Fazla çalışma ücreti alamayan işçinin fesih hakkı

Fazla çalışma ücreti ödenmemesi nedeniyle haklı fesih

Fazla çalışma, İş Kanunundan dayanağını alan ve işçinin haftalık 45 saatin üzerinde yaptığı çalışmaları kapsayan bir çalışma türüdür. Sürekli değil arızi bir çalışma olarak kabul edilir. Öyle ki, İş Kanunu fazla çalışmanın sürekli hale gelmemesi için, yıllık azami fazla çalışma süresini belirlemiş ve işçiye bir yıl içinde yaptırılacak fazla mesainin üst sınırını 270 saat olarak belirlemiştir.

Fazla çalışma nedir?

Fazla çalışma ne günlük olarak ne de aylık olarak hesaplanmaz. Fazla çalışmanın hesabı haftalık yapılmalıdır. Buna göre fazla çalışma, işçinin haftalık 45 saatin üzerinde yaptığı çalışma olarak tanımlanabilir. En az birisi hafta tatili olmak üzere yedi günlük çalışma periyodu göz önüne alındığında, işçinin çalışma süresi toplamı kırk beş saati aştıktan sonra yapılan her çalışma fazla mesai olarak kabul edilir.

Fazla çalışma ücreti nasıl hesaplanır?

Fazla çalışmanın en önemli boyutu, bu çalışma karşılığında işçinin alacağı saatlik ücretin, işçinin normal çalışmasından % 50 fazla olmasıdır. Bunun hesabı ise oldukça kolaydır. İşçinin aylık ücreti 225’e bölünür ve çıkan sonuç 1,5 ile çarpılır. Elde edilen rakam, işçiye bir saatlik fazla çalışması karşılığında ödenecek olan fazla mesai tutarıdır.

Fazla çalışma ücreti ödenmezse ne olur?

Daha önceki yazılarımda belirttiğim gibi, fazla çalışma ücreti yerine işçiye serbest zaman kullandırılması ya da işyerinde denkleştirme uygulamasının yapılması mümkündür. Ancak işyerinde hem serbest zaman hem de denkleştirme uygulamaları yoksa, bu durumda işçinin fazla çalışma ücretinin ödenmesi zorunludur. Peki ödenmezse ne olur?

Yargıtay fazla çalışma ücretinin ödenmesiyle ilgili ne diyor?

fazla mesai ödenmeyen işçi

Bir Yargıtay kararında şöyle denilmektedir: “Ücretin ödenmediğinden söz edebilmek için işçinin kanun ya da sözleşmeyle belirlenen ücret ödenme zamanının gelmiş olması ve işçinin bu ücrete hak kazanması gerekir. 4857 sayılı İş Kanununun 24 üncü maddesinin (II) numaralı bendinin (e) alt bendinde sözü edilen ücret, geniş anlamda ücret olarak değerlendirilmelidir. İkramiye, prim, yakacak yardımı, giyecek yardımı, fazla mesai, hafta tatili, genel tatil gibi alacakların ödenmemesi durumunda da işçinin haklı fesih imkânı bulunmaktadır. Somut olayda, geniş anlamda ücret olarak değerlendirilen fazla mesai ücret alacağı ödenmeyen davacının iş akdini 4857 s. Kanunun 24/II-e maddesi uyarınca haklı nedenle feshi söz konusu olup kıdem tazminatı talebinin kabulü gerekir. Bu yön gözetilmeksizin kıdem tazminatı isteminin reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir.” (Yargıtay 7 Hukuk, 2014/3326 E.)

İşçinin haklı nedenle fesih hakkı var

Yukarıdaki karardan da görüleceği üzere, fazla çalışma ücreti ödenmeyen işçinin, 4857 sayılı İş Kanununun 24üncü maddesi kapsamında haklı nedenle derhal fesih hakkı bulunmaktadır. Bu şekilde işten ayrılan bir işçi kıdem tazminatı almaya hak kazanacak ancak ihbar tazminatı hakkını yitirecektir.

SONUÇ

Fazla çalışma yaptığı halde ücreti ödenmeyen işçinin 4857 sayılı İş Kanununun 24/II-e maddesi gereğince haklı nedenle derhal feshi hakkı bulunmaktadır. Bu kapsamda işi bırakan işçi, işi bırakma nedenini ve taleplerini de içeren bir ihtarnameyi işverenine çekmeyi unutmamalıdır.

Bir yorum yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir