleri üzerine fiilen görev yapanlar asıl işi yapmaktadır. Bunların başında da ziraat mühendisleri, veterinerler vb. gelmektedir.

Radyo ve televizyonlarda asıl iş

Radyo ve televizyonlarda asıl işi yapanlar, bizzat radyoculuk ve televizyonculuk faaliyetinin yerine getirilmesini sağlayan ışıkçı, sesçi, kameraman, spiker, sunucu vb. çalışanlardır. Bu unvanlar artırılabilir.

PTT’de asıl iş

PTT’nin asıl işinin posta hizmeti vermek olduğu tartışmasızdır. Bunun dışında kanunların kendine verdiği yetkiye dayanarak yaptığı her iş de asıl işidir. Özellikle PTT’de taşeron olarak çalışıp posta dağıtıcılığı yapan taşeron işçilerin yaptığı işin asıl iş olduğu kanaatindeyim.

Misafirhanelerde asıl iş

Bazen DSİ bünyesinde, bazen Milli Eğitime bağlı ya da üniversiteye bağlı olarak faaliyet gösteren misafirhaneler bulunmaktadır. Bu misafirhanelerde yapılan işin asıl iş olduğunu söylemek için, misafirhane işletilmesi işinin o kurumun asıl işi olduğunu söylemek gerekir.

Örneğin Kredi ve Yurtlar Kurumu bir öğrenci misafirhanesi işletse, burada yapılan işin asıl iş olduğu söylenebilir. Ya da belediyelere kadınlar ve çocuklar için konukevi açma görevi verildiğinden, belediyece açılacak bir kadın misafirhanesinde yapılan işler de asıl işten sayılabilecektir. Ama diğer kamu kurumlarında yapılan misafirhane vb. faaliyetlerin asıl iş olduğunu söylemek mümkün değildir.

Okullarda asıl iş

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda yapılan asıl işin “Eğitim ve Öğretim” olduğu tartışmasızdır. O halde buralarda öğretmenler ve diğer idareciler / eğiticiler asıl işi yapmaktadır. Okullarda hizmetli, odacı, müstahdem, kaloriferci ya da diğer teknisyenler yardımcı iş yapmaktadır.

Halk eğitim merkezlerinde asıl iş

Halk eğitim merkezlerinin asıl işinin eğitim vermek olduğu göz önüne alındığında buralarda usta öğreticilik yapan işçilerin asıl işi yaptığını söylemek mümkündür.

Yanlış Bilinen Hususlar

Aşağıda maddeler halinde saydığım hususlar yanlış bilinmekte ve her yerde telaffuz edilmektedir. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz:

 • YANLIŞ Seninle aynı işi yapan memur varsa asıl işi yapıyorsundur / DOĞRU Bu durum, yapılan işi asıl iş yapmaz; muvazaa’ya neden olabilir.
 • YANLIŞ Senin yaptığın iş olmadan kurumda işler yürümezse asıl işi yapıyorsundur. Mesela sen olmasan elektrikler kesilir, hastane çalışmaz olur / DOĞRU Yapılan işin önemi o işi asıl iş yapmaz. Bir işi asıl iş yapan, o işin o kurumun ana görevlerinden birisi olmasıdır.
 • YANLIŞ Sen işçileri yönetiyorsan asıl işi yapıyorsundur. Senin yönettiğin işçiler yardımcı iş yapıyordur / DOĞRU Asıl işin yönetici olup olmamakla ilgisi yoktur.
 • YANLIŞ Kamuda yapılan her iş asıl iştir / DOĞRU Kamuda yapılan işlerin bir kısmı asıl işken bir kısmı da bu asıl işin gerçekleştirilmesi için yürütülen yardımcı işlerdir.

NOT

Aşağıda yer alan “Ziyaretçi Yorumları” bölümünden konuyla ilgili sorularınızı iletebilirsiniz. Yorumlarınız onaylandıktan sonra yayımlanır.


İşçi Dünyası
Zeynel Abidin Özkale
İşçi Dünyası'nın editörü olan olan yazarın, İş ve Sosyal Güvenlik hukuku üzerine yazdığı diğer yazılarına buradan ulaşabilirsiniz.

1.160 Yorum

 1. Hava l8manlarının asıl işi gübenliktir. Ve bu meslekte DHMi nin kadrolu òzel güv.leri halen yan yana çalışmaktadır.saglik bakanlığının asıl işi nasıl saglık ise ulaştırma bakanlığının asıl işi de gelen yolcuları güvenli bir şekilde gidecegi yere götürmektir.
  Şimdi soruyorum size: hava limanlarındaki özel güvenlikler asıl işçimidir?
  Yardımcı işçimidir?
  Tsklr.

  1. Uğur bey keşke dediğiniz gibi olsa, ama havalimalarının asıl işi yolcuların bir yerden başka bir yere yolculuk etmesiyle alakalıdır. Sizin işiniz ise bu işin gerçekleştirilmesine yardımcı bir iştir.

   1. İyi akşamlar öncede yazdım fakat yayınlanmadı galiba benim sorum Ulaştırma Bakanlığında bağlı Yol Kenarı denetim istasyonları var bizler orada bilgisayar işletmeni olarak görev yapmaktayız buralar tır kamyon gibi ticari araçları denetler bu işi biz bilgisayar işletmenileri olarak cezai işlemleri görevli memurlara bildirerek ceza yazılmasını sağlıyoruz yani araç denetliyoruz.Bizlerin asıl İş durumu nedir.

 2. belediyelerdeki sekreterler asıl iş mi bununla ilgili bir şey yazılmamış, bilen varsa yazabilir mi?

  1. Leyla hanım, bir kamu kurumunda sekreterlik yapan işçi, benim kanaatime göre asıl işi yapmaktadır.

 3. Mrb belediyede kültür müdürlüğünün kültürmerkezinde tani konferans salonunda yapılan etkinliklerde ses sstemi tani mikrofon vs ışık kullanılıyo yani reji personeliyim teknikerim yaptığım iş asıl işmidir norm kadroda ünvanımız var tekniker olarak

 4. BELEDİYEDE HİZMET ALIMI KADROM BÜRO PERSONELİ VE SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇALIŞMAKTAYIM BU DURUMDA ASIL İŞ Mİ YAPIYORUM SAYGILAR

 5. Bir bakanligin turkiye geneli ve mevzuatsal olarak bilgi veren talep sikayet vs islemleri gerceklestiren ve kurumumuz tarafindan surekli mevzuatsal egitime tabi tutulan bir cagri merkezinde vatandas temsilcisiyim asil is tanimi icerisine girer mi

   1. Cagri merkezi ama bu mevzuatsal anlamda bilgi verebilen kamu kurumunun cagri merkeziyiz

    1. Önemli olan kurumunuzun işinin ne olduğudur. Kurumunuzun asıl işi vatandaşlara telefonla bilgi vermekse, yaptığınız işin asıl iş olduğu söylenebilir. Aksi takdirde yardımcı iştir.

 6. biz hizmet alımından girdik yani taşeron 4a vasıfsız temizlik ihalesinden sorun tespit personeli gözüküyoruz ama zabıta da görevlendirildik 3 yıldır kıyafetiydi arabasıydı tutanağıydı pazarıydı herşeyiyle ilgileniyoruz bizim ki asıl iş midir ?

  1. Selim bey sizlerin durumunun yazıya konu taşerona kadro mevzusuyla ilgisi yok. Sizler 657 sayılı kanuna tabi olarak (4/c) görev yapmaktasınız. Bu yazı konusu 4857 sayılı İş Kanununa tabi olarak çalışan işçileri kapsamaktadır.

 7. aile ve sosyal politikalar bakanlığına bağlı cocuk yurdunda güvenlik işi yapıyoruz asıl iş kapsamımınamı giriyor yazınızda belirtiğiniz hzur evlerinde bek.i asıl işe giriyor dediğinizde kafamış karıştı aydınlatırsanız seviniriz teşekkürler

  1. Ersan bey her işin kendi içinde değerlendirilmesi gerekir. Bir iş A işyerinde asıl iş olurlen B işyerinde olmayabilir. Sizin verdiğiniz örnekte huzurevlerinin görevleri arasında yaşlıların sosyal ve psikolojik olarak korunması olduğundan, bekçiliğin huzurevlerinde asıl iş olabileceğini belirttim. Kaldı ki bu konuda tereddütümün olduğunu da yazıda belirttim. Sizin yaptığınız güvenlik işi de buna benzemektedir. Ama bu konuda net bir yorumum ne yazık ki yok.

 8. Halk Sağlığı Müdürlüklerinde Laboratuvar otomasyonuyla birlikte işe alınan veri giriş kontrol işletmenleri hangi kapsama girer?

  1. Kenan bey Halk Sağlığı Müdürlüklerinin ne iş yaptığını bilmeden bu soruya cevap vermem doğru olmaz.

    1. Kenan bey görev yaptığınız kurum anladığım kadarıyla hastane değil. Bir idari birim. Bu açıdan baktığımda sizin yaptığınız işin, verdiğiniz bilgiler çerçevesinde, asıl iş olduğunu düşünüyorum.

  2. merhaba kenan bey bende aynı durumdayım bu konu hakkında görüsebılırmıyız.
   mail :bayramozkurt@gmail.com

 9. sorum iletilmedi sanırım bizler 4a vasıfsız taşeron üzerinden alınıp 3 yıldır zabıtada çalıştırılıyoruz sorun tespit personeli adı altında temizlik ihlesinden alınıp asıl işi yapanlar ne olacak ?

 10. Üniversitelerdeki büro personelleri asıl iş mi yoksa yardımcı iş mi bilgilendirirseniz sevinirim.

  1. Üniversitelerde asıl işin eğitim öğretim faaliyetleri olduğu kesindir. Büro işleriyle ilgili dikkat ettiyseniz yazıda her hangi bir şey yazmadım. Çünkü bu konuda net bir fikrim yok ne yazık ki.

 11. Taşra ve il teşkilatları örneklerinizde gençlik hizmetleri ve spor il müdürlüğünden de bahsedin büro be sekreterlik gibi birimlerin asıl iş yaptığını söylemişsiniz . Tabi bu böyle olabilir fakat sizce gençlik hizmetleri ve spor il müdürlüğünde hizmet alımı yöntemi ile antrenör olanlar bu kurumun asıl işini yapmıyorlar mı ? Bizden bahsetmemişsiniz . Memur -sen in spor bakanlığında antrenör ve gençlik liderlerinin kadroya alınması yönünde önerisi var bunu biliyor musunuz ?

  1. Ahmet bey bu konuda haklısınız. Zaten varoluş sebeplerinden biri gençlere spor eğitimi vermek olan bir kurumda antrenörlerin asıl işi yaptığını söylemek mümkündür.

 12. hastanelerde VERİ GİRİŞ PERSONELLERİ işi asıl iştir bu konuda ANAYASA mahkemesi kararı vardır,ayrıca veri giriş personeli olarak hastanede sağlık-iş sendikası üyesiyiz sağlık-iş kolundayız ve toplu iiş sözleşmemizde var yargıtayda da acılmış tis hakkımzı almak için süren davalarımız var türk-iş e bağlı sağlık-iş sendikası avukatı bizi bakanlıkta sağlık iş kolunda gösterdi ve asıl işi yapıyosunuz dedi o kadar bakan faruk çelik bile söyledi hastanelerde tibbi sekreterlik işi yapan taşeron işçilerde asıl iştir dedi veri giriş personelleri olarak

  1. Aynı şeyi bir kez daha paylaşıyorum. Artık anlaşılmasını diliyorum. Evet, hastanelerde veri girişi yapan taşeron işçilerinin kadroya alınmasını yürekten dilerim. Ama bu yazının konusu; kimler kadroya alınacak ya da alınmayacak şeklinde değil. Hastanelerde veri girişi yardımcı iştir. Ama buna rağmen kadroya elbette alınabilir. Aşağıdaki yorumumu daha önce paylaşmıştım ve şimdi tekrar paylaşıyorum.

   “Birincisi bu bir anayasa Mahkemesi kararı değil, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının işkolu tespit kararıdır. İkincisi de zaten kararın içeriğinde otomasyonun yardımcı iş olduğundan bahsediliyor. Ama bu bir işkolu tespiti olduğu için ve bu konuda ana kural “yardımcı işler asıl işin işkolundan sayılır” olduğu için; otomasyon işi SENDİKAL açıdan İŞKOLU olarak sağlık hizmetleri işkoluna giriyor. Yoksa, otomasyon işi konumuz açısından bir asıl iş değil, yardımcı iştir.”

   1. Sayin editör bende bu VERI GIRIS ASIL arkadasin sorusuna benzer bir soru sordum bana evet asil is dediniz , ben otomasyon veri girisi hizmet kolunda taseron firmayla alindim ama yillardir poliklinik doktor sekreterligi yapiyorum yani tibbi sekreterlik dediginiz isi yapiyorum sanirim arkadasta veri girisi elemani olarak alinmis ama tibbi sekreterlik yapiyor yani bizim hangi koldan alinmamiz degil sanirim hangi isi yaptigimiz önemli yani otomasyon veri girisiyle alinan ve hastalara fis kesen elemanlari asil is degil ama doktor sekreterligi yapanlar asil istir diyorsunuz ama faruk celik dedi olmazsa olmaz ,bu elemanlar hastaya fis vermezse hasta nasil muayene olacak .

    1. Evet Fatoş hanım, önemli olan yapılan iştir. Hükumet dilediğini kadroya alabilir, bu onların tercihidir. Ama veri girişi işi yardımcı işken tıbbi sekreterlik asıl iştir.

   1. adımız danışma yönlendirme fakat yaptığımız işler farklı bilgisayar arızsadından tutun vhki, bilgisayar işletmeni gibi bir çok kişinin yaptığı işi yapıyoruz bu bir şeyi değiştirmez dimi

    1. Can bey önemli olan zaten ne iş yaptığınızdır. Ama sizin durumunuzda fiilen yaptığınız iş ile resmiyette yapıyor göründüğünüz iş farklı oluyor. Budurumda nasıl bir yol izlenecek, ben de merak ediyorum.

 13. merhaba ben TEİAŞ ta kiralık yani hizmet alımı adı altında ağır vasıta şöförü olarak resmi bütün araçları kullanıyorum acaba asıl işmi tşk

  1. İbrahim bey TEİAŞ ta bildiğim kadarıyla asıl iş elektrik iletimidir. O halde sizin yaptığınız iş, bizzat elektrik üretimiyle ilgili değilse, kurumunuzda yaptığınız şoförlük işi yardımcı iştir.

 14. Merhaba belediye mali hizmetler müdürlüğü muhasebe servisinde çalışıyorum memurlar ile aynı işleri yapıyorum durumum nedir

  1. Murat bey belediyede muhasebe servisinde muhasebe işlerini yürütüyorsanız yaptığınız işin asıl iş olduğunu söylemek mümkün olur.

   1. Merhaba ben hastane de fizik tedavi teknikeri olarak çalışıyorum. 15 aydır isteyim ve yılbaşında şirketinin ihalesi bitecek. Yeni gelecek olan şirket bizimle çalışmak istemez ise kadroya geçmek için bir hakkım olacak mı . Bir de kıdem şartı aranacak mı 15 aydır çalışıyorum ama 24 ay isterler ise ne yapmam gerekir

    1. Kıdem ile ilgili hiçbir fikrim yok. Bu tamamen hükumetin takdiridir. Ama yaptığınız iş asıl iştir.

 15. Belediye fen işlerinin kaldırım bölümünde iş makinası operatörüyüm asıl iş midir bilgi verirseniz sevinirim ozelden

 16. Ben devletin sattigi elektirik dagitim sirketinde calisiyorum.teknisyen olarak bizim icin gecerli olan nedir

  1. Devlet satmışsa, yani işvereniniz tamamen özel sektör olmuşsa sizin zaten gündemdeki taşerona kadro kanunuyla bir ilginiz olmayacaktır.

   1. Elektrik dagitim sirketi 28 yillik kiralandi. Uedas olarak faaliyet gostermekte ve taseron kurarak yani uluğ enerji de calisiyoruz oldu sana taseronun taseronu biz bu halde asil is mi yardimci ismi yapiyoruz

    1. Ercan bey işiniz teknik ve benim uzmanlık alanım dışında. O yüzden cevap vererek sizi yanıltmak istemem.

 17. Seker fabrikasi atik su aritim tesisinde 5 yildir hiznet alimi ile bakim onarim temizlik otomasyon olarak mevsiklik calisiyorum asil ismidir bu kadroda mevsimlik diye ayirt edilebilirmiyiz. Tsklrr

  1. Şeker fabrikasında belirttiğiniz işler yardımcı iştir. Ayrıca bahsedilen kadro konusu da mevsimlik işçiler için değil taşeron işçileri içindir Ahmet bey.

   1. Bende taşeronum seker fabrikalari 6 ay calisir mevsimlik isciler gibi taseronda 6_ay calisir ihale usulu seker fab. Gida oldugu icin aritim olmasa koylulerin kendileri hayvanlari ve baliklarin canlari tehlikeye giriyor bizim suphemiz acaba 6 ay calisdigimiz icin ayirt edilirmiyiz. Cevabiniz icin tskler

 18. Merhabalar;bir ilce belediyesinde kultur ve sosyal isler mudurlugune bagli bir muzede calismaktayim.Muze personeli olarak geciyorum kadro durumum nedir?

  1. Belediyelerin görevleri arasında müzecilik varsa yaptığınız iş asıl iştir. Ancak bu biraz tartışmalı bir durum. Belediye Kanununu incelemenizi tavsiye ederim. Bunun kararını sizin vermeniz daha doğru olur.

  1. Eray bey Tigem’de traktör şoförü olarak yaptığınız iş tarımla ilgiliyse elbette asıl iştir.

 19. Öncelikle sizden Allah razı olsun tüm soruları eksiksiz cevapladığınız için, ben özel idareye bağlı, ama vali konağında resmi araba kullanmaktauım, yani valî konağının vali beyin hizmetini yapmaktayım, oradaki aynı iş arkadaşlarımı evlerinden alıp işe işten alıp evlerine bırakıyorum ve ekstra iş çıkarsa ona koşturuyorum, 4 şöförüz 24, 72 çalışıyoruz, aramızda 1 tanede kadrolu şöför var, ve Konak’ta 5 bahçıvan ve 3 Ahçı var aşçının biride kadrolu, benim size sorum şirket elemanıyım, kuruma hizmet ediyoruz, özel idare bünyesine bağlıyım, peki benim durumumla ilgili ne söyleyebilirsiniz herşeyi açık açık yazdım, kullandığım araba cornet ve siyah plaka, dediğim gibi aynı işi aramızda kadrolu şöförde var oda yapıyor, ltfn cevap yazarmısınız

  1. Cebrail bey sizinle aynı işi yapan kadrolu işçiler hatta memurlar bulunması ayrı bir konu. Bu durum muvazaa kavramıyla ilgili olup asıl işle ilgili değildir. Valilik bünyesinde yaptığınız şoförlük işi yardımcı iştir.

 20. Şeker Fabrikasında çalışıyorum muhasebe servisinde. Fabrikanın her türlü muhasebe veri girişi mahsup simülasyon bilançoya katkıda bulunup tuttuğum hesaplar var ve tüm evraklara ismimle girip imzamı atıyorum asıl işmi dir bilgilendirirseniz sevinirm

 21. Toprak mahsuleri ofisinde guvenlik gorevlisi kurum isi geregince alim satim muhafaza olarak bilinmektedir.bu sebeple guvenlikler asıl is mi yapiyodurlar.kadro albilirmiyiz

  1. Güvenlik görevlileri genel kural olarak yardımcı iştir. Sizin kurumunuzla ilgili malumat sahibi olmadığım için yorum yapmak istemem.

 22. Ben su ve Kanalizasyon idaresinde şu sayacı değiştiriyor ve borcundan dolayi şu kesip açıyorum asıl işmi yapıyorum sayın editör

  1. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında bilgisayar teknisyenliği asıl işe yardımcı bir iştir Ertan bey.

 23. Iyi gunler ben belediyede kepce operatoruyum resmi plakali 3 yildir taserondayiz asil ismi oluyor acaba birde 2 yil yada 3 yil calismis olmasi gerekiyormus bilgilendirirseniz sevinirim

  1. Emre bey yıl şartıyla ilgili bilgim yok, yorum yapmak da istemem. Belediyede kepçe operatörlüğü işi, kepçenin belediyecilik faaliyetleriyle ilgili kullanılıyor olması kaydıyla bana göre asıl iştir.

 24. Ziraat ve vakıfbank da güvenlik görevlileri de yardımcı iş ancak yılbaşından sonra banka kadrolarına alınacaklar nerde kaldı yardımcı iş

  1. Belediyede basın yayın halkla ilişkiler işleri belediyenin asıl işlerinden değildir Mehmet bey. Çünkü bu faaliyetler belediyenin ana görevlerinden olmayıp, bu ana görevlerin daha iyi yerine getirilmesi için yapılan işlerdir.

 25. Belediyelerde operatorluk yapanlar asıl iş kısmına girer mi bilgilendirirseniz sevinirim teşekkür ederim

  1. Belediyelerde, belediyenin esas faaliyetleriyle ilgili yapılan operatörlük işinin asıl iş olduğunu düşünüyorum.

  1. Temizlik ihalesiyle alınan işçinin resmiyette yaptığı iş yardımcı iştir. Onun dışında fiilen yapılan işi bilmediğim için bir şey diyemeyeceğim.

 26. Havalimanında temizlik şirketine bağlı olarak bahçıvanlık yapıyorum asıl ismi yardımcı ismi. Ve hava limanında temizlik asıl işmi teşekkürler.

 27. Kamuda soforum.10 yildir.kadrolu arkadaslarla beraber calisiyoruz.muvazadan kadro sansimiz varmi.bide ihalemiz soforlu arac kiralama diye olurdu.busene soforsuz arac kiralama yapilmis.bizede temizlik sirketinden sofor olarak alim yapmislar.yilbasindan itibaren gecerli olmak kaydiyla..nedir durumumuz.

  1. Salih bey muvazaadan kadro olur mu, onu bilmem mümkün değil. Ama hem fiilen yaptığınız iş hem de resmiyetteki işiniz yardımcı iş olarak görünüyor.

 28. Bizler belediyenin park ve bahcelerde çalışan çim biçmede görevli ekibinde calışan işçileriz bizlerin durumu nesir acaba yardımcı olursanız sevininiriz şimdiden çok teşekkür ederim

  1. Belediyede asfalt döken işçiler asıl işi yapmaktadır. Yol yapmak belediyenin asıl işlerindendir.

 29. Mrb hastanede bilgi işlem elemani olarak poliklinikte doktorla birlikte calisanlar ve kat sekreterligi gibi yerlerde gorev yapanlar icin durum nasil olacak sadece hasta bilgileri degil recete yazma rapor yazma gibi bir suru sekreterlik hizmetini yapiyoruz.

 30. Tcdd de yani devlet demir yollarında hızlı tren kapsamında kamulaştırma iş ve işlemlerini tapmak üzere büro işi tabiki hizmet alımı olarak çalışıyoruz asıl iş midir acaba

  1. TCDD’de de olsa, büro işinin asıl iş olduğunu düşünüyorum. Ama resmiyette işiniz yardımcı iştir.

 31. Ptt de. Tebligat. Hariç kayıtlı kayiitsiz postalari dagitiyorum tüm haberlerde örnek olarak sürekli karayolları hastaneler geçiyor ptt yide.kapsayacakmi?

  1. PTT’de yaptığınız iş asıl iştir. Kadronun kimleri kapsayacağını bilmem mümkün değil Arda bey.

 32. Kamu Hastanesinde taşeron firmada Doktorun yanında sekreterlik yapıyorum. 8 yıldır çalışıyorum. Sağlık meslek lisesi tıbbi sekreterlik bölümü mezunuyum. Asıl işimi yapıyorum. Yanımda çalışan devlet memuru tıbbi sekreterle aynı işi yapıyorum.

 33. Merinos koyunculuk araştirma istasyonunda hayvan kesim işi yapmaktayim. Asil işmidir yardimci iş midir ? Tşkler.

  1. Fevzi bey bir koyunculuk araştırma enstitüsünde hayvan kesim işinin ne olduğunu bilmem mümkün değil. Çünkü bilgi sahibi olduğum bir alan değil. Kusura bakmayın.

 34. Devlet hastanesinde 10 yil faturalama muhasebe gelir tahakkuk biriminde calustim son bir yildir da poliklinik sekreterligi yapiyorum buroda calisanlara kadro gelirse benim durumum ne olur

  1. Kimlere kadro geleceğini bilemiyorum. Ama poliklinik sekreterliği anladığım kadarıyla tıbbi sekreterlik oluyor. Öyleyse bu iş asıl iştir.

   1. poliklinik sekreterliği asıl iştir ama işe alınırken veri girişçi olarak alınıyoruz. yüksekokuldan tıbbi sekreter mezunuyum kadro bana var gibi diplomamdan dolayı ve yaptığım işten ama işe girişimiz veri girişçi kadroyu işe girişimiz olarakmı yoksa diplomamıza göremi alacağız

    1. Bu konuda ben de merak içindeyim. Sizin durumunuzda binlerce işçi var. Resmiyette yapıyor göründüğü iş ile fiilen yaptığı iş farklı olan işçileri nasıl ayırt edecekleri hususu önemli ama bir o kadar da zor.

 35. 1 basamakta kamu dışı aile saglıgı elemanıyım bu durumda yardımcı iş mi asıl iş mi hemşirelik lisans mezunuyum

  1. Hemşirelik elbette asıl iştir. Ama dikkatinizi bir konuya çekmek istiyorum. Mevzu bahis kadro meselesi taşeron işçilerle alakalı. Sizin taşeron bünyesinde çalıştığınızı düşünmüyorum.

 36. Hocam huzur evinde bakım elamanı adı altında taşeron şirket vasıtasıyla sağlık servisinde hemşire olarak çalışıyırum.sağlık meslek lisesi hemşirelik bölümü mezunuyum ama şirket bakım elemanı unvanı ile alım yapıyor bu durumda benim durumum ne olur

 37. 6552 sayılı yasa ile hangi işlerin yardımcı iş olacağına bakanlar kurulu Kurum bazında karar verecektir. Kanunda 5393 sayılı belediye kanunun 67.maddesi açıkça istisna tutulması bu işleri yardımcı iş yapar mi ayrıca bakanlar kurulu kararı ile kadro verilmeyecek taseronlar belirlendikten sonra 5620 sayılı yasa benzeri bir yasa ile kadro verileceğini düşünüyorum

  1. Lamih bey önemli bir noktaya parmak basmışsınız. Evet, belediyeler asıl işlerini de taşeronlara yaptırabiliyorlar ve sırf bu nedenle muvazaa ile karşı karşıya kalmıyorlar. Ama bu durum, bu işleri kesinlikle yardımcı iş yapmaz. Bunlar hala asıl iştir.

 38. Merhaba.
  Biz Belediyenin kültür ve sosyal işler müdürlüğüne bağlı olarak bando şefliğinde taşeron olarak çalışmaktayız. Bizde asıl işe giriyormuyuz..

  1. Ahmet bey, tam cevap vermem mümkün değil. Bando şefliği ile ilgili cevap vererek sizi yanıltmak istemem.

 39. Konya orduevinde calisiyorum sözleşmeli isciyim lokanta pastahane resepsiyon kat hizmetleri gibi yerlerde calisiyoruz…bu kurumun kendi bunyesinde bir firmaya bagli olmadan calisiyoruz..bizim yaptigimiz isleri yapan atamali devlet memurlari var peki bu kurumun asil is statüsü nedir??????

  1. Burak bey bahsettiğinize göre size taşeron işçisi diyemeyiz. Ordu evinde asıl iş barınmadır. Bunun dışında lokanta işleri tereddütlü bir konu. Yanlış yorum yaparak sizi yanıltmak istemem.

 40. Efendim belediyede şoförlük yapmaktayım yalnız yeni yılda belediyeninkurduğu yan şirkete devredecekler durumumuz ne olur yinede kadro alabilirmiyiz ahmet bey

  1. Kimlerin kadro alabileceğini bilmem mümkün değil. Yaptığınız işe gelince, ne tür şoförlük olduğu önemlidir.

 41. Gençlik spor hizmetlerinde snowtrak kar ezme aracın operatoruyum kulandığim araç kayak pistini hazırlanması için gerekli paletli araçtır belgeli olarak çalışıyorum bu asıl işçi oluyormuyum

 42. Belediyenin altişveren şirketinde 3yılık sözleşmeyle temizlik işinde çalışıyorum asıl işmidir kadro gelirse benide kapsarmı ayrıca belediyelerede kadro gelecekmi cevaplarsanız minetar kalırım tşk

  1. Mehmet bey, kimlere kadro geleceğini bilemem. Ayrıca belediyede çöp/çevre temizliği asıl işken, bina/kat temizliği yardımcı iştir.

 43. Kolay gelsin biz bir kurumda 15 şirket ve 9 tane kadrolu personelle şoförlük yapmaktayız herkes aynı işi yapmakta kuruma gelen profesör ve doçent leri kuruma getiriyoruz sürekli bir döngü halinde şehir içi ve şehir dışından gelenleri kurumumuza getiriyoruz kurumun evraklarını taşıyoruz fakat personel servisi yapmıyoruz kurumun yaptığı sınavlarda görevli de oluyoruz hatta seçimlerde bile görevli araç olarak çalışıyoruz bizim durumumuz nedir

 44. Karayolları otoyol gişelerinin elektronik kontrol işlerini yapıyoruz bizim yaptığımız iş asıl işmi ? İlginiz için teşekkür ederim.

 45. TEİAŞ 154 KV Trafo merkezinde Elektrik Teknisyeni olarak çalışmaktayım Mahkemeye verdiğimiz asıl iş yaptığımıza dair bilirkişi raporu ve kazanılmış mahkememiz sendika sayesinde vardır bide sizin düşüncenizi alabilirmiyim..Teşekkürler..

  1. Muvazaa kararının onlarca sebebi olabilir. Bunlardan bir tanesi de asıl işin yaptırılmasıdır. Ama sizinle ilgili kararda sebebin ne olduğunu bilmeden yorum yapmam doğru olmaz.

 46. Kyk öğrenci yurtlarında, büro işi yapıyorum. Öğrenci işlerinde çalıyorum. Ancak temizlik elemanı olarak görünüyorum. Asıl işe girer mi?

  1. Neriman hanım yaptığınız iş biraz karışık ama KYK yurtlarında temizlik işinin asıl iş olduğunu Yargıtay söylüyor.

 47. ÜNİVERSİTEDE MUHASEBE BÖLÜMÜNDE(TAHAKKUK) ÇALIŞIYORUM MEMUR BİR ARKADAŞLA BİRLİKTE AMA BEN ARKADAŞDAN ESKİYİM ONADA İŞİ BEN ÖĞRETTİM ASİL İŞMİ YARDIMCI İŞMİ ?

  1. Ali bey üniversitede yaptığınız iş yardımcı iş gibi duruyor ama büro işleri asıl iş olarak da kabul edilebilir. Net bir cevap veremiyorum.

 48. TEİAŞ ta Trafo işletma teknisyeni(TABLOCU) olarak Çalışmaktayım,çalışmış olduğum kurumun işi elektirik iletimi bizler hizmet alımı yöntemi ile çalışmaktayız ası ihçimiyiz yardımcımı?

 49. Belediyede Mali hizmetler müdürlüğü biriminde hizmet alımı ile (Temizlik ihalesi) adı altında büro işçisi olarak çalışıyoruz..fakülte mezunuyuz. Bilgilendirirmisiniz ? Kadro Şansımız varmı ?

  1. Resmiyetteki işiniz yardımcı işken fiilen yapılan asıl iş gibi görünüyor. Kadro ile ilgili yorum yapmıyorum.

 50. 4 yillik universite isletme bolumu mezunuyum hastanede veri giris personeli olarak calisiyorum asil istemi calisiyorum yoksa yardimci istemi

 51. Buyuksehir belediyesinin kırsal ve tarımsal alanlar müdurlugunde forklift opt yapiyorum asıl iş beni kapsarmı

  1. Ahmet bey yapılan iş direkt olarak kırsal kalkınma faaliyetleriyle ilgiliyse asıl iş olarak kabul edilmelidir.

 52. DHMİ HAVA LİMANLARI İŞLETMECİSİDİR.OTOBÜS İŞLETMESİ GİBİ.HAVA LİMANLARININ GÜVENLİGİ ,TEMİZLİGİ,ISITILMASI,GEREKTİGİNDE SOGUTULMASI YOLCULARIN KONFORLU BİR ŞEKİLDE UÇAGINA BİNE NE KADAR VE UÇAKTAN İNİP BAGAJLARINI ALANA KADAR HER TÜRLÜ HİZMET VE KONFOR HAVA LİMANLARI İŞLETMESİNİN İŞİDİR ÖYLEYSE BU SAYMIŞ OLDUGUMUZ HİZMETLER KAPSAMINDA KARLA MÜCADELE,YOLCU YÖNLERDİRME DANIŞMA HİZMETLERİ,TERMİNAL VE PİST AYDINLATMA,TERMİNAL ISITMA-SOGUTMA SİSTEMLERİ,MEKANİK SİSTEMLER,OTOMATİK KAPILAR,LAVABOLAR İHTİYAÇ GİDERME YERLERİ İLE ALAKALI BİR ÇOK İŞ İŞLETMENİN İŞİDİR VE ASIL İŞTİR.

 53. Igunler hayirli cumalar belediyede tomlu tasima yolcu otubusu asilmi bide yil sarti varmi sizce varsa kac yi tahmin ne

  1. Evet, belediyede toplu taşıma şoförlüğü asıl iştir. Yıl ile ilgili bir bilgimde tahminim de yok.

 54. kyk da temzilik kalorifer güvenlik asıl işte,kantin ve yemekhane niye yardımcı iş anlamdım.barınmanın yanında temizlik,çamaşır yıkama,kaloriferciler yılda 5 ay çalışyor kaloriferciler,güvenlikçiler asıl işse yemekve kahvaltı olmasın bakalım aç d öğrenciler yutta.

 55. igdaş ın kendi veznesinde doğalgaz fatura tahsilatı yapmaktayız aynı işi yapan kadrolu memurlarda var sizce asıl işi mi yapıyoruz

  1. Aynı işi yapan kadrolu işçiler muvazaa açısından önem arz eder. Sizin yaptığınız iş asıl iş değildir Feryal hanım.

 56. belediyelerde hizmet kanunu 67. madde
  Belediyede belediye meclisinin, belediyeye bağlı kuruluşlarda yetkili organın kararı ile park, bahçe, sera, refüj, kaldırım ve havuz bakımı ve tamiri; araç kiralama, kontrollük, temizlik, güvenlik ve yemek hizmetleri; makine-teçhizat bakım ve onarım işleri; bilgisayar sistem ve santralleri ile elektronik bilgi erişim hizmetleri; sağlıkla ilgili destek hizmetleri; fuar, panayır ve sergi hizmetleri; baraj, arıtma ve katı atık tesislerine ilişkin hizmetler; kanal bakım ve temizleme, alt yapı ve asfalt yapım ve onarımı, trafik sinyalizasyon ve aydınlatma bakımı, sayaç okuma ve sayaç sökme-takma işleri ile ilgili hizmetler; toplu ulaşım ve taşıma hizmetleri; sosyal tesislerin işletilmesi ile ilgili işler, süresi ilk mahallî idareler genel seçimlerini izleyen altıncı ayın sonunu geçmemek üzere ihale yoluyla üçüncü şahıslara gördürülebilir.

  bence bunlar dışındakiler asıl iş yapmaktadır.zabıta itfaiye büro elemanları veri girişçiler vs

 57. Üniversitelerin Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünde çalışan arkadaşlarımız asıl işmi? Yardımcı işmi?

 58. Belediyelerde ambulans hizmeti asil is yazmissiniz belediye ambulanslarinda calisan soforler kadrolu calisanlar saglik personelleri taseron iscilerdir fakat bizler il saglik mudurluklerinde taseron sofor isci olarak calisiyoruz yanimizdaki personeller kadrolu calisanlar ve calistigimiz 112 acil kurumu riskli birim olarak gecmekte bizlerin bu resmi plakali araclari riskli birimde taser9n sofor olarak calismasi uygunmudur bizleri uardimci is olarak gosterebilirlermi bu kanunen mumkunmudur Teşekkürler

  1. Yaptığınız iş asıl iş olarak kabul edilmelidir. Ama sizleri asıl iş ya da yardımcı iş olarak değerlendirip değerlendirmeyecekleri tamamen hükumetin takdirindedir.

   1. Basbakanimizin cumhurbaskanimizin ve esko calisma bakanimizin maden kazalarindan sonra riskli birimlerde taseron isci calistirilamaz aciklamalari uzerine boyle birsey yapabilirlermi egerki olursa hak arayisi kanunen kapatilirmi yada olmamasi icin bir tesbit davasi acmalimiyiz
    Teşekkürler

    1. Hükumetin ne yapacağı konusunda fikir yürütemem. Ama hükumetin tasarrufundan sonrası için kanun yollarının işe yarayacağını düşünmüyorum.

  1. Mustafa bey, tren üreten bir fabrikada asıl işin tren üretimi olduğu tartışmasızdır. Bana göre burada itfaiye işi asıl işe yardımcı bir iştir.

 59. Efendim biz dis hastanesinde çalışmaktayız.biz dis polikliniklerinde hem bilgisayar görevlisi hemde doktorun yanında dolgu malzemelerini hazirlayan kanal malzemelerini hazirlayan dolguları karıştıran unitlerin temizliğini yapan yani kısaca dis klinik yardımcısının yaptığı herşeyi yapiyoruz ama bakanlık bir sınav açtı 3 yıl önce kazandık sağlık bakanlığı onaylı belgeyide aldık bu kadro bize gelecek mi lutfen bir yardımcı olun saygilarimla

  1. Serap hanım, işiniz bahsettiğiniz kadarıyla asıl iş gibi duruyor. Kadro ile ilgili yorum yapmıyorum; çünkü benim alanım değil.

  1. Kazım bey. Ana görevi bizzat bilgi işlem faaliyet yürütmek olan kurumlar hariç, klasik kamu kurumlarında bilgi işlem teknik bir yardımcı iştir.

 60. BELEDİYE MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ EMLAK SERVİSİNDEN TAHAKKUK SERVİSİNDE HİZMET ALIM PERSONELİ OLARAK ÇALIŞMAKTAYIM.AYNI SERVİSDE BİZLE AYNI İŞİ YAPAN KADROLU İŞÇİ VE MEMUR BULUNMAKTADIR.BİZİM DURUMUMUZ NEDİR YAPTIĞIMIZ İŞ ASIL İŞMİDİR.

 61. Merhabalar..Ben Milli Saraylar’da restorasyon ihalesiyle çalışıyorum ve restoratorum. Acaba asıl iş mıdır..

  1. Veli bey, bu teknik bir konu. Bahsettiğiniz meslekle ilgili bilgim olmadığı için cevap veremiyorum.

 62. Merhaba ben ankara buyuk sehır beledıyesınde vektörle mucadele ( ilaclama) olarak caşışıyorz yaptığımız is asıl işmi be beledıyeler kapsam dışımıdır bunu sorucaktım

 63. Ben belediyenin imar ve Şehircilik müdürlüğünde elektrik muhendisi olarak çalışıyorum. Elektrik projesi kontrol ediyorum ve imza atiyorum asil is yapiyormuyum ?

  1. Erdal bey, bahsettiğiniz iş biraz karışık. Asıl iş olduğu görüşüne daha yakınım ama net bir cevap veremiyorum.

 64. İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğüne bağlı Topum Sağlığı Merkezinde veri giris personeli olarak gorev yapmaktayız İhalemizi müdürlük yapıyor yaptığımız iş asıl işmidir. Saygılar..

 65. Biz hasta karşılama ve yönlendirme olarak çalışıyoz hasta gelir röntgen tomografi vs.hepsine biz yardimci oluyoz gerektiği yerde doktor ve hemşirenin müdahale etmesi lazimken biz kendimiz kosturuyoz hemen hemen hastanın bütün islerini biz hallediyoZ şimdi biz yardimci olarak mı geciyoz hastayla en çok biz muhattap oluyoz her birime teker teker biz götürüyoz şimdi bu soruyo sormak hakkımız deilmi biz yardımcımıyiz ?

  1. Bulut bey, yazdıklarınızda haklısınızdır ama Yargıtay kararlarına göre yaptığınız iş yardımcı iştir.

 66. Belediye fen işleri müdürlüğünde taşeron harita teknikeri olarak çalışıyorum bu sene hatta b sınıfı şöför olarak gösterildim fakat haritacılık ile ilgili işimi yapmaktayım hatta bunu yapmam için birim müdürü tarafından ıslak imzalı görevlendirme yazımda var 2016 senesi için ihale yapılmayacak işe çağrılmayacağız ne yapmalıyız

  1. Yaptığınız iş asıl iştir. İşe çağrılmamanız durumunda çıkacak kanundan faydalanabileceğinizi zannetmem.

  1. Tuğçe hanım gençlik merkezi nereye bağlıdır ne iş yapar bilmediğim için cevap vermek istemiyorum.

 67. istanbul da bir ilçe belediyesinde taşeron olarak zabıta görevi yapmakdayım . memurlarla aynı elbiseyi giymekteyim.trafik ,pazar,seyyaişgal vb gibi görevler tatbik etmekteyim. sizce kadro hayali kurmam doğrumudur.yani kadro alırmıyız .seçim vaatleri bizi kapsıyormu? teşekkür ederim

  1. Selami bey, bu konuda hiçbir şey diyemem. Ama yaptığınız iş asıl iş olup gerisi hükumetin takdirindedir.

 68. Üniversitede taşeron okutman olarak çalışıyorum.asıl işi mi yapmış oluyorum?kadroya alınma şansımız nedir?teşekkürler..

 69. 112 acil sağlık hizmetlerinde ambulans şöförüyüm biz Türkiye genelinde 3000 kişiyiz işe gireli 6 ay oldu sizce bizim durumumuz ne olur kadro cikarmi

 70. iyi geceler. meb görevi:Yükseköğrenim gençliğinin barınma, beslenme ihtiyaçlarını ve maddî yönden desteklenmelerini sağlamaktır.sorum şu: buna göre hizmet alımı yoluyla meb bağlı yatılı pansiyonda aşçı olarak çalışmaktayım kurum yemeği bünyesinde yapıyor .ve benim yanı sıra temizlik elamanı,kaloriferci ve çamaşırcı arkadaşlarda var.durmumuz nedir teşekkürle.

 71. Dsi de genel evrak servisinde vhki olarak gorevliyim.Fakat hizmet alimim temizlik. Kuruma gelen butun evraklar benden geciyor denebilir. Elektronik yazismalari ben transfer ediyorum. Lisans mezunuyum. Peki benim durumum belli kuruma dava acabilirmiyim. Imzaladigim imzalattigim bir suru evrak var buari mahkemeye sunabilirmiyim.

  1. Yaptığınız işin, büro işiyse asıl iş olduğunu düşünüyorum. Dava açma hakkınız her zaman vardır.

 72. Gençlik ve spor bakanlığı bünyesinde hizmet alımı ile çalışan antrenör olarak çalışmaktayım asıl ismi

  1. Latif bey, asıl iş ya da yardımcı iş tanımlamaları işyeri bazında yazılmaz. Önemli olan fiilen ne iş yaptığınızdır.

 73. Belediyede su arıza ekibinin başındayım cavus olarak işimiz alt yapı su arıza larını tamir etmek 12 yıldır çalışıyorum ekibiçimde kadrolu arkadaşlarda var resmi yazım var cavus olarak asıl iş kavramına giriyorum ve bir de 2 yıl kıdem şartı olacakmi

 74. Biz belediyenin su ve kanalizasyon da elektrik teknisyeni olarak çalışıyoruz bütün şehrin pano trafo vb elektrik arızalarını gideriyoruz bu asil işmidir

  1. Serdar bey, elektrik arızalarını gidermek belediyenin asıl işlerinden ise yaptığınız asıl iştir.

  1. Teknik elemanın unvanı nedir? Ne iş yapar? Nerede çalışır? Bu soruların cevabını bilmeden yorum yazamam Metin bey.

 75. Ziraat bankası güvenlik görevlilerine asıl işi yaptıkları için kadro vermedi. Sadece vermek istediği için verdi. Sizin işiniz yardımcı iştir Mustafa bey.

 76. ben halk eğitim merkezinde 22 yıldan beridir çalışmaktayım ama hangi haklara sahip olduğumu bilmiyorum beni bilgilendirirseniz çok sevinirim

  1. Bu sorunuzun cevabı çok ama çok geniş Nurcan hanım. Sahip olduğunuz hakları İş Kanununu okuyarak bir nebze öğrenebilirsiniz. Onun dışında buradan bir şeyler yazmam mümkün değil.

 77. belediyenin teknik işleri tesisat isleri birde kazancılıgını yapmaktayız bu is hangi gruba giriyor ögrenebilirmiyiz..

  1. Evrak işlerinden kastınızın ne olduğu bilmiyorum. Ama evrak getirip götürme işinin yardımcı iş, evrakları işleme işinin ise asıl iş olduğu düşüncesindeyim.

 78. (1) Ziraat bankası isteyince güvenliğe kadro veriyorsa bu durum diğer kurumlarda isterse verebilir demek mi oluyor. (2) diğer kurumlardaki güvenlikler mahkemeye gitse bu durum emsal teşkil eder mi?

 79. Merhaba ilçe belediyede bilgi işlem biriminde tekniker unvanı ile çalışıyorum. Sözleşmede de böyle geçiyor ve 7 yılı tamamlamak üzereyiz.üzereyiz. O kadar araştırma yaptım ama asıl iş ne anlama geldiğini bilmiyorum.Kurumsal yetkilerim var eimza gibi(Kurum yetkilisiyim) ama esas olarak otomasyon ve elektronik belge yönetimi (EBYS) ile uğraşmaktayım.2 yıllık bilgisayar programcılık mezunuyum.Yıl sonu sözleşme bitiyor bu sefer teknik personel olarak gözüküceğiz sanırsam ama henüz girişimde bulunulmadı dosya bekliyor

  1. Engin bey belediyelerde asıl işler 5393 sayılı Belediye Kanununda sayılmıştır. Bilgi işlem teknikerliği ise bu işlerin gerçekleştirilmesine yardımcı teknik bir iştir.

 80. Sayın editör ben kamu hastanesinde acil serviste bilgisayar işletmeni unvanıyla taşeron işçisi olarak çalışmaktayım. Yalnız tıbbi sekreterin yapması gereken işi (defter tutma, dosyalama, tıbbi işlemlerin sisteme girilmesi vb.) yapıyorum. Ben asıl işi yapmış olmuyor muyum?

  1. Serhat bey yaptığınız iş yazdığınız gibiyse asıl işi yapıyorsunuz. Ama resmiyette yardımcı iş yapıyor göründüğünüzü hatırlatırım.

 81. enerji bakanlığına bağlı (kit) kurum misafirhansinde resepsiyon görevlisi olarak görev yapmaktayım.her türlü evrak,faturalandırma,işçi yemek puantaj maliyet ve muhasebeleştirme işlemlerini yapmaktayım.bizim durumumuz hakkında bilgi verebilirmisiniz.

 82. merhabalar ben il sağlık müdürlüğü bünyesinde alınan 112 ambulans sürücüsüyüm. 6 ay önce taşeron olarak atandım. aynı zamanda sağlık meslek lisesi acil tıp teknisyeni mezunuyum.

  1- Benim gibi sağlıkçı olanlar
  2-Diğer atanan düz lise ve diğer lise mezunarı ilkyardım sertifikası olanlar
  sizce asıl işimi yapıyoruz???
  teşekkürler

  1. Ali bey önemli olan kimin ne iş yaptığıdır. Sizin yaptığınız işin asıl iş olduğunu düşünüyorum.

 83. ben tıbbi sekreterlik mezunuyum 13 yıldır eğitim araştırma hastanesi istatistik biriminde görev yapıyorum kadro bizim gibi çalışanlar asıl işmiyiz

 84. 2012 yılından itibaren Taşeron Hizmet Alımı yolu ile girdiğim Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bir okulda memurluk yapıyorum. yapılan sözleşmelerde Temizlik Hizmeti için diyor ama her Eğitim -Öğretim yılı için Okul Müdürün’den ıslak imzalı memur görevlendirme yazısı var.Yaptığım işler İlçe Milli eğitim Müdürlüğündeki Memur ve Mutemetler ile aynı; maaş, resmi yazılar, KBS, HYS, TKYS, personel özlük işleri, okul pansiyonlu olduğu için ihaleler ve ödemeler 3 yıldır bu işi yapıyorum. Halen çalışıyorum ve 2017 aralık ayına kadarda sözleşmem var. Yaptıgım iş asıl işmidir ?

  1. Yaptığınız iş fiilen asıl iş kabul edilse bile resmiyette yardımcı iş yapıyorsunuz. Ayrıca okullarda asıl faaliyet eğitim öğretim faaliyeti olduğundan buradaki taşeron işçilerinin asıl iş yaptığının kabul edileceğine pek ihtimal vermiyorum Kudret bey.

 85. Merhaba! Belediye içme suyu arıtma tesislerinde elektrik teknikeri olarak çalışmaktayım asıl işmidir?

  1. Yaptığınız iş, içme suyu arıtma tesisinin sürekli faaliyette kalmasına yönelikse, asıl iş yapıyorsunuz demektir İsmail bey.

 86. Belediyelerde asıl iş 5393 sayılı kanuna göre taseron a yaptırıla bilir dediniz bende biraz araştırdım o madde var .sormak istediğim büro elemanları da bu madde içine giriyor mu yani 5393 sayılı kanun kapsamı bizi asıl işi yapmamıza Raman devre dışı mi birakiyor.memur un yaptığı işi yapıyorum .sözleşmede asıl işi yapar yazıyor zaten.5393 de park Bahçe temizlik falan taserona yaptırılır diyor ama memur eli ile yapılan büro işleri taserona yaptırıla bilir diye bi madde yok .

  1. Normalde memurun büro işleri taşerona yaptırılamaz. O maddede hangi işlerin taşerona yaptırılabileceği tek tek sayılmıştır. Bu nedenle hükumet yetkilileri kadro verilecek asıl işi yapan taşeron içilerini belirlerken, Belediye Kanununun 67. maddesinde sayılan işleri yapanları bunun dışında tutabilirler. Neticede bunlara kanunen asıl işi yaptırma imkanı var.

   1. Sormak istediğim büro elemanı da bu madde kapsamına giriyorumu girebilir mi yani kapsam dışı kalabilirmiyi z .5393 un 67 . Maddesinde bizle ilgili birsey yazmıyor yani taserona yaptırılabilir yazmıyor .kültür ve sosyal İşler Müdürlüğü nde yim..zaten kültür ve sosyal İşler belediyenin asıl islerindendir park bacte temizlik gibi.

  1. Bahsettiğiniz kurumda yürütülen iş sağlık hizmeti değil de idari işler ise veri girişi işi asıl iştir. Ama kurumunuzla ilgili tam bir bilgi sahibi olmadığım için sizi yanıltmak istemem.

 87. Merhaba ben Mehmet, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı çocuk evlerinde 4 yıldır bakım elemanıyım. Yaptığımız iş asıl işmidir. Teşekkür ederim, kolay gelsin.

 88. PEKİ SAYIN EDİTOR KARAYOLLARINDA TEM . İŞİSİYİZ BUGÜNE kadar odacı gibi evrak işiyle daha fazla meşguldük bunu nasıl ispat edeceğiz ,yardımcı iş sınıfındasın her işi yapmaya mahkumsun deyip insanlık onurumuzun ayaklar altında her işi tem şirketi elemanına serbest yaptırılması sizce doğrumudur bunu engelleyecek kurumlar varmıdır ,herkes kendi işini yapacak diyen bir kanun bir babayiğit c ıkarmı yoksa yardımcı işin elamanı kukla olarak memurun bozulmayan oyuncağı olarak cenderede yaşamaya devammı eder .BELKİ ASIL İŞİ YAPMIYORUZ AMA ASİL İŞCİ OLDUĞUMUZ SYLENSE………..

  1. Sizi anlıyorum. Zaten asıl sıkıntı, yardımcı işler için ihaleyle alınıp asıl işlerde çalıştırılan işçilerde. Bunun birçok sakıncası olmakla beraber, kurumlar açısından muvazaayı da beraberinde getiren bir uygulamadır. Bu durumu engelleyecek olan yine çalışılan kurumdur. Onun dışında İş Mahkemelerinde de hak aranması mümkündür.

 89. Ben ıski de sayaç okuma açma kapama sorumlusu olarak 12 yıldır çalışıyorum asıl ve yardımcı is kapsamında kadro gelirmi bize Tesekkurler

  1. Mesut bey, burada her zaman yazıyorum. Ben kadro ile ilgili yorum yapmıyorum. Çünkü bilmediğim şeylerle ilgili kimseye umut vermek istemem. Siz de kimseye kulak asmayın ve çıkacak olan kanunu bekleyin lütfen.

 90. Merhaba üniversitelerde öğrenci işleri daire başkanlığında sözleşmeli personel (taseron) sekreterlik asıl iş midir?

 91. Sayın editör,belediyede Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni(VHKİ) ünvanı ile büroda çalışıyorum.Bu ünvan ile çalışanlar asıl iş midir yoksa idarenin insiyatifine mi kalır?

 92. üniversitelerde büro personeli ( Yazı işleri,Bölüm sekreterliği.personel işleri gibi ) asıl işmidir.

 93. merhab öncelikle bu konuda bizi aydınlatığınız için teşekürler ben hastanede tıbbı sekreter olara 10 yıldırlı taşoron işçisiyim fatura servisinde çalışıyorum benim benim yaptığım iş asıl işmidir sağlık meslek lisesi tıbbı sekreterlik bölümünü bitirdim

 94. Zabıta ve itfaiye hariç belediye lerde bütün işler taserona verilebilir dıyo 5393 ün 67 sine göre. Ama asıl sıkıntı beledıyelerı kamu olarak kapsam dışı tutarlarmı

 95. Tsk da asciyim taseron da sirket sadece paramizi oduyor butun ihtiyaclarimizi bulundugumuz birlik karsiliyor asil ismidir

 96. BAKANLIKTA DÖNER SERMAYE BİRİMİNDE KAMU MEVZUAT UZMANI OLARAK ÇALIYORUM.TAŞERONUM BAKANLIĞIN BÜTÜN SATINALMASINI YAPIYORUM.ASIL İŞ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM SİZİN FİKRİNİZ NEDİR

 97. Enerji bakanlığına bağlı (kit) kurum misafirhansinde resepsiyon görevlisi olarak görev yapmaktayım.her türlü evrak,faturalandırma,işçi yemek puantaj maliyet ve muhasebeleştirme işlemlerini yapmaktayım.bizim durumumuz hakkında bilgi verebilirmisiniz.

 98. İyi gunler ben Toprak Mahsulleri Ofisinde Güvenlik gorevlisi olarak calismaktayim bizlerden once bu kurum bekci kadrosunda kisiler calistiriyordu 10 yildir Guvenlik bakmakta su an biz asil veya yardimci is statusundemiz hangisi birde gece yapilacak olan isleri biz yapiyoruz bu konu hakkinda bilgi verebilirseniz sevinirim tesekkurler.

  1. Çalıştığınız kurumda güvenlik faaliyeti yardımcı iştir Murat bey. Size görev tanımınız dışında iş yaptırmaları ise ayrı bir konu olup bu konudaki haklarınızı istediğiniz zaman mahkeme kanalıyla arayabilirsiniz.

 99. Turizm otelcilik Lisesinde uygulama ötelinde usta ogreticiyim taseron değilim ekders karşılığında ücret alıyorum sigorta m full yatıyor 4 a durum nedir sizce

 100. Merhaba ben karayollarında tünel bakım isletme ve onarım şefliğinde teknisyen olarak çalışmaktayım yaptığımız is tünel herturlu elektirk elotronik bakimi 24 saat CCTV izleme ve uzaktan kontrol isi yapmaktayiz kısacası kgm te bağlı alt isveren de 24 saat boyunca vardiyalı olarak çalışmaktayız asil isimi yapıyoruz teşekürler

 101. Belediyede İmar ve şehircilik müdürlüğü çatısı altında arşivde çalışıyorum.(İmar ve şehircilik müdürlüğüne bağlıyım) Bulunduğum ortamda bir memur ve bir kadrolu çalışan mevcut. İmar ve şehircilik müdürlüğünün arşivi ile ilgileniyoruz. Belediyemizde arşiv müdürlüğü yoktur. Yaptığım iş asıl iş midir?

  1. İrem hanım belediyelerin kreş açmak gibi bir görevleri olduğunu sanmıyorum. Ayrıca kreşiniz hele çalışanlarınıza yönelikse bu durumda yapılan iş yardımcı iştir.

 102. Ben 2 yıllık büro yönetimi ve Sekreterlik bölümü mezunuyum 8 yıldır hastanede bilgisayar operatörü olarak doktorun Polikliniği doktor yanındayım bu asıl ismi yardimci ismidir cevap yazarsaniz sevinir

  1. Veri girişi hastanelerde yardımcı iştir. Ama yaptığınızı söylediğiniz iş fiilen asıl iş gibi duruyor. Sizin durumunuz da belirsiz görünmekte.

 103. Sayin editor ben balikesir bigadic te etimaden isletmelerinde hambor kirma ogutme tesislerinde taseron olarak calismaktayim 2009 yilinda beri sirketler tarafindan ihale usulu calismaktadir.yani 2009 dan once kadrolu personel calisiyordu.bizlerin yaptigi is asil ismi yardimci ismi…tesekkurler…

  1. Bahsettiğiniz iş ve konu teknik bir konu ve benim uzmanlık alanım dışında. O nedenle cevap veremiyorum.

 104. belediyede basın yayın halkla ilişkilerde çalışıyorum. Bu asıl iş midir. Ama taşeron temizlik şirketinin üzerinden gösterildim. 3 yıldır çalışıyorum.

 105. Sayin editör Türkiye kömür isletmeleri kurumuna bagli garp linyitleri isletmesinde kamu adina kömür üreten kamyonlarin ve iş makinalarının tamir ve bakımını yapmaktayiz taseronuz sizce asil ismidir.. Sirketteki bütün arkadaşlar cevabinizi bekliyor..

  1. Serdar bey yaptığınız iş kurumun için çok önemli de olsa araç bakım onarım faaliyetleri kurumunuz için bir yardımcı iştir.

 106. Sayın ediyor daha öncede sıze yazmıştım sizde cevaplamistiniz ondan dolayı size teskr ederim. Babasbakanin açıklamada s olduğu eylem planına gore 13. Madde hizmet alımı antrenorlarini kapsıyormu

  1. Daha önce de yazdığım gibi, bilmediğim konularda yorum yapmamayı tercih ediyorum. Taslak ortaya çıkar çıkmaz buradan yorumlayacağım inşaallah.

 107. Selam admin ben karayollarinda trafik atolyesinde 2008 yilindan beri calismaktayim.isimiz bolgemize bagli otoyol,kopru,yollarin trafik isaret levhalarini imal ediyoruz yaptigim is asilmi yardimci usmi ogrenebilirmiyim

 108. Ben bir üniversitede satın alma bürosunda büro personeli olarak çalışıyorum benimle aynı işi yapan 2 tanede memur var ben şimdi asıl işimi yapıyorum yardımcı işimi

 109. Belediyede rdf tesisinde çalışıyorum çöpü parçalayıp yakıt üretiyorum (kumanda operatörüyüm) yaptığım is asil is mi…

  1. Yaptığınız iş belediyenin asıl faaliyetleri arasında olduğundan, işinizin asıl iş olduğu kanaatindeyim.

  1. Durumunuz bence net değil. KYK yurtlarında aşçılığın asıl iş olduğunu söyleyen Yargıtay kararları mevcut. Ama sizin işinizle ilgili bir şey söylemeyeceğim.

 110. Merhaba karayollarında çalışan müşavirlik ve kontrollü personeli asıl iş kapsamında mı.bunlara kadro gelecek mi.saygılar

 111. Kredili yurtlar kurumunda kadrolu Güvenlik ile özel guvenlikler olarak aynı işi yapmaktayız..kredili yurtlar kurumu bolumune neden güvenlik lerin ismini asıl iş olarak yazmadiniz??

 112. mrb, sağ.mes.lis. tıbbi sekreterlik ve ön lisans tıbbi dok. ve sek. mezunuyum. 10 yıldır tıbbi sekreterlik yapıyorum. asıl işçi grubuna gireremi yım.

 113. Murat alfa kardeşim park ve bahçe asıl iş ama 5393 un 67 . Maddesine göre park Bahçe temizlik sayaç okuma falan fen işleri asıl iş olmasına ramen taserona verilebiliyor.sıkıntı bu bizi korkutan bu .ama şu var 5393 e göre mi ihaleyi çıkıldı yoksa 4734 e göremi ihaleye çıkıldı .4734 e göre çıkıldı ise park Bahçe kapsam dışı bırakılmamasi lazım diye düşünüyorum. Ama şu gerçek zabıta itfaiye is makinası kullananlara kamyon kullananlara gelecek %99.

 114. öncelikle bizleri aydınlattığınız için teşekkürler. yatılı pansiyonlu okullarda temizlik işi ve çamaşır yıkama işi asıl iş sınıfına girermi

  1. Daha önce yazdığım gibi KYK yurtlarında bu işlerin asıl iş olduğu konusunda Yargıtay kararı mevcut. Ama MEB’e bağlı okullarda hangi kapsamda değerlendirilmesi gerektiği konusunda fikrim yok.

 115. hastanelerde çalışan biyomedikal teknikerleri asıl işmidir?
  yardımcı iş olması için pek bi sebep yok ama 🙂

  1. Hakan bey teknik bir konu ama evet biyomedikal teknikerliğinin hastanenin asıl işlerinden olduğunu söylemek zor olmasa gerek.

 116. Ilce belediyesindeki bir müzede müze personeliyim kultur ve sosyal isler mudurlugune bagliyiz ihalemde müze personeli olarak gozukmekteyim calistigim belediyede kadrolu muze personeli bulunmamakta hepimiz taseron firma ustunden alindik sizin yorumunuz acaba 1) asil isi mi yapiyoruz? 2) calostigimiz pozisyonda hic kadrolu personel bulunmamasi bizi etkilermi (daha oncede yazmistim lutfen cevap veriniz.)

  1. Müzecilik faaliyetinin belediyenin asıl işlerinden değerlendirilip değerlendirilmeyeceğine bağlı bir durum. Bu konuda net bir cevabım yok ne yazık ki. Ama şunu söyleyebilirim, çalıştığınız pozisyonda kadrolu olup olmaması sizi etkilemez. Önemli olan asıl işi yapıp yapmadığınızdır.

 117. Eşim belediyenin kültür müd.bağlı bilgi evlerinde elektrik teknikeri olarak çalışıyor yuksek okul mezunu ocak ayında senesi dolucak sizce asıl iş kapsamına girer mi?

  1. Kimlere kadro geleceğini bilemiyorum. Ama yaptığınız iş Yargıtaya göre asıl iştir. Önemli olan hükumetin bunu nasıl değerlendireceğidir.

 118. Merhaba EGM.müdürlügünde temizlik elemanları ile ilgili birşey söyleyebilirmisiniz.kpss den yurtlardan 4c li ve taşeron alımından aynı işleri yapıyoruz. teşekkür ederim.

 119. Mrb ben sgkda guvenligim ama sgk bazi taseranlara ozel yetkili firma personeli yetkisi ve sifresi verdi bana da verildi 2014 de ve bize vhki nin gorevleri yaptiriliyo biz asil is mi yapiyoruz

 120. Erciş şeker fabrikasında muhasebe ve bağlı birimlerde masa başında çalışan bir elemanım yaptığım iş asıl iş midir acaba cevaplarsanız sevinirim…

 121. belediyede şöför yük taşıma işinde gözüküyorum yani şöför ve tamirciyim iş makinesi ve komyon tamircisiyim sizce banada kadro varmı. cevap yazarsanız sevinirim.

  1. Kimlere kadro verileceğini benim bilmem mümkün değil. Ama bahsettiğiniz işler belediyede yardımcı işlerdir. (Tamircilik işi)

 122. iyi geceler. yorumlarınızı dikkatle okudum, sizce bakanlar kurulu asıl ve yardımcı işlerin belirlenmesinde yargıtay kararlarını dikkate alacakmı. tşk.

  1. Alması gerektiğini düşünüyorum. Ama bu durumu her kurum için tek tek nasıl belirleyeceklerini ben de merak ediyorum.

  1. Kimlere kadro geleceğini bilmem mümkün değildir. Ama idari kamu kurumlarında yapılan sekreterlik işi asıl işlerden kabul edilmelidir.

 123. Devlet şu işlerinde aşçılık yapıyorum asil ismi yardımcı ismi geçiyor ogrenebilimiyim teşekkürler

 124. Belediye sosyal yardım işler müdürlüğüne bağlı bir kurs merkezinde sorumlu olarak çalışmaktayım.asıl iş mi yapıyorum ???

   1. hastanede veri giriş elemanı olarak ayniyat-ambar işlerini yapıyorum 14 yıldır. Sizce bu asıl iş değil mi?

    1. Mehtap hanım bana göre olup olmaması önemli değil. Yargıtay’a göre yardımcı iştir. Umarım Bakanlar Kurulu asıl iş olarak değerlendirir.

 125. Iyi aksamlar Belediyede zabita mudurlugunde calismaktayim unvanim da Yonetici Asistani [mudur sekreterligi yapiyorum] sizce asil ismi yapiyorum kadro kapisi banada acilirmi tesekkur ederim.

  1. Kimlere kadro verileceğini benim bilmem mümkün değil. Ama belediyelerde tüm sekreterlik işlerinin asıl iş olduğu kanaatindeyim.

 126. Arkadaşlar bizim belediyede yetkili bir müdür yani her şeyi kontrol eden seminerlere katılan sendikalr ile ve yetkililer ile görüşen müdür asıl işi bir komisyonun belirlediğini belediyelerde büro elemanları ve teknikerlere mühendislere çok yüksek ihtimal kadro gelecek demişler .bizim müdür nasıl olacak bizlerden yani belediyelerden isim bilgim alacaksınız demiş o kişide ekap var sgk var orda hangi belediyenin hangi konumda çalışan işçi aldığı belli ona göre belirleniyor demiş

 127. KAMU HASTANESİNDE HİZMET ALIMIYLA ÇALIŞAN AMBULANS ŞOFÖRLERİYİZ BİZİM GİBİ TÜRKİYE GENELİNDE BİRÇOK İLDE VAR …BİZİM KADROYA ALINMA ŞANSIMIZ VARMI……

 128. Merhaba ben 16 yıldır kredi yurtlar kurumundayim kaloriferci yim kadrolu memurlara beraber calisdimEletdirik şu tesisat belgelerim var şimdi ben asıl ismi yardimci is yapıyorum ben sirket personeliyim ve bizim ihale 1 yillik bilgi almak istiyorum şimdiden size tsk ederim

 129. ben bir kamu hastanesinin teknik biriminin sekterliğini yapıyorum . fakat işe giriş vasfımız teknisyen . aynı zamanda lisans mezunuyum. peki benim durumum nedir.

 130. sağlık meslek lisesi tıbbı sekreterlik bölümü mezunuyum .15 yıldır taşeron olarak çalışmaktayım.Hastanede görevim veri hazırlama ve kontrol işletmeni olarak geçmektedir. şirket sözleşmesinde bilgi sistem kullanım elemanı olarak sözleşme yapıldı. şimdi benim diploma mı? dikkate alınacak yoksa şirket sözleşmesindedi statüm mü.

  1. Buna benzer birçok soru geldi şimdiye kadar. Her zaman aynı şeyi söylüyorum. Olması gereken fiilen yapılan işi esas almak ama bunu yapmak kolay değil. O nedenle beklemekten başka yapacak bir şey yok.

 131. Devlet okulunda memur olarak çalışmaktayım resmi yazışmaları yürütüyorum asıl iş midir? Bilgi verir misiniz.Tşkler

  1. Okulda memur olarak çalışan işçi konusu biraz anlaşılmaz geldi. Eğer memurluktan kastınız işçi olarak okulun işlerini yapmaksa, okullar için bu iş yardımcı işlerdendir.

 132. Merhaba, ben belediyede 4734 sayılı kanuna bağlı eğitim destek personeli statüsündeyim ancak özel kalem müdürlüğünde sosyal medya biriminde çalışıyorum. Mesleğim yüksek sanat tarişçisi. Benim sormak istediğim asıl işi mi yapıyorum ve de asıl iş yardımcı iş ayrımı yapılırken mevcut çalıştığımız iş mi yoksa taseron şirketteki (eğitim destek personeli ) statüsü mu baz alınacak? ?? Cevap verirseniz çok memnun olurum. Tesekkurler

  1. Bu soru daha önce de soruldu Ela hanım. Aynı cevabı size de vereceğim. Olması gereken fiilen yapılan işin esas alınması lazım ancak bu uygulamada çok zor bir işlem. O nedenle beklemekten başka yapacak bir şey yok.

 133. hocam belediyede mezarlıklar müdürlüğü çalışanıyım bekcilik-mezar bakım-temizlik-çadır kurma-cenaze nakil gibi v.b işler asıl işmidir acaba mezarlıklar müdürlüğü sağolun…

 134. Merhaba;
  Üniversiteye bağlı Sosyal Amaçlı Tesisler bu kapsama girer mi? Kurumlar Vergisi Mükellefi ve Üniversiteden bütçe almıyor, kendi geliri var. Anaokulları, Kültür merkezleri, havuzlar… Kamu kurumundan sayılmaz mıyız? Sayılırsak muhasebede çalışanlara kadro gelebilir mi? Teşekkürler

  1. Hangi kurumların kapsama gireceğini bilemiyorum. Kadro durumunuzla ilgili de bilgi sahibi değilim ne yazık ki.

 135. Ankara fen işleri yol asfalt şefliğinde düz işçizim 21 aydır çalışıyorum asıl iş bizi kapsarmı

 136. Merhaba,Ben Halk Sağlığı Müdürlüğünde 1.5 yıldır taşeron firma adı altında destek hizmetleri biriminde(maaş,muhasebe,evrak işleri yapılıyor) vhki olarak çalışıyorum.Sgk hizmet dökümümde şirket türü “ÖZEL” , şirket ünvanını vermiyim “A İNŞ.TEM.TAAH. VE TİC.A.Ş.” diye geçiyor. Ayrıca müdürlükte gene aynı firmanın adı altında temizlik elemanı olarak çalışan kişilerde var.Acaba kadroya alınma kapsamına ben de giriyor muyum?Temizlikte çalışanlar da giriyor mu?Cevaplarsanız sevinirim teşekkürler.

  1. Fatma hanım kimlerin kadro kapsamında olduğu henüz belli değil. Ama temizlik işi yardımcı işlerden olup kadro kapsamında olması beklenmiyor. Fiilen yaptığınızı söylediğiniz iş ise kurumunuzun asıl işlerindendir.

   1. Öncelikle cevabınız için teşekkür ederim.Peki durum şöyle olursa; halk sağlığı müdürlüğü taşeron firmadan normalde temizlik hizmeti alıp 2-3 personelini temizlik yerine masabaşında çalıştırırsa sonuç itibariyle bu asıl işten mi sayılır yardımcı işten mi? Bu soruyu sormamdaki amaç büyük ihtimalle bizi öyle çalıştırıyorlar galiba.Çünkü 10 kişi temizlik personeliyse bunun 2-3 ü masabaşı işlerden anlıyorsa masabaşında vhki gibi çalıştırıyorlar.

    1. Rica ederim. İşçinin fiilen yaptığı işi ne ise işinin de o kabul edilmesi gerekir. Yani işçi masa başında çalıştırılıyorsa bu durumda yaptığı iş asıl iştir.

 137. Radyo ve Televizyon Üst Kurulunda (RTÜK) temizlik firması adı altında çalışmaktayım.yaklaşık 120 kişiyiz.ben kurumda genel evrak servisinde masa başında evrak posta işleriyle ilgilenmekteyim.aynı zamanda sekreter olarak veya diğer birimlerde masa başında çalışan arkadaşlarımız var.tabi temizlik ve ikram da çalışanlarda var.herkes merakla bekliyor.kimisi diyor siz asıl iş yapıyorsunuz kimisi diyor yardımcı iştir.işin içinden çıkamadık.

  1. Oğuz bey temizlik işi kurumunuzda yardımcı iştir. Bu konuda her hangi bir tereddüt bulunmamaktadır. Ama temizlik elemanı olarak alınıp da başka iş yaptırılanlar için beklemekten başka bir şey yok. Çünkü yine kurumunuzda mesela masa başı evrak kayıt işlemleri asıl işlerdendir.

 138. merhaba ben belediyede su sayaçlarını okuma açma kapama ve değiştirme işi yapıyorum yapmış olduğum iş asıl işmidir

   1. “Belediyede belediye meclisinin, belediyeye bağlı kuruluşlarda yetkili organın kararı ile park, bahçe, sera,refüj, kaldırım ve havuz bakımı ve tamiri; araç kiralama, kontrollük, temizlik, güvenlik ve yemek hizmetleri; makine-teçhizat bakım ve onarım işleri; bilgisayar sistem ve santralleri ile elektronik bilgi erişim hizmetleri; sağlıkla ilgili destek hizmetleri; fuar, panayır ve sergi hizmetleri; baraj, arıtma ve katı atık tesislerine ilişkin hizmetler; kanal bakım ve temizleme, alt yapı ve asfalt yapım ve onarımı, trafik sinyalizasyon ve aydınlatma bakımı, sayaç okuma ve sayaç sökme-takma işleri ile ilgili hizmetler; toplu ulaşım ve taşıma hizmetleri; sosyal tesislerin işletilmesi ile ilgili işler, süresi ilk mahallî idareler genel seçimlerini izleyen altıncı ayın sonunu geçmemek üzere ihale yoluyla üçüncü şahıslara gördürülebilir.”

    Çalıştığı pozisyon bu paragrafta BULUNMAYANLAR asıl işte çalışıyor gösterilebilir. BU YAZININ GERCEKLİK PAYI VARMIDIR

    1. Evet kardes bu kanu da belediyenin asıl işi olan bu yazdıkların asıl iş olmasına ramen taşerona verilebiliyor .yani bu yazdıkların kapsamında yani belediyede bu işleri yapanlar büyük ihtimal kapsam dışı olacak .çünkü 5393 un 67 maddesi bu işler taşerona yaptırılır diyor.

     1. Aynı durum hastaneler içinde geçerli o kanu unuttum kaç nolu kanunun kaçıncı bendi aklımda değil ama hastanelerde döner sermayeden karşılayarak röntgen ebe hemşire rabaratuar gibi hastanelerin asıl işini taşerona yaptırà biliyor.ne olacak göreceğiz.

  1. Üniversitede fotokopi ya da baskı işlerinin asıl işlerinden olduğunu söylemek mümkün olmaz Serkan bey.

 139. Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. de Muhasebe servisinde çalışıyorum. Yaptığım işe adımla imza atıyorum. Sitüasyon ve Bilanço için tuttuğum hesaplar var. Yapılan ihalede vasfım Büro işçisi. Büro Hizmetleri adı altında ihale yapılıyor. Acaba asıl iş mi yardımcı iş mi? Bilgilendirirseniz sevinirim. Teşekkür ederim şimdiden.

  1. Serpil hanım, daha önce de benzer bir soru sorulmuştu. O zaman da yazdığım gibi Türkiye Şeker Fabrikalarının işini esas aldığımızda sizin işiniz o işe yardımcı bir iş gibi duruyor. Ama bu konuda net bir fikrim yok ne yazık ki.

 140. Merhaba, il özel idaresi’nde fotoğrafçı olarak calismaktayım. Yaptigim is asil is mi, yoksa yardimci is midir? Kimse buna cevap vermiyor. İlginize tesekkurler.

  1. Muhlis bey sorduğunuz sorunun aslında basit bir cevabı var. Fotoğrafçılık il özel idaresinin ana faaliyetlerinden ve amaçlarından mı? Yoksa bu faaliyetler gerçekleştirilirken yardımcı bir konumda mı? Sizin işinizin asıl iş olduğunu söylemek mümkün olmaz. Ancak asıl işe yardımcı bir iş olarak kabul edilebilir.

 141. KYK da teknisyen yardımcısıyım.Asıl iştemi çalışıyorum.Yardımcı iştemi çalışıyorum.İlginize teşekkürler

  1. Teknisyen yardımcısının ne iş yaptığını bilemediğim için cevap veremiyorum Mustafa bey.

 142. KYK da özel güvenlik görevlisiyim.Asıl iştemi çalışıyorum.Yardımcı iştemi çalışıyorum.İlginize teşekkürler

 143. Hastaneye ihaleyle alınan cihazlarda çalışan eleman yanı cihaz başı elemanı asıl ismidir

  1. Filiz hanım, cihaz başı elemanın ne iş yaptığını yazarsanız, ona göre cevap vermeye çalışırım.

   1. Laboratuvar da idrar cihazının kontrolleri bakımı takibi belgeleri kısaca cihazı çalışır duruma hazırlamak şimdiden teşekkür ederim

    1. Eğer işiniz cihazın teknik bakımıyla ilgiliyse, asıl işe yardımcı teknik bir iş olarak kabul edilmelidir.

 144. Slm ben milli egitimde yatili okulda aşçılık yapiyorum bu bir asıl ismidir kadro alabilirmiym

 145. mrb mustafa bey.bir sorum olacak.büyükşehir belediye itfaiye biriminde engelli personeliyim.idari bölümdeyim.ünvan oolarak engell, olarak yazıyor.asıl işmidir?

 146. Kültür Bakanlığına bağlı müzede özel güvenlik gorevlisiyim. bizimle beraber devletin koruma güvenlik görevlileri var.bizler asıl iş mi yada yardımcı is mi yapıyoruz.

 147. AMBULANS soförüyüm ama saglıkcıyım ben asıl işimi yapıyorum mustafa bey şimdiden teşekkürler

 148. mustafa bey eşim üniversitede hastanesinde 5 yıldır röntgen teknisyen radyoloji mezunu i olarak röntgen çekiyor kadro alabilirmi ?

  1. Kimlerin kadro alabileceği konusunda yorum yapmıyorum. Ama eşinizin yaptığı iş hastanenin asıl işlerindendir Murat bey.

 149. Büyükşehir Belediyesinde taşeron şirket işcisiyim yapmakta olduğum Bütçe Kesin Hesap muhasebe işlemleri v.s asıl iş kapsamına giriyor mu? Mustafa Bey Teşekkürler

  1. Bekir bey belediye bünyesinde yaptığınız muhasebe işlerinin asıl işlerden olduğunu düşünüyorum.

 150. büyükşehir belediyesi çevre koruma ve kontrol müdürlüğünde tartım ve atık bertaraf işleri ekip sorumlusu mühendisim yaptığım iş asıl iş mi

  1. DSİ’de puantörün ne iş yaptığını bilmediğim için cevap vermem mümkün değil ne yazık ki.

    1. DSİ’de evrak kayıt ve benzeri işlerin yardımcı işlerden olduğu kanaatindeyim. Ama bu konuda net bir fikrim yok ne yazık ki.

 151. Kyk da teknisyen yardımcısı yim işte elektirik falan yurdun tüm işine bakıyorum kadro alabilir miyim

  1. Kimlerin kadro alabileceğiyle ilgili şimdiye kadar yorum yapmadım Emre bey. Bundan böyle de yapmayı düşünmüyorum.

  1. Şöyle cevap verebilirim. Eğer rehabilitasyon işi belediyenin asıl işlerindense ve havuz da bu rehabilitasyon faaliyetinin bir parçası ise, yaptığınız iş asıl iştir.

 152. Merhabalar;
  Ben bir kamu üniversitesinde yaklaşık 4 yıldır çalışıyorum. Temizlik hizmeti ihalesi adı altında işe alım yapıldı. Bir kısım arkadaşlar filen temizlik yaparken bir kısım arkadaşalar yine aynı temizlik şirketi adı altında büro hizmetlerinde (sekreter, evrak kayıt, santral, ihale hazırlama, öğrenci işleri vb gibi üniversitede memurlarla birlikte aynı işlerde) çalıştırılmaktadırlar. Ben de lisans mezunu olarak kurumun genel evrak biriminde evrak kayıt işlemini yapmaktayım. Üniversitelerin asıl işi eğitim öğretim olduğuna göre bizim yaptığımız iş asıl iş mi yoksa yardımcı iş mi kapsamına girmektedir detaylı bir cevap verirseniz sevinirim. Saygılar.

  1. Necmettin bey öncelikle işe alımlarınız itibariyle resmiyette herkesin yardımcı iş yaptığını söylemem gerek. Ancak buna rağmen fiilen yapılan işlere göre her bir çalışan için cevap değişecektir. Sizin yaptığınız işin üniversiteleri açısından yardımcı iş olabileceği kanaatindeyim. Ama daha önce de yazdığım gibi üniversiteler için net bir kanaatim yok ne yazık ki.

   1. mustafa bey kamu kurumlarında kalorifer cilik yardımcı işsse kpss ile kurumlar neden kalorifer ateşciliği kadrosu açıp kadrolu işçi alıyor

    1. Fatih bey, kamu kurumları asıl işleri için de yardımcı işleri için de alım yapabilirler. Bir görev için alım yapılması, o işi asıl iş yapmadığı gibi yardımcı iş de yapmaz.

 153. SN MUSTAFA BEY BEN 7 YIL 8 AYDIR PTT POSTA DAĞITIMDA TAŞERON OLARAK ÇALIŞMAKTAYIM…BENİM MERAK ETTİĞİM BİR DİĞER KONUDA DİYELİM Kİ HİZMET SÖZLEŞMELİ OLARAK BİZLERİ KADROYA ALDILAR BU GEÇEN YILLARIN KIDEM TAZMİNATLARI NE OLUCAK….CEVABINIZ İÇİN ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDERİM…SAYGILARIMLA EKREM..

  1. Ekrem bey kıdem tazminatı konusu bana göre ilk anda sorun teşkil etmez. Çünkü taşeron işçilerinin kadroya alınmasından kastın yine işçi kadrosunda çalıştırmak olduğunu düşünüyorum. Dolayasıyla ilerleyen yıllarda kıdem tazminatı hesaplanması gerektiğinde bütün çalışmalar dikkate alınacaktır.

 154. Merhaba . Sağlık Bakanlığı Halk sağlığı Müdürlüğünde aile sağlığı merkezlerinden araç ile kan örneği taşıyoruz. Yaptığımız iş asıl işmidir.

  1. Erhan bey oldukça teknik bir konu. Eğer biraz daha bilgi verebilirseniz yorumlamaya çalışırım.

   1. Kurum kan örneklerinin toplanması, analiz edilmesi işini taşerona verdi. Halk sağlığı bünyesinde 8 şoför ve 4 laborant olarak taşerona çalışıyoruz. Araçlarda firmanın. Tüm tıbbi malzemelerde. Kanaatiniz nedir. Teşekkür ederim.

    1. Laborantların yaptığı işin asıl iş olduğunu düşünüyorum. Ama şoförlerin durumu daha farklı olabilir. Eğer şoförlük için özel bir takım sertifikalar ya da eğitim vb. şartlar aranmıyorsa şoförlük işi yardımcı iş olarak değerlendirilebilir. Yine de benim nihai kanaatim kan toplama işini yapan şoförlerin de asıl işi yaptığı yönündedir.

 155. İyi günler büyuksehir belediyesinde idari isler sube mudurlugunde masa basi calisiyorum bir nevi vhki diyebiliriz asıl is olara degerlendirilirmi acaba

   1. Ilginize tesekkur ederek sormadan edemeyecegim bu kanaat sahsi kanaat mi yoksa doktrine dahali bi kaynagi varmidir . Soylediginiz durumda bize kadro var ama iste insan umutlanmak da istemiyo

    1. Kadronun kimlere geleceği belli olmaz. O nedenle bana göre erken sevinmemek gerekir. Ayrıca sizin yaptığınız işe dair yazdığım elbette benim şahi kanaatimdir. Ama nedenlerine dair yorumlar arasında ve yazının kendisinde yeterli bilgi olduğunu düşünüyorum.

     1. Tekrar tesekkür ederim ilginize . Hayirlisi olsun deyip 21 marti beklicez bakalim .

 156. Merhaba Mustafa Bey Üniversitede yazı işlerinde çalışıyorum evrak kayıt da ası iş statüsüne girermi bir de son sözleşmede temizlik le büro elemanlarına farklı sözleşme yaptılar bu bir etken olabilirmi.

  1. Temizlik ve büro alt işveren işçilerine nasıl bir sözleşme yapıldığı bilmiyorum; ama asıl iş / yardımcı iş ayrımıyla ilgili bir durum olabilir. Evrak kayıtla ilgili daha önce de sorulmuştu, ne yazık ki tam bir kanaatim yok. Ama genel fikrim, üniversitede evrak kayıt işinin yardımcı işlerden olduğu yönündedir.

 157. Konyada bir devlet üniversitesinde 5 yıldır (temizlik personeli olarak ihale yapılıyor bunun dışında alım yapılmıyor bu yüzden resmiyette bu şekilde gözüküyoruz) Grafiker olarak görev yapıyorum. Üniversitenin tüm tasarım ve organizasyonları ile ve Bültenin tasarımını ile ilgileniyorum. Üniversitemizde sadece 2 adet grafiker var. Sizce biz asıl işe mi giriyoruz?

  1. Üniversitelerde grafikerliğin yardımcı işlerden olduğu kanaatindeyim Merve hanım.

  1. Belediyelerde çöp toplama işi asıl işlerdendir. Çöp kamyonu kullanma da, çöp toplama işinin bir parçasıdır.

  1. Burak bey bu sorunuzun cevabını ben de tam olarak bilemiyorum. Ama şu şekilde sorunuza cevap bulunabilir; ekmek üretmek belediyenin asıl işlerinden ise, o halde sizin yaptığınız iş de asıl iştir. Ama ekmek üretmek belediyenin asıl işlerinden değilse, yapılan iş yardımcı iştir.

 158. slm mustafa bey. yeni yasa 3 yıllık sözleşme yapılacak diyor fakat bize yeniden bir senelik sözleşme imzalattılar .devlet yurdunda çalışıyorum

 159. Devlet bankasinda taseron olaran cagri merkezinde calisiyorum.bankalarin cagri merkezi asil is mi ?yardimci is mi ?

 160. Mustafa bey benim sorum ise şu ben park bahçe müdürlüğünde gece bekçiliği yapıyorum.belediye ye ait mesire alanı.çevre koruma ve kontrol dairesi başkanlığı,park ve bahçeler şube müdürlüğü. Olarak geçiyor bilgi verirseniz sevinirim

 161. Mustafa Bey,Belediyede Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde çalışmaktayım.Yaptığım yardımcı iş mi yoksa asıl iş mi ?

   1. Direk muhasebede çalışmaktayım.Müdür ve Şef’in kullandığı belediyeye ait özel bir muhasebe programını bizzat kendim de kullanıyor belediyeye ait veri giriş çıkışları yapmaktayım.Sizce nedir ?

    1. Verdiğiniz bilgiler doğrultusunda yaptığınız işin asıl işlerden olduğu kanaatindeyim.

  1. Gökhan bey işçi servisi kullanıyorsanız yardımcı iştir. Ama HES faaliyetleriyle ilgili teknik bir araç kullanıyorsanız asıl işlerden kabul edilir.

 162. Büyükşehir Belediyesine ait kamu şirketi olan ulaşım a.ş ‘de Metro İstasyon Operatörü (İstasyon Sorumlusu) olarak görev yapmaktayım kadro gelme ihtimalı yüksek’mi.

    1. Metro istasyon operatörlüğü toplu ulaşım faaliyeti olduğundan, belediyenin asıl işlerindendir.

 163. Mustafa bey ben belediyede ıtfaiye söförlülügü yapıyorum tasaron firmada yaptığım iş asıl işmi

 164. Mustafa bey bide asıl işçi kadroya geçirildiği zaman en az kaç sene veya ay çalışmış olması lazım mesala biz bir senedir çalışmış vaziyeteyiz bilgiledirirseniz cok seviniriz

  1. Bu, tamamen çıkacak olan kanunda belli olacaktır ve tamamen kanun koyucunun takdirindedir Muhammet beyç

 165. SAYIN MUSTAFA BEY AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIGINA BAĞLI COCUKEVLERİNDE 5 YILDIR BAKIM ELEMANI GÖREVI YAPIYORUZ KESİN OLARAK Bİ BİLGİ VERİRMİSİNİZ ASIL İŞMİ YARDIMCI İŞ Mİ ?

  1. Fatih bey benim buradan kesin bilgi vermem mümkün değil. buradaki bilgiler ancak benim yorumum olarak değerlendirilmelidir. Çocuk evinde yapılan bakım elemanlığı işinin ise asıl iş olduğu kanaatindeyim.

 166. büyükşehir belediyesi park ve bahçeler müdürlüğünde ziraat mühendisi olarak çalışıyorum yaptığım iş asıl iş mi

  1. Önemli olan unvanınız değil fiilen ne iş yaptığınızı ve nerede çalıştığınızdır. Asıl iş tanımında önemli olan hususlar bunlardır.

 167. Asıl iş yardımcı iş ayrımı yapılırken belediyelerde asıl işi yapanlar belediyeler kanununa dayanılarak bu kapsamın dışında tutulabilirmi sizin şahsi fikrinizi merak ediyorum? Cevabınız için şimdiden teşekürler.

  1. İsmail bey, kadro konusunda özellikle yorumda bulunmuyorum. Bulunmayı da düşünmüyorum. Çünkü insanlarda bir beklenti oluşturmak istemiyorum.

 168. belediyede 5 yıldır inşaat teknikeri olarak çalışmaktayım.inşaat teknikeri asıl işmidir.kadro alma ihtimalimiz var mı?

  1. Belediyede hangi birimde çalıştığınız da önemlidir Yavuz bey. Örneğin Fen İşleri bünyesinde yapılan inşaat teknikerliği işinin asıl iş olduğunu söylemel mümkündür.

    1. teknikerlerin çalışacağı kısımlar bizde fen işleri -imar işleri ve etüd proje birimidir
     bende etüt proje biriminde çalışmaktayım

 169. ilçe belediyesinde işyeri açma ve çalıştırma mudurlugunde ruhsat başvurusu ve ruhsat yazma işlemı yapmaktayım. asıl işmidir.

 170. MUSTAFA BEY EÜAŞ A AİT HİDROELEKTRİK SANTRALİNDE ELEKTRİK TEKNİKERİ OLARAK ÇALIŞMAKTAYIM ASIL İŞ KAVRAMINA GİRİYORMUYUM SAYGILARIMLA

  1. Yaptığınız teknikerlik faaliyeti, elektrik üretimiyle alakalıysa elbette asıl işlerdendir İbrahim bey.

 171. Merhabalar Tarım Bakanlığına bağlı taşra teşkilatında büro elemenı olarak çalışmaktayım evrak kayıt ve yazışmaları yapıyorum asıl işmıdır ?

 172. Mustafa bey 10 kampayadır seker fabrikasinda pancar analiz loborotuvarinda taseron isci olarak çalışıyorum.Asıl iş midir ?

  1. Mehmet bey, teknik bir konu ancak pancar analizi işi şeker üretiminin bir parçasıysa, yapılan işin asıl iş olduğunu söyleyebiliriz.

 173. belediyenin park ve bahçeler müd. bağlı taşeron şirkette peyzaj mimarıyım. yapılacak parkların projesini çiziyorum. yaptığım iş asıl iş midir?

 174. mustafa bey ben belediyede çöp toplama işinde kamyonda çalışıyorum buna yardımcı iş diyorlar bizede normalde yeni yasalara göre 3 yıl şirketle sözleşme yaplılması gerekirken 3 aylığına sözleşme yapmışlar aklım karıştı bunun sebebi kadro verileğimir çok tşkler şimdiden beni aydınlatacağınız için

  1. Sözleşmenin süresinin birçok nedeni olabilir. Bunun yorumunu buradan yapmam doğru olmaz. Ama belediye bünyesinde yapılan çöp toplama işi asıl işlerdendir.

 175. Hayırlı akşamlar Mustafa Bey ben kredi yurtlar kurumunda temizlik personeli olarak çalışıyorum bizim yaptığımız iş asıl iş oluyor söylediğinize göre net bir cevap verirseniz sevinirim teşekkür ederim tekrar hayırlı akşamlar dilerim..

  1. Bu konuda mevcut olan Yargıtay kararının ayrıntısını yazıda paylaştım. Bunun dışında net bir cevap vermem yanlış olur. Kimseyi yanıltmak istemem.

 176. Merhaba. Belediye’de taşeron işçi altında görevlendirmem ”Bilgisayar İşletmeni” kadrosunda. Asıl işi mi yapmış oluyorum.? Teşekkürler

  1. Bu konuda yazılmış birçok benzer soruya verilmiş cevaplarım bulunmaktadır. Lütfen yorumları kontrol ediniz.

 177. DEVLET SU İŞLERİNDE MAKİNA TEKNİKERİ OLARAK ÇALIŞIYORUM (MAKİNA SÜRVEYANI) DA DENİYOR ASIL İŞİ YAPIYORMUYUMDUR

  1. Mehmet Ali bey, teknik bir konu ve bu konuda bir malumatım yok. O nedenle cevap veremiyorum.

 178. Merhaba ben devlet hastanesinde vhki veri giriş personeli olarak çalışıyorum.Ama kimyagerim.Kadro mümkün mü

 179. iyi günler ben büyükşehir belediyesi yol müdürlüğünde büro işçisi olarak görünüyorum ama evrak kayıt ile uğrasıyorum kadro ile ilgili yaptıgımız işe mi bakılacak işe giriş görevimize mi….