Çalışma izni başvurusuna eklenmesi gereken belgeler

Çalışma izni başvurusu için gereken belgeler

Çalışma izni başvuruları normal şartlar altında yabancının ilgili Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliğine çalışma izni ve vizesi başvurusu yapmasıyla başlar. Ancak Türkiye’de olan bir yabancının, geçerliliği devam etmekte olan en az 6 ay süreli ikamet izni bulunmaktaysa, çalışma izni başvurusu yurt içi başvuru olarak da yapılabilmektedir.

Çalışma izni başvuruları elektronik ortamda yapılmaktadır ve Türkiye’deki işvereni ya da yasal temsilcisi PTT’den alacağı e-devlet şifresi ile başvuruyu tamamlamakta ve ardından gerekli formları ve belgeleri belirtilen süre içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına teslim etmesi gerekmektedir.

Başvuru aşamasında gereken bilgiler ve belgeler

 1. Çalışma izni başvurusu dilekçesi (Dilekçe elektronik başvuru esnasında taratılmalı ve ayrıca kağıt ortamında da işverence ıslak imzalı olarak gönderilmelidir.)
 2. Yabancı Personel Başvuru Formu (Form elektronik ortamda doldurulmalı, çıktı alındıktan sonra, işveren ve yabancı tarafından imzalanarak kağıt ortamında bir nüsha şeklinde Bakanlığa gönderilmelidir. İşveren ve yabancının ıslak imzalarının olmaması durumunda taraflar arasında yapılmış olan iş sözleşmesi ibraz edilmelidir. Formun imzasız olması halinde  ve iş sözleşmesinin de bulunamaması durumunda başvuru işleme konulmayacaktır.
 3. Yurt içinden yapılacak başvurular için, Türkiye’de ön lisans ve lisans öğrenimi amacıyla verilmiş olan ikamet izinleri hariç tutulmak üzere, yabancı şahsa ait olan ve izin başvuru tarihi itibariyle geçerli en az 6 ay süreli ikamet izni bulunması mecburidir. Çalışma izin talebinde bulunan yabancının geçerli bir ikamet izni olmaması durumunda, yabancının yurt dışında uyruğunda olduğu veya daimi ikamet ettiği yerdeki Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine iş sözleşmesini ibraz ederek çalışma izin ve başvurusu yapması mecburidir.
 4. Pasaport sureti. (Pasaport’un Latin harfleriyle yazılı olmaması halinde, yeminli tercüman veya resmi makamlarca onaylanmış çevirisi de başvuruya eklenmelidir.) (Bu belge elektronik başvuru sırasında taratılarak online gönderilmelidir.) Bakanlıkça talebi uygun görülen yabancılara verilecek çalışma izni, pasaport bitiş tarihinden 60 gün önceki tarihi aşmayacak şekilde düzenlenebilmektedir. Bunun dışında; çalışma izni başvurusu tarihi itibariyle 60 günden daha az süreli pasaportla veya pasaport yerine geçen belge ile yapılan çalışma izin başvurusu da işleme alınmamaktadır.
 5. Yeminli mütercim ya da resmi makamlarca onaylı Türkçe tercümesi yapılmış Diploma ya da Geçici Mezuniyet Belgesinin sureti, elektronik başvuru sırasında taratılarak online olarak gönderilecek ve ayrıca kağıt olarak da gönderilecektir. Mesleki hizmet kapsamında çalışacak yabancılar ile Bakanlığın gerekli gördüğü mesleklerde çalışacak olan yabancılar için ise diploma zorunludur. Ev hizmetlerinde çalışacak olanlar için diploma ibrazı zorunlu olmayıp, bitirilmiş en son okula dair beyan yeterli görülmektedir.
 6. Yabancı işçiyi istihdam edecek kurum ve kuruluş adına ‘kullanıcı’ sıfatı ile elektronik başvuru yapma yetkisi kendinde bulunan kişinin noter onaylı vekaletnamesi ya da kullanıcı sıfatında olan kişinin başvuruyu yapan kurum ve kuruluş bünyesinde çalıştığını gösteren belge eklenmelidir. (Belge elektronik başvuru sırasında taratılarak online olarak gönderilecektir.)
 7. Kuruluşun son sermaye ve ortaklık yapısını gösterir Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi eklenecektir. (Belge elektronik başvuru sırasında taratılarak online olarak gönderilecektir.)
 8. Son yıla ait olan, vergi dairesi ya da yeminli mali müşavir tarafından onaylanmış bilanço ile kar/zarar tablosu. (Belge elektronik başvuru sırasında taratılarak online olarak gönderilecektir.)

Yukarıda yazılı temel belgelerin dışında, çalışmak istenen sektör itibarıyla aşağıda yazılan belgelerin de ek olarak Çalışma ve Sosyal güvenlik Bakanlığına ibraz edilmesi zorunludur:

Eğitim sektörü

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olan özel öğretim kurumları bünyesinde görev yapacak yabancılar için Milli Eğitim Bakanlığından alınmış olan ve yabancının mesleki yeterliliğini gösteren belge (Ön İzin Belgesi) (Belge elektronik başvuru sırasında taratılarak online olarak gönderilecektir.)

Yabancı işçi istihdam edecek olan özel öğretim kurumları için, Milli Eğitim Bakanlığından alınmış olan “Kurum Açma ve Öğretime Başlama İzni” ile “Ruhsatname” (Belge elektronik başvuru sırasında taratılarak online olarak gönderilecektir.)

Ev hizmetleri

Ev hizmetlerinde sadece yaşlı bakımı, hasta bakımı ve çocuk bakımı konusunda çalışacak olan yabancılara çalışma izni verilmektedir. Yani, temizlik amaçlı çalışmak isteyen yabancılar çalışma izni alamamaktadır.

Sağlık hizmetleri

Sağlık Bakanlığına bağlı olan özel sağlık kurumlarında görev yapacak yabancı sağlık meslek mensubu kişiler için, görev yapacakları sağlık kurumunun olduğu ilin İl Sağlık Müdürlüğünden alınmış olan ve yabancının mesleki yeterliliğini gösteren Ön İzin Belgesi(Belge elektronik başvuru sırasında taratılarak online olarak gönderilecektir.) Yabancı istihdam edecek olan özel sağlık kuruluşları için, İl Sağlık Müdürlüğünden alınmış Faaliyet İzin Belgesi (Belge elektronik başvuru sırasında taratılarak online olarak gönderilecektir.)

Turizm sektörü

Turizm işletme belgesine sahip olan işyerlerinde istihdam edilecek yabancı işçiler için Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan alınmış olan İşletme ve Yatırım Belgesi; eğer işletme, belgeli işletme değil ise Ticaret odasından alınmış olan Faaliyet Belgesi(Belge elektronik başvuru sırasında taratılarak online olarak gönderilecektir)

Eğlence sektörü

Yeminli mütercim ya da resmi makamlarca onaylı Türkçe tercümesi yapılmış olan Bonservis (Çalışma izni istenen yabancının sanatçı olarak uluslararası bir üne sahip olduğunu ya da aynı düzeydeki yabancı işletmelerde program yaparak çalıştığını gösterir bonservisinin üstünde 1961 Lahey Sözleşmesi kapsamında apostil şerhi ya da Dış Temsilcilik tasdik şerhi bulunmalıdır.) (Belge elektronik başvuru sırasında taratılarak hem online olarak hem de ayrıca kağıt olarak da gönderilmelidir.)

Hem Türkçe olarak hem de yabancının kendi dilinde düzenlenmiş olan İş Sözleşmesi, (İşverenin ve yabancının ıslak imzasının bulunduğu iş akdi, elektronik başvuru sırasında taratılarak online olarak ve de ayrıca kağıt ortamında da bilahare gönderilmelidir.)

Kültür ve Turizm Bakanlığından alınmış olan İşletme Belgesi,

Yabancı sanatçılar ile yapılacak olan iş sözleşmesinde bulunması zorunlu hususlar:

 1. Yabancı sanatçıların çalışma sürelerinin bitişini müteakip ülkelerine dönüşlerinde, dönüş biletleriyle yol masraflarının işverenlik tarafından karşılanacağının taahhüt edildiğine dair kayıt
 2. Ücretin, her 6 ayda bir değişen asgari ücretin 3 katından düşük olamayacağına dair taahhüt
 3. İşyeri vergi numarası
 4. Çalışanın hakları
 5.  Gerektiğinde danışılması için 155 Polis İmdat ile 157 İnsan Ticareti Mağdurlarına Yönelik Yardım numarası, Alo 170 numaraları ile Bakanlık Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri irtibat telefonları da yer almalıdır.

Havacılık sektörü

calisma izni basvuru belgeleri iscidunyasi

Havacılık sektöründe faaliyet göstermekte olan işyerlerinde istihdam edilecek olan yabancı pilotlar için yeminli mütercim ya da resmi makamlarca onaylı Türkçe tercümesi yapılmış Pilot Lisansı (Belge elektronik başvuru sırasında taratılarak online olarak ve ayrıca kağıt ortamında da gönderilmelidir. Bakanlıkça düzenlenecek olan çalışma izni, yabancı uyruklu pilotun lisansını Türkiye’de geçerli hale getiren Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden alınacak olan Validasyon Belgesi ile birlikte geçerlilik kazanabilmektedir.

Mühendisler ve mimarlar

Mesleki hizmet kapsamında mühendis / mimar olarak çalışma izni talep edilmiş olan yabancının, yurt dışında yüksek öğrenim görmesi durumunda 2547 sayılı Kanunun 3 ve 7/p maddeleri gereğince, Yurt dışı Yüksek Öğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği’ne uygun şekilde alacağı “Diploma veya Geçici Mezuniyet Denklik Belgesi” (Bu belge elektronik başvuru sırasında taratılarak online olarak ve ayrıca da kağıt olarak da gönderilmelidir.)

Mühendis / mimar / şehir plancısı olarak yabancı uzman istihdam edecek olan tüzel kişiliklerde, aynı meslekte Türk vatandaşı da istihdam edildiğini ispatlayan ücret bordrosu (Belge elektronik başvuru sırasında taratılarak ve online gönderilecektir.)

Özellik arz eden doğrudan yabancı yatırımlar kapsamında faaliyet gösteren şirketler ve şubeler

Doğrudan Yabancı Yatırımlarda Yabancı Personel İstihdamı Hakkında Yönetmeliğin 10/a maddesinde belirtilen ‘özellik arz eden doğrudan yabancı yatırımcı kriterlerinden” en az birisini karşılayan şirketlerde ve şubelerde istihdam edilecek olan yabancılar için aşağıda belirlenen usul ve esaslara göre başvuru yapılmalıdır.

Kuruluşun yapmış olduğu son yıl ihracat miktarının en az 1 milyon ABD Doları olduğuna dair belgeler (İhracat tutarına ilişkin banka dekontları, banka yazısı, döviz alım belgesi fotokopileri, şirket onaylı gelir tablosu ve benzeri belgeler)

Yukarıda belirtilen şartlardan en az birini sağlayan kuruluşta görev alacak olan kilit personel için istenen belgeler

 1. Şirket Ortağı, Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Şirket Müdürü, Şirket Müdür Yardımcısı, ve benzeri diğer mevkiler için (İmza Sirküleri, Yönetim Kurulu ya da Ortaklar Kurulu Kararları fotokopisi gibi belgeler)
 2. Kuruluşun hizmetleri için, araştırma cihazları, teknikleri ya da yönetimi için temel kabul edilen bilgiye sahip olan uzmanlardan (Bonservis ile tercümesi, diploma sureti ile tercümesi ve bu kapsamdaki personelin istihdam edileceği alanlara yönelik diğer belge ve bilgiler ile bunların tercümesi
 3. İstihdam edilecek olan kilit personelin yurt dışındaki ana şirketçe görevlendirildiğine dair bir görevlendirme yazısı

İrtibat büroları

İrtibat bürolarında istihdam edilecek olan yabancılar için Ekonomi Bakanlığından alınmış olan faaliyet izni (Belge elektronik başvuru sırasında taratılarak online olarak gönderilecektir.)

İrtibat büroları için son yıl içerisinde yurt dışından en az 200.000 ABD Doları ya da karşılığı dövizin getirilmiş olduğuna dair belgeler (Büro yetkilisinin kendisi için yetki belgesi ve döviz transferiyle ilgili banka dekontları, banka yazıları, döviz alım belgelerinin fotokopisi gibi diğer belgeler)

Kaynak: Csgb


İşçi Dünyası
Zeynel Abidin Özkale
İşçi Dünyası'nın editörü olan olan yazarın, İş ve Sosyal Güvenlik hukuku üzerine yazdığı diğer yazılarına buradan ulaşabilirsiniz.

Bir yorum yaz

E-posta hesabınız ve şehir bilgileriniz yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.