15 yıl 3600 gün kaç defa kullanılabilir?

15 yıl ve 3600 gün şartını sağladığı için işten kıdem tazminatını alarak ayrılan işçi tekrar çalışmak isteyebilir. Peki ama işçi hem “yaş hariç emeklilik şartlarını sağladığı için” işten ayrılıp hem de başka bir yerde çalışabilir mi? 15 yıl ve 3600 gün nedeniyle işten ayrılan işçi kaç defa daha aynı nedenle kıdem tazminatını alabilir?

İstifa edip kıdem tazminatı alma

İşçinin normal şartlar altında istifa ettiğinde kıdem tazminatı hakkını kaybettiğini ama bunun üç istisnası olduğunu daha önce yazmıştım: iscidunyasi.com/istifa-eden-isci-kidem-tazminati-alabilir-mi

Bu üç istisnayı burada kısaca tekrarlamam gerekirse bunlar şu şekilde sıralanabilir:

15 yıl ve 3600 gün nedeniyle işten ayrılma nedir?

İşçinin ilk sigorta tarihinden bu yana 15 yıl geçmiş olması, toplam prim gün sayısının en az 3600 gün olması ve işçinin ilk sigortalılık tarihinin 08/09/1999 tarihi ve öncesi olması halinde işçi kendisi ayrılsa bile kıdem tazminatını alabiliyor.

Bunun için SGK’dan alacağı bir yazıyı çalıştığı işyerine vererek kıdem tazminatını talep etmesi yeterlidir. İşte bu şartları taşıyan işçinin, yaş hariç diğer emeklilik şartlarını taşıması ve yaşı beklemek için işten ayrılma hakkının olmasına 15 yıl ve 3600 gün nedeniyle işten ayrılma denilmektedir.

15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 gün prim ile nasıl kıdem tazminatı alınıyor?

Bunun nedeni aslında oldukça basit. Mevzuat gereği, ilk sigortalılık tarihi 08/09/1999 tarihi veya öncesi olan bir işçinin ilk sigortalılık tarihi üzerinden 15 yıl geçmişse ve bu işçinin toplam primi 3600 gün olmuşsa işçinin isterse çalışmayıp yaşını doldurana kadar bekleme imkanı bulunmaktadır.

Bu durumda işçi isterse 1475 sayılı İş Kanununun 14’üncü maddesi kapsamında, bu şartları kazandığında işverenine “Ben emeklilik gün ve prim sayımı doldurdum ve artık yaşı bekleyeceğim” deyip kıdem tazminatını alma hakkına sahiptir.

Bu durumda işçiye kıdem tazminatını ödemek işveren için bir tercih değil zorunluluk halini almaktadır. Yani burada işverenini seçme hakkı yoktur.

15 yıl ve 3600 gün ile kıdem tazminatının yasal dayanağını şu yazımızda a izah etmiştik: iscidunyasi.com/15-yil-ve-3600-gun-ile-kidem-tazminatinin-yasal-dayanaklari

15 yil 3600 gun kidem tazminati kaç defa yaralanılır

 

Emeklilik nedeniyle kıdem tazminatı alan işçi yeniden çalışmaya başlarsa!

İşte işverenlerin dikkat ettiği asıl nokta burasıdır. İşçi, yukarıdaki şartları taşıdığından kıdem tazminatını almış ama başka bir işyerinde çalışmaya başlamışsa ne olacaktır?

Bu durum çok mantıklı görünmese de çoğu zaman rastlanan bir seçenek olmaktadır. Henüz yaş şartını sağlayamayan ve işten de ayrılan işçi, yıllar boyunca emekli maaşı almadan beklemektense çalışmayı tercih etmektedir. Hatta çoğu zaman 15 yıl ve 3600 gün, emekliliği beklemek amacıyla değil de kıdem tazminatını elde etmek amacıyla kullanılmaktadır.

Böyle olunca da SGK’dan aldığı 15 yıl ve 3600 gün yazısıyla işten ayrılıp kıdem tazminatını alan işçilerin büyük çoğunluğu başka bir işte çalışmaya başlamaktadır.

Yargıtay kararlarında 15 yıl ve 3600 gün sonrası tekrar çalışma

Yazının başında sorduğumuz “15 yıl ve 3600 gün ile işten ayrılan işçi tekrar çalışabilir mi?” sorusunun iki muhtemel cevabı vardır: Evet ya da hayır. O halde bu sorunun cevabını Yargıtay’a bırakalım.

“… İş sözleşmesinin emeklilik sebebine dayalı olarak feshetmesine rağmen işçinin başka bir işte çalışmaya başlamasının kanuni hakkın kötüye kullanımı olup olmadığı uyuşmazlık konusudur…

Mahkemece davacının başka bir iş bularak iş yerinden ayrılmış olması nedeni ile kıdem tazminatını hak edemeyeceği gerekçesi ile davacının kıdem tazminatı talebinin reddine karar verilmiştir.İşçinin emeklilik sebebi ile iş sözleşmesini feshetmesinden kısa bir süre sonra, yeniden çalışmasını gerektirecek durumlar ortaya çıkabileceği gibi, işçinin bu hakkını kendisi için daha olumlu sonuçlar doğurabileceğini düşündüğü bir başka işyerinde çalışma amacı ile de kullanması mümkündür. Sosyal Güvenlik Hukuku alanında yaş şartını da gerçekleştirmek sureti ile emekli olan işçilere sigorta destek primi ödeyerek çalışma imkanı tanındığı da dikkate alındığında, mülga 1475 sayılı Kanun’un 14/1-5 maddesindeki düzenleme açısından, kanun koyucunun amacının işçinin çalışma yaşamını fiili olarak sonlandırması olduğundan bahsedilemez. Çalışmakta olduğu işyerinde yıpranmış olan ve bu arada sigortalılık yılı ile prim ödeme süresine ilişkin yükümlülüklerini tamamlayan davacının, kendisi için çalışma şartlarının daha olumlu olduğunu düşündüğü bir iş yerinde çalışma amacı ile bu hakkını kullanması halinde 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 2. maddesinde öngörülen dürüstlük kuralına aykırı davrandığı kabul edilemez. Kanun ile tanınmış emeklilik sebebi ile fesih hakkının kullanması ile birlikte kıdem tazminatına hak kazanılacağının kabulü gerekir. Davacının hangi amaçla bu hakkı kullandığı, kıdem tazminatına hak kazanması açısından önem arz etmemektedir…” (22 Hukuk, 2015/22265 E. ve 2017/25186 K.)

Yine bir başka kararda da “Davacının iş akdinin feshinden sonra başka bir işyerinde çalışmaya başlamasının, feshin emeklilik nedeniyle yapıldığını ve davacının kıdem tazminatına hak kazanması durumunu etkilemeyeceği” ifade edilmektedir. (9 Hukuk, 2016/4619 K.)

“Dosya içeriğine göre; davacı işçi, fesih tarihinde yaş hariç diğer emeklilik koşullarını sağlamış, bu tarih itibariyle kıdem tazminatına hak kazanmıştır. Davacının bu yönde iradesini açıklamaması ve kurumdan aldığı belgeyi daha sonra ibraz etmesi hak kazanmayı ortadan kaldırmaz. Bu durum ancak muaccel olma ve temerrüt olgusunu etkiler. Ayrıca davacının iş akdini feshettikten sonra başka bir iş yerinde çalışmaya başlaması çalışma özgürlüğü kapsamında olup, davacının yasanın kendisine verdiği hakkı kullanması karşısında kötü niyetli davrandığından söz edilemez. Kanunda tanınan bu hakkın amacı, işyerinde çalışarak yıpranan ve bu arada sigortalılık yılıyla prim ödeme süresine ait yükümlülükleri tamamlayan işçinin, emeklilik için bir yaşı beklemesine gerek olmadan iş sözleşmesini aktif sonlandırabilmesine imkan tanımaktır. Davacının kıdem tazminatı talebinin kabulü yerine, dosya kapsamına da uygun olmayan yazılı gerekçeyle talebin reddine karar verilmesi hatalıdır.” (9 Hukuk, 2016/8730)

emeklilik kıdem tazminatı tekrar çalışma

15 yıl ve 3600 gün sonrası aynı işyerinde tekrar çalışma

Yukarıdaki kararlardan da anlaşılacağı üzere, işçinin hem 15 yıl ve 3600 gün nedeniyle işten ayrılması hem de başka bir işyerinde çalışması kesinlikle mümkündür ve bu durum Yargıtay’ca işçinin en doğal hakkı olarak görülür.

Fakat bazı okuyucularımız, işçinin hem 15 yıl ve 3600 gün nedeniyle kıdem tazminatı alıp hem de AYNI işyerinde çalışmaya devam edip edemeyeceğini soruyor. Bu sorunun cevabı, başka işyerinde çalışmaktan farklı olacaktır.

Öncelikle şunun bilinmesi gerekir ki; işçinin hem kıdem tazminatını almak hem de çalışmaya devam etmek istemesi yasal değildir: iscidunyasi.com/calisirken-alinan-kidem-tazminati-iscinin-basina-is-acabilir

Çünkü bu durum çalışırken kıdem tazminatı alma anlamına gelir ki, bunun sonuçlarının ne olduğunu yukarıdaki yazımızda açıklamıştık. İşte işçinin hem 15 yıl ve 3600 günden kıdem tazminatı almak hem de işyerinde çalışmaya devam etmesini, bu kapsamda incelemek ve ikiye ayırarak cevaplamak gerekir:

 • İşçi 15 yıl ve 3600 gün ile kıdem tazminatını almak ve işyerinde çalışmaya devam etmek istiyorsa, işçiyi işe alıp almamak işverenin takdirinde olacaktır. Ayrıca bu taleple gelen bir işçiye işveren kıdem tazminatı ödemek zorunda değildir. Kıdem tazminatını ödese bile, çalışmaya devam eden işçi yukarıdaki yazımızda belirtilen sakıncalarla karşılaşacaktır.
 • İşçi 15 yıl ve 3600 gün nedeniyle işten ayrılan ve yıllar sonra tekrar aynı işyerinde çalışan işçi ise, bir üst paragrafta açıkladığımız “başka işyerinde” çalışma şartlarına aynen tabi olacaktır.

15 yıl ve 3600 gün ile kaç defa kıdem tazminatı alınabilir?

Yukarıda, 15 yıl ve 3600 gün ile işten ayrılan işçinin başka bir işe girip giremeyeceğini açıkladık. En az bunun kadar merak edilen başka bir husus da 15 yıl ve 3600 gün şartının kaç kez kullanılabileceğidir. Öyle ya; diyelim ki işçi bu haktan faydalanarak kıdem tazminatını aldı ve başka bir işe girdi. O işyerinde de bir senesini doldurduğunda 15 yıl ve 3600 gün şartından tekrar faydalanarak bir daha kıdem tazminatı alabilir mi?

Bu sorunun cevabını da Yargıtay’a bırakalım:

“… Normal tahsis amaçlı emeklilik ya da yaş hariç emeklilik koşullarının oluşması halinde ayrılmalardan doğan kıdem tazminatı hakkı bir kez kullanılabilecek haklardandır. İşçi bu hakkı bir kez kullandığında bir sonraki çalışma dönemi için bu düzenlemelere dayanarak tekrar kıdem tazminatı isteyemez. Bu itibarla Mahkemece yapılacak iş, dava dışı şirketin 21/5/2013 tarihli yazısı hakkında davacının beyanını alıp önceki çalıştığı bu şirketten ayrılış şekli ve tazminat alıp almadığı açıklattırılıp gerekirse ilgili şirketten ödeme belgeleri isteyip davacının 1475 sayılı Kanunun 14/5. maddesinde belirtilen hakkı daha önce kullanıp kullanmadığını netleştirip sonuca göre karar vermektir…” (9 Hukuk, 2014/33390 E. ve 2016/4940 K.)

15 yıl 3600 gün başka işe girme

SONUÇ

Yukarıdaki Yargıtay kararları göz önüne alındığında, 3600 gün ve 15 yıl şartını taşıdığı için ve SGK’dan emeklilik yazısı temin ederek kıdem tazminatı alan işçi, daha sonra başka bir işte çalışabilecektir. İşçi her ne kadar emekli olacağını gerekçe göstererek kıdem tazminatını almış olsa da, aslında kanunda doğan bir hakkını kullanmıştır ve sonrasında yeniden çalışması hakkın kötü niyetli kullanılması olarak kabul edilmez.

Bu husus çok net olsa da yazımızın konusu olan diğer sorunun cevabı çok net değildir. Buna göre; yukarıda özetine yer verdiğimiz Yargıtay kararı esas alındığında, işçinin bir defa 15 yıl ve 3600 gün nedeniyle kıdem tazminatı alması halinde bu haktan ikinci kez yararlanması mümkün olmayacaktır.

Bu hususun net olmadığını söyleme sebebimiz ise, bu konuya ilişkin tek bir Yargıtay kararı bulabilmiş olmamızdır. Yine de bu kararı esas alarak yazımızın son sözünü aşağıdaki gibi söylememiz yanlış olmayacaktır:

” 15 yıl ve 3600 gün nedeniyle kıdem tazminatını alarak işten ayrılan bir çalışan, isterse bir gün sonra bile olsa yeni bir işe girebilir. Bu çalışanın yeni işe girmesi, almış olduğu kıdem tazminatına zarar vermez. Ancak bu haktan faydalanan işçi, bundan sonraki çalıştığı işyerlerinde artık 15 yıl ve 3600 gün nedeniyle bir daha kıdem tazminatını alarak işten ayrılamaz.”


İşçi Dünyası
Zeynel Abidin Özkale
İşçi Dünyası'nın editörü olan olan yazarın, İş ve Sosyal Güvenlik hukuku üzerine yazdığı diğer yazılarına buradan ulaşabilirsiniz.

198 Yorum

 1. Mustafa bey ben belediyede taşeron olarak çalışmaktayım.Neden 8.9.1999 şartı var.Ben 16.11.1999 tarihinde sigortalı oldum.1998 şubat_1999 ağustos arası 18 ay askerliği var.Askerliği saydırmadan kıdem tazminatı hak etmiyormuyum.Sonuçta 15 yılda doldu,3600 gün de.Ne yapmamı önerirsiniz.

  1. Ersen bey ne yazık ki böyle bir şart var. Nedeni de, 08.09.1999 tarihinde yapılan bir kanun değişikliğiyle emeklilik şartlarının 15 yıl ve 3600 günden 25 yıl ve 4500 güne çıkarılmış olmasıdır.
   O halde sizin ilk sigortalı girişiniz 16.11.1999 ise kıdem tazminatı almak için 25 yıl ve 4500 güne tabisiniz demektir. Ama bir ihtimal daha var. 25 yılı beklemeden, eğer toplam prim gününüz 7000 gün ise, yine kıdem tazminatı alarak ayrılabilirsiniz.

 2. Merhaba Mustafa Bey Ben Aynı işyerinden 2. kez 3600 yapacam SGK Yazıyı veriyor Peki Benim çalıştığım işyerin den Paramı alabilirmiyim daha önce getirenler olmuş işyeri kabul etmemiş 2. bir hakkının olmadığını söylemiş
  Teşekkür ederim saygılarımla

  1. Mesut bey, birbirinden farklı işyerlerinde birden fazla defa 3600 günden faydalanarak kıdem tazminatı almak mümkün. Buna ilişkin Yargıtay kararları mevcut. Ancak aynı işyerinde tekrar 3600 günden kaynaklı kıdem tazminatı alabilme konusunda kesin bir bilgim yok. İşvereniniz vermezse dava konusu etmeniz en mantıklı yol olarak görünüyor.

 3. Merhaba Mustafa Bey;
  Belediyeye ait bir kamu kurumunda (İZSU – İSKİ vs gib )12 yıldır kadrolu işçi olarak vardiyalı çalışmaktayım, vardiya sisteminden çıkarak bulunduğum birim de yada diğer uygun bir birimde sürekli gündüz çalışma isteğinde bulunabilirmiyim

  1. Böyle bir istek mümkün olduğu gibi; isteğinizi karşılayıp karşılamama konusunda işvereninizin takdir hakkı bulunduğunu unutmayın. Ancak, vardiya sisteminde çalışmanızın sağlığınıza bir etkisi olduğunu sağlık raporuyla kanıtlayabilirsiniz talebiniz güçlenecektir.

 4. Mustafa bey ben askeriyede 2 yıldırtaşeron işcisiyim 3 çocuğuma yalnız bakıyorum ve çalışırken iş kazası sonucu ayağımı altını palet kesti hastaneye gittim ve 9 gün rapor verdi iş yerim iş kazası olmadığını söylemem gerektiğini söyledi bense hastanede iş kazası olduğunu söyleyip tutanak tutturdum ve ben daha işe başlamadan beni cezalandırarak vardiyamı değiştirdi şimdi 8 yaşında çocuğum var benden başka okuldan alacak kimsem yok ne yapmalıyım lütfen bama yardımcı olurmusunuz

  1. Öncelikle geçmiş olsun. Sultan hanım böyle bir durumda yapılabilecek en mantıklı iş, diyalog yoluyla sorunu çözmek olsa gerek. Çünkü, diğer durumlarda işten ayrılmaya kadar varan tatsız durumlar yaşanabiliyor. Sizi anlamakla beraber, buradan daha fazla bir şey söylemem doğru olmayacaktır.

 5. Mustafa Bey;
  Daha önce şirketimden ayrılırken 3600 kıdem tazminatımı aldım. Fakat şartlar uygun olmadı ve çalışmaya yeniden başladım. 3yıldır bir firmada çalışmaktayım fakat ayrılmak istiyorum. Yeniden kıdem tazminatımı alabilirmiyim. SGK telefon ile sordum. Bunun kazanılmış bir hak olduğunu ve alabileceği söyledi. İnternet üstünden yorumları takip ettim hiç bir yerde tekrar alınamayacağı yazmaktadır. Konu ile ilgili bilgilendirmenizi rica ederim.

  1. Aslihan hanım yazıda da açıkça belirttiğim gibi, bu konuda bir tereddüt yok. Tekrar çalışıp yine kıdem tazminatınızı alabilirsiniz. Bu hususta Yargıtay kararları mevcuttur.

 6. SELAMALEYKÜM MUSTAFA BEY 15 YIL 3600 Ü DOLDURDUM DİLEKÇE VERDİM TAZMİNATI ALDIM FAKAT İŞYERİ BENİ BIRAKMADI GİRDİ ÇIKTI YAPMADAN GOREVİME DEVAM ETTİM 3.5 YIL OLDU FAKAT YİNE ÇIKMAK İSTİYORUM TAZMİNATI ALMAK İSTİYORUM ALABİLİR İYİM

  1. Yine alabilirsiniz. Önceki tazminatınız avans kabul edilir ve 3,5 yıllık alırsınız. Her hangi bir sorun olmaz.

 7. Mustafa Bey iyi çalışmalar.Şuan Sigortam asgari ücretten yatıyor, yeni çalışcağım yerde yüksek ücretten yatacak. Ben 3600’den tazminatı aldıktan sonra başka bir yerde çalışmayı sürdürsem emekli maaşım asgari ücret üzerinden mi gözükür yoksa tavan ücretten mi? İyi çalışmalar

 8. Sayın mustafa bey sorum şöyle olacak asgari ücretle çalışan bir işçinin işveren yol parasını da vermesi zorunlumu oni soracaktım simdiden teşekkür ederim

 9. benim yıllık izin alma hakkım var suan da ama benim istemedigim bi tarihte zorla yıllım iz e cıkartıyorlar böyle bi hakları varmı yanç benim o tarihde yıllık izne cıkmak için onayım yok tamamen sirket kendi kendine tarih belirleyip beni yıllık iznimi kullanmama zorluyor böyle bi hakları varmıdır.

 10. Mustafa bey,bende sgk dan yazı getirdim ve noterdende 29/08/2016 tarihide kısmi emeklilik halkından dolayı artık işyerinizde bu tarihten sonra çalışmayacağımı bilirdim ve çalışmadım,fakat insan kaynakları 20 gün yıllık iznimi çalışıyor gösterek çıkışımı,25/09/2016 tarihinde yapmış ve beni çalışıyor göstermiş,benim haberim yok,bu arada 2 taksit kıdem tazminatı adında ödeme yaptılar,kıdem tazminatım eksik hesaplandı,işveren benle görüşmeyi red ediyor

  1. O halde ya tekrar ihtarname çekmeli ya da doğrudan iş mahkemesine başvurmalısınız.

 11. Mustafa Bey ben SGK dan 3600 prim 15 yıl çalış. Yazımı aldım tazminat talep ederek işten ayrıldım.fakat banka Tazminatı ödemedi.haliyle mahk.lik olduk.benim sorum ise şu işten ayrılmadan önce bana gizli kalmak şartıyla iş çıkış formu doldurtular.bende burda çok yorulduğumu yıprandığımı ve artık kendi işimi kuracağımı belirttim.onlarda bunu dosyaya eklemişler(şu istifa anındaki iradeyi kullanmak Amacıyla)heralde.bi kaç yerde Yargıtay kararlar I artık işten çıkıştaki iradenin tazminata.engel olmadığı yönünde .bi iki avukata da sorduk tazminatını alırsın diyorlar. Sizin görüşümüz nedir acaba şimdiden cevabınıza teşekkürlrr

  1. Merhaba, ben ne desem farazi konuşmuş olurum. Zaten 15 yıl ve 3600 gün yazısını almış ve işyerine vermişsiniz. Artık beklemekten başka yapılabilecek bir şey yok.

 12. Mustafa bey ben kamu kurumunda 13.11.1989 tarihinde daimi işçi olarak çalışmaya başladım. 9700 gün primim var SSK ‘dan Kıdem Tazminatı Alabilir yazısını alıp tazminatımı işyerinden alabilirmiyim? birde bu tazminatı alıp çalışmaya devam edebilirmiyim?

  1. Evet, ayrılabilirsiniz. Tazminatı aldıktan sonra başka bir işyerinde de çalışabilirsiniz.

 13. Mustafa bey tazminat alabilir yazısını işverene verdikten sonra nezaman işi bırakmamız gerekiyor.Teşekkürler

  1. Kanaatimce derhal işi bırakabilirsiniz. Ama vaktiniz varsa, işinizi sağlama almanız adına, bildirim süreleriniz kadar önceden haber vermenizde fayda var.

 14. Mustafa bey benim pirim günüm 3850 sigorta girişim1997.3600 den ayrılsam nekadar tazminat alırım bürütüm 2450.Şimdimi işten ayrılsam daha doğru olur 1 ocaktan sonramı.Birde ne zaman tekrar sigortalı işe başlayabilirim.Teşekkürler

  1. İstediğiniz zaman tekrar çalışmaya başlayabilirsiniz. Kıdem tazminatınızı kendiniz de şu hesaplama aracını kullanarak hesaplayabilirsiniz. Şimdi ya da ocakta ayrılmanız arasında fark olmaz.

 15. Merhaba,
  3600 günden kıdem tazminatı aldıktan sonra aynı iş yerinde çalışmaya devam edeceğim.
  7 yıldır aynı iş yerinde çalışıyorum. Tazminatı aldığımda bu süre sıfırlanmış mı oluyor?
  Asıl sormak istediğim yıllık izin tekrar 14 güne mi düşecek ?

 16. mustafa bey insanları burdan bilgilendirdiğiniz için öncelikle çok teşekkür ederim.ben özel idarede çalışıyordum malumunuz özel idareler kapanıp belediyelere devroldu bizde özel idareden belediye geçiş yaptık fakat bazı arkadaşlarda bende dahil belediye ssk ödemesinde 10 günlük bir boşluk bırakmış 10 gün sonradan ödemeye başlamış tazminat hakkım belediyeye geçmişmidir yoksa tazminat hakkım kaybolmuş olabilirmi.özel idaredeki hakkım için mahkemeye başvurmamıza gerek varmı teşekkürler

  1. Haklarınız büyük ihtimalle kaybolmamıştır. Yine de, sizin geçişinizi sağlayan kanun hükümlerini tekrar okumanızı tavsiye ederim. Çünkü orada, tazminatlarınızla ilgili hükümlerin olması gerekir.

 17. Merhaba Mustafa bey. 3600 ten kdem tazminatı aldıktan sonra prim günleri sıfırlanmış mı olur? Yani bir başka yerde ise başlayınca yada emeklilik yaşı da gelince emekli olurken bu daha önce aldığımız 3600 prim günü hesaba katılmamış iş değiştirdik ten sonraki primler üzerinden sıfırdan başlanmış olarak mı hesaplanır? Şimdiden teşekkür eder çalışmalarınızda başarılar dilerim.

 18. Mustafa bey öncelikle degerli bilgileriniz için Teşekkür ederim. benim sorum eski şirketimden memnun degildim sgk dan 3600 gün tazminat alır belgesini aldım istifamı verdim. istifamı verdikden sonra kac gün sonra veya hafta ay vs yeni bir işde çalışabilirim yazılarınızda belirtmişdiniz ama tam emin olmak için soruyorum işveren sorun çıkartırmı acaba Allah saglık mutluluk huzur versin size başımızdan eksik etmesin TEŞEKKÜRLER..

  1. Sağolun Serhat bey. Yargıtay kararları ortadadır. Tekrar çalışabilirsiniz, sakıncası bulunmamaktadır.

 19. 3600 den kısmi emeklilik yazısı ile tazminatımı aldım tekrar çalışmaya başladım ve 5825 normal primi ve yaşımı süremi doldurdum emeklilik müracatı yapıcam .Beni ne üzerinden emekli edecek 3600 mü 5825 mi?

 20. MERHABA BEN 3600 AYRILDIĞIM İŞYERİNE SGK DAN ALDIĞIM DİLEKCEYİ VERDİM.FAKAT MAHKEME YOLUYLA ANCAK VERİRİZ DEDİLER VE MAHKEMEYE VERDİM DÜN İLK DURUŞMA GÖRÜLDÜ VE HAKİME HANIM BENDEN ŞAHİT İSTEDİ.BENİM HUKUKSAL HAKKIM OLAN BİR KONUDA ŞAHİT NİÇİN İSTENİR (SGK DAN ALDIĞIM DILEKCE FOTOKOPISI HERŞEY MEVCUT İKEN)BENDE HALAN ORDA ÇALIŞMAKTA OLAN ARKADAŞLARIMDAN ŞAHİT GÖSTERDİM.BU DAVA SİZCE NASIL SONUÇLANIR

  1. Açıkçası böyle bir durumla ilk defa karşılaştım. Dediğiniz gibi, eğer ayrılış gerekçeniz 15 yıl ve 3600 gün ise şahide ne gerek var? Dava süreciyle ilgili ileride tekrar bilgi verirseniz sevinirim; çünkü ben de merak ettim.

 21. 15 yıl 3600 den tazminatımı aldım bir yıl sonra aynı iş yerine işe başlamamda yasal engel varmı?

   1. 15 yıl 3600 günle tazminatımı aldım. iki hafta sonra aynı iş yerinde tekrar işe başladım. 15 yıl 3600 den ikinci defa aynı iş yerinden kıdem tazminatımı alabilir miyim?

   2. merhaba mustafa bey ben 3600 günle işten ayrıldım bana başka yerde çalışamazsın diyorlar verilen tazminatı geri alırlar diyorlar yeniden çalışmak için belli bir süre varmı varsada kaç gün bilginize ihtiyacım var saygılarla

    1. Uğur bey, bu söylemleri dikkate almayın. İsterseniz ertesi gün başka işyerinde çalışmaya devam edebilirsiniz.

 22. merhaba Mustafa bey
  mart ayı içinde dilekçe verip emekli olacağım nasipse..
  işveren temsilcisi ile görüştüm kıdem almam lazım diye..
  iş yerinde çalışmaya devam edeceğim (işverenin isteği ile)
  muhasebe elemanı kıdem almış biri prensip ve kanunen olmuyor diye
  resmiyette böyle bir şey varmı
  teşekkürler

  1. Halil İbrahim bey emeklilik nedeniyle işten ayrılan bir işçi, çalışmaya devam edebilir. Ama aynı işyerinde çalışılacaksa, işten ayrılmış olunmayacağı için kıdem tazminatı gündeme gelmez. Yine de işveren isterse ödeyebilir, bunun işverene zararı olmaz. Şu yazımda bu konuyu açıklamıştım.

 23. mrh mustafa bey eşim 3600 gün emeklilik şartı ile işyerinden kıdem tazminatını almak için sgk dan dilekçe alıp işyerine verdi.Daha sonra başka bir işyerinde işe başlasa işveren bize dava açabilirmi?

 24. Merhaba Mustafa bey,
  1475 sayılı iş kanunu 14. maddesine göre işçi kıdemini alacak fakat ben işveren olarak tekrar çalışmaya devam etmesini istesem aynı maaştan mı çalıştırmalıyım yoksa farklı maaş girişi yapabilirmiyim?
  Bir de kıdem aldığı için çıktıktan sonra işsizlik maaşı alabilirmi?

  1. Elif hanım bu durumda işçinin maaşını düşüremezsiniz. Ama isterseniz artırabilirsiniz. İşçi hem kıdem tazminatını alacak hem de çalışmaya devame decekse zaten işsizlik maaşı almaması gerekir.

 25. mustafa bey merhaba,
  01.01.1997 sgk girişliyim. şu an 4647 günüm mevcuttur. 3600 günden emeklilik için sgk ya başvuruda bulunabilir miyim. bulunduğum takdirde kıdem tazminatını anlatımınıza göre alabiliyorum. fakat aynı işyerinde çalışmak istiyorum. nasıl yol izlemeliyim.

  1. Bülent bey 15 yıl ve 3600 gün hakkınız var. Ama madem aynı işyerinde çalışmaya devam edeceksiniz neden böyle bir yola başvuruyorsunuz? İşveren kıdem tazminatınızı ödeyecekse ödesin ve siz yine çalışmaya devam edin.

 26. mrb mustafa bey 18 04 2017 tarihinde sgk dan 3600 ile dilekce alarak isi biraktim muhasebeci hemen baska yerde ise baslama sorun olurdedi dogrumu hemen baska ise baslayamammi baslarsam sorunmu olur

 27. Merhaba,

  2013 yılında 3600 ile emekli olup kıdem tazminatımı aldığım işyerinde 15 gün sonra tekrardan aynı işyerinde işe başladım tekrardan 3600 ile emekli olabilir miyim

  1. Mümkün değildir. Zira SGK’ya zaten emekli olmak adına başvuruda bulunduğunuzdan 1 kereliğine bu hak tanınmıştır.

 28. merhaba Mustafa Bey 15 sene ve 3600 günle sgk dan yazı alıp iş yerinden ayrıldıktan sonra yaşı bekleyene kadar malum başka yerlerde sigortalı çalışmaya devam edeceğiz.
  benim sorum şu : gelecekte yaş şartını da sağladığımızda emeklilik maaşı bağlanacak bu maaş tutarı belirlenirken sgk dan ayrılabilir yazısını aldığımız tarih itibariyle olan prim mi esas alınacak ? yoksa tazminat alıp ayrıldıktan sonraki sigortalı çalışma prim gün sayıları da ayrılış tarihindeki primlere ilave olup maaşa etki edecek mi ?

  1. Merhaba, sonrasında çalıştığınız sürelerin primleri elbette ki toplam prime eklenecektir. Bu konuda tereddüt etmenize gerek yok.

 29. MRB MUSTAFA BEY ÇALIŞANKLARIMIZDAN 3600 VE 15 YIL EMEKLİ DİLEKÇESİ GETİRDİ EMEKLİLİK TAZMİNATINI VERİRNCE TEKRARDAN SİGORTALI ÇALIŞTIRABİLİRMİYİZ VE İŞE GİRDİĞİ ZAMAN HAKLARIN İLK İŞW GİRİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN Mİ GEÇERLİ

 30. Merhaba Mustafa Bey,
  3600 gün şartlarını taşıyorum, ilgili dilekçeyi SGK’dan aldıktan sonra bu dilekçenin geçerlilik süresi ne kadardır acaba? Yani yazıyı bugün aldığımda en geç ne kadar süre sonra işyerine vermem lazım. Birde haketmiş olduğum yıllık izin ücretini de bu 3600 gün tazminatıyla alabilir miyim?
  Teşekkürler, saygılar

  1. Özkan bey, bir geçerlilik süresi yoktur. Kullanmadığınız yıllık izniniz varsa, elbette bunların ücretinin de ödenmesi gerekir.

 31. Mustafa bey sgk dan dilekce verip 3600 den emekliligimi istemeyi dusunuyorum dilekceyi verince calistigim is yerinden hemen ayrilabilirmiyim

  1. Merhaba. Hangi dilekçeden bahsediyorsunuz? SGK’ya dilekçe verince, oradan bir yazı alacaksınız. O yazıyı, bir dilekçe ekinde işyerine verdiğinizde, işi hemen bırakabilirsiniz.

 32. İyi günler benim sorum şu alacak 3600 günden kıdem tazminatı yazısı getirdiğimde iş veren tazminat ödemesi yaparken ,Hesaplamada resmi olarak bizi askeri ücretle gösteriyor fakat aldığımız maaş bunun üzerinde defalarca uyarmalı zaman rağmen bu şekilde gösteriyor bizi bunun için ne yapılabilir.
  Diğer sorumda iş yerinden 3600 kıdem tazminatı aldıktan sonra başka bir iş yerinde çalışmaya başlarsan yıllar sonra emekli olduğumda prosüdür nasıl olur iyi çalismalar

  1. Mert bey, işveren siz asgari ücret üzerinden ödemek isterse bırakın ödesin. Aradaki fark için ayrıca dava açabilirsiniz. 15 yıl ve 3600 gün ile alınacak kıdem tazminatının, yıllar sonraki emekliliğinize hiçbir etkisi olmayacaktır.

 33. Sayın Mustafa bey iş yerimde SGK maaş bildirimini aldığım ücretden iş veren bildirmiyor ve askari geçim (agi) ücretlerini 3 ay 4ay biriktiyor yıllık izinleri kendi kafasına göre kullandırıyor hatta kullandirmiyor içerde birikiyor.
  7 yıllık elemanım 3600 şartinida hak kazanmış durumdayım .siz olsanız hangi yolu izlersiniz verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim

  1. Merhaba. 15 yıl 3600 güne hak kazandıysanız, risk almadan bu nedenle fesih yapabilir ve kıdem tazminatı talep edebilirsiniz. Diğer tüm alacaklarınız için ayrıca dava açmanızın önünde bir engel yoktur.

 34. Sayın Mustafa bey iş yerimde 3600 günden ayrılarak kıdem tazminatını almak istiyorum fakat bağlı bulunduğum SGK müdürlüğü halkla ilişkiler bölümüne sorduğumda ,hemen başka bir işyerinde çalışmaya basliyabilirmiyim diye sorduğumda iş veren sizi mahkemeye verip tazminatı geri alır diye söylendiler.

 35. UGUR BEY MERHABA,

  3600 GÜNDEN İŞTEN AYRILIP KIDEM TAZMİNATIMI ALDIM. FARKLI BİR İŞYERİNDE TEKRAR İŞE BAŞLADIM. YAŞ BEKLİYORUM 54 YAŞINDA EMEKLİ OLUCAM BU TARİHE KADAR ÇALIŞTIĞIMI DÜŞÜNÜRSEM EMEKLİ OLACAĞIM ZAMAN (NORMAL ŞARTLARLA 54 YAŞ 5750 GÜN ÜZERİNDEN) TAZMİNAT HAKKI OLURMU SON ÇALIŞTĞIM İŞYERİNDEN

  1. Murat bey merhaba. Siz 15 yıl ve 3600 gün hakkına sahip olduğunuza göre, bundan böyle isterseniz 5 işyeri daha değiştirin, bir yıllık kıdem şartını sağlamak kaydıyla, tamamından da kıdem tazminatınızı alabilirsiniz.

 36. merhaba mustafa bey,eşim 15 yıl 3600 den işinden ayrıldı malum kendisi ayrıldığından işsizlik maaşı hakketmedi.ayrıldığı tarihten itibaren tekrar mevsimlik işe başlayıp 4 ay (120 gün)çalıştıktan sonra işyeri çıkışını verirse önceki 800 günlük prim sayılıp işsizlik maaşı hak kazanırmı?

  1. Emin bey, bunun önünde bir engel yoktur. İşten çıkış nedeni ya da diğer gün şartları tuttuktan sonra maaş bağlanacaktır.

 37. Mustafa bey merhaba
  Eşimin 16.12.1999 sgk başlangıcı var. 4985 gün 4A, 11 ay 10 gün 4B hizmeti var. Bu arada 18 ay yedek subay askerlik yapmış. 10 yıldan fazla aynı iş yerinde çalışıyor. İstifa edip ayrılsa kidem tazminatını alabilir mi? Teşekkür ederim.

  1. Esra hanım, eşinizin yedek subaylığı, ilk sigortalılığından sonra ise, ne yazık ki 25 yıl ve 4500 güne tabidir ve istifa ederse kıdem tazminatı alamaz.

   1. Mustafa bey teşekkür ederim cevap için. Ama şunu anlamadım 4985 gün sigorta yaklaşık 340 gün de bagkur hizmeti var ve bu durumda 4500 den fazla olduğundan istifa ettiğinde kidem tazminatı almaya hak kazanmaz mı? Kidem tazminatı almak için işten çıkartılması durumu dışında ne olması lazım. Şimdiden teşekkür ederim.

 38. 360 gün 15 yıl tazminat alıp ertesi gün belediyede kadrolu veya taşeron olarak işe başlasam işveren tazminatı geri almak için dava açarmı bir sakınca varmı

  1. Veli bey, Yargıtay kararlarına göre bir sorun olmaz. Ama burası Türkiye ve kararlar sık sık değişiyor. Yine de şu an için rahat olabilirsiniz.

 39. Mustafa Bey selamlar,

  01/07/1999 SGK girişim. 4903 prim ödenmişliğim var. 39 yaşında bayanım.
  Şu an çalışmış olduğum işyerinden tazminat alıp başka bir işyerinde SGK lı devam etmek istiyorum. Bu mümkün müdür? Emeklilik gerekçesi beyan edersem sonucu ne olur,çünkü malüllük için yaklaşık 3 yılım daha var.Yahut, kıdem tazminatı yazısına gerekçe ne gösterebilirim? İşveren tekrar çalıştığımı tespit ederse ödemiş olduğu kıdem tazminatını iade almak için beni dava edebilir mi ve ederse sonucu ne olur?
  Teşekkürler,saygılar.

  1. Kadriye hanım, aslında tüm sorularınızın cevabı yazıda mevcut. Yine de söyleyeyim; bu şekilde işten ayrılıp dilediğiniz işyerinde tekrar çalışabilirsiniz.

 40. Mustafa bey Merhaba.
  2013 yılında iş yerimden 3600 hak ile tazminatimi aldim.Ayni is yerinde 2 gun sonra tekrar ise basladim. Su an 5 yılımi doldurdum.Tekrar 3600 gun den faydalanarak tazminat hakkim varmi ?
  Tsk ederim.

 41. Mrb hocam 1996 ssk girişliyim bugün 3600 günüm doldu yarın bağlı oldugum sgk dan kıdem tazminatı hakkım ı almak için belgemi alıcam 1.tazminatım brüt üzerinden mi hesaplanacak 2.hak ettigim bu tazminat ücreti ne zaman elime geçer 3. Istanbul ettikten kaç gün sonra tekrar başka bi güvenlik şirketinde işe başlayabilirim saygılar

 42. Emeklilige ayrilmis ve kidem tazminatini almis birisi, tekrar eski calisma kosullari ile ayni firmada calismaya devam edebilir mi? Bilgilendirirseniz sevinirim.

 43. merhaba hocam bir sorum olacaktı 15 yıl 3600 günü doldurup kıdemini alan bir çalışan aynı işyerinde tekrar çalışmaya başlayıp belli bir süre sonra 3 yıl örneğin tekrar kıdem alabilir mi ve tekrar işe girişi yapılabilir mi bu sekilde işten çıkıp tekrar girmesinde herhangi bir engel var mıdır?

 44. Merhaba iyi çalışmalar ben 15 mart ta emeklilik için başvuracagım işten çıkış yazısını alıp sgk verdikten sonra ne kadar zaman sonra aynı iş yerinde çalışmaya başlıyabilirim ve kıdem tazminatımı da daha sonra alabilirmiyim

   1. Emekli olarak çalışmak zorunda olacağınızdan işyeri sizden tahsis numarası isteyecektir bu numarada emekli aylığı bağlandığı zaman belli olur o numara olmadan işe girişiniz gecikecektir e devletten takip edebilirsiniz benim iki hafta sürdü tahsis no çıkar çıkmaz işyerine bildirip girişiniz yapılır

 45. Slm bbm ssk girişim 17.02.1997 şu an 5955 primim var yani emeklilik için istenen primi doldurdum ama daha 19 yıl bekliycem dilekçe verip işten ayrılcam minibüs almayı düşünyrm bbm ssk ödemem gerekirmi veya minibüsü emekli birinin üzerine alsam bn çalışsam bana ssk ödemesi gerekirmi bnm primim yeterli fazla yapmak istemiyorum şu an ne kadar çok prim o kadar az emekli maaşı diyorlar

  1. Zeki bey minibüs çalıştıracaksanız Bağkurlu olarak prim ödemeniz gerekir. Bir başkası alacaksa da bu kez SSK’lı olarak çalışmanız gerekir. Kayıt dışı çalışılması hiçbir şekilde mümkün değildir.

 46. Merhaba mustafa bey 15 yıl 3600 ile dilekçemizi alıcaz fakat 1.1.1996 girişli ve 4500 günüm var ve 1974 doğumluyum ben sonra başka bir işte sigortalı çalışırsam ben zamanı geldiğinde maaş hesaplamamsı 3600 üzerindenmi yoksa kaç günle olmuş isem onunlamı hesaplanacak şuhanda normal şartlarda 53 yaşında emeklilik şartım var buda uzarmı ?
  teşekkürler

 47. Merhaba,
  03.08.1979 doğumluyum.
  4A’lıyım. Sigorta başlangıcım 11.12.1998.
  Toplam prim gün sayım 3458.
  E-devletten, normal şartlarda ne zaman emekli olurum diye sorgulattığımda, “yaşlılık aylığına hak kazanma koşulu 55 yaş, 5975 prim ödeme gün sayısı ve 20 yıllık sigortalılık süresidir” diyor.
  3600 günden 58 yaşında emekliliğe de hak kazanıyorum diye biliyorum.
  Buna göre, günümü doldurup 3600 günden emeklilik için dilekçemi verip tazminatımı alıp işten ayrıldıktan sonra;
  * Mesela 3 yıl sonra, tekrar başka bir yerde işe başlarsam ve 5975 günü doldursam, emekli maaşı alma yaşım 55’e düşer mi? Yoksa ilk olarak 3600 günden emeklilik dilekçesi verdiğim için 58’de mi kalır? Ve buna bağlı olarak emekli maaşında artış olur mu?
  Teşekkürler….

 48. Merhaba..
  Ben 17 ocak 2o18 de ise giriş yaptım 17 nisanda prim lerim doluyor ve emekli olmak için iş yerinden sgk ya vermek için çıkış evragini goturucem..kisa bi süre olduğu için bu iş yerinden tazminat alma hakkım varmi

 49. merhaba,

  3 sene önce 15 yıl tazmınat hakkımı kullanarak tazminatımı alıp aynı iş yerinde tekrar işe başladım. yaklaşık 4 yıldır aynı işyerinde çalışıyorum sağilık nedenlerinden dolayı engelli raporu ile emekli olmayı düşünüyorum. Bu 4 sene için kıden tazminatı alabilirmiyim.

  şimdiden teşekkür ediyorum.

   1. cevabınız için teşekkürler,

    Yasal olarak bir madde varmı, nasıl öğrenebilirim.

    teşekkür ediyorum

 50. merhaba,

  3 sene önce 15 yıl tazmınat hakkımı kullanarak tazminatımı alıp aynı iş yerinde tekrar işe başladım. yaklaşık 4 yıldır aynı işyerinde çalışıyorum sağilık nedenlerinden dolayı engelli raporu ile emekli olmayı düşünüyorum. Bu 4 sene için kıden tazminatı alabileceğimi söylemiştiniz, bunula ilgili bir yasa maddesi varmı acaba.

  şimdiden teşekkür ediyorum.

  1. Yusuf bey, bunun için özel bir hüküm aramaya gerek yok. 1475 sayılı İş Kanununun 14üncü maddesi ile 4857 sayılı İş Kanununun 24üncü maddesi yeterlidir.

 51. 03/05/2018 tarihinde 6 yıldır çalıştığım şirketten 3600 ve 15 yıl doldurduğum için sigortadan kagidimi alıp ayrıldım kıdem tazminatimi almam için Yargıtay’ın son verdiği karara göre 1ay içinde hiçbir yerde sigortalı calismamam gerektiği çalışırsam şayet kıdem tazminatı mı yatirmiyacaklarini söylediler.yargitayin böyle bir kararı varmı bende iş yerinden ayrıldım o sürenin dolmasını bekliyorum TEŞEKKÜRLER

 52. Merhaba 06.03.2017 tarihinde calıstigim isyeri den 3600 prim gunumu ve 15 yıllïk sigorta suremi doldurduğum icin isyerinden ayrildim.Sgk dan kıdem tazminatı alabilir yazisıni aldim.Isyerine verdim.Fakat işyeri kıdem tazminati vermedi.Mahkeme yolu acik dedi.Bende caresiz bir sekilde isci mahkemesine dava actim.3.mahkeme temmuz 2018 tarihinde yapilacak!Bur da sormak istedigim konu son gunlerde is veren bu durumun kötü niyet oldugunu belirtip mahkemede odememek icin çesitli yollara basvurmakta kafam cok karisik kidem tazminatimi alabilirmiyim.Tam 7 yıllık bir tazminat birde ne kadar sure cevaplarsaniz cok sevinirim.Cok tesekkurler

  1. Emre bey, işveren kötü niyetli olsa da ne yapabilir ki? Açıkçası şu anda beklemekten başka yapabileceğiniz bir şey yok.

 53. Merhaba mustafa bey benim bir kac sorum olcakti yanitlarsaniz cok memnun olcam
  1. Ben simdi 10 yildir bir belediyede taseron calismaktayim bu sure icinde nerdeyse her yil alt isveren surekli degisti ve surekli her yil girdi cikti yapildi bize bu durumda ben suan 3600 gunden emekli olmak istesem belediye bana 10 yillik tazminatmi yatircak yoksa sen bizde calisiyodun hala daha calisiyosun suan belediye sirket personeli oldun ama onceden alt isverenlerdeydin onlardan ara hakkini falanmi diycekler bu durumda nasil bir sonuc olur bunla alakali bir yazi bulamadim hicbir yerde ve en son size sormak istedim???
  2.sorum 3600 gunden işi bırakıp ayrılmak istedim diyelim sgknın bana verecegi 3600 günden emekli olabilir kıdem tazminatı alabilir yazısında kaç para alacagım yazıyomu yoksa sadece kıdem tazminatı alabilirden baska ne kadar para alacagıma dair hiçbir bilgi yokmu yani kaç para alacagımı sgkmı yoksa belediyemi hesaplayıp verecek bana???
  3.sorum 2.soruma biraz benziyo diyebiliriz ben simdi sgkya gitsem 3600 gunden ayrilsam ne kadar tazminat alabilirim diye sorsam ne kadar para tazminat alacagım bellimidir acaba? yani 3600 gunden emekli olmadan sadece bunu gidip sorsam ne kadar alırım diye bunu sorgulatabilirmiyim ve sonra anlık olarak istediğim her zaman tekrar gidip surekli sorgulatabilirmiyim?

  1. Merhaba. Akif bey, ilk sorunuzla ilgili henüz bir açıklık yok. Ama kanaatimce, tüm süreleriniz dikkate alınarak ödeme yapılması gerekir. Kıdem tazminatı hesabınızı belediye yapacaktır. SGK hiçbir şekilde size bir rakam / tutar vb. vermeyecektir. Böyle bir görevleri de yetkileri de yoktur.

 54. merhaba.15yıl ve 3600 den sgk dan kagıt aldıgımda ,e devlette cıkan 5700 prım gun sayısını tamamlamak gerekıyormu.daha dogrusu 5700 gün tamamlamam gereken prımle 3600 ün alakası nedir anlayamadım.
  teşekürler şimdiden

  1. Barış bey, bu kağıdı aldıktan sonra başka bir şey gerekmez. İşverenden kıdem tazminatınızı talep edebilirsiniz.

 55. Zeynel bey merhaba ben yeni bir iş için işyerinden ayrılacağımı söyledim bu işyerinde 11 yıl hakkım var gereken 3600 şartlarını tamamladım sorun yok ama sgk prim ödemesi 1 ay geriden ödeniyor ve mayıs ayının bildirgesi sistemde ama ben haziran ayında ayrilicam işten mayıs ayında raporlu olduğum günler vardı iş veren hesaplama yaparken bunu art niyetli kullanır mi bu şekild e ayrılmam sorun olur mu 15 gün kağıdımi 3600 alıp verdikten sonra işten ayrilicam

 56. Borclarımdan dolayı 3600 ile cıkış yaptım ama aynı iş yerinde devam etmek istiyorum ve aynen kararlaştirdik cıkış giriş yspacaklar haklarım koybaloan haklarım ve hemen başlayabilirmiyim bu konuda bilgi almak istiyorum

  1. Metin bey bu durumda bir hak kaybınız olmaz. Kıdem tazminatınızı almış olursunuz. Yıllık izin hakkınız aynen devam eder. Hemen başlamanız da mümkündür.

 57. 15 yıl 3600 den çıktığımda başka bir yerde calismak icin herhangi bir sure varmi
  Yada bu süreyi belirleyen bir kanun varmı
  Sonuçta kanunun verdiği bir doğrultuda tazminatımızı alıyoruz

  1. Ferdi bey, bu konuda kanunda bir hüküm yok. Dolayısıyla, takip eden gün dahi yeni bir işe başlanması mümkündür.

 58. İşveren 3600 den yaralanmam halinde içerdeki 15 günlük paramı ve kalan bir haftalık senelik izin paramı vermeyeceğini söyledi. Ne yapmam lazım yardımcı olursanız sevinirim.

  1. Fatih bey o halde vermesin. Siz de arabulucuya başvurarak yasal süreci başlatır ve hakkınızı öyle alırsınız.

 59. 3600 den çıkış yapmak için işyerine belgeleri verdim benim okuma yazmam olmadığı için normal çıkış yapmışlar 3600den çıkış yapmam nasıl olacak bilgi verebilirmisin
  Selamlar

 60. Iyi aksamlar 3600 is gunumu doldurmama 5 ayim var doldurduktan sonra dilekcemi verip yasimi beklerken kidem tazninatindan faydalana biliyor muyum 1997 girisliyim bi de dilekcemi verdikten sonra calismakta oldugum is yerinde calismaya devam edebilir miyim sigortali olarak yoksa baska yerde mi calismam gerek birde sigortasiz mi calismam gerekir tesekkur ederim

  1. Sevtap hanım SGK’dan aldığınız yazıyı işverene vererek kıdem tazminatınızı talep edebilirsiniz. Bundan sonra başka yerde sigortalı çalışmanız da mümkündür. Hatta aynı işyerinde çalışmaya da devam edebilirsiniz.

 61. Merhaba zeynel bey,Ben 3600 gun 15 yil 1999 oncesi ssk girisliyim bu dilekcem ile isyerinden kidem tazminatimi talep ederek, ödeyeceklerini ve isten ayrildiktan sonra baska bir isyerinde ssk olarak calistigim tespit edildiğinde beni yasal yollarla dava acabileceklerini odenen kidem tazminatini geri alabileceklerini soylediler.
  Bende alo sgk 170 aradigimda boyle bir sorunun oldugunu beni dava edebilecekerini soyledigimde isverenin bir yasal hakki oldugunu ve sizi dava edememesi icin belli bir surenin gecmesi (ssk girisi calisma olmayacak)oldugunu söylediler boyle bir sure varmıdır baska bir işyerinde calismama engelmidir bu dilekcem

  1. Levent bey yazıda da belirttiğimiz gibi, bu konuda endişe etmenize gerek yok. Bu şekilde işten ayrıldıktan sonra dilerseniz ertesi gün yeni bir işe girebilirsiniz.

 62. Zeynel Bey, 3600 gün 15 yıl ile emekli olduktan sonra kendi işimi yaparsam yaşım dolduğunda emekli maaşı için son 7 yıl ödenen prime mi bakılır yoksa 15 yılı doldurduktan önceki son 7 yıl prime mi bakılır. Teşekkürler

  1. Murat bey kendi işinizi yaptığınızda Bağ-Kur’lu olacağınıza göre, bu çalışmanızın sonundan geriye doğru son 7 yıla bakılır. Yani 15 yıl ve 3600 gündem önceki 7 yıl esas alınmaz.

 63. Merhaba,
  1998 girişli 20 yıl hizmet sürem doldu, 390 gün primimin dolmasına kaldı.5975 gün primim tavandan yattı. Yaşın dolmasına 14 yıl var.Şimdi iş yerim başka yere taşındığı için ya mecburi ayrılacağım dışardan danışmanlık vereceğim yada yine aynı şirkette haftada 2 gün part-time çalışacağım. Emeklilik maaşımın düşmemesi için sigortamın nasıl yatması gerekir ?
  Teşekkürler

  1. Esra hanım, şu yazımızdan bilgi alabilirsiniz. Bu konuda ücretli danışmanlık hizmeti de vermekteyiz ve çeşitli senaryolara göre sonuçları sizinle paylaşmaktayız. Dilerseniz bize iletişim formu aracılığıyla da ulaşabilirsiniz: https://iscidunyasi.com/bize-sorun/

 64. Zeynel bey 3600 den iş aktimi fes ettim.kpss girdim şuanda bir resmi kuruma sınava girecegim .3600 dan iş aktimi fes ettiğim için kamu işine girmeme engelmidir teşekkür

 65. 15 yıl 3600 üzerinden tazminat alabilmek için sgkya müracaat ettim ve bana tazminat alabilir kağıdını verebileceklerini bu hakka sahip olduğumu söylediler lakin 1-2 ay sonra kpss ile kamuya girersem benim için sıkıntı olurmu .işe başlayacağım kurum sıkıntı yaratır mı ? Saygılarımla

 66. Merhaba ,
  Ben devlet memuru olarak işe başlayıp sgk ile birleştikten sonra işten 30 yılı doldurmuş olarak 02/04/2013 yılında bankadan emekli oldum. 1 yıl evde emekliliğin tadını çıkartıktan sonra yeniden 24/04/2014 yılında özel sektörde bir firmada müdür olarak göreve başladım halen daha devam ediyorum. Beni önce 30 gün çalışıyor gösterdiler 1 yıla yakın öyle çalıştım sonra zaten emeklisiniz gerek yok sıgortaya dediler sıgortasız çalıştım hiç ara vermeden bi süre sonra 5 gün çalışıyor danışman dediler bir sürede öyle çalıştım şimdide 20 gün çalışıyor göstermişler. Ne yapmaya çalışıyorlar anlamadım 5 yılıyakında burda dolduruyorum benim haklarım nelerdir öğrenmek istiyorum şimdiden çok teşekkür ederim

  1. Merhaba. Hangi açıdan haklarınızı sorduğunuzu tam olarak anlayamadım. İşten mi ayrılmak istiyorsunuz?

 67. Merhabalar hocam,
  2008 yılında %40 rapor 15 yıl 3600 gün vergi indiriminden faydalanarak emekli oldum.. tekrar çalışabilirmiyin?

 68. Mrb benim.kısa bi sorum var ben isten.çıkacağım 3600 çıkış alabilirmiyim benim.ssk giriş 2003 su an 5 yildir ayni yerderim

 69. Merhaba 3600 den işyerinden tazminat aldıktan sonra başka bir yere başlayıp çalışıldığında işverenin dava açıp parayı geri alma hakkı varmış. Bununla ilgili Sgk il müdürlüğünden böyle bir bilgi verdiler. Yukarıdaki yazıda da çalışılabilir. Diyorsunuz kafam karıştı.

  1. Buse hanım, sizin için yazıya 2016 tarihli yeni bir Yargıtay kararı daha ekledim. İşçinin tekrar çalışmasının önünde bir engel yoktur.

 70. Merhaba 3600 şartını tamamlayarak işten ayrıldım ertesi gün ara vermeden işe başlasam ve işveren tarafından 1 ay sonra işten çıkartılırsam işsizlikten yararlanabilirmiyim

  1. Merhaba. Arada boşluk yoksa olabilir. Ama işten ayrıldığınız tarihten önceki son 120 gün kesintisiz olarak sigortalı olmanız gerekir.

 71. Merhaba 1995 girişliyim 15 yıl 3600 gün hakkımı kullanarak özel sektördeki işyerimden ayrıldım
  Kamuda çalışmama işe başlamamda bir sıkıntı oluştururmu?

 72. Merhaba bende yaz iyi verip ayrılmak isteyenlerdenim fakat isverenim başka yerde baslarsan seni mahkemeye verip sana ödediğim paranın 2 katını alırım diyor beni kandırmış olursun diyor böyle bir hakkı olabilir mi mutlaka deneyecektir ama sonunda kazanirmi bildiğiniz iş kanunu kitabını temin etmiş sanki uyguluyor gibi hepsini orada sadece emekli olacaksa ödenir başka yerde çalışacaksa ödenmez gibi bir ibare geçiyor korkutmak amacıyla gösterdiler

  1. Merhaba. Emeklilik nedeniyle işten ayrılabilir ve sonra dilediğiniz yerde çalışabilirsiniz. Bu tür söylemlere kulak asmamanızı öneririm.

 73. 20 yıllık sigortalılık halim ve 6700 günüm var sgk dan aldığım kağıtla işten tazminat istediğimde hemen işten çıkabilir miyim yoksa beni zorla çalıştırabilir ler mi çalıştırabilirlerse zaman ne kadar

 74. Merhaba ben 3600 le işten ayrıldım tazminatımı aldım. Bi süre sonra başka iş yerinde çalışmaya başladım 4 yıldır çalışıyorum. İşyeri beni tazminatımı verip çıkartmış olsa,işsizlik maaşı alabilir miyim. Teşekkür ederim.

 75. merhabalar eşim 5 yıllık işinden sağlık nedenlerinden yani çalıştığı ortam çok soğuk sürekli hasta oluyorlar boyun ve bel fıtığı oldu .3600 den ayrılıp haklarını aldıktan sonra başka bir işe giridğinde 1,2,3 ay çalıştıktan sonra işten çıkartırlarsa işsizlik ödeneği alabilirmi.saygılarımla.

  1. Merhaba. Evet, 120 gün ve diğer şartları sağladıktan sonra elbette alabilir. Daha önce 15 yıl ve 3600 günden ayrılmış olması bu durumu etkilemez.

 76. ZEYNEL BEY BEN TEKRAR RAHATSIZ EDİYORUM KUSURA BAKMAYIN …
  15 YIL 3600 GÜNDEN YARARLANARAK İŞ YERİMDEN ÇIKIŞIM YAPILACAK VE TAZMİNAT HAKKIM DOĞACAK LAKİN 2 – 3 HAFTA SONRA AYNI İŞ YERİNE VEYA FARKLI BİR İŞ YERİNDE TEKRARDAN ÇALIŞMAYA BAŞLAYACAĞIM. ALMIŞ OLDUĞUM TAZMİNATIN İŞ VEREN TARAFINDAN GERİ ALINMASI GİBİ BİR ŞEY SÖZ KONUSU OLABİLİR Mİ ? ÇIKIŞIMI ALMIŞ OLDUĞUM İŞ YERİNDE TEKRAR ÇALIŞMAM BİR PROBLEM TEŞKİL EDER Mİ ? BİZİM MUHASEBECİ KESİNLİKLE ÇALIŞMAYA TEKRAR BAŞLARSAN TAZMİNATINI GERİ ÖDEMEK ZORUNDA KALIRSIN VE AYNI İŞ YERİNDE ÇALIŞAMAZSIN DİYOR.

  1. Merhaba. İstediğiniz işyerinde tekrar çalışabilirsiniz. Ama 2 hafta sonra zaten geri girecekseniz, işveren size neden kıdem tazminatı ödesin ki?

 77. Merhaba,
  Üstte yazdığiniz şartlar oluşmuş ve tazminatımızı alıp o işten ayrılıp, başka işyerinde çalışmaya başladık varsayarsak orda da 4-5 yıl sonra ayrılırsak yine ordan da tazminatımızı alabilir miyiz. Ve ya atılma durumu yahut kendi isteğinle ayrılma durumuda olsa Yani 2. Tazminat hakkı devam ediyormu.?

  1. Merhaba. İkinci işyerinden emeklilik nedeniyle ayrılıp alamazsınız (Zaten emekli olmuşsanız). Ama işveren sizi haksız yere çıkarırsa ya da sizin haklı fesih nedenleriniz olursa elbette alabilirsiniz. Hatta üçüncü ya da daha çok kez de alınması mümkündür.

   1. Bilgikendirme için teşekkürler. Yanlız şunu da sormak istedim 2. İş yerinde yaştan dolayı veya normal emeklilik hakkımiz geldiğinde tazminatımızi alıp emekli olabilme durumu soruyorum.

    1. Dediğim gibi, eğer ilk seferinde emekli olmamışsanız, ikinci ya da üçüncü kez 15 yıl ve 3600 gün benzeri şartlarla işten ayrılmanız ve kıdem tazminatı talep etmeniz mümkün olacaktır.

 78. Merhaba normal şartlarda 5900 gün ile günümü doldurup emekliliğimi bekleye biliyorum ama şuan ben 3600 gün ile işyerime dilekçe verip kıdem tazminatını almak istiyorum 1 ay sonrada başka biris yerinde sigorta günümü yanı 5900 günü tamamlamak ve 3600 değilde 5900 günle emekliliğini beklemek istiyorum bu olabilirmi acaba

  1. Merhaba. SGK’dan 15 yıl ve 3600 gün yazısını alabiliyorsanız, elbette mümkündür. İşyerinden ayrılıp kıdem tazminatınızı talep edebilir ve sonra da başka bir işyerinde çalışmaya devam edebilirsiniz.

 79. Merhaba 3600 ü askerlikten 6 ay borçlanarak tamamladim. yeni işé tazminatimi alip iki ay sonra başlasam tazmitı iade davası açılması olurmu.

 80. merhabalar benim merak ettiğim bir konu kaç kere 3600 den kıdem tazmınatı alabiliyoruz. tesekkürler…

 81. 15/08/1996 bagkur girişliyim. bir belediyede de 10 yılı geckin zamandır taşeron hatta son 1.5 yıldır da khk ile belediye şirketine geçiş yaptık. yıprandığım için artık burada çalışmak istemiyorum ve 15 yıl ve 3600 şartıyla istifa edip tazminatımı almak istiyorum. kurum tazminatı hemen ödeyemeyecek biliyorum. benim de tazminat yatana kadar istifanın akabinde gün sekmeden acil başka giriş çalışmam gerekiyor bu durum sıkıntı yaratırmı ? çünkü işsizlik maaşı hakkımın da yanmasını istemiyorum

  1. Merhaba. Hayır, bir gün sonra bile bir işe girseniz, yine de 15 yıl ve 3600 gün nedeniyle kıdem tazminatınızın ödenmesi gerekir.

 82. hatta kurum bu tazminatı ne kadar zaman içinde ödemek zorunda yasal süresi ne kadar ? ödenmez ise arabulucuya gitmem lazım mış ? neden cebimden 2-3 bin tl para vereyim bu arabulucu parasını dava sürecinde kurumdan talep edebilir miyim cevabınız için şimdiden çok tşk ederim

 83. yanıtınız için çok tşk ederim. 2 eylülde istifa edip 3 eylülde başka yerde işe gireceğim 1 ay sonra çıkışım verilecek 10 aylık işsizlik maaşından faydanlanmak istiyorum beni bir ay sigortalı gösterecek olan işyeri sorun olur mu ? 4nolu kod ile iş çıkışımı verecek başvuru yapınca işkur işsizlik maaşı bağlar mı ?

  1. Merhaba. Bu yapılan karşılıklı bir anlaşma olduğu için ve işsizlik maaşı alma amacını güttüğü için yasal değildir. Bu nedenle yorum yapamam Celal bey.

   1. Haklısınız. yanıtlarınız için ayrıca teşekkür ederim. son bir sorum olacak kullanmadığım izinler var izine çıkıp izin sonuna ileri tarihli şimdiden sgk dan evrağı alıp 3600 den istifa dilekçesi verebilir miyim?

    1. Rica ederim. Olabilir; ama böyle yapmaktansa, döndüğünüzde de dilekçenizi verebilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihinize bağlıdır.

   2. zeynel bey önemli bir durum var kurum bana yönetmelikte izin parası ödemesi yok yıllık iznini kullan öyle ayrıl diyor bende kullanmak istemiyorum kalan 7 günlük yıllık izin ücretini alabilir miyim ?

    1. Merhaba. Bunu kullanmak zorunda değilsiniz; ama işveren istiyorsa kullanmanız daha etik olacaktır.

 84. boludayım ama muğla da işe girişim olacak beni ssk lı gösterecek olan için ve benim için başka şehir sorun olur mu?

 85. Merhaba sgk ilk başlangıç tarihi 91 yılı doğum tarihi 74 fakat 92 de yaş tahsis yapıldı bu tahsis 18 yaşını doldurmadan babam tarafında açılmış bir dava mahkeme yaşımi hastane raporuyla 72 çekiyor şimdi emekli olmak için sgk kayitlari düzeltilebilir mi staj sigortası degil çalışmaya başladığım yer prim ödenmemiş ne yapmam gerekiyor yaş düzeltilir se 406 gün sonra emekli oluyorum olmasa 2023 tarihini bekemem gerekiyor 80li yıllarda okul başlama yaşı 7 bunu göz önüne alarak cevaplarmisiniz ortaokulu 83 yilinda bitirmisim Teşekkürler

 86. tekrar selamlar zeynel bey. 02 eylül de sgk dan 3600 yazımı alıp ayrılma dilekçemi verdim işten ayrıldım. ama kurum 1 aydır kıdem tazminatımla ilgili tek kuruş ödeme yapmadı. kurumdan aldığım kaşeli imzalı hesaplanmış tazminat pusulası evrağı var. hesapladılar ama ödeme olmadı. tutar konusunda uyuşmazlık yok hesaplanan tutar kabulum zaten. bugün görüştüm ödeme durumu yok bekleyeceksin dediler. bende direk icraya vermeyi düşünüyorum avukata verip.. şehir değişikliği yaptığım için ikametgahım başka şehire geçti. arabulucuya gerek var mı ? yine böyle tazminat alacağı olan icraya verdi parasını hepsini ödediler. ne yapayım fikrinizi almak istedim.

  1. Bildiğim kadarıyla dava açmak durumunda kalırsanız, arabulucuya başvurmuş olma şartı aranıyor. Bahsettiğiniz olayda, icraya itiraz edilmemiş ve ödeme yapılmış olabilir. Yine de böyle teknik konularda en doğru bilgiyi bir avukattan alabilirsiniz.

   1. ortada bir anlaşmazlık yok ödenecek tutar belli sadece ödeme için bekleyeceksin diyorlar yani anlaşmazlık yok tanıdık bir avukat direk icraya verebilirsin dedi

 87. dava açılacak durum yok yani kurumdan atılmış değilim kendim 3600 ile çıkmışım ve onların hesaplayıp bana verdiği tutar var. onların ödeyeceği benimde alacağım net olarak belli

 88. Efendim iyi günler ben 1989 sigorta girişiyim 5295 gun primim var 15 yıl 3600 gun yazısıyla iş yerimden tazminat alırsam 65 yaşımı bekliycem yoksa 52 yaşımda emekli olabilecekmiyim

  1. Merhaba, normalde emeklilik için hangi yaşa tabi iseniz, o yaşı bekleyeceksiniz. 15 yıl ve 3600 gün nedeniyle tazminat almanız bir şeyi değiştirmeyecektir.

 89. Merhaba bu ilk işe başlama tarihi ile ilgili bir sorum olacak benim staj başlama tarihim 01.09.1999 ama bu tarihi sayıyorlar mı? Normalde emeklilik olarak saymiyorlar prim yatmadigi için bundada öyle birşey var mı?

 90. Merhaba Ben 3600 ile işi bırakacağım . Başka işe başlamam için belli bir süre varmı acaba teşekkürler.

Bir yorum yaz

E-posta hesabınız ve şehir bilgileriniz yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.