Genel tatil alacağının tespitinde tanık dinletilmesi

Yazıyı sizin için güncelledik:

Genel tatil ücretinin tespitinde tanık faktörü

Genel tatil ücreti, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışan işçilere ödenen bir ücrettir. Normal şartlar altında ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışılmaması esasken, İş Kanunu işçinin de rızasının olması kaydıyla bu günlerde çalışılmasına müsaade etmiştir. Ancak böyle bir çalışma yapıldığında işçiye ekstradan bir günlük yevmiye daha ödenmesi gerekecektir. İşte bu tutar genel tatil ücreti olarak bilinir.

Genel tatil ücreti alacağı mahkemede nasıl tespit edilir?

İşçi ve işverenin anlaşamadığı durumlarda nihai çözüm mercileri mahkemeler olmaktadır. İş Mahkemelerinde görülen bu davalarda işçi alacaklarının tespiti önem arz etmektedir. Bu konuda Yargıtay içtihatları belirleyici olup her alacak aynı şekilde ispat edilememektedir. Somut olayın içeriği de önemli olmakla beraber, Yargıtay içtihatlarında hangi alacağın nasıl tespit edilmesi gerektiği genel olarak belirlenmiştir. İşte bunlardan birisi de genel tatil ücretidir.

İş Mahkemelerinde tanık dinlenmesi

Genel tatil günleri hangileridir?

Bu yazıya da göz atmak ister misiniz?

İşçi ile işveren arasında yaşanan sorunlar nedeniyle açılan iş davalarında sağlıklı yazılı evraklara ulaşmak her zaman mümkün olmamaktadır. Bunun temel nedeni ise evrakları muhafaza etmekle ve düzenlemekle yükümlü olan işverenin aynı zamanda davalı sıfatına sahip olmasıdır. Bu temel durum, İş Mahkemelerinde tanık müessesesini ön plana çıkarmaktadır. Halihazırda birçok belgeye ulaşılamayan bir dava sürecinde tanık dinletilmesi önemli bir yer tutmaktadır. Ayrıca evrak ya da belge bulunması durumunda dahi tanıklar dava sonucuna etki edebilmektedir.

Genel tatil ücretinin tespitinde tanık dinletilmesi

Genel tatil ücretinin tespiti yapılırken sadece tanık ifadelerine itibar etmek doğru değildir. Bunun yanında ücret bordroları gibi bir takım yazılı evrakların da incelenmesi ve varsa genel tatil ücreti ödemelerinin de tespiti gerekir.

yargıtay genel tatil ucreti

Bu konuda bir Yargıtay kararında şöyle denilmektedir: ‘Somut olayda, davacının tanıklarının beyanlarına dayanarak davacının ulusal bayram genel tatil günlerinde çalıştığı kabul edilerek yapılan hesaplamaya itibar edilmiştir. Oysa dosyada tüm çalışma dönemini kapsamamasına rağmen davacının aylık çalışma çizelgeleri ve aylık ücret bordroları vardır. Bilirkişi, aylık çalışma çizelgeleri ile ücret bordrolarını karşılaştırmaksızın davacının tanık beyanlarına itibar ederek davacının bütün ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalıştığı sonucuna ulaşmıştır. Halbuki aylık çalışma çizelgeleri incelendiğinde davacının bazı genel tatil günlerinde çalışmadığı görülmektedir. Yine imzası inkar edilmemiş olan bazı ücret bordrolarında davacıya genel tatil ücreti ödemesinin yapıldığı görülmüştür. Bu nedenlerle, ulusal bayram ve genel tatil çalışmaları hususunda aylık çalışma çizelgeleri ile ücret bordrolarının karşılaştırılması suretiyle sonuca gidilmesi gerekirken sadece tanıklara ait beyanların dikkate alınması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir. Mahkeme tarafından yapılacak iş, aylık çalışma çizelgelerine göre ya da çizelgelerin bulunmadığı dönemlerle ilgili olarak ise tanıkların beyanlarına göre davacının ulusal bayram ve genel tatil ücretlerini hesaplattırmak ile bordrolarda genel tatil ücreti tahakkuku ve ödemesi olan ayları dışlamak suretiyle çıkacak sonuçlara göre karar vermektir. Mahkeme tarafından bu hususlar gözetilmeden eksik araştırma ve hatalı değerlendirme sonucunda genel tatil ücret alacağı talebinin kabulüne karar verilmiş olması hatalı olup bozma nedenidir.’

SONUÇ

Dava aşamasına gelen bir genel tatil alacağının tespiti sırasında sadece tanık beyanlarının yeterli olmayacağı unutulmamalıdır. İşçinin çalışma puantaj cetvelleri ile ücret bordroları incelenmeli ve tanık beyanına göre belirlenen ulusal bayram ve genel tatil çalışması günlerinden; işçinin çalışmadığının puantaj kayıtlarından açıkça belli olduğu günler ile ücretinin ödendiği işçinin bordrosundan anlaşılan günler düşülmelidir.

Yazıda yer alan Yargıtay kararı: Yargıtay 7 Hukuk, E. 2015/12383, K. 2015/13604, 02.07.2015


İşçi Dünyası
Zeynel Abidin Özkale
İşçi Dünyası'nın editörü olan olan yazarın, İş ve Sosyal Güvenlik hukuku üzerine yazdığı diğer yazılarına buradan ulaşabilirsiniz.

Bir yorum yaz

E-posta hesabınız ve şehir bilgileriniz yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.