Hangi taşeron işçiler kadroya geçecek? Şartlar ve kapsam nasıl belirlendi?

Ön Bilgilendirme: Taşeron işçilere kadro imkanı, yasal olarak ve resmen getirilmiştir. Kapsamı ve ayrıntıları ise 24/12/2017 tarihli resmi gazetede yayımlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ‘da yer almaktadır. Daha önce yazdığımız bu yazıyı, sizler için 24 Aralık 2017 tarihi itibariyle güncelledik. Taşeron işçiler verilen kadro şartları, kapsamı ve diğer hususlarla ilgili KESİN ve NET bilgileri aşağıdan edinebilirsiniz.

Taşerona kadar ne anlama geliyor? Kadro şartları neler?

Reklam

5 Aralık 2017 tarihi itibariyle Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamayla, taşeron işçilere kadro verileceği beyan edilmişti. 24 Aralık 2017 tarihi itibariyle kadro şartları ve esasları belli oldu. Peki ama bu kadro kimleri kapsayacak ve şartları neler olacak? Sizin için araştırdık.

Taşerona kadro konusunun geçmişi

Dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu tarafından 2016 yılında da taşeronlar için kadro açıklaması yapılmış; ancak bu açıklamanın arkası gelmemişti. Cumhurbaşkanı tarafından 5 Aralık 2017 tarihinde yapılan açıklamanın ise kısa sürede nihayete erdirildi.

Daha önceki taşerona kadro açıklamasında, kamuda asıl işi yapan alt işveren işçilerinin özel sözleşmeli personel statüsünde istihdam edileceği açıklanmıştı. 24 Aralık 2017 tarihli 696 saylı KHK ile belirlenen kadro şartları arasında ise asıl iş / yardımcı iş ayrımı yok. O halde kadrodan ne anlamalıyız?

Genel hatlarıyla taşerona kadro?

696 sayılı KHK ile birlikte taşeron işçilere kadro kapsamı ve şartları belli oldu. Bu kadronun temel esasları şu şekilde sıralanabilir. Öncelikle genel bütçe ve merkezi yönetim kapsamındaki kamu kurumlarında çalışanlar için şartları sıralayalım. Belediyeleri ve il özel idarelerini ayrıca daha sonraki bölümde inceleyeceğiz.

 • Merkezi kamu kurumları, özel bütçeli kuruluşlar, düzenleyici ve denetleyici kuruluşlar, sosyal güvenlik kurumu gibi MERKEZİ kuruluşlarda çalışan taşeron işçiler SÜREKLİ İŞÇİ kadrosuna geçirilecek. Tam listeyi ise, aşağıda bulabilirsiniz.
 • Taşeron olarak kabul edilenler; kamu ihale kanunu çerçevesinde, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yüklenici firmalar tarafından çalıştırılanlar olacaktır.
 • Yaş sınırı, asıl iş / yardımcı iş, eğitim vb. sınırlamalar olmayacak.
 • 4 Aralık 2017 tarihi itibariyle çalışmakta olan taşeron işçiler kapsama alınacak. 5 Aralık 2017 ve sonrasında işe giren taşeron işçiler için kadro olmayacak.
 • 4 Aralık 2017 tarihi itibariyle çalışanların tespiti ise; SGK’ya verilmiş olan sigortalı işe giriş bildirgeleri, işten ayrılış bildirgeleri ile aylık prim ve hizmet bilgileri esas alınarak belirlenecek.
 • 4 Aralık 2017 tarihinde çalışmaktayken, sonradan işten çıkarılan işçiler de bu haktan yararlanabilecek.
 • 4 Aralık 2017 tarihi itibariyle askerde olan, doğum iznine ayrılmış olan ya da raporlu olan işçiler de kapsama alınacak.
 • Emekli yaşı gelen ama halen çalışan işçiler de kapsama alınacak. Ancak emekli maaşı almakta olanlar kapsam dışında kalacak. İşçi emekliliğini hak etmiş; fakat yaş ya da yıl nedeniyle emekli maaşı bağlanmamışsa, emekli maaşı alana kadar kadroda kalacak. Bir başka deyişle; işçinin hem emekli maaşı alması hem de kadrolu işçi olması aynı anda mümkün olmayacak. Eğer işçinin yaş ve prim şartı dolmuşsa, yani işçi maaş bağlanacak durumdaysa ama SGK’ya başvurmamışsa, bu işçi kadro hakkından faydalanamayacak.
 • Taşeron işçilerinin kıdem tazminatı ve yıllık izin hakları aynen kamu kurumlarına devredilecek ve bu konuda işçiler mağdur edilmeyecek.
 • Kadroya geçen taşeron işçiler aynı yerde ve aynı işi yapmaya devam edecek. İşçilere her hangi bir tercih ya da tayin hakkı sunulmayacak.
 • Taşeron işçiler sendikaya üye olmaya devam edebilecek.
 • Taşeron işçisi, şu anda ne kadar maaş alıyorsa, kadroya geçtikten sonra da aynı maaşı alacak. Daimi işçi olarak kadroya alınacak işçiler ilave tediye alabilecek. İlave tediyenin kimlere ödendiğini ve miktarını öğrenmek için tıklayınız.
 • Daha önce Sağlık Bakanlığı bünyesinde hastanelerde taşeron olarak çalışan işçiler, bir süre önce şehir hastaneleri bünyesinde doğrudan istihdam edilmeye başlanmıştı. Bu işçiler de mağdur edilemeyecek ve yine 4 Aralık 2017 tarihi itibariyle çalışmakta olanlar da taşerona kadro kapsamında değerlendirilecek.

Hangi hizmet alım ihaleleri kadro kapsamında yer alacak?

Kamuda hizmet alımı şeklinde yürütülen ve birbirine benzeyen birçok çalıştırma şekli var. Hangi taşeron işçilerinin kadroya alınacağı, bu işçilerin tabi olduğu hizmet alım ihalelerine göre belirlenecek. Aşağıdaki şartları taşıyan bir hizmet alım ihalesiyle çalıştırılan taşeron işçiler kadroya alınırken, bu şartları taşımayan taşeron işçiler kadroya alınmayacak:

 • İhale konusu personel sayısının, ihale dokümanında belirtilmiş olması
 • Bu personelin çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanılıyor olması
 • İhalenin yaklaşık maliyetinin EN AZ %70’inin asgari işçilik maliyeti ile işçilik giderlerinden oluşması
 • İhale konusu işin YIL BOYUNCA devam ediyor olması ve niteliği itibariyle süreklilik arz eden işlere ilişkin hizmet alımı olması

KHK’da açıkça belirtildiği üzere; aşağıdaki işler, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak kabule edilmemiş ve bu işçiler kadroya alınmamıştır.

 • Danışmanlık hizmetleri
 • Çağrı merkezi hizmetleri
 • Hastane bilgi yönetim sistemi hizmetleri

Kadroya geçmek için öngörülen şartlar neler?

Kadroya alınacak işçilerin aşağıdaki şartları taşıması ya da yerine getirmesi gerekecek:

 • TC vatandaşı olmak
 • Kamu haklarından mahrum olmamak
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkumiyetinin olmaması
 • Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut erteletmiş olmak
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak
 • Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak
 • Emekli maaşı, yaşlılık aylığı ya da malullük aylığı almıyor olmak
 • Taşeron olarak çalıştırıldığı için meydana gelen alacakları kapsamında daha önce dava açan olmuşsa; bu davadan feragat etmek ya da davayı kazanmışsa, icra takibinden feragat etmek
 • Şimdiye kadar taşeron olarak çalışmış olduğu dönemlere ait her hangi bir hak ve alacağının olmadığına, bunlardan feragat ettiğine dair bir sulh sözleşmesini imzalamak

Kadro için başvurular nereye ve ne zaman yapılacak?

taşeron kadro ayrıntıları

Kadroya geçmek isteyen taşeron işçileri, 696 sayılı KHK ile getirilen kadro düzenlenmesinin yürürlük tarihi olarak belirlenen 02/01/2018 tarihinden itibaren 10 gün içinde; çalışmakta oldukları kamu idarelerine başvurarak, sürekli işçi kadrosuna geçmek istediklerini yazılı olarak bildirecekler.

Askerde ya da raporlu veya doğum izninde olduğu için sözleşmeleri askıda olanlar için 10 günlük başvuru süresi, bunların görevlerine dönüş tarihlerinden itibaren başlayacak.

Kamu idareleri ise bu başvuruları alacak, değerlendirecek, kanunda öngörülen şartların başvuru sahibi tarafından taşınıp taşınmadığını araştıracak ve verilen kararlar üzerine yapılan itirazları inceleyecektir.

Taşerondan kadroya geçiş için idarelerinize verebileceğiniz başvuru dilekçesi örneğini buradan görüntüleyebilir ve indirebilirsiniz.

Kadroya geçmek isteyen taşeron işçiler sınava girecek

Taşeron işçilerce kendi kamu idarelerine yazılı dilekçe verilmesinin ve bu başvuruların değerlendirilmesinin ardından, hangi işçilerin şartları taşıdığı tespit edilecek ve yine taşeron işçinin çalışmakta olduğu kurum tarafından bir yazılı sınav yapılacak.

Bu sınav her kamu kurumu tarafından ayrı ayrı yapılacak ve sınav aşağıdaki şekillerde gerçekleştirilebilecek:

 • Yazılı ve sözlü
 • Sadece yazılı
 • Sadece sözlü
 • Sadece uygulama sınavı

Hangi tür sınav yapacağını, kamu idaresi kendisi belirleyebilecek. İşte; taşeron işçilerden başvuru alınması, başvuruların değerlendirilmesi, sınavın yapılması, sonuçlarının açıklanması ve taşeron işçilerin kadroya geçirilmesi işlemleri en geç 02/01/2018 tarihinden itibaren 90 gün içinde tamamlanacak.

Sınavı geçenler önce feragatname ve sulh sözleşmesi imzalayacak

Kamuda taşeron / alt işveren olarak çalışan işçilerin bazıları daha önce muvazaa tespiti ve buna bağlı alacaklarının ödettirilmesi için davalar açmıştı. İşte bu durumda olanlar varsa, bunlardan feragatname alınacak ve açılmış davalardan vazgeçmeleri; hatta davayı kazanmışlarsa bile icra yoluna başvurmayarak alacaklarını tahsil etmeyeceklerine dair beyanları alınacak. Bu işçilerin daha önce açtıkları ve vazgeçecekleri davalar nedeniyle yargılama giderleri de yine bu işçilerin üstüne kalacak; ancak karşı taraf lehine vekalet ücreti ödemeyecekler.

Ayrıca dava açmış olsun ya da olmasın, tüm taşeron işçiler, kendilerine kadro verildiği için, daha önceki taşeron olarak çalıştıkları dönemlere ilişkin hiçbir alacak davası açmayacakları beyanını içeren bir sulh sözleşmesini imzalayacaklar.

Belediyelerde çalışan taşeronlar bakımından kadro

Yazı içerisinde merkezi idarelerde çalışan taşeron işçilerle belediyelerde, il özel idarelerinde ve mahalli idare birliklerinde çalışan taşeron işçilerini ayırdım. Çünkü bunlara getirilen kadro imkanı birbirinden farklıdır. Şimdi mahalli idarelerde kadro uygulamasının nasıl olacağına bakalım:

 • Belediyelerde ve bunların üyesi oldukları Mahalle İdare Birliklerinde çalışan taşeron işçiler yine belediye bünyesindeki Belediye İktisadi Teşekkülleri (BİT) bünyesine alınacak ve aradaki taşeron firmalarla ilişki kesilecek. Bu işçiler belediyenin doğrudan kamu işçisi olmayacak ve BİT işçisi olarak çalışmaya devam edecek. İl özel idarelerinde de şirketler kurulacak ve işçiler bu şirketlerde istidam edilecek.
 • Bir başka deyişle, belediye taşeron işçileri, merkezi idaredeki taşeron işçiler gibi sürekli işçi kadrosuna (657 4/d) alınmayacak.
 • Belediye taşeron işçileri de aynen merkezi idare taşeron işçileri gibi, öncelikle bir takım şartlara sahip olmak zorunda olacak. Bu şartlar, yukarıda merkezi idare taşeron işçileri için arandığını belirttiğimiz şartların aynısıdır.
 • Bu işçiler de 02/01/2018 tarihinden itibaren 10 gün içinde kendi çalıştıkları kamu idarelerine yazılı olarak başvuracak.
 • Belediyeler ya da il özel idareleri, yine yukarıda merkezi idare taşeron işçileri için açıkladığımız şartlarda ve sürede sınava alınacak ve BİT ya da il özel idaresi şirketinde istihdam edilmeye başlanacak.

696 sayılı KHK’daki diğer hükümler

 • Kamudaki tüm geçici işçiler (657 4/c), sözleşmeli personel statüsüne (657 4/b) geçirildi.
 • 657 4/c maddesi yani geçici işçi kavramı kaldırılmıştır. Bundan böyle, geçici olarak çalıştırılacak olanlar da 657 4/b kapsamında istihdam edilecektir.
 • Kamudaki mevsimlik işçiler için istihdam süresi 5 ay 29 günden 9 ay 29 güne çıkarılacak.
 • Kamuda hizmet alım ihaleleri yani taşeron istihdamı sona erecek.

Taşeronları sürekli işçi (657 4/d) kadrosuna alınacak kamu kurumları

Aşağıda yer alan kurumlarda ve bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda çalışan taşeron işçiler, yazı içinde anlattığımız diğer şartları da taşımalar halinde 657 4/d kapsamında sürekli işçi olarak istihdam edilecektir. 5018 sayılı Kanunun ekinde yer alan 1, 2, 3 ve 4 sayılı cetvellerde yer alan idarelerin tamamı, MİT hariç, kapsama alınmıştır.

GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ

1) Türkiye Büyük Millet Meclisi

2) Cumhurbaşkanlığ

3) Başbakanlık

4) Anayasa Mahkemesi

5) Yargıtay

6) Danıştay

7) Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu

8) Sayıştay

9) Adalet Bakanlığı

10) Milli Savunma Bakanlığı

11) İçişleri Bakanlığı

12) Dışişleri Bakanlığı

13) Maliye Bakanlığı

14) Milli Eğitim Bakanlığı

15) Sağlık Bakanlığı

16) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

17) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

18) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

19) Kültür ve Turizm Bakanlığı

20) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

21) Avrupa Birliği Bakanlığı

22) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

23) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

24) Ekonomi Bakanlığı

25) Gençlik ve Spor Bakanlığı

26) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

27) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

28) Kalkınma Bakanlığı

29) Orman ve Su İşleri Bakanlığı

30) Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği

31) Jandarma Genel Komutanlığı

32) Sahil Güvenlik Komutanlığı

33) Emniyet Genel Müdürlüğü

34) Diyanet İşleri Başkanlığı

35) Hazine Müsteşarlığı

36) Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı

37) Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu

38) Devlet Personel Başkanlığı

39) Türkiye İstatistik Kurumu

40) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

41) Gelir İdaresi Başkanlığı

42) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

43) Meteoroloji Genel Müdürlüğü

44) Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü

45) Göç İdaresi Genel Müdürlüğü

ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER

1) Yükseköğretim Kurulu

2) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı

3) Üniversiteler

4) Yükseköğretim Kalite Kurulu

ÖZEL BÜTÇELİ DİĞER İDARELER

1) Savunma Sanayi Müsteşarlığı

2) Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu

3) Atatürk Araştırma Merkezi

4) Atatürk Kültür Merkezi

5) Türk Dil Kurumu

6) Türk Tarih Kurumu

7) Türkiye ve Orta-Doğu Amme İdaresi Enstitüsü

8) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu

9) Türkiye Bilimler Akademisi

10) Türkiye Adalet Akademisi

11) Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu

12) Karayolları Genel Müdürlüğü

13) Spor Genel Müdürlüğü

14) Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü

15) Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü

16) Orman Genel Müdürlüğü

17) Vakıflar Genel Müdürlüğü

18) Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü

19) Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü

20) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

21) Türk Akreditasyon Kurumu

22) Türk Standartları Enstitüsü

23) Türk Patent ve Marka Kurumu

24) Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü

25) Türkiye Atom Enerjisi Kurumu

26) Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

27) Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı

28) GAP Bölge Kalkınma İdaresi

29) Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

30) Kamu Denetçiliği Kurumu

31) Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu

32) Mesleki Yeterlilik Kurumu

33) Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı

34) Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı

35) Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

36) Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

37) Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

38) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

39) Türkiye Su Enstitüsü

40) Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

41) Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu

42) Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı

43) Helal Akreditasyon Kurumu

DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KURUMLAR

1) Radyo ve Televizyon Üst Kurulu

2) Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

3) Sermaye Piyasası Kurulu

4) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

5) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

6) Kamu İhale Kurumu

7) Rekabet Kurumu

8) Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu

9) Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu

10) Kişisel Verileri Koruma Kurumu

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI

1) Sosyal Güvenlik Kurumu

2) Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü

DİĞER İDARELER

1) Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü

2) Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı

3) Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı

4) Ereğli Kömür Havzası Amele Birliği ve Biriktirme Yardımlaşma Sandığı

5) Kalkınma Ajansları

6) Kanunla kurulan fonlar ve kefalet sandıkları

7) Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı

8) Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü

9) Spor Genel Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri

10) Spor Toto Teşkilat Başkanlığı

11) Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanlığı

12) Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları

Taşerona kadro belediyelerde ve diğer idarelerde ayrı anlama geliyor

Belediye ve il özel idarelerinde çalışan taşeron işçiler için kadro, taşeron bünyesinden çıkmak ve BİT bünyesinde çalışmak anlamına gelecek. Belediye işçileri 657 4/b kapsamında istihdam EDİLMEYECEK. Ancak diğer MERKEZİ kamu kurumları bakımından oldukça önemli bir sonucun doğacağını ve buralardaki taşeron işçilerinin DAİMİ İŞÇİ statüsünde yani 657 4/d maddesine göre istihdam edileceğini söylemem gerek.

SONUÇ

Taşeron işçilere kadro verilmesi konusu neredeyse 3 yıldır gündeme gelse de ilk defa bu kadar somut olarak, hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 5 Aralık 2017 tarihinde ortaya koyuldu. Ardından da, 24 Aralık 2017 tarihli resmi gazetede yayımlanan 696 sayılı KHK ile yasal düzenleme geldi. Kapsamlı bilgiyi yazı içerisinde bulacak olsanız da, son bir özet olması bakımından, taşeron kadro konusunda yapılan yasal düzenlemenin aşağıdaki sonuçları doğurduğunu söyleyebiliriz. Ayrıntılar için lütfen yazı içeriğine göz atınız.

 • Merkezi idarelerde ve KHK ile belirlenen diğer bazı idarelerde çalışan taşeron işçiler DAİMİ İŞÇİ olarak yani 657 4/d maddesine göre istihdam edilecek ve resmen kadroya alınacak.
 • Belediyelerde ve il özel idarelerinde çalışanlar için aynı derecede müjde vermek kolay görünmüyor. Buradaki taşeron işçiler daimi işçi statüsüne geçirilmeyecek. Bu işçiler taşeron bünyesinden çıkarılacak ve BİT’ler (Belediye iktisadi teşekkülleri) ya da il özel idaresi şirketleri bünyesinde istihdam edilecek.
 • Kadroya alma aşamasında asıl iş / yardımcı iş ayrımı yapılmayacak. Her hangi bir yaş, eğitim vb. bir sınırlama getirilmeyecek.
 • 4/c statüsünde çalışanlar yani geçici işçiler, sözleşmeli personel olarak; yani 4/b statüsünde istihdam edilecek.
 • Mevsimlik işçiler yıl içinde en çok 5 yıl 29 gün istihdam edilebiliyordu. Bu süre 4 ay artırılarak uygulanacak.
 • 4 Aralık 2017 tarihi ve öncesinde taşeron olarak çalışan işçiler kapsama alınacak. Bu tarihten sonra işe girenler kadro imkanından faydalanamayacak.
 • Taşeron işçilerin kıdem tazminatı ve yıllık izin hakkı korunacak. Taşeron işçisinin kıdem tazminatının ne olacağını şu yazımızda açıkladık.
 • 4 Aralık 2017 tarihi itibariyle askerde olan, raporlu olan ya da doğum iznindeki taşeron işçileri de kadroya geçirilecek.
 • Kadro için taşeron işçiler geçiş başvurusunda bulunacak ve bir geçiş sınavı yapılacak.
 • Sonuç olarak; merkezi idarelerde çalışan yüzbinlerce taşeron işçisi tam kadro olacak ve daimi işçi olarak istihdam edilecek. Fakat belediyelerde ve il özel idarelerinde çalışan yaklaşık 400.000 taşeron işçisi adeta “yarım kadro” alacak.

Sitemizi sık kullanılanlara alabilir ve bizi takip edebilirsiniz. Taşeron konusundaki her gelişmeyi takip edecek ve yazımızı devamlı güncelleyeceğiz.

Kadroya geçiş için idarenize vermeniz gereken başvuru dilekçesi örneğini burayı tıklayarak görüntüleyebilir ve indirebilirsiniz.

Reklam
, ,
İşçi Dünyası
Zeynel Abidin Özkale
İşçi Dünyası'nın editörü olan olan yazarın, İş ve Sosyal Güvenlik hukuku üzerine yazdığı diğer yazılarına buradan ulaşabilirsiniz.

155 Yorum

 1. Merhabalar.Bakanın dünkü açıklamasına göre engelli olmayıp emekliliği hak edenler de kadroya geçecek mi?Herkes merak içinde.Yanıtlarsanız sevinirim. Yok eğer sadece engelliler içinse her emekli aslında yaşından dolayı bir engelli değil midir?

 2. Milli Eğitim bakanlığına bağlı okullarda 9 aylık taşeron olarak temizlik işçisi veya aşçı olarak çalışanlar geçici işçimi (10 ay) yoksa sürekli işçi(12 Ay) kadrosuna mı alınacak ?

 3. Merhaba;4 aralık itibariyle çalıştığımız kuruma yaptığımız başvurumuz geçici işçi pozisyonu olarak kabul edildi. sınava girecek miyiz? kadrodan yararlanabilecek miyiz? haklarımız nelerdir? geçici işçi pozisyonunu anlamadık açıkçası. sözleşmemiz bitince isten mi çıkarılacağıź ?
  Teşekkürler

   1. Tekrar merhaba; kuruma bağlı taşeron olarak satış şubesinde çalışıyoruz. 3 çalışan olarak kasım 2017de işe alındık. hala devam ediyoruz. mayıs 2018 de sözleşmemiz bitiyor. 6 aylık sözleşme yapıldığı için mi geçici işçi pozisyonu olarak kabul edildi?buarada kurumumuz sınava girebilecegimizi söyledi. ama hala işten çıkarılıp çıkarılmayacağımız veya kadroya dahil olup olmayacağımıź belli değil. bu konuda bilginiz varsa yardımcı olmanızı rica ediyoruz.
    Teşekkürler…

    1. Evet, sözleşme süreniz bir yılın altında olduğu için böyle olmuş. Açıkçası detaylı bilgiyi yine en iyi, kendi kurumunuzdan alabilirsiniz.

 4. belediyelerde kadro alamadığımız için askere gidip geldikten sonra çalışma hakkımız varmı?

  1. Tarık bey, cayabileceğinizi düşünüyorum. Bunun önünde bir engel olmasa gerek.

 5. Bulunduğum ilin hastanesinde raporlu arkadaşların yerine çalışıyorum 2017 yılında hiç çıkişim yok 26 kasımda rapor bitti 4 aralikta hizmetim yok sıfır yazıyor hizmet dökumünde ama çıkış yok bizde kadroyu alabilirmiyiz acaba teşekkür ederim

 6. Merhaba Zeynel bey DSİ de 2012 yılında işe başladım 2014 son aylarında çıkışım verildi 2016 da mahkemeye verdim kıdem ihbar vs gibi mahkeme son duruşması kaldı ama kadro mevzusu için avukat askıya aldı internette de okudum davalardan feragat edenler kadroya alınacak mis diye gördüm bu durum bizi de kapsar mi peki mahkemeden vazgecersek bizide kadroya alırlar mı başvuru yapalım mı olur mu acaba teşekkürler şimdiden Allah razı olsun

  1. Yakup bey, 4 Aralık itibariyle çalışmıyorsanız, düzenlemeden yararlanmanız mümkün değildir.

   1. Ama diyorki taşeron olarak çalışıp davalı olanlarda kadroya girecek ancak açtıkları davalardan yada dava sonucu başlatılan icra takibinden vazgeçtiklerine dair yazılı beyanda bulunacaklar ve burda da diyorki KHK ve tebliğde açıkça belirtildiği üzere, daha önce taşeronda çalışmasına ilişkin idareye açtığı dava veya kesinleşmiş alacağı bulunan işçiler, başvuru sırasında tebliğin ekindeki Örnek-1 sayılı dilekçeyi doldurarak beyanda bulunacak. İşçi, sınav neticesinde kadroya ya da şirkete geçişe hak kazandığında, mahkemeye ya da icra müdürlüğüne tebliğin ekindeki Örnek-2 ve Örnek-3 sayılı dilekçelerle başvurup feragat edecek ve feragat ettiğine dair belgeyi idareye sunacak. Yani feragat işlemi, sınavın ardından yapılacak. Sonuç olarak, başvuru sırasında Örnek-1’deki dilekçe ile beyanda bulunmak yeterli…

    1. KHK’da temel şartlardan birisinin 4 Aralık 2018 itibariyle çalışıyor olmak olduğunu gözden kaçırıyorsunuz. 4 Aralık itibariyle çalışanlardan, dava açmış olanlar feragat belgelerini verecek.

   2. sayın Zeynel bey 12.25.2017 tarihinde iş yerinde iş arkadaşımla tartışmamız sonucu şeflerimiz tarafından ifadelerimiz alınarak iş ahtimize son verildi. Fakat 02.01.2018 de bende formlarımı doldurarak güvenlik soruşturmasına gönderdim. Sorum şu : iş yerinde yapmış olduğumz kavga güvenlik soruşturmasını etkilermi? NOT:sabıka kaydım temiz.

    1. Merhaba. Bunu bilmem imkansız. Kabul edersiniz ki; güvenlik soruşturması çok farklı bir konu ve bu hususta bilgim yok.

 7. Hizmet alımlı iş için belediyenin açtığı ihalede bizim şirket kazandı bende

  30,03. 2017 tarihinde belediyende 8 aydir geçici olarak çalıştım iş bitince de 30.11,2017 cikarildiik yararlanabilirmiyim

Bir yorum yaz

E-posta hesabınız, telefon ve şehir bilgileriniz yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.