Doğum sonrası kısmi süreli çalışma hakkında her şey

Doğum sonrası kısmi zamanlı çalışma

İş Kanununda 2016 yılı başında yapılan bir değişiklikle, doğum sonrası izinlerin ardından işçilere kısmi zamanlı çalışma imkanı getirilmişti. Bu temel değişikliğin esasları 08/11/2016 tarihli resmi gazetede yayımlanan “Analık İzni veya Ücretsiz İzin Sonrası Yapılacak Kısmi Süreli Çalışmalar Hakkında Yönetmelik” ile belirlendi. Uygulama esaslarına birlikte bakalım.

Değişikliğin temel getirisi nedir?

Bilindiği üzere doğum yapan işçiye getirilen bir takım haklar vardır. Bunların başında da kadın işçiye verilen ücretli doğum izni ile bu iznin bitiminde itibaren 6 aya kadar verilen ücretsiz analık izni gelmektedir. İşte mevzuata getirilen bu yenilikle birlikte, bu izinlerin bitiminden itibaren anne ya da babanın birisine kısmi süreli çalışma hakkı verilmektedir.

Kısmi zamanlı çalışmadan ne anlamak gerekir?

Burada kastedilen kısmi süreli çalışma, İş Kanununda yer alan kısmi süreli çalışma ile aynıdır. Yani işçinin, işyerindeki tam süreli çalışmaya kıyasla en çok üçte iki oranında çalışabilmesi anlamına gelmektedir. İşyerinde haftalık çalışma süresi örneğin 45 saat ise, kısmi süreli çalışmadan bahsedebilmemiz için işçinin çalışmasının haftalık en çok 30 saat olması gerekir.

İşyerinde giyinme ve soyunma süreleri

Bu yazıya da göz atmak ister misiniz?

Doğumdan sonra işçinin ücretli ve ücretsiz izin hakları

Yazının konusu olan kısmi süreli çalışmayı tam anlamak için öncelikle, işçiye doğum öncesi ve sonrası verilen izinleri tam olarak bilmemiz gerekir. Doğum yapan bir işçinin 3 temel izin hakkı vardır:

 • Doğumdan önce 8 hafta ve doğumdan sonra 8 hafta olarak belirlenen ücretli doğum izni
 • Yukarıda belirtilen 16 haftalık analık iznini ardından gelen ve kadın işçiye birinci doğumda 60 gün, ikinci doğumda 120 gün, sonraki doğumlarda ise 180 gün süreyle haftalık çalışma süresinin yarısı kadar verilen ücretsiz izin
 • Yine 16 haftalık analık izninin bitiminden itibaren, isteği halinde kadın işçiye verilen 6 aya kadar ücretsiz izin

İşçi ne zaman kısmi süresi çalışma için başvurabilir?

İşçinin kısmi süreli çalışma için işyerine başvurması için, İş Kanununun 74üncü maddesinde yazılı izinlerin en az birini tamamlamış olması gerekir. Buna göre işçi yukarıda sayılı izin haklarından 16 haftalık ücretli doğum iznini ya da haftalık çalışma süresinin yarısına kadar verilen ücretsiz izni veya 6 aya kadar ücretsiz izni kullanan işçi artık kısmi süreli çalışma için başvurabilir.

Hatta işçi bu hakların hepsini kullandıktan sonra da kısmi süreli çalışmaya başvurabilir. Kısmi süreli çalışma talebi, 6 aya kadar ücretsiz kesilerek de yapılabilir. Ücretsiz iznin tamamının kullanılması şartı aranmamaktadır.

Kısmi süreli çalışmaya hangi işçiler başvurabilir?

evlatlık kısmi süreli

Kısmi süreli çalışmaya anne ya da babadan biri başvurabilir, illa annenin başvurması zorunlu değildir. Ancak burada çok önemli bir husus vardır. Kısmi süreli çalışmadan faydalanmanın ilk şartı, anne ve babanın ikisinin de çalışmasıdır. Yani, ebeveynlerden birisi çalışıp diğeri çalışmıyorsa kısmi süreli çalışma mümkün değildir. Ancak anne ve babadan ikisi çalışmıyorsa bile, aşağıdaki şartlar varsa yine de başvurulabilir:

 • Anne ya da babadan birinin sürekli bakım ve tedavi gerektiren bir hastalığının olması ve bu durumun tam teşekküllü bir hastane ya da üniversite hastanesinden alınacak doktor raporuyla belgelendirilmiş olması
 • Velayetin mahkeme tarafından eşlerden birine verilmesi durumunda, çocuğun velayetine sahip olan ebeveynin talepte bulunmuş olması
 • 3 yaşını doldurmamış bir çocuğun evlat edinilmiş olması

Ayrıca, ikisi de çalışan ebeveynlerden birisi kısmi süreli çalışmaya başladıktan sonra, diğeri işten ayrılsa bile bu hak devam edecektir. Yani eşlerin ikisinin de çalışması şartı, başvuru esnasında aranacaktır.

Doğum sonrası kısmi süreli çalışma başvurusu nasıl yapılmalı?

Bu şartları taşıyan işçinin yapması gereken, işyerine yazılı olarak başvurarak kısmi süreli çalışma talebini iletmekten ibarettir. Bu talep dilekçesinde aşağıdaki bilgiler yer alır;

 • Kısmi süreli çalışmaya başlanacağı tarih
 • İş günlerinde işçinin işe başlama ve çıkış saatleri
 • Hangi günlerde çalışılacağı

Ayrıca dilekçeye, eşin çalıştığına dair belge eklenir. Eş çalışmıyorsa ancak az önce bahsettiğim diğer şartlar mevcutsa, bunları kanıtlar nitelikte evraklar eklenmelidir. Bu talep, kısmi süreli çalışmaya başlanacak tarihten en az 1 ay önce yapılmalıdır.

Kısmi süreli çalışma ne zamana kadar mümkün?

Görüldüğü üzere bu düzenlemenin temel amacı, doğum yapan ya da evlatlık edinen işçinin çocuğuna yeterince zaman ayrılabilmesini sağlamaktır. Fakat, kısmi süreli çalışmanın sonsuza kadar sürmesi de beklenemez. Bu nedenle kanun koyucu süreyi sınırlandırmış ve kısmi süreli çalışmanın en çok, çocuğun mecburi ilköğretim çağı başladığı tarihi takip eden ay başına kadar yapılabileceğini belirtmiştir.

İşveren kısmi süreli çalışmayı kabul etmek zorunda mı?

Bu soruya net bir şekilde “evet ya da hayır” diyemeyiz. Çünkü İş Kanunu, işverene GENEL OLARAK her hangi bir takdir yetkisi tanımamıştır. Şartları haiz işçinin bu doğrultudaki talebini, işveren en geç bir ay içinde karşılamak zorundadır. Hatta işveren işçisinin dilekçesine cevap vermese bile, talep dilekçesinde belirtilen tarihte kısmi süreli çalışma otomatik olarak başlar.

Ancak aşağıdaki işlerde, işveren uygun bulmazsa kısmi süreli çalışma mümkün olmayacaktır. Bir başka deyişle, bu işler söz konusu olduğunda işverenin takdir hakkı bulunmaktadır.

 • Özel sağlık kuruluşlarında ve hastanelerinde; sorumlu hekim, laboratuvar sorumlusu ve sağlık hizmetinden sayılan işlerde tam zamanlı çalışanlarca yapılan işler
 • Sanayiden sayılan ve 24 saat kesintisiz vardiyalar halinde çalışılan işler
 • Bir yıldan az süren mevsimlik işlerde, kampanya veya taahhüt işlerinde
 • İş süresinin haftanın çalışılan günlerine bölünmesi suretiyle yürütülmesi mümkün olmayan işlerde (Uzun yol şoförlüğü, tır şoförlüğü, vb.)

Ayrıca işyerinde toplu iş sözleşmesi varsa, yukarıda belirtilen işler tamamıyla değiştirilebilir ve hangi işlerin kısmi süreli çalışmaya konu olabileceği hususu, taraflarca serbestçe ve sınırsızca belirlenebilir.

İşveren kısmi süreli çalışmaya izin vermiyorsa!

İşçinin yasal hakkı olmasına rağmen işveren bu hakkı işçiye kullandırmak istemeyebilir. Ya da işçinin bu hakkını kullanamaması için, çalışma sürelerini orantısız biçimde ve işin gereği olmadığı halde haftanın her güne yaymak isteyebilir. Böyle durumlarda işçinin sahip olduğu tek hak, haklı nedenle fesih yapmak olacaktır. Açıkçası, bu durumun düzeltilmesi için başvurulabilecek bir kurul ya da kurum bulunmamaktadır. İşverenin, bu yasal hakkını art niyetli biçimde engellediğini düşünen işçi, haklı nedenle fesih yapabilir ve kıdem tazminatını talep edebilir.

İşçi tam süreli çalışmaya dönebilir mi?

kısmi zamanlı çalışma

Doğum sonrası izinlerinin ardından kısmi süreli çalışmaya başlayan işçi, dilediği zaman tam süreli çalışmaya dönebilir. Bunun için, işveren en az 1 ay önceden yazılı bildirimde bulunulması yeterli olacaktır. Ancak aynı çocuk için bu haktan tekrar faydalanmak mümkün olmayacaktır. Daha net bir anlatımla; doğum sonrası kısmi süreli çalışan işçi, defalarca kısmi ya da tam çalışma arasında değişiklik yapamayacak ve sadece bir kez tam zamanlıya dönebilecektir.

Kısmi süreli çalışmanın saatlerini kim belirler?

Başvuru dilekçesinde işçinin, çalışmak istediği gün ve saatleri de belirtmesi gerektiğini söylemiştim. Ancak bu konuda işverenin takdir hakkı vardır. Belirlenen günlük ve haftalık çalışma süresi içerisinde kısmi çalışmanın yapılacağı zaman aralığını, o yerin geleneklerini, işçinin yapmakta olduğu işin niteliğini ve işçinin talebini dikkate alarak işveren belirleyecektir.

Kısmi süreli çalışan işçiye tam ücret mi ödenir?

Bu işçiye tam ücret ödenmesi mümkün değildir. Çünkü işçi kısmi süreli çalışma yapmaktadır. Kanunun amacı, işçinin çocuğuyla vakit geçirmesini sağlamak olmakla birlikte; bunun maliyeti işverene yüklenmemiş ve işçiye sadece çalıştığı saatler kadar ücret ödenmesi usulü benimsenmiştir. Örneğin haftalık 45 saat çalışılan bir işyerinde, haftada 30 saat kısmi süreli çalışmaya başlayan ve normalde haftalık ücreti 3.000 lira olan işçiye kısmi çalışması boyunca haftalık 2.000 TL ödenecektir.

SONUÇ

Doğum sonrası kısmi süreli çalışmayla ilgili her şeyi yazı içinde anlattım. Burada son olarak ve en basit haliyle bilinmesi gerekenleri son kez sıralamak istiyorum. Bu şekilde, daha iyi anlaşılabileceğini umut ediyorum.

 • Burada bahsedilen kısmi süreli çalışma, doğum yapılması ya da 3 yaşını doldurmamış çocuğun evlat edinilmesi üzerine gündeme gelen bir kısmi süreli çalışmadır.
 • Amaç, çocuk ilköğretim çağına gelene kadar anne ya da babanın onunla daha çok ilgilenebilmesini mümkün kılmaktır.
 • Bu hak hem anne hem de baba için mümkündür. Ancak ikisi aynı anda faydalanamaz, sadece birinin başvurması gerekir.
 • Bu haktan faydalanmak için öncelikle doğum sonrası 8 haftalık ücretli iznin ya da bu iznin bitiminden itibaren kullanılabilen “haftalık çalışma süresinin yarısına kadar verilen ücretsiz iznin” ya da 6 aya kadar ücretsiz iznin tamamlanmış olması gerekir.
 • İşçiye bu sürede tam ücret ödenmez, yapılan kısmi süreli çalışma kadar ücret ödenir.

 

 


İşçi Dünyası
Zeynel Abidin Özkale
İşçi Dünyası'nın editörü olan olan yazarın, İş ve Sosyal Güvenlik hukuku üzerine yazdığı diğer yazılarına buradan ulaşabilirsiniz.

228 Yorum

 1. •Bu haktan faydalanmak için öncelikle doğum sonrası 8 haftalık ücretli izin ile bu iznin bitiminden itibaren kullanılabilen “haftalık çalışma süresinin yarısına kadar verilen ücretsiz iznin” de tamamlanmış olması gerekir.

  Burada yazdığınıza istinaden analık izninin ardından 2aylı yarı zamanlı yerine 6 aylık ücretsiz izin kullanılmaskı durumunda bu haktan yararlanılamıyor mu?

  1. Seda hanım, doğum sonrası kısmi süreli çalışmanın düzenlendiği 13üncü maddede “Bu kanunun 74 üncü maddesinde öngörülen izinlerin bitiminden sonra mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden ay başına kadar bu maddeye göre ebeveynlerden biri kısmi süreli çalışma talebinde bulunabilir” denilmektedir.
   74üncü maddede ise analık izni ve yarı zamanlı çalışma tanımlanmıştır. Dolayısıyla bu izinlerin bitiminden sonra kısmi süreli çalışma talebinde bulunulabilir. Peki ama yarı zamanlı izne ayrılmazsanız ne olur?

   Kanaatimce, analık izninin bitiminden itibaren 2 ay / 4 ay / 6 ay (kaçıncı doğum olduğuna göre) geçtikten sonra, artık kısmi süreli çalışma içim başvurabilirsiniz. Hatta 6 aylık ücretsiz izinden sonra da başvurabilirsiniz. Buradaki şart, annenin kısmi süreli çalışma için başvurabileceği en erken süreyi gösteriyor olsa gerek.

   Yine de uygulamada henüz sorunla karşılaşılmadığı için bu hususta bir Yargıtay kararı da olmadığı için, bu durum ancak benim şahsi kanaatimi ifade eder.

   1. Mustafa bey,
    6 aylık ücretsiz iznim bitmek üzere bu konuyla ilgili işkur a gidip bilgi alarak hareket ettim. 19 ağustosta iznim bitiyor. 1 ay olcak neredeyse dilekceme çalıştığım fabrikadan geri bildirim gelmedi. 24 saat kesintisiz 3 vardiya ile çalışma sistemi var. Okuduğum yazıda işverenin kısmı süreli çalışma talebime olumsuz dönme hakkı var mıdır? Bana işkur dan olumsuz dönme ihtimallerinin olduğunu yasalarda benim çalıştığım fabrikada çalışma koşullarından dolayı işveren red edebilir burada tam netlik olmadığını söylediler. Benim eğer dilekceme olumsuz dönmeleri halinde işçi mahkemesine verme hakkım varmı. Hak kaybına uğradığım için ve bu mahkemeyi kazanmam mümkün müdür?
    Saygılarımla

    1. Özlem hanım, işverenin belirli koşullarda reddetme hakkı vardır. Bunları zaten yazımın içinde belirtmiştim. Şu işlerden birisi söz konusu ise işverenin takdir hakkı olacaktır:
     “Özel sağlık kuruluşlarında ve hastanelerinde; sorumlu hekim, laboratuvar sorumlusu ve sağlık hizmetinden sayılan işlerde tam zamanlı çalışanlarca yapılan işler
     Sanayiden sayılan ve 24 saat kesintisiz vardiyalar halinde çalışılan işler
     Bir yıldan az süren mevsimlik işlerde, kampanya veya taahhüt işlerinde
     İş süresinin haftanın çalışılan günlerine bölünmesi suretiyle yürütülmesi mümkün olmayan işlerde (Uzun yol şoförlüğü, tır şoförlüğü, vb.)”

     Yoksa, işveren talebinizi kabul etmek zorundadır. Aksi takdirde ne yapabilirsiniz? Yapabileceğiniz tek şey, haklı nedenle fesih yaparak haklarınızı talep etmek olabilir. Başkaca bir usul ne yazık ki yok.

 2. Mustafa bey,
  benim birkaç sorum olacak yardımcı olabilir misiniz?
  – Kısmi çalışmaya başlayan bir anne işten çıkarılabiliyor mu?
  – işten çıkarılsa bile tazminatını alabiliyor mu?
  -işten çıkarıldığı zaman başka bir işe başlasa kısmi çalışma hakkı elinden gidiyor mu?
  – işverenin işçiler için aylık performans uygulaması var ve bu aylık performans sınırının altında kaldığı zaman uyarı alıyor. 3 kere uyarı aldığı zaman tazminatsız işten çıkarıyor ve sgkya bildirdiği için işsizlik maaşı da alamıyor. bu uygulamayı kısmi çalışan anneler için de uygulayabilir mi? bu durumda tazminatsız işten çıkarılsa tazminatı almak için mahkemeye başvurabilir mi?

  Saygılar

  1. Engin bey;
   – Kısmi çalışma işçinin kanuni hakkıdır, bu gerekçeyle işten çıkarılamaz.
   – Çıkarılırsa kıdem, ihbar tazminatlarının yanında kanaatimce eşit davranma ilkesine aykırılık nedeniyle de tazminat talep edebilir.
   – Bahsettiğiniz yöntemle bile işten çıkarılırsa, işçi gerçek nedenin bu olmadığını mahkemede iddia eder ve davayı kazanabilir. Bu durumda, alamadığı işsizlik maaşlarını da geriye dönük alır.

 3. Mustafa iyi gunler. Ben bu konuyu cok arastiriyorum butun gerekli sartlari da iyice arastirmaya calisiyorum. Ben devlet hastanesinde veri giris elemani olarak calisiyorum taseron isciyim. Kismi calismayi kullanan kisilere ulasamadim. Su anda ben bu izni alabilirmiyim. Bebegim 25 subat 2016 dogumlu. Dilekcemi verdigimde beni reddetme yaparlarmi buna haklari varmi. Cunku bize her sey hakkinda korkutma politikasiyla haklarimizi tam kullandirmiyorlardi. İscinin dogumdan sonraki 6 aylik iznini biz daha 2 senedir kullanmaya basladik ondan once izin vermiyorlardi. Benim sorum kanuni olarak benim onume bir sey getirebilirlermi bir yaptirim gibi. Benim onlara verecegim bir cevabim varmi. Cok tesekkur ederim

  1. Merhaba. Bu, sizin en doğal hakkınızdır. İşverenin bu konuda da takdir yetkisi yoktur. Onlara vereceğiniz cevap olmaz, çünkü zaten gerekli her şey ilgili mevzuatta yazılmış. Olumsuz bir durumda, ilgililerin tekrar okuması yeterli olacaktır. Öyle ya da böyle, en doğrusu sorunları, mümkün olduğu ölçüde diyalogla çözmektir.

 4. Merhaba Mustafa Bey;

  Sizlere bu konuda bir kaç sorum olacak şimdiden yardımlarınız için teşekkürler.

  – İş Kanununun 13. maddesinde düzenlenen “doğum sonrası kısmi süreli çalışma” hakkı kapsamında, Haftanın 6 günü saat:08:00 dan saat: 12:00kadar olmak üzere kısmi süreli çalışmaktayım. Sabahları işe gider iken şirketin servis aracıyla işe gidiyorum çalışma süremi saat 12:00 da doldurduktan sonra ise evime geri dönmek için her hangi bir servis tahsis etmiyorlar ve kendi imkanlarımla şirketin önünden geçen toplu taşıma araçlarıyla ulaşımımı sağlıyorum, ayrıca her hangi bir servis veya ulaşım ücreti ödemiyorlar bununla ilgili bilgilendirir misiniz?

  – Yukarıda bahsettiğim gibi haftanın 6 günü saat:08:00 dan saat: 12:00kadar olmak üzere kısmi süreli çalışmaktayım. Çalıştığım firma bulunduğu adresten başka bir adrese yakın zamanda taşınacak, ve taşındığı adresin önünden ve yakınından her hangi bir toplu taşıma aracı geçmiyor bu yüzden ciddi ulaşım sıkıntısı yaşayacağımdan dolayı çalışma sürelerimin haftalık 6 yarı gün yerine, haftalık 3 tam güne döndürülmesi için ne yapmam gerekmekte veya nasıl bir yol izleyebilirim.

  Teşekkürler…

  1. Filiz hanım merhaba.
   – Eğer iş sözleşmesinde açıkça yazmıyorsa, bu durumda işverenin size servis sağlama yükümlülüğü olduğunu düşünmüyorum.
   – Analık İzni veya Ücretsiz İzin Sonrası Yapılacak Kısmi Süreli Çalışmalar Hakkında Yönetmeliğin 15. maddesinde “Madde 15 – (1) Kısmi süreli çalışmanın belirlenen günlük ve haftalık çalışma süresi içerisinde yapılacağı zaman aralığı, o yerin gelenekleri, işçinin yapmakta olduğu işin niteliği ve işçinin talebi dikkate alınarak işveren tarafından belirlenir.” denilmektedir. Açıkçası bu durumda siz talebinizi dilekçeyle iletmelisiniz. Ama takdir hakkının işverende olduğu kanaatindeyim.

 5. Mustafa Bey merhaba, kısmi süreli çalışmada, hafta tatili ve resmi tatil ödemesi ile ilgili doğru uygulama nedir? Örneğin haftanın 3 günü kısmi süreli çalışan bir personele Ramazan Bayramı tatil ücretleri ödemesi nasıl yapılmalı?

  1. Nevin hanım. Sorunuzu doğru mu anladım? İşçi kısmi süreli çalışıyor ve haliyle 3,5 gün ramazan bayramında çalışmıyor. Ama bu günlerde işçiye, çalışmasa bile ücret ödenmesi gerekir. O halde, bu işçiye 3,5 gün için ücret ödemeniz gerekir. Ama ne kadar? Elbette tam değil, işçinin kısmi ücreti ne kadarsa, 3,5 günü oranlayarak o kadar ücret ödenmesi doğru olacaktır.

 6. Merhaba Mustafa Bey,

  Çalışmakta olduğum şirkette kısmi süreli olarak çalışmak için dilekçe ilettim ve başladım ancak bu talebime karşılık izin verdiklerini ama yapmakta olduğum işi etkileyeceğini ve onlar için yeterli olmayacağını düşündüklerinden pozisyonumu geri çektiklerini bildirdiler. Bu durumda yasal olarak kısmi süreli çalışmaya başlamam dolayısıyla pozisyonumu geri çekebilirler mi? Kısmi süreli çalışacağımı SGK’ya bildirmeleri gerekir mi? Kısmi süreli çalışma dolayısıyla iş sözleşmemin yenilenmesi gerekir mi?

  1. Kısmi süreli çalışma için iş sözleşmenizin yenilenmesi gerekmez. SGK’ya ayrıca bir bildirimde bulunmaları da gerekmez. Pozisyonunuzu ise geri çekmeleri yasal değildir. Bu hususta ancak haklı nedenle fesih yapabilirsiniz. Ya da bu durumu kabullenip çalışmaya devam etmelisiniz.

 7. Merhaba,

  Özel bir bankada çalışmaktayım. 3600 ye tabıyım işten ayrılmam ya da çıkarılmam durumunda tavandan kıdem tazminatı alabiliyorum. Kısmı süreli çalışmaya geçmem durumunda kıdem tazmınatı hesaplanırken – maşım yarıya düşeceğinden – tavandan tazmınat alamayacak mıyım? Hesaplama yapılırken yarı maas üzerinden mi kıdem tazminatı alınacak?
  Teşekkürler

 8. Mustafa Bey merhaba,
  12 haziran 2017 tarihinden itibaren Kısmi çalışmaya başladım. işyerim özel bir banka, pazartesi-salı-çarşamba günleri full çalışıp Perşembe-cuma çalışmıyorum.
  ancak geçen ay aldığım maaş sonrası İK’dan aldığım bilgiye göre brüt maaşım şu şekilde hesaplanıyormuş; tam zamanlı brüt ücretim 30’a bölünüp (normal bordromuzda 30 gün çalışma görülüyor) ilgili ay içinde kaç gün çalışmış isem o rakamla çarpılıyormuş. fakat bölerken dahil edilen haftasonları çarpılırken dahil edilmiyormuş. Örneğin Temmuz ayında 13 gün çalışacağımdam 30″a bölünüp, 13 ile çarpılacak. bu durumda 2/3 çalışırken normal maaşımın yarısı kadar bile ücret alamıyorum.
  Bu doğru bir uygulama mıdır? Analık izni kapsamında kullanılan kısmi çalışmada ücret nasıl hesaplanmalıdır? işverenim hatalı ise bunu kendilerine bildirmek için nasıl bir yol izlemem gerekiyor?
  yardımlarınız için şimdiden çok teşekkür ederim.
  iyi çalışmalar.

  1. Göksu hanım kanaatimce, öncelikle saatlik ücretinizin bulunması gerekir. Bunun için emsaliniz işçinin ya da sizin eski maaşınızın 225’e bölünmesi yeterlidir. Böylece bir saatlik ücretinizi bulmuş olursunuz. Bundan sonraki hesabın ise saatlik yapılması daha doğru olacaktır. Gün hesabı, yanlış sonuç verebilir. Örneğin 13 gün yerine, bu 13 günde kaç saat çalışılmışsa, bunun ücretinin ödenmesi gerekir.
   İşlem aslında bu kadar basit, çünkü ücret günlük değil saatlik olarak hesaplanmalı.

   1. Mustafa Bey, öncelikle ilginize teşekkür ederim.
    Fakat çalışma saatleri ile ilgili anlamadığım bir konu var, neden 225’e bölüyoruz? ben sabah 9, akşam 6 mesaisi olan bir işyerinde çalışıyorum. öğlen 12.30-13.30 arası 1 saatlik yemek molası var.
    bu durumda günde 9 saat, haftalık 45 saat çalışmış olmuyor muyum?

    1. Rica ederim. Bu husus, Yargıtay içtihatlarının bir gereği. İş Kanununa göre haftalık çalışma süresi 45 saat ve günlük çalışma süresi de buna kıyasla 7,5 saat olarak belirlendiği için, 30 gün karşılığı olarak 225 rakamına ulaşılıyor.

   2. Mustafa Bey merhaba,

    Göksu Hanımla birebişr aynı problemi yaşıyorum. Özel bir bankada pazartsi, salı ve çarşamba günleri çalışıyorum. %60 oranında çalışırken şubat/2018 bordrom orbeğin 12 gün çalışma üzerinden hesaplandı ve %40 ücret alabildim. Belirttiğiniz şekilde saat hesabı üzerinden de aynı sonuca varıyoruz? tam zamanlı çalışmada haftasonları da dahil edilirken , kısmi zamalı çalışmada sadece çalışılan gün için ödeme yapılıyor. örneği: brüt ücretim 5000 tl , tam zamanlı çalışırken çalışma günü 30 kabul edilip ödeniyor. ama kısmi çalışmada 5000 , 30 a bölünüp 12 ie çarpılıyor. %20 oranında çalışmaya ücret ödenmiyor. bu konuda doğru düşünmüyor muyum? işyerime bu konuyu nasıl iletebilirm ? yardımlarınız için bilglerinize sunarım.

 9. Merhaba mustafa bey ben belediyede bir şirkette taşeron işçi olarak çalışmaktayım.10.03.2017 tarihinde doğum yaptım.analik iznim 30 Haziran’da bitti.suan 24 temmuza kadar yıllık iznimi kullanmaktayim.agustos ayında rapor alicam eylül ayında işe başlamayı düşünüyorum.kismi zamanlı çalışma için dilekcemi şimdi mi yoksa işe baslicam zaman mı vermeliyim?

  1. Merve hanım, kısmi süreli çalışmaya ne zaman başlayacaksanız, o tarihten en az 1 ay önce başvurmalısınız. Dolayısıyla, başvuru tarihinizi buna göre belirlemelisiniz.

  2. mrb merve hanım bende belediyede taşeron işçiyim benmde nasipse nisan da doğumum var kısmi çalışma konusunda bilgi almak isterim yardımcı olabilirmisiniz.ücret neye göre veriliyor ve ne kadar süre kısmi çalışma hakkım var

 10. Merhaba
  Ben ozel bir bankada calisiyorum ve suan ucretsiz dogum iznindeyim.ekimde isbasi yapacagim.benim sorum su; kismi calismaya cocuk 3 yasindayken basvurabilirmiyiz.yani suan tam calisip cocuk 3 yasinda iken kismi calismaya donmek mumkunmu.eger isveren kabul etmezse ve isten ayrilmak zorunda kalirsam bu hakli fesih olur mu.
  Cok tesekkurler

  1. Yasemin hanım, kısmi süreli çalışmaya başvuru için bir süre öngörülmemiştir. Dolayısıyla, çocuk ilköğretim çağına gelene kadar başvurulması mümkündür. Bu talebin kabul edilmemesi bir haklı fesih sebebidir; ancak yazıda da yer verdiğim ve “işverenin kabul edip etmeme konusunda yetkisinin olduğu” durumları incelemeyi unutmayın.

 11. Merhaba Mustafa Bey, kısmi çalışmadan faydalanmak için işyerine yazılı dilekçe verdim. bunun dışında başka bir yere bildirmem gerekiyor mu?

   1. merhaba mustafa bey ısverenıme kısmı surelı calısmak ıcın dılekceyle bıldırdım fakat kesınlıkle kabul edemeyız ıse gelmedıgın gunlerı devamsızlık sayar tazmınatsız ısten cıkartırız deyıp tehtıt ettı lutfen bana yardımcı olun neyapmalıyım

    1. Gamze hanım, yazıda da belirttiğim gibi bazı işlerde ve işyerlerinde işverenin takdir hakkı vardır. Eğer işiniz bu kapsamda değilse, talebinizin karşılanması zorunludur. Peki karşılanmazsa ne yapabilirsiniz? İşvereni buna zorlamanın ne yazık ki bir yolu yok. Ancak bu durumda, talebinizi bir de noter kanalıyla iletip kabul edilmezse haklı fesih yapabilir ve kıdem tazminatınızı alabilirsiniz.

 12. Mustafa bey öncelikle bize yardımcı oldugunuz için cok teşekkür ederim.
  Benim sorum şöyle; benim kızım 2 yaşında ben özel sektörde laboratuar bölümünde gündüz 8,30 aksam 18,30 saatleri arasında sabit gündüz de çalışıyorum. bu durumda kısmi çalişma hakkımı talep etsem , kabul olur mu aceba… şimdiden teşekkür ederim

  1. Emine hanım merhaba. İşiniz itibariyle, talebinizin karşılanması işverenin inisiyatifinde görünüyor. Bir başka deyişle, Bunun kabul olup olmaması tamamen işverenin takdirine bağlı olacaktır.

 13. Mustafa Bey, siteniz cok basarili. Bircok soruya cevap var. Allah razi olsun yardimci oluyorsunuz. 2017 Subat ayindan itibaren kismi sureli calisiyorum. O zamandan beri calismadigim saatlere ait sigortami odemiyorum. Borclaniyor muyum, cevabiniz evetse borcumu nasil ogrenebilirim? İsyerimde performans dusuklugunden isten cikarilmakla tehdit ediliyorum. Tazminatsiz cikarilirsam mahkemeye basvuracagim. Tazminatim 7 senedir calistigim tam gunden mi, yoksa kismi sureli calistigim 7 aydan mi hesaplanarak odenir (yaklasik 8 senedir calistigim sirket). Tazminat hakkim dogarsa sigortam eksik oldugundan sorun yasar miyim?

 14. Merhaba Mustafa Bey, Kısmi süreli çalışmada ücretin kalan kısmını İşkur karşılıyormu acaba ve son 3 yılda 600 gün prim ödeme şartı var mı yokmu anlayamadım yardımcı olabilir misiniz

  1. Yıldız hanım merhaba. Kısmi süreli çalışmada, kalan ücreti kimse karşılamaz. Yani doğum sonrası kısmi süreli çalışmak niyetinde olan işçi, maaşının düşmesini de göze almalıdır. Bununla 600 gün primin bir ilgisi yoktur.

 15. Merhaba yasada is kollari cok acik belirtilmemis. sabah 8 aksam 5 calisan tekstil iscisi olarak bu haktan yararlanabiliyormuyuz

  1. Merhaba. Aslında oldukça açık şekilde belirtildiği kanaatindeyim. Tekstil işi sanayiden sayılır mı sayılmaz mı? Eğer sayılıyorsa, işyerinde 24 saatli çalışma var mı? Örneğin sizin işyerinizde 24 saat boyunca çalışma yoksa, size zaten bu hak verilmek zorundadır.

 16. merhaba bi kurumda sözleşmeli personel olarak çalışmaktayım 2 cocugum var 16 aylık kızımın sık sık rahatsızlığı nedeniyle kısmı süreli çalışma talebınde bulundum ve mudurum onayladı.bundan sonraki süreçte senelik izin ve tazmınat haklarımdan kaybediyormuyum ücretimde başka bi kesinti yapılıyormu (pirim ve ücrette ) bilgi verirseniz sevinirim teşekkür ederim ….

  1. Merhaba. Kısmi süreli çalışmanız, yıllık ücretli izin hakkınızı etkilemez. Ancak tabi ki, ücretiniz düşecek ve kısmi süreli çalıştığınız süre kadar maaş alacağınız gibi primleriniz de SGK’ya buna göre bildirilecektir.

 17. Merhaba mustafa bey

  özel bir firmada fabrika işçisi olarak çalışıyorum.
  Yarı zamanlı 4 aylık kısmı doldurmadan 1 ay önce kısmi çalışmak için dilekçemi iş yerime verdim. Bugün bana yazılı bir şekilde;
  Analık izni veya ücretsiz izin sonrası yapılacak kısmi süreli çalışmalar hakkında yönetmeliğin 4. bölüm 12. madde “b” bendine göre nitelikleri dolayısıyla sürekli çalıştıkları için durmaksızın birbiri ardına postalar halinde işçi çalıştırılarak yürütülen sanayiden sayılan işlerde;

  diye bir kağıda yazıp verdiler. ve kabul etmediklerini belirtip tam zamanlı çaloşmam için baskı yapıp kağıt imzalatmaya çalıştılar. imzalamadım.

  iş yerimde vardiya olarak sadece 8-4 ve 4-12 şeklinde çalışılıyor. 12-8 çalışma bulunmuyor. iş durumuna göre bazen 8-8 çalışılıyor. fakat sskdaki kayıtlara göre 8-4 / 4-12 çalışma görünüyor.

  bu durumda tam zamanlı çalışmak zorundamıyım?
  çalıştığım firma sanayi olarak geçiyor.
  Kısmi çalışmak için verdikleri kağıda göre nasıl bir yol izlemem gerekiyor?

  1. Merhaba. Sanayiden sayılan ve 24 saat boyunca çalışılan işyerlerinde, bu konuda işverenin takdiri vardır. Ama işyerinizde gerçekten de 24 saat esasına göre çalışma yürütülmüyorsa, işveren size bu hakkınızı kullandırmak zorundadır. Aksi takdirde haklı fesih yaparak işten ayrılabilirsiniz.

   1. tekrar merhaba mustafa bey

    iş kur müdürlüğüne gittiğimde kabul etmedikleri madde sizi kapsamıyor dediler.

    sizin bahsettiğiniz haklı fesih işlemini nasıl gerçekleştirebilirim.

    noterden ihtarnamemi göndermem gerekiyor. ihtarnameye ne yazdırtmam gerekiyor. Yoksa direk işçi mahkemwsinemi başvurmalıyım?

    1. Öncelikle ihtarname göndermenizi tavsiye ederim. İhtarname örneği sitemizde bulabilirsiniz. İhtarnamede belirttiğiniz sürede ödeme yapılmazsa, dava açabilirsiniz. İhtarnameye, fiilen bahsettiğiniz bu durumu ayrıntısıyla yazın.

 18. Mustafa Bey Merhaba,
  Ben bir kamu kurumunda sözleşmeli olarak çalışıyorum aynı zamanda sendikalıyız ve çalışma saatlerimiz sabah 8.30 akşam 17.30 yani kısmi süreli çalışmaya engel bir durumumuz yoktur. 6 aylık ücretsiz iznimin bitiminden itibaren tam zamanlı olarak çalışıyorum. İşe başladıktan sonra kısmı süreli çalışma talebinde bulundum, bugün itibariyle dilekçemi vereli 1 ay oldu. Fakat “kurumun onaylama süreci bitmeden çalışan kısmi süreli başlayamaz” diye bir karar aldıkları için kısmi süreli çalışmaya başlayamıyorum. Onay sürecimiz de genelde 1 ayı geçiyor.
  Kısmi zamanlı çalışma dilekçemi verirken “Kısmi Süreli Çalışmaya Tercihen Başlama Tarihi”ni dilekçe veriliş tarihinden 20 gün sonrası olarak vermiştim, fakat insan kaynakları dilekçemi bu haliyle kabul ettikten sonra bu sürenin 1 aydan önce yazılamayacağını belirterek dilekçemdeki bu tarihi 1 ay olacak şekilde paraflattırdı. Aradan bir kaç gün geçtikten sonra baştan dilekçe yazmamı ve “Kısmi Süreli Çalışmaya Tercihen Başlama” tarihini hiç yazmamamı söylediler. O şekilde de dilekçeyi yazdım, dilekçe veriliş tarihini ilk dilekçe tarihim olarak kuruma teslim ettim. Bunların tamamını da fotoğrafladım.

  Benim ilk sorum biraz uzun oldu fakat kurumun böyle bir karar alma yetkisi var mıdır? Benim bu kararı beklemem gerekir mi, yasal olarak ne yapabilirim?

  İkinci bir sorum da, maaşımızı primli alıyoruz. Yani maaş bordromuzda “25. Madde Ek ödeme” başlığında primlerimiz yatıyor. Bu primleri kısmi sürelide yatırmayacaklarını söylediler. Nitekim 4 aylık ücretli doğum izninde de bu prim yatırılmıyordu. Kanunda tüm hakların kısmi olarak ödenmesi olarak geçiyor malumunuz. Yine böyle bir karar alma hakları var mıdır ? Yasal olarak ne yapabilirim?
  İlginizden ötürü şimdiden çok teşekkür ederim.

  1. Merhaba. Eğer primlerin ödenmesi çalışma koşuluna bağlanmışsa, kısmi süreli çalışmanız oranında prim ödenmesi gerekir. Ancak yine de ödemeye ilişkin esasları bilmeden kesin cevap vermek doğru olmaz.
   Hangi işveren olursa olsun, dilekçeye 1 ay içinde cevap vermek zorundadır ve cevap vermezse işçinin kısmi çalışması otomatik başlar. Peki ama siz bu durumda ne yapabilirsiniz? Bu soruya cevabı hayatın gerçeklerine göre mi yoksa mevzuata göre mi almak istersiniz?

   1. Oncelikle cevabinizdan oturu cok tesekkur ederim. Icinde bulundugumuz durum goz onunde bulundurulursa hayatin gerceklerini tercih gerekir 🙂 fakat her iki duruma da aciklik getirebilirseniz en azindan diger okuyucular faydalanabilir.
    tekrardan tesekkur eder basarilar dilerim.

    1. Yasal olarak bu durumda haklı fesih yapabilir, işveren tazminatınızı ödemezse dava açabilir ve ortalama 1 ila 2 yıl arasında süren dava sonucunda haklı bulunursanız, haklarınızı alabilirsiniz. Hukuken yapabileceğiniz şey bundan ibarettir.
     Ya da ne yazık ki bu durumu kabullenir, çalışmaya devam edersiniz. Kimse de işvereni, sizi kısmi süreli çalıştırması için zorlayamaz.

 19. Mustafa Bey Merhaba;

  16/05/2016 31/05/2016 16,00 GÜN
  01/06/2016 30/06/2016 30,00 GÜN
  01/07/2016 31/07/2016 31,00 GÜN
  01/08/2016 31/08/2016 31,00 GÜN
  01/09/2016 15/09/2016 15,00 GÜN

  DOĞUM İZNİNİ

  Ücretsiz İzin 16/09/2016 30/09/2016 15,00 GÜN
  Ücretsiz İzin 01/10/2016 31/10/2016 31,00 GÜN
  Ücretsiz İzin 01/11/2016 30/11/2016 30,00 GÜN
  Ücretsiz İzin 01/12/2016 31/12/2016 31,00 GÜN
  Ücretsiz İzin 01/01/2017 31/01/2017 31,00 GÜN
  Ücretsiz İzin 01/02/2017 28/02/2017 28,00 GÜN
  Ücretsiz İzin 01/03/2017 14/03/2017 14,00 GÜN

  DOĞUM SONRASI 180 GÜN ÜCRETSİZ İZNİNİ KULLANDI.

  30/05/2017 31/05/2017 2,00 GÜN
  01/06/2017 28/06/2017 28,00 GÜN
  05/09/2017 14/09/2017 10,00 GÜN

  TARİHLERİNDE HASTALIK RAPORU ALDI VE 25.09.2017 TARİHİ İTİBARİYLE KISMI SÜRELİ ÇALIŞMA TALEBİNDE BULUNDU.

  BU ŞARTLARDA PERSONEL KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMAYA HAK KAZANIRMI. KAZANIRSA TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNE BAĞLI ÇALIŞIYOR. YANİ SENDİKADAN DOĞAN ÖDENEKLERİDE VAR. BUNLAR TAM AYMI YATAR YOKSA ÇALIŞTIĞI SÜRE KADAR MI HESAPLANIR.

  YARDIMCI OLURSANIZ SEVİNİRİM

  1. Merhaba. TİS’ten kaynaklanan haklarla ilgili bir şey söyleyemem. Çünkü bunların fiili çalışmaya mı bağlı olduğu yoksa her halde mi ödeneceği ancak TİS’e bakarak görülebilir. Kısmi süreli çalışmaya hak kazanma şartları bellidir ve bu şartları haiz bir işçi, yukarıdaki sağlık raporlarından vs. bağımsız olarak bu hakkı kullanabilmelidir.

 20. bir işçimiz analık izni sonrası 1 yıl ücretsiz izine ayrıldı. şimdi de kısmi sureli izin kullanmak istiyor faydalanabilir mi. işveren bunu rededebilir mi? bir de bizde haftalık çalışma süresi 40 saat günlük kaç saat faydalanabilir

   1. SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKIFLARI PERSONELİNİN
    NORM KADRO STANDARTLARI, İŞ TANIMLARI, NİTELİKLERİ, ÖZLÜK
    HAKLARI VE ÇALIŞMA ŞARTLARINA İLİŞKİN ESASLAR
    (5) Doğum yapan personele, doğum sonrası analık izni süresinin bitiminden itibaren
    istekleri üzerine oniki aya kadar ücretsiz izin verilir.
    İŞ Kanunu mu baz alacaz yoksa bizim özlük haklarını mı.
    belirsiz sözleşmeli personeliz birde haftalık çalışma saatimiz 40 saat . günde 2.5 saat gelmeyecek anladığım kadar. prim gün sayısını mı eksik yatıracaz. yardımcı olursanız sevinirim

    1. Özel düzenleme işçinin lehine ise, bu hükmün esas alınması gerekir. Yazıda belirtilen istisnai çalışma biçimleri söz konusu değilse, işçiye kısmi süreli çalışma hakkının mutlaka tanınması gerekir. Günlük hesap yerine haftalık hesap yapmanız gerek. Eğer işyerinde çalışma süresi haftalık 4 saat ise işçi bunun 2/3 ünü geçmemek kaydıyla, haftalık dilediği kadar çalışabilmelidir.

 21. Merhaba mustafa bey ben şirketime kismi calisma dilekcesi sundum benden esinin calisma belgesi gerekli dediler bende esim bagkurlu kendi isini yapıyor dediğimde bagkurlu olunca olamayabilir sigortali çalışan olmasi gerekiyor dediler bu şekilde ben kismi calismadan yararlanamiyormuyum acaba şimdiden teşekkür ederim

  1. Merhaba. Kanunun aradığı şart, ebeveynlerin ikisinin de çalışmasıdır. Bu konuda sigotalı/bağkurlu ayrımı kanun tarafından yapılmamıştır. O halde, bağkurlu ebeveyn de çalışır kabul edilmelidir. Aksi bir kanaat, işçi aleyhine olacağından hatalı kabul edilmelidir.

 22. Mustafa bey Merhaba,
  Ben özel bir şirkette çalışıyorum.6 ay ücretsiz iznimden sonra kismi zamanlı olarak işe başladım. Benim size iki sorum var.
  Şirketin bize yaptığı özel sağlık sigortam kısmi izne geçtiğim için sonlandırılıyor. Bu durumda sonlandırma yapabilirler mi? diğer sorum ise, sgk dan tarafıma msj geldi sigorta kolunuz zorunlu sigorta olarak güncellenmiştir.diye. Kısmı izne geçen kişiler sigortalarını sadece bu şekıldemı devam ediyorlar farklı bir alternatif varmıdır.Cevaplarınız için şimdiden çok teşekkürler.

  1. Özel sigorta şartlarını bilemediğim için, cevap veremem. Zorunlu sigortadan kasıt nedir? Sigortanız aynı şekilde devam etmeli; sadece bildirilen gün sayısı azalmalıdır.

 23. Merhaba Mustafa Bey,

  Öncelikle çok açıklayıcı faydalı bir yazı olmuş, çok tşk ederim.

  Özel sektörde mühendis olarak calisiyorum ve yaptığım işin kapsamı gereği kısmı çalışmadan faydalanabilecek durumdayım. Ancak iş yerim onaylamaz ve haklı design gidersem haklarını bilmek istiyorum. Kıdem tazminatı dışında, sirketin calisanin ugradigi zararı odemesine yonelik (4+4=8 maas gibi) odemeler soz konusu olabilir mi? Simdiden cok tesekkurler

 24. Merhaba,
  Ben özel bir şirkette haftada 45 saat hafta sonları tatil olarak çalışmaktayım.7 yaşında bir çocuk annesiyim. Benim sorum doğumdan sonra ki 8 haftadan sonra 6 ay ücretsiz izin kullanırsam ardından 2.çocuk için 120 gün olarak verilen yarım çalışma hakkımdan faydalanabiliyor muyum acaba? sıralama olarak doğumdan sonra ki 8 hafta bittikten sonra 6 ay ücretsiz izin akabinde 120 gün yarım çalışma ve sonrasında da kısmi çalışmaya geçmek istiyorum bu mümkün müdür acaba?

  1. Daha önce bir yorumda da belirttiğimiz üzere, kanaatimce doğum sonrası 8 haftalık iznin bitiminden sonra yarı zamanlı çalışma hakkının kullanılması gerekir.

 25. Merhaba;
  24.11.2017 tarihinde doğum iznim bitiyor. Yarı Zamanlı çalışma için başvuru yapıcam. İlk çocuğum olduğu için 2 ay hakediyorum. Bu izin bittikten sonra kısmi süreli çalışma için hakkım devam ediyor mu?

  1. Evet, 2 aylık yarı zamanlı çalışmadan sonra kısmi süreli çalışma için de başvurabilirsiniz.

 26. mustafa bey
  7 senedir bir market zincirinde çalışiyorum.4 senedirde mağaza sorumlusuyum. bir yil once doğum yaptim bu ay kismi süreli çalışma hakkimi kullanmak istedigimi işverene dilekçe ile bildirdim. önce kullanmak istiyorsam sorumlulugu birakip personel olmam gerektiği söylendi ben bunu hak kaybi olacagindan kabul etmedim. simdide kismi süreli calisma sozlesmesi imzalamam gerektigini ve haftada 10 saat özellikle haftasonu cumartesi ve pazar günü günde 5 saat calismak kaydiyla kismi sureli calismaya gecebilecegim soylendi. size sorum şu bu hakki kullanmak icin extra sözleşme gereklimi ( bu sartlarla calismayi kabul ettigime dair) bide haftada en çok 30 saat diye yasada belirlenen calisma saati ki ben 30 saat calismak istediği mı dilekçede belirtmistim iş veren isterse 5 10 saat calistirabilirmi?

 27. Merhabalar ,
  ….’de magaza gorsel duzenleme yetkilisi olarak calsiyorum. Kismi zamanli calisma kanunundan yaklasik 6 aydir faydalaniyorum. Yasayi okudugumda calisma saatlerini iscininde gorusleri alinarak isveren belirler yaziyor. Peki isveren bize surekli mobing uyguluyorsa istedigimiz gunlerde izin kullanamiyor isek ne yapmaliyiz. Sonuc olarak haftanin 3 gunu izin kullanabilirken 2 gun izin kullandirilip calisma saatlerimi 4 degil 5 gune yaymalari surekli bana mobing uygulamalari moral ve motivasyonumu etkiliyor. Bu yasanin amaci annenin cocuguyla daha cok vakit gecirebilmesi icin yapildi ve sonucta calistigimiz kadar ucret aliyoruz ve artik calsima gunlerimin ve saatlerimin sabitlenmesini istiyorum bunun icin ne yapmaliyim?

  1. Sevgi hanım haklı olsanız da, bu tür muğlak konularda hak aramak çok zordur ve işçi biraz da işverenin insafına bırakılmıştır.

 28. Merhaba
  Kismi zamanli calisma hakkindan yararlanmak istiyorum.Esim is yeri sahibi,bagkurlu fakat odemesini yapmiyor.Vergi mukellefi evragini dilekceme eklemem yeterli olur mu?
  Tesekkurler

 29. Merhaba, eşimin doğum sonrası kanuni izinleri bitti.Eşim merkezi istanbulda bulunan bir firmanın,Ankarada anlaşmış olduğu bir yapı markette satış danışmanlığı yapmaktadır.Kısmı süreli çalışma için şirketine başvuru yaptık.
  Şirket yetkilileri kanunda bulunan “İş süresinin haftanın çalışılan günlerine bölünmesi suretiyle yürütülmesi mümkün olmayan işlerde” maddesini ilgi göstererek dilekçemizin red edildiğini yazılı olarak bildirdi.
  Şimdi ne yapmalıyız? bizi bilgilendirip yol gösterirseniz çok seviniriz,teşekkürler.

  1. Cenk bey, eşiniz uzun yol şoförlüğü mü yapıyor? Öyle değilse, işverenin gerekçesi yerinde değildir. Yapılacak tek şey ise, haklı fesih yaparak işten ayrılmak olacaktır. Ne yazık ki, başka şekilde, işvereni buna zorlamanın yolu yok.

 30. mrhaba mustafa bey kamu kurumunda teşeron olarak çalımaktayım ış yerımde ıkı kez konusmama rağmen bu hakkımı hala yasanın tebliğ edilmediğini soyleyerek kullandırtmadılar cok zor durumdayım ne yapabılırım

  1. Canan hanım, yasanın kimseye tebliğ edilmesine gerek yok. Resmi gazetede yayımlanmış olması yeterlidir ve herkesi bağlar.

 31. Merhaba Mustafa Bey, kurumuma kısmi süreli çalışmayı 2de 1 oranı şeklinde istediğimi ilettim fakat onlar “Kısmi süreli çalışma: İşçinin, işyerinde tam süreli iş sözleşmesi ile yapılan emsal çalışmanın üçte ikisi oranına kadar yaptığı çalışmayı” maddesine dayanarak sadece 3’te 2 ye hakkım olduğunu söylediler. Yalnızca 3’te 2ye mi hakkımız var?

 32. Merhaba,
  6 ay ücretsiz izin kullandıktan sonra ilk çocukta 2 ay, ikinci çocukta 4 ay yarı zamanlı çalışabiliyor muyum? maaşımın yarısını işkur dan alabiliyor muyum? Yoksa 6 ay ücretsiz kullanımdan sonra bu hak kaybedilip sadece kısmi çalışma mı alınabiliniyor?

  1. Sevil hanım; işçilere bu hakkı veren İş Kanununun 74üncü maddesinde şöyle denmektedir: “Birinci fıkra uyarınca kullanılan doğum sonrası analık hali izninin bitiminden itibaren çocuğunun bakımı … haftalık çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin verilir.” Birinci fıkra ise 8+8 haftalık analık iznidir. Dolayısıyla; kanaatimce 6 ay ücretsiz izinden ÖNCE kullanılması gerekir.

 33. Merhabalar,
  İş yerimde yapılan düzenleme sonucu çalışma saatleri hafta içi 07:45 ile 17:15 arasıdır. Öğleden önce 15 dk, öğleden sonra 15 dk. mola ile birlikte 45 dk. yemek molası verilmektedir.
  Haftalık toplam 45 saatlik yasal çalışma süresinden eksik kalan 3 saat 45 dakikalık çalışma süresinin, ihtiyaca göre ya iş yerinde ya da iş yeri dışında iş amaçlı etkin ve verimli bir şekilde tamamlanması sorumluluğu bizzat personelin kendisinde olacaktır.
  Bu durumda kısmi çalışma süremi nasıl belirleyeceğim? mola ve yemek araları bu süreçlere dahil midir?

  1. Selda hanım, sonuç olarak çalışma süreniz haftalık 45 saat olduğuna göre; en çok 30 saat olmak üzere kısmi süreli çalışmanız belirlenecektir. Burada takdir işverendedir; dilerse bu 30 saatin tamamını işyerinde geçirmenizi isteyebilir ya da anlaşırsanız yine belirli bir süresini dışarıda geçirebilirsiniz.

 34. Mustafa bey, öncelikle “kısmi çalışma” kapsamında verdiğiniz bilgiler için tüm anneler adına teşekkür ederim.
  bu uygulama çok yeni olduğundan dolayı genel olarak sorular ilk başvuru ve başvurunun işveren tarafından red edilmesi ile ilgili oluyor. ama şu da gerçek ki ilk aşama geçildikten sonra işyerinde varlığını devam ettirmek daha da zor oluyor. Benim sorum tam bu nokta ile ilgili olacak,
  Şöyle ki; 12 yıldır çalıştığım kurumda, yaklaşık 6 aydır kısmi olarak çalışıyorum. çalıştığım günlerde işimi düzgün yapmak ve yetiştirmek için elimden gelenin en iyisini fazlasıyla yapmaya çalışıyorum. Fakat yöneticim benim kısmi çalışmamdan dolayı çok rahatsız ve beni iş ortamında görmemezlikten gelerek, toplantılara dahil etmeyerek bunu fazlasıyla belli ediyor. Bu durum maalesef diğer çalışma arkadaşlarının bana davranışını bile etkiliyor. kısaca psikolojik olarak zor koşullarda çalışmaya çalışıyorum.
  Bu sebepten, yılsonunda yöneticim ve kurumumdan “performans düşüklüğü” sebebiyle işten çıkarılmayı bekliyorum. eğer çıkarılırsam;
  1- alacağım tazminat hesaplaması tam zamanlı ücretimden mi yoksa kısmi çalışma döneminde aldığım brüt ücret üzerinden mi hesaplanmalı? (aylık bordromda brüt ücretim tam zamanlı ücretim olarak görülüyor, net ödenen bölümü kısmi çalışma karşılığı oluyor)
  2- işten çıkarılma sebebim her ne kadar “performans düşüklüğü” gibi görünecek olsa da aslında kısmi çalışma hakkımı kullanmaktan olacaktır. geçmiş yıllardaki performansım bu anlamda kanıt olacaktır. Bununla ilgili ayrıca bir dava açma hakkım olur mu?
  iyi çalışmalar dilerim.

  1. Merhaba. Kısmi süreli olarak kaç ay çalışmışsanız o sürenin kıdem tazminatı kısmi ücretiniz üzerinden; öncekiler ise tam süreli ücretiniz üzerinden hesaplanmalıdır. İş güvencesine sahipseniz, çıkarılmanız durumunda işe iade davası açabilirsiniz.

 35. merhaba 1aydırlı yarı zamanlı çalışmaya başladım.devletin yarım gün çalışan anneye 823tl verdiğini duymuştum.işkura başvuruyu analık izni bitiminden 30gün içinde yapmak gerekiyor.ama işverenim siğortamı yarım değil tam gün yatırmış.şuan bu parayı almak için ne yapmam lazım.yarım gün çalıştığımı nasıl kanıtlarım ve 30gün geçtiği için başvuruma engel olurmu

 36. Merhaba, doğum sonrası analık iznimi, toplu olarak süt iznimi ve 6 aylık ücretsiz iznimi kullandım. Eşimde sigortalı ve aynı işyerinde 6 senedir çalışıyorum. Kısmi zamanlı çalışmaya başvurabılır miyım? Teşekkürler.

   1. Tekrar Merhaba,
    Öncelikle cevabınız için teşekkür ederim. Peki kısmi süreli çalışma, haftalık çalışma saati olan 45 saatin yarısı mı(22.5 saat?) yoksa 45 saatin 2/3 ü kadarı mı( 30 saat?)
    Yasada haftalık saatin 2/3 üne kadar yazıyor. Yani sorum şu, talep edersek 45 saatin yarısı (22.5 saat) çalışma şansımız var mı? İşveren kabul etmek durumunda mıdır?

    1. Sema hanım bu konuda mevzuatta açıklık yok. 30 saat üst sınırdır; ama bunun altında bir talebiniz varsa, kanaatimce kabul edip etmemek işverenin takdirindedir.

 37. merhabalar,
  16 haftalık doğum izninden sonra işe başlayıp tam zamanlı çalışan bir anne, yani yarı zamanlı çalışma hakkını kullanmayıp bu dönemi tam zamanlı olarak geçirdikten sonra kısmi süreli çalışmaya başvurabilir mi, 1 ay önceden başvurmak kaydıyla çocuk okul çağına gelene kadar her hangi bir sürede bu hakkını kullanabilir mi; değerli görüşlerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum. şimdiden teşekkür ederim.

  1. Merhaba. İş Kanununa göre, 16 haftalık iznin ve yarı zamanlı çalışma hakkının kullanılmış olması gerekir. Kanaatimce yarı zamanlı çalışma olmamışsa; en azından bu hakkın süresinin geçmesinden sonra başvurulabilir. Örneğin 2 ay yarı zamanlı çalışma hakkı olan anne bu hakkı kullanmamışsa bile, 2 ay beklemeli ve ardından kısmi süreli çalışma başvurusunda bulunmalıdır.

 38. merhaba dogum sonrasi yari zamanli calismaya baslayacagim. Saat 08.30 -13:00 saatleri arasinda calisacagim. Yemek odenegi alabiliyor muyuz? Isyerim odenmeyecegini belirtti. Isyerinin insiyatifindemidir bu konu? Tesekkur ederim.

  1. Nilgün hanım, yemek ödeneği kanuni bir ödeme değildir. İş sözleşmesine ya da varsa toplu iş sözleşmesine bakılması gerekir.

 39. Merhabalar şirket (taşeron) çalışanlarının doğum sonrası yarı zamanlı çalışmada yıllık izinleri kaç gündür? Haftanın 2 yarım günü çalışan kişi yıllık izin kullanırken nasıl değerlendirilir. Örneğin haftanın salı günü yarım , çarşamba günü yarım gün çalışan bir kişi çalışma günlerine denk gelen salı ve çarşamba günü 2 gün yıllık izin kullandığında yıllık izninden 2 gün mü yoksa 1 gün mü kullanmış sayılır?

 40. merhaba,
  Haftaiçi 5 gün 09:00-18:00 çalışılan bir işyerinde İlkokul çağına kadar kısmi zamanlı çalışma yapmak isteyen anne,
  işyeri tam gün şeklinde çalışmasını isterse kaç gün çalışacaktır?
  örneğin Pazartesi, Salı tam gün , çarşamba 15:00 e kadar mı çalışacaktır? Cumartesi günleri çalışılmadığı için o gün hesaba katılmamalı mıdır?

  1. Seda hanım, böyle bir durumda işçinin haftada en çok 30 gün çalışması yeterlidir. Hesabınızı gün olarak değil de, 30 saat üzerinden yapmalısınız.

 41. Merhaba,
  Yasada alt limit olarak bir süre belirtilmediği için kısmı çalışma süresini hafta da 1 gün olarak işverenden talep etmek istiyoruz. İşveren bu çalışma süresini kabul etmemesi durumunda alternatif bir plan sunmak zorunda mı?
  Yasal olarak hakkımızı nasıl aramalıyız. İşveren kabul etmediği durmalar için açılmış bir dava var mı?

 42. merhaba,
  doğumdan sonra annenin 8 haftalık izninin bitmesinin ardından sırasıyla çalışmak istemezse(çocuğuna kendisi bakmak isterse);
  *6 ay ücretsiz izin alabilir
  *yarı zamanlı çalışma talep edebilir(2. çocukta 120 gün.iş günümü yoksa tatillerde geçerlimidir?)
  *kısmi süreli çalışma talep edebilir.
  acaba sırasıyla bu izinlerin hepsinden faydalanabilir miyim?6 ay ücretsiz izin kullanıp yarı zamanlı ve kısmi süreli çalışma talep edebilir miyim?

  şimdiden çok tşk. ederim.

  saygılarımla..

  1. Semra hanım; 16 haftalık iznin ardından yarı zamanlı çalışma talep edebilirsiniz. Bunun ardından ise kısmi süreli çalışma hakkınız başlar. Önce 6 ay ücretsiz izin kullanıp sonra kısmi süreliye geçebilir misiniz? Kanaatimce bu mümkündür.Ama unutmayın, 6 aylık ücretsiz iznin başlangıcı, 16 haftalık iznin bitmesiyle başlar.

 43. Merhaba Mustafa Bey kurumsal bir firmada mağaza çalışanıyim. Kısmi süreli çalışma hakkımı kullanmak istiyorum işyerinin bunu kabul etmeme gibi bi hakkı bulunuyormu. Ayrıca ne kadar süre kısmı olarak çalışacağıma hemen karar vermek zorunda miyim zaman zarfında süre uzatılip kisaltilabilirmi. Teşekkürler

 44. Mustafa Bey merhaba,

  Vermiş olduğunuz bilgiler için teşekkürler. Bu şekilde kısmi süreli çalışan personel işten cıkartılırsa hesaplanacak kıdem tazminatına esas olacak ücreti kısmi süreli çalıştıgı sürede aldıgı son brüt maaşı mı olacaktır? Yoksa dogum öncesi çalıştıgı tam zamanlı calısma için tam maaş ve sonrasında kısmi süreli çalıştıgı süre için kısmi süreli maaşı mı baz alınmalı?

  Tesekkurler

  1. Merhaba. Aslında ikisi de aynı anlama geliyor. Son kısmi maaşı da hesaplansa, önceki tam süreli maaşı da hesaplansa sonuç değişmez. Çünkü her türlü, ücretin aya çevrilmesi ve ona göre hesaplama yapılması gerekir. Hatta doğru olan, işten ayrılırken maaşı neyse, onun üzerinden hesaplama yapılması olacaktır.

 45. Mustafa Bey Merhaba,

  Özel bir sektörde insan kaynakları yöneticisi ünvanı ile çalışmaktayım. şirketimde kısmi süreli çalışmaya geçmek istiyorum bir kaç sorum olacak size. işveren beni işten çıkardığı takdirde kısmı süreli çalışmam nedeni işsizlik maaşından yararlanabilir miyim? Eğer yararlanabiliyorsam son aldığım brüt ücret düşük olacağından bu durum alacağım işsizlik parası tutarını düşürür mü? Ayrıca kıdem tazminatı hesaplamalarında da yine bir düşüş söz konusu olur mu?

  1. Gülnur hanım, kıdem tazminatı açısından bir düşüşe sebebiyet vermez. Sadece, kısmi süreli çalıştığınız dönem haliyle daha az gün çalışmış olursunuz ve bu toplam kıdeminizi biraz etkiler. Ama açıkçası, kısmi süreli çalışma söz konusu olduğunda işsizlik maaşı almak ne yazık ki mümkün değildir.

 46. Merhaba Mustafa bey,

  8:30 – 18:00 arası çalışan bir şirkette çalışıyorum, şirketime haftalık çalışma saatimin 3 te 2 sine denk gelecekte şekilde Sabah 8:30 da işbaşı yapıp saat 3 te çıkmak istediğimi bildirdimse de hiç işime yaramayacak şekilde Sabah 10:30 girip akşam 5 te çıkacağım şekilde belirlediler saatleri, bir aylık süreç dolduğu için işbaşı yapacağım ama ben bu saatlerde çalışmak istemiyorum bu konudaki ne yapmalıyım.

  1. Merhaba. Açıkçası bu konuda net bir hüküm yok. Yazı içinde de bahsedildiği üzere, gerçekten de işverenin art niyetli olduğuna inanan işçi haklı fesih yapabilir. Başkaca yapılabilecek bir şey olduğunu düşünmüyorum.

 47. Merhaba ,
  21.06.2016 tarihinde doğum yaptım. Yasal doğum iznimi tamamladıktan sonra ücretsiz izin hakkımın 3,5 aylık kısmını kullandım. Bu durumda kısmi süreli çalışma için başvurmam mümkün müdür?

 48. Merhaba özel bir şirkette haftalık 20 saat olacak şekilde kısmi süreli calısmaya başladım. 2 gün oldu. 30 gunlük maaşım 1800 tl iken kısmi sureli calıştığım 500 tl alabileceğimi söylüyor insan kaynaklarımız. Sizce bu dogru bir hesaplamamıdır. Birde kısmi süreli çalışıldığında Agi alabiliyormuyuz?

 49. Merhaba taserona baglı olarak bır hastanede hasta bakıcı olarak vardıya usulu calısmaktayım. suanda taserona kadro soz konusu, ucretsız ızınde oldugum ıcın benım kadro ıslemlerım ıse basladıgım tarıh ıtıbarı ıle baslayacak. bu durumda kısmı zamanlı calısma dılekcemı hastaneyemı yoksa sırketemı vermelıyım? vardıya usulu calıstıgım ıcın dılekcemı reddebılırlermı?

  1. Merhaba. Yazıda da belirtildiği gibi, sağlık hizmetinden sayılan bir işte çalışıyorsanız, bunu kabul edip etmemek işverenin takdirindedir.

 50. Merhaba ben kamu kurumunda sürekli işçi statüsünde calışmaktayım.eşim 4b tarım bağkuru ödemektedir kendisi besicilikle uğrasmaktadır bu durumda bende kısmı süreli haktan gaydalanabılır mıyım

 51. Merhabalar
  Bir şirkette mağaza sorumlusu olarak görev yapmaktayım. Şirketle kısmı süreli çalışmak için 1 ay önceden dilekçe verdim ve kabul etti bu çalışmaya istinaden bana protokol imzalatmaya çalışıyor fakat protokolde benim önceki statüdeki bölünebilir parasal hakları çalıştığım süreye eşit olarak vermeyi beyn ediyor fakat beni haftalık 30 saat çalıştırıp 30 saate sabit bir ücret belirtiyor protokolde belirttiği bu ücret benim tam zamanlı çalışmamın üçte ikisi yapmamakta tam zamanlı şirket hafta sonların ücretini öderken 30 saat çalışma karşılığı ödemiyor buda maaşı aşağı çekiyor böyle birşey yapmaya hakkı var mi buna itiraz edebilir miyim yazınızda üçte ikisi alabileceğinizi dile getirmişsiniz

  1. Duygu hanım, eğer kısmi süreli çalışmada günleriniz arasında boşluklar oluyorsa, örneğin 6 iş günü üst üste çalışmıyorsanız, hafta tatili ücretiniz kesilebilir. Buna göre değerlendirmelisiniz.

   1. Merhabalar,
    “kısmi surely çalışan haftasonu tatili” yazınızda şöyle bir ibare geçiyor. “hafta tatiline hak kazanmak için ön şart, tatilden önceki günlerde çalışmış olmak ya da çalışmış sayılmaktır.” . Cuma günü tatil gününden önceki gün sayılır mı? yani örneğin her hafta sadece çarşamba ve cuma çalışan biri haftasonu tatiline hak kazanır mı?

    1. Aylin hanım işçi haftada sadece 1 ya da 2 gün çalışıyorsa, bu işçi hafta tatili ücretine hak kazanamaz.

     1. Merhabalar,
      cumartesi-pazar çalışılmayan bir işyerinde sözleşmede hafta tatili cumartesi-pazar olarak mı yer alır yoksa sadece pazar yer alıyor olabilir mi?
      Teşekkürler

     2. İkisi de mümkündür. İşveren açısından sadece pazar günü olarak yer alması yeterli olup cumartesi gününü de eklemek işverenin takdirindedir.

 52. Merhabalar
  Ben kısmi izin dilekçemi iş yerime iletttim ancak işyerim bu hakkımı istediğimde mevcut haklarım olan hayat sigortası miktarında değişiklik yapacaklarını yaratan poliçe olarak düzenlenen özel sigortamı sırf kısmi çalışma hakkımı istediğim için Sgk hastanelerinde geçen poliçe (tss) olarak düzenleyeceklerini bildiriyor. Ayrıca bölümümde de değişiklik yapıyorlar Bu durumda tam zamanlı ile aramda ayrımcılık yapıldığını düşünüyorum . İş yerini. Böyle bir uygulama yapmaya hakkı var midir ?
  Şimdiden teşekkür ederim

  1. Elif hanım, ayrıntıları tam bilememekle beraber, bu şekilde karşı koymalar olması muhtemel. Ama bu konuda işçi ne yapabilir? Açıkçası, kendine güveniyorsa haklı fesih yapmaktan başka çare yok. Ya da bu durumu kabul etmek gerekir.

 53. Merhaba,

  Yazınızda çok net belirtmişsiniz. Ancak başka bir yerde “bu haktan faydalanmak için öncelikle doğum sonrası 8 haftalık ücretli izin ile bu iznin bitiminden itibaren kullanılabilen “haftalık çalışma süresinin yarısına kadar verilen ücretsiz iznin de tamamlanmış olması” gerekliliğine rastlamadığım için tekrar sormak istedim.

  Sadece 8 haftalık ücretli iznin kullanılmış olması doğum sonrası kısmi çalışma iznine başvurmaya engel midir? Cevabınız için şimdiden teşekkür ederim.

  1. Merhaba. Kanaatimce 8 haftalık analık izninin ardından öncelikle ya yarı zamanlı çalışma yapmalısınız ya da bu yarı zamanlı çalışma süreniz ne kadar ise, o kadar süre bekledikten sonra kısmi süreli çalışmaya başlamalısınız.

 54. Merhaba, doğum sonrası kısmi çalışmaya başladım. Haftalık 30 saat çalışıyorum, 15 saat izni 5 e böldük her gün işe gidip günde 3 saat az çalışıyorum. Aylık alacağım maaş, esas kazanç tutarı*2/3 şeklinde mi hesaplanır? Cumartesi ve pazar günlerinin ücreti ödenir mi onu merak ediyorum açıkçası.

 55. Merhaba,ilçe belediyesinde tam zamanlı taşeron işçi olarak çalışmaktayken son yasayla kadro geçişlerimiz belediye iştirak şirketine yapıldı.doğum iznim ve ücretsiz iznimi kullandım.kısmi süreli çalışma hakkından faydalanabilir miyim?

 56. Merhaba doğum iznim ve ücretsiz iznim bittikten sonra işe dönüp kısmi süreli çalışma için iş yerime dilekçe verdim cvp olarak bana yarı zamanlı 2 ay olan çalışmayı sundular bende kabul etmeyip imzalamadım tam zamanlı da çalışamıycağımı belirttiğim içinde şuan bana tazminatını da vermiyceklerini söylediler noter onaylı yarı zamanlı talebini imzalamadığım evrağı bana göndermişler bu durumda ne yapmam gerekiyor

  1. Seçil hanım önce yarı zamanlı çalışmanız gerekirdir. İşverenin bu teklifini neden reddettiniz?

   1. Yarı zamanlıyı kabul edersem kismi süreliyi bir daha hak kazanamıyorum ben 2 sene kısmi süreliyi kullanmak istiyordum sonra tam zamanlı ya dönücektim ama şuan kabul edilmedi tazminatını alabilirsin baştan dediler şimdi onuda veremiyoruz dediler ne yapabilirim bana yardımcı olabilirmisiniz

    1. Seçil hanım, yarı zamanlıyı kabul etseydiniz, bitiminin ardından çocuğunuz okul çağına gelene kadar kısmi süreli hakkınız da olurdu. Kısmi süreliye neden bir daha hak kazanamayacağınızı düşünüyorsunuz?

     1. Bana işkur yarı zamanlı için zamanımın geçtiğini söylemişti iznimin bittiği gibi başlatmam gerekiyormuş şuan geç kaldın dedi açıkçası kimden bilgi almak istesem farklı bir açıklama yapıyor şuan şirketimiz bana gönderilen ihtarname ye cvp vermem gerekiyor nasıl cvp vermem gerekiyor tazminatımı almak istiyorum ne yapabilirim bu durumda?

     2. Seçil hanım, bu konuda profesyonel destek almanızı öneririm.

 57. Mrb ben bir çağrı merkezi çalışanıyım kısmi süreli çalışıyorum haftada 3 gün esasına bağlı olarak bu 3 günde şirketin beni gece Çalıştırma hakkı var mı?
  Birde 1 gün talep ettiğim yıllık iznim 2 gün olarak mı total iznimden düşer şirketimin böyle bir uygulaması var(yıllık iznin tam gün çalışandan farklı olmadığı maddesine istinaden)

  1. Aysel hanım, 1 gün yıllık izne ayrılanın 1 gün izni düşülür. Gece döneminde çalıştırılmanız ise mümkündür.

 58. Merhaba bir devlet Hastanesi’nde isci olarak görev yapmaktayım doğum sonrası rapor ve ücretsiz izin kullandım . Akabinde kısmi süreli çalışma başvurusunda bulundum .kurumlar konu hakkında yeterince bilgi sahibi değil ve dilekcem il saglik müdürlüğü görüşlerine sunuldu ve uygun görüldü. Ancak kadroya geçtikten sonra durumda değişiklik olup olmayacağı yine müdürlüğün görüşüne sunuldu bu kez tam süreli çalışmaya geçmem gerektiği belirtilmiştir . İzlemek gereken yol nedir

  1. Şeyda hanım, bunun cevabını verebilmek için önce şu sorunun cevabını bilinmesi gerekir? Yapılan bu değişikliğin sebebi olarak ne gösterildi?

 59. Merhaba ben şuan ücretsiz izindeyim. 27.04.2018 tarihinde şirkete yazılı olarak kismi çalışmayla ilgili dilekçemi sundum fakat böyle bir hakkımın olmadığını bunu kabul etmediklerini söylediler. Işe 27.05.2018 tarihinde baslayacam ben 170 hattına şikayetimi sundum işleme alındı diye bilgi veriyorlar fakat ise başlamama az bir süre kaldı ne yapmam gerekiyor ise başlayacağım güne kadar sgk bana geri dönüş yapmazsa ise gittiğimde tam gün mu çalışıcam. Yardımcı olurmusunuz lütfen…

  1. Merve hanım, işveren talebinizi kabul etmezse, ne yapabileceğinizi yine yazıda açıklamıştık.

 60. Yarı zamanlı çalışma ve kısmi çalışma ardarda kullanılabilir mi? İkinci doğum için 120 gün yarı zamanlı çalışma(yarı ücret şirketten, yarı ücret sgk dan) bitiminde de ilkokul çağına kadar kısmı çalışma uygun mu

 61. Merhaba kadim 21 doğum yaptım ücretli izin hakkını kullandım mart ayında ise geri do dum 6 ücretsiz izin ve rapor halkımı kulla madi m 3 aydır çalışıyorum kısmı süreli iş hakkım varmi acaba

 62. Merhaba bir devlet Hastanesi’nde daha önce taşaron olarak çalışmaktaydım. 02.04.2018 tarihinde 696 khk ile kadrolu işçi olduk. Mayıs 2017 de doğum yaptım. önce ücretli daha sonra ücretsiz izne ayrıldım ücretSiz izin bitmeden bir qy önce yani 2017 kasım sonunda çalıştığım işyerine kısmı süreli çalışmadan yararlanmak istiyorum dedim. Ancak kadro geçisiyle birlikte arada kaynadı bende 15 gün sonra süt izni talepinde bulundum. Mayıs başında çoçuk 1yaşını doldurduğunda süt izin hakkım bitti doğum sonrası rapor ve ücretsiz izin ve süt izni kullandım . Akabinde kısmi süreli çalışma başvurusunda bulundum .kurumlar konu hakkında yeterince bilgi sahibi değil ve dilekcem il saglik müdürlüğü görüşlerine sunuldu sonuç personel eksikliğinden ret cevapı verildi ne yapalirim

  1. Melek hanım, personel eksikliğinden reddedilmesi doğru değildir. Yazıda belirtilen şartlarda reddedilebilir. Buna göre değerlendirilmesi gerekir.

 63. Merhaba 12.02.2018 de 6 aylık ücretsiz doğum iznine çıktım kismi çalışma dilekçesini nasıl temin edebilir veya SSK gitmem gerekirmi

 64. Merhaba 12.02.2018 ücretsiz doğum iznine çıktım kısmı çalışma hakkımı kulanmak istiyorum dilekçeyi nerden temin edip SSK yada başka bikuruma gitmem gerekirmi benim dilekçemden SSK nasıl haberi olacak işveren işleme almazsa ne yapmalıyım

 65. 28 elim 2017 de erken doğum yaptım ananı iznim bittikten sonra çocuğumun sağlık problemi olduğunda 2ay doktor raporu aldım ardından yıllık izinimi kullandım kadro geçiş dönemiydi sonrasında iki aydır yine sağlık raporu aldım ücretsiz izin hakkımı yarı ve kısmi çalışma hakkımı hala kullanma hakkım varmı devlet hastanesinde otomasyon görevinde 12 yıl oldu çalışıyorum

 66. merhaba ben bir ajansta taşeron işçi olarak pazarlama sektöründe calisiyorum doğum sonrası yarım calisma hakkımı kullanıyorum. cocuk 5 buçuk yaşına gelene kadar kismi sureli çalışmaya başvurmaya hakkım varmı?

 67. merhaba ben ajansa bağlı olarak bir firmada çalışıyorum marketlerden ürünlerimizin siparişini alıyorum kismi sureli çalışmaya başvurmak istiyorum şirkete bu haktan faydalanmak istediğimi söyledim boyle bir yasanın onaylanmadığını söylediler ben başvurmak istiyorum hakkimsa tabi nereye başvurmam gerek birde doğum sonrası 4 ay yarim calisma hakkımı şuanda kullanıyorum bitmesine 1 ay var bittikten sonramı başvurmam gerek yoksa şimdi basvurabilir miyim simdiden tesekkurler.

  1. Özlem hanım yarım çalışma bitince başvurursunuz. Kısmi süreli çalışma sizin en doğal hakkınız ama işveren kabul etmezse ne yapabilirsiniz? Açıkçası yapabileceğiniz tek şey, bu gerekçeyle haklı nedenle fesih yapmak olabilir. Diğer türlü çalışmaya devam etmeniz gerekir.

 68. Merhabalar, doğum sonrası kısmi süreli çalışmak için çalıştığım kuruma dilekçemi verdim. Pazartesi,salı ve çarşamba günü çalışmak istediğimi belirtmiştim. Bugün dilekçeme yazılı cevap geldi. Kısmi süreli çalışmam kabul edilmiş ama iş yoğunluğu nedeniyle günleri değiştirmişler. Pazartesi.salı ve perşembe çalışmamı istiyorlar. İşverenin belirttiği günleri kabul etmek zorundayım sanırım. 3 gün üst üste çalışmayı kabul etmeme hakları var mı?bu durumda yapabileceğim birşey var mı? Teşekkürler

  1. Aslı hanım, işverenin bu konuda takdir hakkının olmasını normal karşılamak gerekir.

 69. merhablar ben dogum.izinimden sonra kismi sureli calisma hakkini yapmak icin basvurdm is yerim kabul etti fakat bana vardiyali olarak calisma yapcaksn dio cocugum 1 yasinda vardiyali calisma zorunlulugm varmi

  1. Leyla hanım, açıkçası vardiyalı çalışmanın talep edilmesi de mümkün görünüyor. Böyle bir durumda vardiyalı çalışmanız gerekebilir.

 70. Merhaba ben bir kamu kurumunda idari görevde çalışıyorum ücretsiz izi deyim kismi süreli çalışmak için dilekçe ile kurumıma başvurdum haftanın 2,5 günü çalış a talebinde bulundum evim uzak oladıgu için böylesi daha iyi olacagi için kurumım dilekçemi onayladı fakat haftanın beş günü yarım gğn şeklinde ama bana bu şekilde çalışmak uygun değil aynı statüde çalışan başka bir arkadaşımı ise istegi üzerine iki bucuk gün şeklinde çalıştırmayı kabul eden kurum benim isteğimi kabul etmedi ne yapabilirm kıdem tazminatı talebi ile istifa hakkım olur öu veya iki bucuk gün şeklinde çalıştırmak zorundami nasıl bir yol izlemeyeliym şimdiden cok teşekküröer

  1. Aygül hanım sorunuzun cevabını yazımızın içinde tam olarak vermiştik. Yazıya tekrar göz atmanızı tavsiye ederim.

 71. Merhaba 2014 yılında dogum yaptim rapor suresince iznimi kullandim sonrasinda is başı yaptim simdi kismi calisma hakkimi kullanmak istiyorum ancak ucretsiz izin hakkini kullanmadigim icin kullanamiyorum ucretsiz izin hakkimi simdi kullanip sonrasinda kismi calisma hakkini kullanmam mumkun mu

 72. Bebeğim 8 aylık oldu. Analık iznim bitince yarım zamanlı çalışma hakkımı kullandım. Şimdi işime tam zamanlı olarak devam ediyorum. İstediğim vakit kısmi çalışma olarak değiştirebilir miyim? Yoksa yarım zamanlı hakkımı kullandım diye kısmi çalışma hakkından yararlanamaz mıyım?

  1. Gizem hanım dilediğiniz zaman, çocuğunuz yazıda belirtilen çağa gelinceye kadar kullanabilirsiniz. Ama sadece 1 kez bu haktan faydalanabileceğini hatırlatırım.

 73. Merhabalar, doğum sonrası kısmi süreli çalışmak için çalıştığım kuruma dilekçemi verdim.kendilerinde bir problem olmadığını ertesi ay başlayabileceğimi bilgi verdiler.
  toplamda haftalık 45 saat çalışması olan bir şirkette çalışıyorum . (52,5 saat molalar ile beraber )
  Günlük 9 saat gerçek çalışma 1saat öğlen molası 30 dakika çay molalarından oluşuyor.
  dilekçemde 3/2 kadar yani 30 saat çalışmak istediğimi belirttim.
  Bu durumda haftanın 5 günü sabah 8 de işe başladığım taktirde çıkış saatim kaç olacaktır.
  Mola saatleri içinde mi hesap yapılması gerekiyor yada dışında mı ? 5 gün *6saat = çıkış saati 14:00 mi yoksa 15:00 mi olacak.
  Bu konuda sizden bilgi alabilir miyim.
  Teşekkürler

  1. Merhaba. Bu durumda 6 saat çalışacağınıza göre işveren size yarım saat mola vermek zorundadır. Böyle olunca 8’de işe başlarsanız 14:30’da çıkmanız gerekir. Ama işveren 1 saat mola verir ve siz de kabul ederseniz 15:00’de de çıkılabilir.

 74. Merhabalar;

  Ototmotiv sektöründe yönetici olarak çalışmaktayım. 1 yıl önce doğum yaptım. Ücretli iznimin ardından 6 ay ücretsiz izin kullandım. Yaklaşık 2 aydır da tam zamanlı çalışıyor, 4 gün işe gelip, 1 gün toplu halde süt iznimi kulalnıyorum.

  Şirketim haftanın 6 günü 24 saat çalışmakta. Biz beyaz yaka personeli olduğumuz için 5 gün 07:45- 17:15 (9 saat aktif çalışma+ 30 dakika mola) şeklinde çalışmaktayız.

  Sorum şudur: Firmamın 6 gün 24 saat çalışıyor olması, kısmi zamanlı çalışma talebimin işveren tarafından kabul edilmemesine neden olabilir mi? Yani karar işverenin insiyatifinde midir?

  1. Merhaba. Bu soruya cevap verebilmek için işyerinin niteliğinin bilinmesi gerekir. Çünkü 24 saat çalışma yapılan her işyerinde değil sadece sanayiden sayılan işlerin yapıldığı işyerlerinde işverenin takdir hakkı vardır.

   1. Merhabalar;

    Öncelikle hızlı geri bildiriminiz için çok teşekkür ediyorum.

    Sizin geçmiş yazı ve paylaşımlarınızdan anladığım kadarıyla otomotiv ana sanayiine plastik parça üreten bir firma olmamız nedeniyle “sanayiden sayılan işyeri” tanımına uyuyoruz.

    Bu durumda sanırım kısmi zamanlı çalışma talebimi kabul edip- etmemek işverenin elinde değil mi?

    Çok teşekkürler,

    1. Sinem hanım doğru anlamışsınız. Ama bence işyerine sorarak, işkolunu tam olarak öğrenin. Belki sanayiden sayılan bir işyeri değildir. İyi günler.

 75. Merhaba. Bir kamu kurumunda işçi olarak çalışıyorum. Doğum sonrası 8 haftalık iznimi ve ücretsiz iznimi kullandım. Kurumumda çalışma saatleri 08:00 – 18:00 arası bir saatlik mola ile günlük 9 saat olmak üzere haftalık 45 saat şeklinde. Kısmı süreli çalışmayı pazartesi,salı ve çarşamba günleri 08:00 – 16:00 saatlerinde çalışarak haftalık 21 saat şeklinde yapmayı düşünüyorum. Bu şekilde bir çalışma mümkün mü yoksa üç gün olduğu için günlük 9 saat çalışmayı tamamlamak zorunda mıyım?

  1. Sultan hanım, haftalık 21 saat değil de 30 saat çalışmanız gerekir. Dolayısıyla bundan daha az bir süreyi ancak kurumunuz kabul ederse çalışabilirsiniz.

   1. İşverenimle görüştüğümde böyle birşey mümkünse izin verebileceğini belirtti. Kurumda ilk kez bu yıl işçi statüsünde bir çalışan grubu olduğu için açıkçası kimse birşey bilmiyor net bilgi veremiyorlar. Dilekçemde hem talep ettiğim günler hem de saatleri belirtmem de bir sakınca var mı

    1. Sultan hanım bunda hiçbir sakınca yok. İşveren de uygun görürse öyle çalışabilirsiniz. Neticede aldığınız ücret de ona göre daha az belirlenecektir.

 76. ben iş verenime kismi sureli calisma dilekçemi verdim ama söyle bir durum oldu işverenin bana seni bu şekilde calistiramayiz yarim gun bizim işime yaramazsın dedi bana 2 mizide memlun edecek bir çözüm bul dediler bende o zaman haklarimi verin çıkarın dedim şimdi sorum şu; bunlar beni çıkarırlarsa ihbarimida vermek zorundami yasal hakkım nasıl olmali? şimdiden ilginiz için teşekkürler.

  1. Özlem hanım, eğer sizi çıkarır ve ihbar bildirimi yapmazlarsa, evet ihbar tazminatı gündeme gelir. Aksi takdirde gelmez.

 77. Merhaba, özel sektörde doğum sonrası 6 aylık ücretsiz izin sonrası 2 aydır kısmi süreli olarak çalışmaya devam ediyorum. Normal calistigim sirket mola süreleri haric haftalık 38 saat çalışıyor olmasına rağmen SGK da 45 saat çalışma gösterdiği için haftanın 5 günü toplam 30 saat calisiyorum ancak normal aldigim maasin suan yarisindan daha az bir maas aliyorum ve kısmi süreli calistigim icin 5 gun calismama ragmen hafta tatilinin ücret ödemesini yapmıyorlar. Normal şartlarda böyle bir kesinti olabiliyor mu? Tam zamanlı calismada sonucta hafta tatili ile ilgili maastan bir kesinti yapılmıyor. Şimdiden teşekkür ederim.

 78. Merhaba özel sektörde çalışmaktayım bende ücretsiz iznimdryim şuna ekim 1de iş başı fakat iş yeri kısmi çalışmamı kabul etmiyor bu durumda bana tazminat ödemek zorunda değil mi cevabınız için şimdiden teşekkür ederim

  1. Elif hanım, kısmi süreli çalışma konusunda işverenin takdir yetkisi yoksa, evet bunu gerekçe göstererek haklı fesih yapabilirsiniz.

 79. Merhaba, isyerimde haftanin 5 gunu 8 saat olmak uzere haftalik 40 saat calisma yapiliyor.
  Ben haftada uc gun yani 24 saat kismi calisma talep ediyorum, bu durumda tum maddi haklarimin 24/40=%60 oraninda hesaplanmasi gerekmez mi?
  İsyeri hem cumartesi gununun hem de pazar gununun ucretini kesmek istiyor; gunlik 7,5 saat haftalik 45 saat calisiliyormus gibi hesap yapip benim saatlik ucretimi heaapliyor.
  Emsal tam zamanli calisanlar cumartesi ve paZar ucretleirni aliyor ve prim gunleri de eksiksiz yatiyor ise benim de is kanunun esitlik ilkesine gore tam zamanli calisana yapilan ayni muameleyi gormem ve calistigim oranda ucret almam ve prim gunumun odenmesi gerekmez mi?

   1. Tesekkurler hizli cevabiniz icin.
    Hafta tatilini kesmeye haklari olsa dahi cumartesinin ucretini kesememeleei gerekmez mi?
    Neticese tam zamanli calisanlar da cumartesi calismadigi halde cumartesinin ucretini aliyorlar; kismi calisana da ayni uygulama yapilmasi gerekmez mi?aksi durumda esitsizlik yapildigini hakkimi yasal olarak arayabilecegimi duusnuyorum

    1. Kübra hanım sonuç olarak hesap şöyle yapılmalı: Saatlik ücretiniz kaç lira ise bununla çalıştığınız saat çarpılmalı. Bu durumda yine cumartesi ve pazar günlerini anlamayabilirsiniz. Netleştirmemiş gereken, saatlik ücretinizin kaç lira olduğudur.

     1. saatlik ücret hesaplanırken mevcut maaş 225 e mi bölünmeli (ctesi-pazar dahil edilmiş aylık saat toplamı) yoksa filli çalışma süresi 45*4 =180 (1 ayda 4 hafta olduğu varsayımı ile)
      bordroda gün yazıldığından, işveren fiili çalışma süresini günlük saate bölüp gün buluyor, bordroda da bu hesaplanan gün yazıyor (dolayısıyla ctesi-pazar hesaba katılmıyor) doğru olan hangisidir?

      birde 9 ağustosta şöyle bir ibare yazmışsınız “kısmi süreli çalışan bir işçi hafta tatiline hak kazanamayacağı için, hafta tatili ücretinin kesilmesi normaldir” –> “kısmi surely çalışan hafta tatili yazınızda” “hafta tatiline hak kazanmak için ön şart, tatilden önceki günlerde çalışmış olmak ya da çalışmış sayılmaktır.” ” diye bir ibare mevcut. Doğru olan hangisidir? Çalışma yapılan güne gore kısmi çalışanların bir kısmı hafta tatiline hak kazanır iken bir kısmı kazanamıyor mu? Teşekkürler

     2. Kısmi süreli çalışan işçi haftanın 6 günü çalışıyorsa, ki olabilir, işçi örneğin 6 gün boyuna her gün 5 saat çalışabilir, bu işçi hafta tatiline hak kazanır. 225’e bölünme ise bir Yargıtay içtihadıdır ve uzun zamandır uygulanmaktadır.

    2. Kübra Hanım maalesef bu konudan ben ve kurumumda bu şekilde çalışan anneler de çok şikayetçi. ciddi şekilde büyük haksızlık yapılıyor. ben 5 gün çalışılan bir işyerinde 3 tam gün çalışıyorum ama maaşımın yarısını bile alamıyorum. tam gün çalışırken 5 gün çalışıp, 7 günlük maaş alıyordum.
     şu anda ise %60 çalışıp, %40 oranında maaş almaktayım. bu konu ile ilgili işveren İK sı ile görüştüğümüzde “yasada maaş konusunun net olmamasından” dolayı bu şekilde uygulama yapıldığı söylendi.
     sonuç olarak ilgili kanun koyuculara ulaşıp, kanunda yer alan maaş konusunun adaletli şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. en azından 1 gün haftasonu tatilini hakediyoruz.
     kolaylıklar diliyorum.

 80. Dogum sonrasi kismi calismanin minimum bir calisma suresi kisiti var mi?
  Ornegin ayda bir gun olarak calisma yapilabilir mi?

 81. öncelikle kolay gelsin bende kismi sureli calisma talebimi isverene bildirdim ama bana yazılı bir cevap vermedi sözlü olarak kabul edemiyceni ve beni işten çıkaracaklarını söylediler 1 eylül itibariyle kismi calismaya başlıcam isveren beni çıkarırsa ne gibi haklarım var ( issizlik maasi, kıdem, ihbar, ve ayrımcılık yasasından yararlanabilirmiyim) bana ödemesi gereken haklarım nelerdir yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkürler iyi çalışmalar

 82. Öncelikle kolaylıklar diliyorum. Şu anda 4a kapsamında devlet üniversitesinde sürekli işçi kadrosundayım. (Taşeron firmadan nisan ayı itibari ile khk ile kadroya geçtik). Sorum şu olacak: Benim 215 doğumlu üç yaşında bir oğlum var doğumdan sonraki zamanda 6 ay ücretsiz izin kullanıp tekrar işime başladım.. Kısmi süreli çalışma için analık ve ücretsiz izin haklarımın bitiminden itibaren mi kısmi süreli çalışmaya başlamak için başvurma zorundayım yoksa şu anda da başvurabilirmiyim. çünkü çocuğum üç yaşında ve bir senedir aralıksız çalışıyorum. çocuğuma bakacak kimse olmadığından dolayıda yarı zamanlı çalışmak istiyorum. Yani izin haklarının bitiminden hemen sonra başvurmak gibi bir şart var mı? Diğer bir sorum ise kadroyu temizlik görevlisi olarak aldım ama 7 senedir yazı işlerinde resmi yazışmalarla ilgileniyorum eğer kısmi süreli çalışırsam bu durum idare tarafından kötüye kullanılabilir mi yani temizliğe verebilirler mi ve eğer verirlerse hak iddia etme şansım varmı fesih tazminat veya aynı işbaşına dönüş gibi. İlgi ve alakanız için şimdiden teşekkür ederim.

  1. Merhaba. Kurum sizi başka göreve her zaman verebilir. Bu fiilinde haksız olsa bile, yapabileceğiniz tek şey haklı nedenle fesih yapmak olur. Eski göreve dönmek için açılabilecek bir dava türü işçiler için yoktur. Diğer sorunuzu ise tam anlayamadım, kısmi süreli çalışmayı mı soruyorsunuz yoksa yarı zamanlı çalışmayı mı?

 83. Merhabalar,
  sorularımı toplu olarakta aşağıda belirttim,
  Teşekkürler,

  **“kısmi surely çalışan haftasonu tatili” yazınızda şöyle bir ibare geçiyor. “hafta tatiline hak kazanmak için ön şart, tatilden önceki günlerde çalışmış olmak ya da çalışmış sayılmaktır.” . Cuma günü tatil gününden önceki gün sayılır mı? yani örneğin her hafta sadece çarşamba ve cuma çalışan biri haftasonu tatiline hak kazanır mı?

  **saatlik ücret hesaplanırken mevcut maaş 225 e mi bölünmeli (ctesi-pazar dahil edilmiş aylık saat toplamı) yoksa filli çalışma süresi 45*4 =180 (1 ayda 4 hafta olduğu varsayımı ile)
  bordroda gün yazıldığından, işveren fiili çalışma süresini günlük saate bölüp gün buluyor, bordroda da bu hesaplanan gün yazıyor (dolayısıyla ctesi-pazar hesaba katılmıyor) doğru olan hangisidir?

  **birde 9 ağustosta şöyle bir ibare yazmışsınız “kısmi süreli çalışan bir işçi hafta tatiline hak kazanamayacağı için, hafta tatili ücretinin kesilmesi normaldir” –> “kısmi surely çalışan hafta tatili yazınızda” “hafta tatiline hak kazanmak için ön şart, tatilden önceki günlerde çalışmış olmak ya da çalışmış sayılmaktır.” ” diye bir ibare mevcut. Doğru olan hangisidir? Çalışma yapılan güne gore kısmi çalışanların bir kısmı hafta tatiline hak kazanır iken bir kısmı kazanamıyor mu? Teşekkürler

 84. öncelikle kolay gelsin benim sorun şu;
  ben işverenine doğum sonrası kismi sureli calisma dilekçemi verdim bana yazılı olarak bir cevap vermediler bende dilekçemde yazılı 01/08/ 2018 tarihinde kismi sureli çalışmaya başladım ve kismi sureli çalışmaya başladığına bildirmek amaçlı mesaj attım yoneticim beni arayıp şirketin bu şekilde calismami pek hos karsilamadigini ama yasal hakkim oldugundan mecburen kabul ettiklerini ama benimle ugrasip tazminatsiz cikartilacami ifade etti 5 dk gec veya 5 dk erken bile ciksan tutan tutucam seninle ugrasicam dedi acik acik simdi ben bu durumda ne yapmaliyim suan hakli sebeplerden fesih yapabilirmiyim veya ne gibi bir yol izlemem gerekiyor şimdiden çok teşekkürler

  1. Özlem hanım, şu aşamada işveren kağıt üstünde de olsa çalışmanıza izin verdiğine göre yapacak bir şeyiniz yok demektir. Daha dikkatli olmanızı öneririm.

 85. Ben Doğum sonrası yatım çalışma yapıyorum işveren beni asgari ücretli çalışır gösteriyor bu aşamada böyle bir hakkı var mı devletin asgari ücret üzerinden yarısını ödediğini biliyorum ama işyerinde ben asgari ücretin üzerinde maaş alıyordum böyle yarım çalışmada maaş asgari ücrete düşebilir mi

  1. Gülşen hanım, şu yazımızda açıklamıştık. Size, yarım çalışma durumunda, her gün için asgari ücret kadar ücret İşkur tarafından ödenecektir. Ama kalan yarım ücretinizi ise, işverenin gerçek ücretiniz ne ise, onun üzerinden ayrıca ödemesi gerekir.

 86. Merhaba 1 yaşında oglum var çalıştığım işyerinde görevime başladım suan calisiyorum ancak kısmi süreli çalışmak istiyorum başvuru yapabilir miyim?

  1. Didem hanım, yazıda da belirttiğimiz gibi, doğum yapan anneye tanınan 3 izin hakkından en az ikisini kullanmışsanız, kısmi süreli çalışma talep edebilirsiniz.

 87. merhaba;
  eşim filtre fabrikasında makine mühendisi ve planlama memuru olarak çalışmakta. ikiz doğum yaptı ve devletin verdiği tüm hakları kullandı. şimdi kısmi zamanlı çalışmaya geçmek için noterden dilekçe gönderdik pazartesi salı çarşamba olarak belirttik. işyeri zorda olsa kabul etti fakat işten bezdirmek için haftanın 6 günü günde 3 saat ambarda görev yapacak diye söylendi. tabi yazılı olarak bir kağıt henüz verilmedi. bu itibarını zedeleyecek bir durum ve eşimin yapabileceği bir iş değil.bu durumda işten çıkıp tazminat alabilir mi? ne gibi bir yok izleyebiliriz…

  1. Murat bey, takdir edersiniz ki size kesin cevap vermemiz çok zor. Ortada bir art niyet varmış gibi görünse de, neticede eşiniz işten ayrılır ve uyuşmazlık mahkemeye intikal ederse, durumu takdir edecek olan hakimdir. Sizin iyi düşünüp risk almanız ve karar vermeniz gerekir.

 88. Hayirli gunler ben 3 vardiyeli calisiyorum kismi calismak icin dilekce vericem bu durumda gece nobeti yaziliyor mu

  1. Merhaba. Kısmi süreli çalışan işçi de gece çalıştırılabilir Zeynep hanım, bunun önünde bir engel olduğunu söyleyemeyiz.

     1. Eğer, yazıda belirttiğimiz şartları taşıyorsanız ve işveren buna rağmen kabul etmezse, evet bu bir haklı fesih sebebi olacaktır. Gece nöbeti ya da gündüz çalışmasıyla ilgili bir tavsiye veremem, bu tamamen işyeri koşullarına bağlı olarak değişecektir.

  1. Merhaba. Yarım çalışma ödeneğinde, her ne kadar işçinin maaşının yarısı yatsa da, kalan yarısı İşkur tarafından ödendiği ve SGK primleri de yatırıldığı için, son 120 gün bakımından bir sorun olmayacaktır.

 89. Kısmı zamanlı çalışmaya gecildiginde ek olarak çocuk 1 yaşına gelene kadar süt izni de kullanabilir miyim?

 90. Merhaba.

  Esim 01.07.2006 ise girislidir. Ocak 2018 de bebek nedeniyle dogum iznine cikti. yasal dogum ucretli izni ve yillik izninide kullanarak 10 temmuz 2018 e kadar prim odemesi ve maasi tam yatti. O gunden 7.1. 2019 tarihine kadar da ucretsiz izin kullanarak maas ve prim odemesi yapilmadi. Bebek nedeniyle bakici bulamadigimizdan dolayi esim dogum yapan kisilere taninan kismi sureli calismayi kabul ederek haftada 3 gun calisacaktir. Esim 6 7 ay sonra temmuz gibi isten cikarilacaktir .size burda sormak istedigim,

  1. esimin 12 yildir bir fiil primi odenmektedir. Bildigim kadariyla isten cikarilanlar icin son 3 yil icinde 600 gun ve son isten cikmadan once 120 gun calisma kosulu bulunmaktadir. Esim kismi calisacagindan ayda 15 gun primi yatacaktir . bu bahsettigim 6 ay icinde de primleri topladiginda 90 gun yapacak. 13 yillik bir fiil calisip son donem kismi calistigimiz icin isten cikarildigimizda bu kismi calisma yuzunden son 120 gun prim odemesi dolmayacagi icin issizlik maasi alabilirmiyiz.

  2.kidem tazminati nasil hesaplanacak. 12 yildir tam calisip son yilinda 6 aylik ucretsiz izin kullanip en son 6 aylik donemde ise kismi sureli calisiyor olarak gorunecek olmasi nedeniyle kismi sureli brutmu dikkate alinacak nasil olacak. Brutu tam gunde 4000 tl . Kismide 2000 tl varsayarsak tazminat 12 yillik bolumu icin geriye donuk tam son donem kismi olarakmi hesaplanir.

 91. merhaba Mustafa Bey,bende özel bir bankada çalışmaktayım.kısmı süreli çalışmaya başvuracağım .daha önce başvuran arkadaşlarımı 2 hafta kısmı süreli çalıştırıp tazminat verip işten çıkardılar.bu durumda işe iade davası acabiliyor muyum?dahası kazanır mıyım ve işsizlik maaşı alabiliyormuyum fesih olması sebebiyle

 92. Merhaba Ben doğum iznim artı 6 ay bide 2 ay ücretsiz iznimi kullandım özel sektör de çalışıyorum 170 i aradığımda kısmı süreli hakkımı kullanabilcgmi
  söylüyor izin kullansamda . İsyerimde izin kullandığım için bu hakkı kaybettiğmi söylüyor.sigortadan kağıt istiyor bu hakkı alacağıma dair gittim sigortaya hickimsenn yapabileceği birsey yokmuş iskura gittim biz ilgilenmiyoruz diyor ben suan öyle bir ortada kaldım ki neye inanmam gerektiğini bilemiyorum avukata bile sordum oda bu hakkın var diyor ama işyeri kabul etmiyor.

  1. Bu hakkınızla ilgili sigorta ya da başka bir kurum size evrak veremez. Yapmanız gereken, işyerine yazılı olarak başvurmak ve ona göre hareket etmektir. İşveren size hakkınız olsa bile, bu hakkınızı kullandırmazsa ne olur? Bunun cevabını da yazımızda vermiştik.

 93. 18.12.2018 tarihinde ücretli analık iznim sona etmiştir. 19.12.2018 – 30.12.2018 tarihleri arasında hastalık raporum var. 31 aralıkta yıllık iznim vardı. 3-4 Ocak 2019 tarihlerinde tam çalıştım. 7 Ocak 2019 tarihi itirariyle yarı zamanlı çalışmaya başladım. 7 ocak- 8 mart tarihleri arasında fiilen yarım çalıştım ve işkura başvuru yaptığım belgede de 7 ocak-8 mart tarihleri yazılıydı. ancak işkur beni 18.12.2019 tarihinden itibaren yarı zamanlı çalıştım olarak gösteriyor e devlette. Aralıkta her hangi bir yarım çalışmam olmadığı için ve işverenim yarı zamanlı çalışma sgk kodunu kullanmadığı de işkurdan aralık ödemesi alamıyorum haliyle. İşkur’a göre 7 şubatta yarı zamanlı çalışmam bitiyor ancak ben 8 marta kadar yarı zamanlı çalıştım bu aradaki ödenek de ödenmiyor. İşkur’a başvurduğumda hastalık raporu almanız sizin 7 ocakta yarı zamanlıya başlamanızı sağlamaz. böyle bir öteleme yapamazsınız analık izniniz biter bitmez yarı zamanlı başlar deniliyor. Şubat ve mart aylarından ödenek alamadığım için maduriyet yaşıyorum. Bu işin yasal dayanağı nedir? Şimdiden teşekkür ederim.

 94. Yari xamanli calusma esnasinda gunde 4 saat çalışıp pazar günleri izinli oldum 15 gunumu iskur karsilarken isverenimin off degilde kullandigim izinleri ucretsiz izin dilekcesi imzalatip yatirmamasi dogru mu eksik prim yatirmasi kisacasi ayda 2 off iskur verirken 2 off isverenin vermemesini sordum

 95. Merhaba özel bir bankada çalışıyorum 6aylık ücretsiz iznim mayısda bitiyor kısmı süreli çalışma yapmak için bankaya söledim fakat öyle birşey bankada olmadığını söylediler resmi gazatede bankaya dair bir yazı yokmuş kimseden net bir cevap alamıyorum bana kesin bilgi verebilirimisiniz yada bir yazı şimdiden teşekkür ederim.

  1. Merhaba. Yazıda da belirttiğimiz aşağıdaki haller dışında, bu talebin karşılanması yasal bir zorunluluktur:
   – Özel sağlık kuruluşlarında ve hastanelerinde; sorumlu hekim, laboratuvar sorumlusu ve sağlık hizmetinden sayılan işlerde tam zamanlı çalışanlarca yapılan işler
   – Sanayiden sayılan ve 24 saat kesintisiz vardiyalar halinde çalışılan işler
   – Bir yıldan az süren mevsimlik işlerde, kampanya veya taahhüt işlerinde
   – İş süresinin haftanın çalışılan günlerine bölünmesi suretiyle yürütülmesi mümkün olmayan işlerde (Uzun yol şoförlüğü, tır şoförlüğü, vb.)

 96. Merhaba,
  eş bağkurlu-4B 13 aydır ödenmiyor ve borç var – ise de Kısmi süreli çalışma talebinde bulunabilir miyiz ? ssklı-4A- mı olması gerekiyor ? şimdiden teşekkürler, iyi çalışmalar.

  1. Merhaba. Eşin çalışması konusunda işçi esnaf ayrımı yapılmamıştır. Bu nedenle, eş bağkurlu da olsa ve hatta prim borcu bile bulunsa, kanaatimce faydalanılması gerekir.

 97. Merhaba ben 4 ay analık iznimin ardından 6 aylık ücretsiz iznimide kullandım şimdi kısmi süreli çalışmaya başvurdum işkurdan kısmi çalışma ödeneği alabilir miyim yoksa 4 aydan sonra hemen başlamak mı gerekiyordu?

 98. merhaba,

  4 ay iznimin ardından işten çıkarıldım. Bu durumda işsizlik maaşına başvurabilir miyim? Toplam prim günüm 900 gün.
  Ama işsizlik maaşı şarlarını okuduğumda son 120 gün şartı bu durumda ne oluyor?

  1. Merhaba. Son 120 gün eksik gününüz olabilir; burada önemli olan iş akdinizin devam etmiş olması, yani işverenin çıkış vermemiş olmasıdır. Başvurarak şansınızı deneyebilirsiniz.

   1. Anlayamadığım bir kısım oldu, işveren çıkış verdiği durumda zaten başvurma hakkı kazanmıyor muyum? Kendim istifa etmiş olsam başvuramam değil mi? İş veren çıkış verdi

    1. Burada kastedilen; örneğin son 120 günde 60 gün çalışıp 3 gün çıkış yapılıp 57 gün tekrar girilmesi gibi, arada boşluk olmasıdır. Yoksa, işveren sizin son 120 gününüzü ücretsiz izin olarak göstermişse zaten sorun olmayacaktır.

 99. Kısmi zamanlı çalışan ebeveyn primi eksik yatmaktadır bu süreçte prim tamamlamak için başvuru süreci ile ilgili herhangi bir bilgi yoktur ne yapmamız lazım

  1. 31 ocak 2017 yılında doğum yaptım, doğum raporu bitiminden sonra 5 ay ücretsiz izin kullandım, sonrasında tam zamanlı çalışmaya devam ettim/ediyorum. İş yerine kısmi zamanlı çalışmaya başvurduğum takdirde şirket yarı zamanlı çalışma talebimi reddederse tüm haklarımla çıkışımı vermek *zorunda mı?* böyle bir kanun varmı? İşkur ödeneği olan kanun bildiğim kadarıyla doğum izninden hemen sonra başlamalı, ancak ben doğum sonrası çalışıyor olduğum halde eşlerden ikiside çalışıyorsa eşlerden birinin çocuğun ilk okul yaşına gelene kadar kısmi zamanlı çalışma hakkından bahsediyorum. Çalışanın böyle bir hakkı varsa tüm illerde geçerli mi yoksa pilot şehirlerde mi uygulama var İst. İzm. gibi Teşekkürler

   1. Gamze hanım, her yerde geçerlidir. Diğer sorularınızın cevabı da tam olarak yazımızda mevcuttur.

Bir yorum yaz

E-posta hesabınız ve şehir bilgileriniz yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.