Hangi taşeron işçiler kadroya geçecek? Şartlar ve kapsam nedir?

Ön Bilgilendirme: Taşeron işçilere kadro imkanı, yasal olarak ve resmen getirilmiştir. Kapsamı ve ayrıntıları ise 24/12/2017 tarihli resmi gazetede yayımlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ‘da yer almaktadır. Daha önce yazdığımız bu yazıyı, sizler için 24 Aralık 2017 tarihi itibariyle güncelledik. Taşeron işçiler verilen kadro şartları, kapsamı ve diğer hususlarla ilgili KESİN ve NET bilgileri aşağıdan edinebilirsiniz.

Taşerona kadar ne anlama geliyor? Kadro şartları neler?

5 Aralık 2017 tarihi itibariyle Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamayla, taşeron işçilere kadro verileceği beyan edilmişti. 24 Aralık 2017 tarihi itibariyle kadro şartları ve esasları belli oldu. Peki ama bu kadro kimleri kapsayacak ve şartları neler olacak? Sizin için araştırdık.

Taşerona kadro konusunun geçmişi

Dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu tarafından 2016 yılında da taşeronlar için kadro açıklaması yapılmış; ancak bu açıklamanın arkası gelmemişti. Cumhurbaşkanı tarafından 5 Aralık 2017 tarihinde yapılan açıklamanın ise kısa sürede nihayete erdirildi.

Daha önceki taşerona kadro açıklamasında, kamuda asıl işi yapan alt işveren işçilerinin özel sözleşmeli personel statüsünde istihdam edileceği açıklanmıştı. 24 Aralık 2017 tarihli 696 saylı KHK ile belirlenen kadro şartları arasında ise asıl iş / yardımcı iş ayrımı yok. O halde kadrodan ne anlamalıyız?

Genel hatlarıyla taşerona kadro?

696 sayılı KHK ile birlikte taşeron işçilere kadro kapsamı ve şartları belli oldu. Bu kadronun temel esasları şu şekilde sıralanabilir. Öncelikle genel bütçe ve merkezi yönetim kapsamındaki kamu kurumlarında çalışanlar için şartları sıralayalım. Belediyeleri ve il özel idarelerini ayrıca daha sonraki bölümde inceleyeceğiz.

 • Merkezi kamu kurumları, özel bütçeli kuruluşlar, düzenleyici ve denetleyici kuruluşlar, sosyal güvenlik kurumu gibi MERKEZİ kuruluşlarda çalışan taşeron işçiler SÜREKLİ İŞÇİ kadrosuna geçirilecek. Tam listeyi ise, aşağıda bulabilirsiniz.
 • Taşeron olarak kabul edilenler; kamu ihale kanunu çerçevesinde, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yüklenici firmalar tarafından çalıştırılanlar olacaktır.
 • Yaş sınırı, asıl iş / yardımcı iş, eğitim vb. sınırlamalar olmayacak.
 • 4 Aralık 2017 tarihi itibariyle çalışmakta olan taşeron işçiler kapsama alınacak. 5 Aralık 2017 ve sonrasında işe giren taşeron işçiler için kadro olmayacak.
 • 4 Aralık 2017 tarihi itibariyle çalışanların tespiti ise; SGK’ya verilmiş olan sigortalı işe giriş bildirgeleri, işten ayrılış bildirgeleri ile aylık prim ve hizmet bilgileri esas alınarak belirlenecek.
 • 4 Aralık 2017 tarihinde çalışmaktayken, sonradan işten çıkarılan işçiler de bu haktan yararlanabilecek.
 • 4 Aralık 2017 tarihi itibariyle askerde olan, doğum iznine ayrılmış olan ya da raporlu olan işçiler de kapsama alınacak.
 • Emekli yaşı gelen ama halen çalışan işçiler de kapsama alınacak. Ancak emekli maaşı almakta olanlar kapsam dışında kalacak. İşçi emekliliğini hak etmiş; fakat yaş ya da yıl nedeniyle emekli maaşı bağlanmamışsa, emekli maaşı alana kadar kadroda kalacak. Bir başka deyişle; işçinin hem emekli maaşı alması hem de kadrolu işçi olması aynı anda mümkün olmayacak. Eğer işçinin yaş ve prim şartı dolmuşsa, yani işçi maaş bağlanacak durumdaysa ama SGK’ya başvurmamışsa, bu işçi kadro hakkından faydalanamayacak.
 • Taşeron işçilerinin kıdem tazminatı ve yıllık izin hakları aynen kamu kurumlarına devredilecek ve bu konuda işçiler mağdur edilmeyecek.
 • Kadroya geçen taşeron işçiler aynı yerde ve aynı işi yapmaya devam edecek. İşçilere her hangi bir tercih ya da tayin hakkı sunulmayacak.
 • Taşeron işçiler sendikaya üye olmaya devam edebilecek.
 • Taşeron işçisi, şu anda ne kadar maaş alıyorsa, kadroya geçtikten sonra da aynı maaşı alacak. Daimi işçi olarak kadroya alınacak işçiler ilave tediye alabilecek. İlave tediyenin kimlere ödendiğini ve miktarını öğrenmek için tıklayınız.
 • Daha önce Sağlık Bakanlığı bünyesinde hastanelerde taşeron olarak çalışan işçiler, bir süre önce şehir hastaneleri bünyesinde doğrudan istihdam edilmeye başlanmıştı. Bu işçiler de mağdur edilemeyecek ve yine 4 Aralık 2017 tarihi itibariyle çalışmakta olanlar da taşerona kadro kapsamında değerlendirilecek.

Hangi hizmet alım ihaleleri kadro kapsamında yer alacak?

Kamuda hizmet alımı şeklinde yürütülen ve birbirine benzeyen birçok çalıştırma şekli var. Hangi taşeron işçilerinin kadroya alınacağı, bu işçilerin tabi olduğu hizmet alım ihalelerine göre belirlenecek. Aşağıdaki şartları taşıyan bir hizmet alım ihalesiyle çalıştırılan taşeron işçiler kadroya alınırken, bu şartları taşımayan taşeron işçiler kadroya alınmayacak:

 • İhale konusu personel sayısının, ihale dokümanında belirtilmiş olması
 • Bu personelin çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanılıyor olması
 • İhalenin yaklaşık maliyetinin EN AZ %70’inin asgari işçilik maliyeti ile işçilik giderlerinden oluşması
 • İhale konusu işin YIL BOYUNCA devam ediyor olması ve niteliği itibariyle süreklilik arz eden işlere ilişkin hizmet alımı olması

KHK’da açıkça belirtildiği üzere; aşağıdaki işler, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak kabule edilmemiş ve bu işçiler kadroya alınmamıştır.

 • Danışmanlık hizmetleri
 • Çağrı merkezi hizmetleri
 • Hastane bilgi yönetim sistemi hizmetleri

Kadroya geçmek için öngörülen şartlar neler?

Kadroya alınacak işçilerin aşağıdaki şartları taşıması ya da yerine getirmesi gerekecek:

 • TC vatandaşı olmak
 • Kamu haklarından mahrum olmamak
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkumiyetinin olmaması
 • Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut erteletmiş olmak
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak
 • Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak
 • Emekli maaşı, yaşlılık aylığı ya da malullük aylığı almıyor olmak
 • Taşeron olarak çalıştırıldığı için meydana gelen alacakları kapsamında daha önce dava açan olmuşsa; bu davadan feragat etmek ya da davayı kazanmışsa, icra takibinden feragat etmek
 • Şimdiye kadar taşeron olarak çalışmış olduğu dönemlere ait her hangi bir hak ve alacağının olmadığına, bunlardan feragat ettiğine dair bir sulh sözleşmesini imzalamak

Kadro için başvurular nereye ve ne zaman yapılacak?

taşeron kadro ayrıntıları

Kadroya geçmek isteyen taşeron işçileri, 696 sayılı KHK ile getirilen kadro düzenlenmesinin yürürlük tarihi olarak belirlenen 02/01/2018 tarihinden itibaren 10 gün içinde; çalışmakta oldukları kamu idarelerine başvurarak, sürekli işçi kadrosuna geçmek istediklerini yazılı olarak bildirecekler.

Askerde ya da raporlu veya doğum izninde olduğu için sözleşmeleri askıda olanlar için 10 günlük başvuru süresi, bunların görevlerine dönüş tarihlerinden itibaren başlayacak.

Kamu idareleri ise bu başvuruları alacak, değerlendirecek, kanunda öngörülen şartların başvuru sahibi tarafından taşınıp taşınmadığını araştıracak ve verilen kararlar üzerine yapılan itirazları inceleyecektir.

Taşerondan kadroya geçiş için idarelerinize verebileceğiniz başvuru dilekçesi örneğini buradan görüntüleyebilir ve indirebilirsiniz.

Kadroya geçmek isteyen taşeron işçiler sınava girecek

Taşeron işçilerce kendi kamu idarelerine yazılı dilekçe verilmesinin ve bu başvuruların değerlendirilmesinin ardından, hangi işçilerin şartları taşıdığı tespit edilecek ve yine taşeron işçinin çalışmakta olduğu kurum tarafından bir yazılı sınav yapılacak.

Bu sınav her kamu kurumu tarafından ayrı ayrı yapılacak ve sınav aşağıdaki şekillerde gerçekleştirilebilecek:

 • Yazılı ve sözlü
 • Sadece yazılı
 • Sadece sözlü
 • Sadece uygulama sınavı

Hangi tür sınav yapacağını, kamu idaresi kendisi belirleyebilecek. İşte; taşeron işçilerden başvuru alınması, başvuruların değerlendirilmesi, sınavın yapılması, sonuçlarının açıklanması ve taşeron işçilerin kadroya geçirilmesi işlemleri en geç 02/01/2018 tarihinden itibaren 90 gün içinde tamamlanacak.

Sınavı geçenler önce feragatname ve sulh sözleşmesi imzalayacak

Kamuda taşeron / alt işveren olarak çalışan işçilerin bazıları daha önce muvazaa tespiti ve buna bağlı alacaklarının ödettirilmesi için davalar açmıştı. İşte bu durumda olanlar varsa, bunlardan feragatname alınacak ve açılmış davalardan vazgeçmeleri; hatta davayı kazanmışlarsa bile icra yoluna başvurmayarak alacaklarını tahsil etmeyeceklerine dair beyanları alınacak. Bu işçilerin daha önce açtıkları ve vazgeçecekleri davalar nedeniyle yargılama giderleri de yine bu işçilerin üstüne kalacak; ancak karşı taraf lehine vekalet ücreti ödemeyecekler.

Ayrıca dava açmış olsun ya da olmasın, tüm taşeron işçiler, kendilerine kadro verildiği için, daha önceki taşeron olarak çalıştıkları dönemlere ilişkin hiçbir alacak davası açmayacakları beyanını içeren bir sulh sözleşmesini imzalayacaklar.

Belediyelerde çalışan taşeronlar bakımından kadro

Yazı içerisinde merkezi idarelerde çalışan taşeron işçilerle belediyelerde, il özel idarelerinde ve mahalli idare birliklerinde çalışan taşeron işçilerini ayırdım. Çünkü bunlara getirilen kadro imkanı birbirinden farklıdır. Şimdi mahalli idarelerde kadro uygulamasının nasıl olacağına bakalım:

 • Belediyelerde ve bunların üyesi oldukları Mahalle İdare Birliklerinde çalışan taşeron işçiler yine belediye bünyesindeki Belediye İktisadi Teşekkülleri (BİT) bünyesine alınacak ve aradaki taşeron firmalarla ilişki kesilecek. Bu işçiler belediyenin doğrudan kamu işçisi olmayacak ve BİT işçisi olarak çalışmaya devam edecek. İl özel idarelerinde de şirketler kurulacak ve işçiler bu şirketlerde istidam edilecek.
 • Bir başka deyişle, belediye taşeron işçileri, merkezi idaredeki taşeron işçiler gibi sürekli işçi kadrosuna (657 4/d) alınmayacak.
 • Belediye taşeron işçileri de aynen merkezi idare taşeron işçileri gibi, öncelikle bir takım şartlara sahip olmak zorunda olacak. Bu şartlar, yukarıda merkezi idare taşeron işçileri için arandığını belirttiğimiz şartların aynısıdır.
 • Bu işçiler de 02/01/2018 tarihinden itibaren 10 gün içinde kendi çalıştıkları kamu idarelerine yazılı olarak başvuracak.
 • Belediyeler ya da il özel idareleri, yine yukarıda merkezi idare taşeron işçileri için açıkladığımız şartlarda ve sürede sınava alınacak ve BİT ya da il özel idaresi şirketinde istihdam edilmeye başlanacak.

696 sayılı KHK’daki diğer hükümler

 • Kamudaki tüm geçici işçiler (657 4/c), sözleşmeli personel statüsüne (657 4/b) geçirildi.
 • 657 4/c maddesi yani geçici işçi kavramı kaldırılmıştır. Bundan böyle, geçici olarak çalıştırılacak olanlar da 657 4/b kapsamında istihdam edilecektir.
 • Kamudaki mevsimlik işçiler için istihdam süresi 5 ay 29 günden 9 ay 29 güne çıkarılacak.
 • Kamuda hizmet alım ihaleleri yani taşeron istihdamı sona erecek.

Taşeronları sürekli işçi (657 4/d) kadrosuna alınacak kamu kurumları

Aşağıda yer alan kurumlarda ve bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda çalışan taşeron işçiler, yazı içinde anlattığımız diğer şartları da taşımalar halinde 657 4/d kapsamında sürekli işçi olarak istihdam edilecektir. 5018 sayılı Kanunun ekinde yer alan 1, 2, 3 ve 4 sayılı cetvellerde yer alan idarelerin tamamı, MİT hariç, kapsama alınmıştır.

GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ

1) Türkiye Büyük Millet Meclisi

2) Cumhurbaşkanlığ

3) Başbakanlık

4) Anayasa Mahkemesi

5) Yargıtay

6) Danıştay

7) Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu

8) Sayıştay

9) Adalet Bakanlığı

10) Milli Savunma Bakanlığı

11) İçişleri Bakanlığı

12) Dışişleri Bakanlığı

13) Maliye Bakanlığı

14) Milli Eğitim Bakanlığı

15) Sağlık Bakanlığı

16) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

17) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

18) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

19) Kültür ve Turizm Bakanlığı

20) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

21) Avrupa Birliği Bakanlığı

22) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

23) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

24) Ekonomi Bakanlığı

25) Gençlik ve Spor Bakanlığı

26) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

27) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

28) Kalkınma Bakanlığı

29) Orman ve Su İşleri Bakanlığı

30) Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği

31) Jandarma Genel Komutanlığı

32) Sahil Güvenlik Komutanlığı

33) Emniyet Genel Müdürlüğü

34) Diyanet İşleri Başkanlığı

35) Hazine Müsteşarlığı

36) Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı

37) Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu

38) Devlet Personel Başkanlığı

39) Türkiye İstatistik Kurumu

40) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

41) Gelir İdaresi Başkanlığı

42) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

43) Meteoroloji Genel Müdürlüğü

44) Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü

45) Göç İdaresi Genel Müdürlüğü

ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER

1) Yükseköğretim Kurulu

2) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı

3) Üniversiteler

4) Yükseköğretim Kalite Kurulu

ÖZEL BÜTÇELİ DİĞER İDARELER

1) Savunma Sanayi Müsteşarlığı

2) Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu

3) Atatürk Araştırma Merkezi

4) Atatürk Kültür Merkezi

5) Türk Dil Kurumu

6) Türk Tarih Kurumu

7) Türkiye ve Orta-Doğu Amme İdaresi Enstitüsü

8) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu

9) Türkiye Bilimler Akademisi

10) Türkiye Adalet Akademisi

11) Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu

12) Karayolları Genel Müdürlüğü

13) Spor Genel Müdürlüğü

14) Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü

15) Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü

16) Orman Genel Müdürlüğü

17) Vakıflar Genel Müdürlüğü

18) Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü

19) Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü

20) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

21) Türk Akreditasyon Kurumu

22) Türk Standartları Enstitüsü

23) Türk Patent ve Marka Kurumu

24) Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü

25) Türkiye Atom Enerjisi Kurumu

26) Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

27) Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı

28) GAP Bölge Kalkınma İdaresi

29) Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

30) Kamu Denetçiliği Kurumu

31) Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu

32) Mesleki Yeterlilik Kurumu

33) Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı

34) Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı

35) Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

36) Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

37) Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

38) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

39) Türkiye Su Enstitüsü

40) Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

41) Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu

42) Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı

43) Helal Akreditasyon Kurumu

DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KURUMLAR

1) Radyo ve Televizyon Üst Kurulu

2) Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

3) Sermaye Piyasası Kurulu

4) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

5) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

6) Kamu İhale Kurumu

7) Rekabet Kurumu

8) Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu

9) Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu

10) Kişisel Verileri Koruma Kurumu

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI

1) Sosyal Güvenlik Kurumu

2) Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü

DİĞER İDARELER

1) Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü

2) Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı

3) Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı

4) Ereğli Kömür Havzası Amele Birliği ve Biriktirme Yardımlaşma Sandığı

5) Kalkınma Ajansları

6) Kanunla kurulan fonlar ve kefalet sandıkları

7) Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı

8) Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü

9) Spor Genel Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri

10) Spor Toto Teşkilat Başkanlığı

11) Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanlığı

12) Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları

Taşerona kadro belediyelerde ve diğer idarelerde ayrı anlama geliyor

Belediye ve il özel idarelerinde çalışan taşeron işçiler için kadro, taşeron bünyesinden çıkmak ve BİT bünyesinde çalışmak anlamına gelecek. Belediye işçileri 657 4/b kapsamında istihdam EDİLMEYECEK. Ancak diğer MERKEZİ kamu kurumları bakımından oldukça önemli bir sonucun doğacağını ve buralardaki taşeron işçilerinin DAİMİ İŞÇİ statüsünde yani 657 4/d maddesine göre istihdam edileceğini söylemem gerek.

SONUÇ

Taşeron işçilere kadro verilmesi konusu neredeyse 3 yıldır gündeme gelse de ilk defa bu kadar somut olarak, hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 5 Aralık 2017 tarihinde ortaya koyuldu. Ardından da, 24 Aralık 2017 tarihli resmi gazetede yayımlanan 696 sayılı KHK ile yasal düzenleme geldi. Kapsamlı bilgiyi yazı içerisinde bulacak olsanız da, son bir özet olması bakımından, taşeron kadro konusunda yapılan yasal düzenlemenin aşağıdaki sonuçları doğurduğunu söyleyebiliriz. Ayrıntılar için lütfen yazı içeriğine göz atınız.

 • Merkezi idarelerde ve KHK ile belirlenen diğer bazı idarelerde çalışan taşeron işçiler DAİMİ İŞÇİ olarak yani 657 4/d maddesine göre istihdam edilecek ve resmen kadroya alınacak.
 • Belediyelerde ve il özel idarelerinde çalışanlar için aynı derecede müjde vermek kolay görünmüyor. Buradaki taşeron işçiler daimi işçi statüsüne geçirilmeyecek. Bu işçiler taşeron bünyesinden çıkarılacak ve BİT’ler (Belediye iktisadi teşekkülleri) ya da il özel idaresi şirketleri bünyesinde istihdam edilecek.
 • Kadroya alma aşamasında asıl iş / yardımcı iş ayrımı yapılmayacak. Her hangi bir yaş, eğitim vb. bir sınırlama getirilmeyecek.
 • 4/c statüsünde çalışanlar yani geçici işçiler, sözleşmeli personel olarak; yani 4/b statüsünde istihdam edilecek.
 • Mevsimlik işçiler yıl içinde en çok 5 yıl 29 gün istihdam edilebiliyordu. Bu süre 4 ay artırılarak uygulanacak.
 • 4 Aralık 2017 tarihi ve öncesinde taşeron olarak çalışan işçiler kapsama alınacak. Bu tarihten sonra işe girenler kadro imkanından faydalanamayacak.
 • Taşeron işçilerin kıdem tazminatı ve yıllık izin hakkı korunacak. Taşeron işçisinin kıdem tazminatının ne olacağını şu yazımızda açıkladık.
 • 4 Aralık 2017 tarihi itibariyle askerde olan, raporlu olan ya da doğum iznindeki taşeron işçileri de kadroya geçirilecek.
 • Kadro için taşeron işçiler geçiş başvurusunda bulunacak ve bir geçiş sınavı yapılacak.
 • Sonuç olarak; merkezi idarelerde çalışan yüzbinlerce taşeron işçisi tam kadro olacak ve daimi işçi olarak istihdam edilecek. Fakat belediyelerde ve il özel idarelerinde çalışan yaklaşık 400.000 taşeron işçisi adeta “yarım kadro” alacak.

Sitemizi sık kullanılanlara alabilir ve bizi takip edebilirsiniz. Taşeron konusundaki her gelişmeyi takip edecek ve yazımızı devamlı güncelleyeceğiz.

Kadroya geçiş için idarenize vermeniz gereken başvuru dilekçesi örneğini burayı tıklayarak görüntüleyebilir ve indirebilirsiniz.


İşçi Dünyası
Zeynel Abidin Özkale
İşçi Dünyası'nın editörü olan olan yazarın, İş ve Sosyal Güvenlik hukuku üzerine yazdığı diğer yazılarına buradan ulaşabilirsiniz.

166 Yorum

 1. Mustafa hocam işkurda şöförlü araç kiralama yolu ile makam aracı şöförüyüm
  Taşeron yasasından bende faydalanabilirmiyim

    1. Efe bey bu konuda bilgimiz yok. Ama büyük ihtimalle İşkur merkezi bir sınav yapacaktır.

 2. ben kamuda veri hazırlama olarak taşeronda çalışıyorum. kadrolu işçi olur muyum veri hazırlamacıdan memur olmaz mıişçi nasıl olacak

 3. merhabalar.taşeron kadro müjdesi verildi.eğitim,yaş …gibi şartlar aranmayacak denildi.ama emeklilik hakkını elde edenler açıklaması yok.Yaş şartı yok denildiğinde emeklilik hakkını elde edenlerde kadroya geçecek diyebilir miyiz?

 4. yorumumda çalıştığım kurumun devlet hastanesi ve veri kayıt elemanı olduğumu yazmayı unuttum.emeklilikte hem yaşımı hem de prim gün sayısını doldurmuş bulunmaktayım.acaba ben de yararlanabiliyor muyum

  1. Eğer emekli maaşı almıyorsanız yararlanacaksınız. Ama emekli maaşı alarak taşeronda çalışanlar bu yasadan faydalanamayacak.

   1. Zeynel Abidin Bey.Yüce yaradanım binlerce kez sizlerden razı olsun.sizleri cennetine kabul etsin inşallah.dün geceden bu yana ailecek bozuk olan moralimizi düzelttiniz.Allah razı olsun.Allah razı olsun.

    1. Sağolun Yılmaz bey; ama yine de erkenden sevinmeyin. Yasa tasarısı ortaya çıktığında yazıyı güncelleyeceğim. O zaman kesin bilgileri verebiliriz.

 5. Merhabalar ben türkiye elektrik iletim anonim şirketinde trafo merkezindeyim kamu taşeronu olarak çalışmaktayım kadro bizleride kapsıyormu?

  1. Emin bey, tek tek cevap vermek zor. Tasarı ortaya çıktığında tekrar sorarsanız, net cevap verebiliriz.

 6. çoğu sitede işe giriş şartı olarak; 2015 başlangıç tarihi baz alınırken sizin sitenizde 5 aralık 2017 öncesine kadro denmiş. Bu konuda net bilgi verebilir misiniz?

 7. zeynel bey; işe girişlerde kabul edilen tarih; 1 kasım 2015 mi, 5 aralık 2017 mi. Net bilginiz var mı?

  1. Nuh bey, bu konuda Çalışma Bakanı net tarih verdi. 5 Aralık 2017 tarihinin esas alınacağını söyledi.

 8. Merhabalar Zeynel Bey.
  Bazı gazetelerde hala emekliliğe hak kazananlar bu kadrodan faydalanamayacak diye haberler geçiyor.Bazıları ise emekli maaşı alıp ta çalışanlar bu kadrodan yararlanamayacak diyor.Anlamadım doğrusu.Her gazete kendine göre mi bu haberleri veriyor?Yoksa çalışma bakanının açıklamaları mı her gün değişiyor?Aydınlatırsanız sevinirim.

  1. Çalışma bakanının açıklaması gayet net. Emekli maaşı alan ve halen taşeronda çalışanlar kadroya geçemeyecek. Ancak emekliliğini doldurmuş olan ve yaş/yıl gibi nedenlerle maaşa bağlanmamış olanlar kadroya geçebilecek.

   1. Ama önceki sorumda hem yaşımı hem de prim gün sayımı doldurduğumu halen çalıştığımı,fakat emeklilik maaşını almadığımı yazmıştım.Daha açık söylemek gerekirse şu an işimden ayrılırsam ve başvurduğum takdirde bana emeklilik maaşı bağlanacak.Ben bu aşamayı merak ediyorum.Çünkü önümde emeklilik maaşının bağlanmaması için hiç bir sebep yok şu anda.Bu yasa bana güle güle mi diyecek?

    1. Sizi anlıyorum; ama bu soruya kesin cevap vermek için yasa tasarısını görmek gerekir Tasarı gün yüzüne çıktığında tekrar yazarsanız, kesin cevabı verebiliriz.

 9. tarım reformu genel müdürlüğünün yapmış olduğu arazi toplulaştırma işinde çalışan taşeron firma çalışanları da faydalanabilecek mi

  1. Lütfen kanun tasarısını bekleyin. Aksi takdirde boşa ümit vermiş ya da işçilerin ümidini kırmış oluruz.

 10. bir şey merak ettim oldu da taşeron çalışan arkadaşlar sınavı geçemedi o zaman ne olacak işten mı çıkarı-çak ?

  1. Güzel bir soru sormuşsunuz. Çalışma bakanına göre formalite bir sınav olacak. Ama kaybedenler illa olacaktır ve bundan böyle taşeron sisteminin de ortadan kalkacağı söyleniyor. Cevabını ise şu anda bilmemiz mümkün değil.

 11. Zeynel bey merhaba belediye şirketlerinde yaklaşık 100 bin kişi calışıyormuş bunların sendikası mevcutmudur varsada bu gecenler arkadaşlar sendika haklarına hemen kavuşacakmı

  1. İrfan bey, bunu bilemem. Ama taşeron işçilerin zaten şu anda bile sendika hakkı bulunmaktadır.

 12. Kasım 2015 ten sonra ise başlayanlarin durumu ne olacaktır? Bu konuyla ilgili hic bir açıklamaya yok. Yine firmalarla sözleşme mi olacak, islerine son mu verilecek? Bilginiz varsa eger yardımcı olursanız sevinirim

 13. Çalışma bakanının, cnn türk 06.12.2017 Çarşamba 12:32 de yaptığı konuşmasının sonlarına doğru söylediği şu cümle ” yapılan bu düzenleme personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarını kapsıyor.” herşeyi açıklıyor kamuda çalışan ancak alt işveren ile asıl işveren arasında yapılan sözleşmede ” yapılan bu iş personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı değildir” gibi bir ibare bulunuyorsa, alt işverenin asıl işverenin işini yapan personel çalıştırmasına rağmen sözleşmeden dolayı kadroya alınamaması söz konusu olabilir mı?

  1. Evet, eğer iş hizmet alım sözleşmesine dayanmıyorsa, büyük ihtimalle kapsam dışında kalacaktır.

 14. Zeynel bey merhaba mta da kiralık araç sürücüsü olarak 3 yıldır çalışıyorum kadrom kiralık araç olarak görülüyormuş bu taşerona kadro kapsamına bende girermiyim

 15. MEB Bağlı Ana Okulunda Taşeron Değil Yardımcı Personel Temizlik Görevlisi
  Olarak Çalışanlar Ne Olucak Bizler Yararlana Bilecek Miyiz bu Kanundan
  Saygılar

  1. Süleyman bey, hizmet alım ihalesi kapsamında çalışmıyorsanız, kanun sizi kapsamayacaktır.

 16. merhaba,ben sağlık bakanlığına bağlı kamu hastanesinde temizlik personel şefi olarak çalışıyorum.işim gereği temizlik işçisi değil çalışanların nöbet listelerinin düzenlenmesi,puantaj kayıtlarının tutulması yıllık izin vb. özlük işlerinin takibi işini yapıyorum.ihale sayısında ve dökümanında belirtildiği gibi.bizim durumumuz işçi değil yönetici olduğumuz için nasıl olacak?

 17. Merhaba Sayın Zeynel Bey öncelikle bilgilendirmeniz için teşekkür ederim ben aile sağlığı merkezinde ya sağlık ocağında tıbbi sekreterim 5 aylık sözleşme ile doğum izne çıkan arkadaş yerine 1 Kasım 2017 de ise girdim benden ve diğer uzun yıllardır tıbbi sekreter olarak çalışanlardan bi kaç evrak istendi buna temizlik görevlisi personelide dahil bize kadro var mı yani

 18. Merhabalar zeynel abidin bey sağlık bakanlığına bağlı olarak müşavir firmada inşaat mühendisi olarak çalışıyorum taşeron yasası müşavirlik hizmetlerini kapsayabilir mi ? teşekkür ederim

 19. Merhabalar.Emeklilik yaşını ve prim gün sayısını doldurup(emeklilik maaşını almayanlar)bu kadrodan yararlanırlar mı?Bunlara yargı yolu açık olur mi?

  1. Diğer şartları varsa, engel bir durum yoktur. Emekli maaşı alınmıyorsa, maaş bağlanana kadar kadrolu olunabilecektir.

 20. Hbys ile hasta girisi yapanlar farkli degilmi sekreterlere kadro var hastanelerde calisan dogru anlamisiz degilmi..hbys calisanlari yani bilgi islemci teknik personel kadrodan yararlanamiyor diger geri giris personeli olan sekreterler yararlabiyor bi aciklama yaparsaniz sevinirim

  1. Osman bey, bunun sebebini bilmiyorum. Ama HBYS KHK ile kapsam dışı bırakılmış durumda.

 21. Zeynel bey belediyenin taseron firmasi tarafindan isten cikarilma teblig aldim 31 aralika kadar sozlesmem var. Suan bu kanunla durumum ne olur. Benle calismak istemeyen kendi amirim sefim. Bu sikintidan nasil kurtulcam. Ne yapmam lazim. Bit e girmem icin

  1. 4 Aralık 207 tarihi itibariyle çalışıyor muydunuz? Cevabınız evetse, siz de kapsam dahilinde kadroya başvurabilirsiniz.

 22. merhaba 31aralık2016 tarihinde sözleşmem feshedildi ve mahkemeliğiz şuan(kıdem ve ihbar tazminatı) daha öncesinde 6 yıldır taşeron olarak çalışmaktadyım benim dururumum ne olcak acaba tekrar mahkemeye başvurup bu haklardan faydalanmak istediğime dair dava mı açmam gerekecek yada açtığımda yararlanabilirmiyim

  1. Hakan bey, 4 aralık 2017 tarihi itibariyle çalışıyor muydunuz? Öyle değilse, ne yazık ki kadro imkanından faydalanamazsınız.

 23. merhabalar enerji bakanlığı bünyesinde bulunan tiaş (türk elektrik iletim aş) da trafo işletme teknisyeni olarak taşeron işçi olarak çalışmaktayım khk kapsamına bizlerde giriyormuyuz aydınlatırsanız sevinirim iyi çalışmalar

 24. Merhabalar merkezi bütçeli kuruluşta 9 adet araç kiralama 3 ü şöförlü olmak üzere ihale kapsamında 4yıldır çalışmaktayım. Personele dayalı hizmet alımındaki en az %70 lik asgari işçilik maliyetinin altında kaldığımız için bu şart sağlanmıyor. Burada araç sayısı sırf fazla diye kadroya geçemiyecekmiyiz?

  1. Hakan bey, işçilik giderleri yaklaşık maliyetin %70’inin altındaysa, anlaşılan faydalanamayacaksınız.

 25. Devlet hastanesinde diyaliz hizmet alımı ihalesi ile calisan teknisyenim.(personele dayali olmayan )calisiyoruz kadro alirmiyim.
  Başvuru Konusu: Taşeron Yasası

  1. Musa bey, yazıda da belirttiğimiz üzere, ihalenizin yaklaşık maliyetinin yüzde kaçının işçilik gideri olduğunun bilinmesi gerekir. Buna göre kapsama alınacak ya da alınmayacaktır.

 26. Devlet üniversitesine yemek hizmetleri ihalesi kapsamında sadece İhalenin yaklaşık maliyetinin EN AZ %70’inin asgari işçilik maliyeti ile işçilik giderlerinden oluşması durumu uymuyorsa daimi işçi kadrosuna geçermiyiz?

 27. İhalenin yaklaşık maliyetinin EN AZ %70’inin asgari işçilik maliyeti ile işçilik giderlerinden oluşması maddesine uymayan devlet üniversitesi yemekhane hizmetleri hizmet alım ihalesine göre personel çalıştırılması yine eskisi gibi taşeron olarakmı devam edecek

  1. Bu durumda, ortada personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet alım ihalesi olmadığına göre, eski usülden devam edilmesinde bir sakınca olmayacaktır.

 28. Zeynel bey çoğu site de göremedim.Sadece bu sitede denk geldim.Acaba kültür ve turizm il müdürlüklerinde çalışan taşeronların kadro durumu nedir?Bakanlığın adını sadece burada gördüm.şimdiden teşekkürler…

 29. şimdiye kadar taşeron ilgili en geniş kapsamlı bilgiyi sitenizden okudum vatandaşlarımızı bilgilendirdiğiniz için teşekkürler iyi çalışmalar

 30. 1 kasım 2015 tarihi itibari ile karayollarında taşeronluğunu üslenen öz demireller şirketinde çalışmaktayım.karayollarının işini yapmaktayız ve hala Erzincan da çalışmaya devam ediyorum ..söylentiye göre anahtar teslimi iş almış bu yüzden bu şirkette çalışanlar kadroya dahil değilmiş diye iddia eden şeflerimiz var …bu ne kadar doğru öğrenmek istiyorum.bizlerde kadroya dahilmiyiz.

  1. Şahin bey, masa başından tek tek her ihaleye cevap vermem mümkün değil. Yazıda da belirtilen %70’lik oran çerçevesinde değerlendirme yapılacaktır.

 31. Aile ve sosyal politikalarda ek ders olarak görev alıyoruz 12 ay çalışıyoruz. Bizimle ilgili bir düzenleme olacak mi

  1. İsmail bey, hizmet alım ihalesi kapsamında mı çalışıyorsunuz? Öyle değilse, sizlerle ilgili bir düzenleme söz konusu değildir.

 32. Zeynel bey iyi akşamlar bende bu yıl Haziran ayında girdim Ekim ayında çıktım.Park bahçelerdeydimBize kadro yokmu
  Birde iş kurdan giren teyzoğlu var o aralık 2017 ye kadar çalıştı ona varmı teşekkürler

  1. Osman bey, sonradan işten çıkarılmış olsa da 4 Aralıkta çalışmakta olanlar kadroya alınacak. Ama işçi kendi çıkmışsa ne olur? Bunun cevabını öğrenmek için biraz daha beklememiz lazım. Kısa süre içinde yönetmelik çıkacaktır.

 33. Zeynel bey iyi günler kadro kapsamında olmayan işçilerin durumu nasıl olacak,Oralarda taşeron sistemi devam edecekmi yani taşeronlar oraya yeni personel alabilecekmi teşekkürler

  1. Osman bey merhaba. Hizmet alım ihalesi kapsamında taşeron işçi çalıştırılması dönemi sona erecek. Ama kadro kapsamında olmayan yerlerde devam edebilecek.

 34. Merhaba daha önce belediyeye bağlı İzmir metro A.Ş de çalıştım,ve işten çıkarılma ile ilgili kıdem ihbar alacakları dava açtık ve şuan icra aşamasında. Ben şimdi göç idaresinde çalışıyorum kadroya geçmek için davadan caz geçmem gerekiyormuş.

  1. Beşir bey, KHK’da “bu kapsamda çalıştırılmalarına ilişkin olarak açtıkları davalardan” feragat edilmesi isteniyor. Açıkçası çok net değil. Kastedilen sadece muvazaa davası mı yoksa tüm alacak davaları mı? KHK aceleyle hazırlanmış gibi duruyor. Ama geniş yorumlarsak, evet tüm alacak davalarından vazgeçilmesi gerekiyor gibi duruyor.

 35. sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfınca yapılan projede , kamu ihale kurumu ihalesine göre hizmet alımı yoluyla evde yaşlı bakım hizmetleri projesi adı altında çalışan 5 arkadaş olarak yaklaşık 8 aydır çalışıyoruz. iş bir yıllık, bize kadro verilebilir mi ?. not. sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları 3294 sayıl kanunla kurulu özel hukuk tüzel kişiliğe sahip. Ancak kullandığı kaynak neticesinde hizmet alımlarında kamu ihale kurumuna tabi. Kendi çalışanların tamamı iş kanuna tabi.

 36. İyi günler sorum tam anlaşılmamış ben 4 aralıktan önce çıkarıldım.Haziran ayında girdim Ekim ayında çıktım
  Kadro olurmu
  birde işkurdan girenlere kadro varmı

  1. Hacı bey İşkur’dan gelen işçiler kadro kapsamında değil. 4 Aralıktan önce çıkarılan işçiler de kapsamda yer almıyor.

 37. Zeynel bey bilgilendirdiğiniz için teşekkür ederim.

  Maddeler halinde sorularım olacaktı.
  1-) 4 Aralık öncesi çalıştığım yazılım firması beni sağlık bakanlığına danışman/yazılımcı (bilişim personeli) olarak gönderdi. Bu durumda işçi olarak mı gözüküyoruz. Yani bu kanundan yararlanabilir miyiz?

  2-) Eğer bu kapsama giriyorsak, bunun için nereye başvuracağız, ya da birileri siz kadroya geçiş yapmak istiyor musunuz diye soracak mı?

  3-) Özel firma ile yapılan maaş anlaşmasını (elden alınan ücret vb. ) kurumlar dikkate alacak mı. Yoksa sigortaya yatan miktarı mı dikkate alacaklar. Yani öyle bi durumda maaşını elden alanların maaşı düşeceği için kadroya girmek bile istemeyebilirler.

  1. Hasan bey merhaba. HYBS kapsamında çalışıyorsanız, kadro sizler için geçerli değil. Kadroya geçenler için elbette resmi ücretleri esas alınacaktır.

 38. iyi günler ben 09.04.2011 tarihinden buyana okulda taseron firmaya bağlı hizmetli olarak çalışmaktayım.fakat sözleşmiz okullar yazın kapandığı için 9 aylık çalışıyorum. kadroya geçiyormuyum?

  1. Turan bey, KHK’da yıl boyunca çalışanların kadroya geçeceğine dair bir hüküm var. Yine de en doğru bilgiyi kurumunuzdan alabilirsiniz.

 39. İyi günler önceki sorumada cevap verilmemiş iyi günler kadro kapsamında olmayan işçilerin durumu nasıl olacak,Oralarda taşeron sistemi devam edecekmi yani taşeronlar oraya yeni personel alabilecekmi oralara
  tekrar alım olacakmı teşekkürler

 40. Zeynel.bey hizmet ihalesinde
  Calistiralacak personel sayisi maas bilgileri ve calistigi saatlerin tümü kamuda calisir ibaresi var sadece yuzde 70 lik bolum yok
  Bu durumda nasil bir yol cizelecek
  Kurum universte hastanesi

  1. Taner bey, bu bölüm zaten ihale sözleşmesinde olmaz. İdarede bulunan yaklaşık maliyet cetvelinde yer alır.

 41. Merhabalar Zeynel Bey .
  Yaşını,sigorta primini ve hizmet yılını dolduran taşeron işçi emekli maaşını hak ediyor fakat almıyorsa ve sadece taşeron işçi maaşını alıyorsa bu yasadan yararlanır mı?
  Eğer yararlanamıyorsa hemen mi yoksa kadroya geçişler sona erinceye kadar mı iş akdi sona erdirilecek?
  Bu soruları yanıtlarsanız sevinirim.

  1. Ahmet bey bu sorunun cevabını tam olarak bilemiyorum. Hafta içinde çıkması beklenen yönetmelikte net bilgi yer alabilir.

 42. Merhabalar 2012 nin ekim kasım aralık aylarında karayolları taseronda çalıştım ve sene sonunda çıkış aldık suanki teseron kadrosundan yararlanabiliyormuyum

 43. kadro tarihi olan 4 aralık da senelik izinde olup, özel sebeplerden dolayı 6 aralık tarihinde istifa dilekçesi yazdırılıp kendi isteğiyle işten ayrılanları taseron yasası kapsıyor mu ise geri dönüş yapılabilir mi???

  1. Semih bey, 4 aralıktan sonra işten çıkarılanlar da kapsamda. Ama istifa edenlerin durumunu bilemiyorum. Henüz bu konuda bir netlik yok.

 44. merahabalar… belediye imar müdürüğünde taşeron işçiyim. Aslında harita mühendisiyim ve mühendislik işleri yapmaktayım. 2018 de taşeron mühendis olarak ihaleme çıkılmıştı. bu durumda ben işçi olarak mı kadroya gececeğim yoksa mühendis olarak mı?

 45. Zeynel bey MEB Bağlı okulda alt işveren işçisi olarak çalışıyorum taşeron kadrosunda yararlanıyormuyum

  1. Ahmet bey, bu konuda özel bir düzenleme yapılmazsa ve bu işçiler 4 Aralık itibariyle çalışmıyorlarsa, kadroya alınmayacaklarını düşünüyorum.

 46. BİR KAMU KURUMUNDA 28.01.2008 TARİHİNDEN İTİBAREN ÇALIŞMAKTA İKEN 01.06.2017 TARİHİ İLE ASKERLİK SEBEBİYLE İŞİMDEN AYRILARAK ASKERE GİTTİM. 08.12.2017 TARİHİNDE ASKERLİK GÖREVİMİN BİTMESİ SEBEBİYLE KURUMA TEKRAR BAŞVURDUM VE TAŞERON OLARAK GERİ İŞE ALINDIM. FAKAT 31.12.2017 İTİBARİYLE 696 SAYILI KHK YA İSTİNADEN İS SÖZLEŞMEMİN BİTİRİLECEĞİ HABERİNİ ALDIM. İŞE İADE İÇİN NASIL BİR YOL İZLEMELİYİM? (BİLDİĞİM KADARIYLA KADRO İÇİN ASKERDE OLAN YADA DÖNMÜŞ OLANLARDA FAYDALANABİLİYOR.)

  1. Hasan bey sizin de faydalanmanız gerekir. Ama tabi olduğunuz ihale, kapsam dışında kalan bir ihale olabilir mi?

 47. selamünaleyküm zeynel bey.ben milli eğitime bağlı bi pansiyonda hizmet alımı kapsamında 9 ay çalışmaktayım.( Birinci fıkra kapsamındaki idarelerin aynı fıkrada belirtilen bütçelerinden karşılanan ve onuncu fıkra hükümleri uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımının yıl boyunca devam etme şartı hariç diğer tüm şartlarını taşıyan hizmet alımlarından; sözleşmeleri 4/12/2017 tarihi itibarıyla devam edenlerde bu tarih itibarıyla çalışanlar, sözleşmeleri bu tarih itibarıyla devam etmeyip 2017 yılında sona erenlerde ise sözleşme süresinin sona erdiği tarihte çalışmış olanlar, birinci fıkrada öngörülen şartları taşımaları ve en son hizmet alım sözleşmelerinde öngörülen dönem ve çalışma süreleriyle sınırlı olmak kaydıyla, birinci fıkra hükümleri çerçevesinde geçici işçi pozisyonlarında istihdam edilmek üzere başvurabilirler. Bu maddenin diğer hükümleri bu fıkra kapsamındakiler için kıyasen uygulanır.) bizim için bunu uygulayacaklar galiba. burda bahsi geçen geçici işçi nedir hakları nelerdir. devamlı hersene çalışabilecekmiyiz.

 48. Merhabalar bizler kadro kapsamında olmayan kit lerde çalışıyoruz fakat bizim işyerinde muvaaza kararımız var mahkemeyi kazandık buna göre bizde bu kadro düzenlemesinden yararlanırmıyız? Teşekkürler

 49. merhabalar.12 aydan az çalışanlar geçici işçi pozisyonuna alınacak diyorlar geçici işçi nedir hakları nelerdir.

 50. devlet hastanesinde vhki olarak çalışıyordum. askere giderken kıdem tazminatımı aldıgım için ay sonu ile iş akdimi fesih edeceklerini söylediler.

 51. Zeynel bey,
  Çalısmış olduğum işyerinde,
  1 – Personel sayısının, ihale dokümanında belirtilmiş olmasına;
  2 – Personelin çalışma saatlerinin tamamını idare için kullanılıyor olmasına;
  3 – İhale konusu işin yıl boyunca devam ediyor olması ve niteliği itibariyle süreklilik arz eden işlere ilişkin hizmet alımı olmasına rağmen ihale sözleşmesinde yapılan iş personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı değildir diye bir madde olmasından dolayı bu düzenlemeden yararlanamayan benim gibi çok fazla çalışan olduğunu biliyoruz.
  Bu haksızlığa karşı, çalışanlar olarak hukuki anlamda yapılabilecek bir şey varmı.

  1. Açıkçası şu aşamada yapılabilecek bir şey yok. Hele ki; olağanüstü hal KHK’larının anayasa yargısı denetimine tabi olmadığını da düşünürsek, yapılabilecek fazla bir şey olmadığını görürüz.

 52. Zeynel Bey lütfen yardımcı olabilir misiniz?
  Ben aile ve sosyal pol. Bakanlığında gecici taşeron işçisi olarak doğum iznine ayrılanların yerine baktım arada gir çık oldu. 09.01.2017 tarihinde beri. Ve en son çıkış tarihim 2 aralık 2017 ve sonra 10 aralık 2017 de 3 günlük calısma sürem var
  Cıkıs tarihim 13 aralık 2017. Kadro durumunda yararlanma imkanım ve hakkım var mı

  1. Mehmet bey, ne desem tahminden öteye gitmez. Salı itibariyle başvurunuzu yapar ve sonucunu alırsınız.

 53. Merhaba Zeynel bey belediye de taşeron olarak güvenlik görevlisiyim.özel sebeplerden dolayı kendi rızamla kadroya geçmek istemıyorum kısacası 2 ocak 2018 de başlayacak olan kurum sözleşmesini imzalamak istemesem kadroya geçişte işten çıkarılmış mı oluyorum daha neti geçmişe yönelik kıdem tazminatı ve haklarımı alabilir miyim

  1. Osman bey, bu konuda henüz bir düzenleme yapılmadı. Alt mevzuatın çıkarılmasını bekliyoruz.

   1. Peki kesilirse isten cikartirsa yeni adami nasil alacak neye dayali alacak ? Adami isten cikarinca kendi magdur olacak ne dersiniz hocam. ..

    1. Doğru söylüyorsunuz ama bunlar tekrar BİT’ler bünyesinde istihdam edilebilir. Tabi bu idarenin takdirinde olacaktır.

  1. Osman bey, kaç ay önce girildiğinin önemi yok. 4 Aralıkta çalışıyorsanız, faydalanabilirsiniz.

 54. Huzur evinde 18.12.2017 tarihinde istifa eden personelin yerine 19.12.2017 tarihinde işe alındım kadrodan yararlanabiliyor muyum

 55. Merhaba
  Karayollari 1.bölgede denetim istasyonu çalışanları olarak ihale yaklaşık maliyeti %66 olarak hesaplanmiş. Istanbul bölgesi hariç diğer bölgelerde problem yok. Yalnız şöyle bir durum var süreklilik arz eden iş yani 7/24 olarak çalışılan iş ihalesi olarak görünüyor. Bütün bölgelerdeki çalışanlar kadroya dahil edilip İstanbul bölgesi kadro dışı tutulabilirmi? Bu durumda ne gibi sonuç çıkar sizce ? Saygılar..

  *İhalenin yaklaşık maliyetinin EN AZ %70’inin asgari işçilik maliyeti ile işçilik giderlerinden oluşması

  1. Hasan bey, bunun değerlendirmesini kurumunuz yapacak. Ama %70’in altında kalınırsa, kadro kapsamı dışında kalması gerek.

 56. Zeynel Bey ; Oncelikle yardimlariniz icin tesekkur ederim . Bayan olan yakinim icin soruyorum . Memurtan emekli iken 01.12.1999 yilinda vefat eden babamdan oturu yetim maasi almaktayim . Universite hastanesinde taseron kadrosunda 01.02.1999 dan beri calismaktayim . Simdi statu olarak memur statusu ama 4d kadrosu deniyor . Bu kadroya gectigimde yetim maasim kesilir mi, kesiliyor ise 3.5 yildan fazla calismadan istifa edip tazminati alsam tekrardan yetim maasim baglanir mi, bu birinci sorum, digeri ise ; suan istifa edip tazminatimi alip 4 aralikta kadroyu hak ettigim icin tekrar geri donus yapip kadroya gecebilir miyim bilgi verebilirseniz sevinirim .

 57. 5 YILA YAKIN OTOMASYONDA ÇALIŞTIM.3 yıl vekil bilgisayar öğretmenliği yaptım.Askerliğimi yaptıktan SONRA 2 YILLIK BİLGİSAYAR MEZUNU OLDUĞUM VE BİLGİSAYARDAN ANLADIĞIM İÇİN, ASGARİ ÜCRETİN %50 FAZLASI ALARAK HASTANE BİLGİ İŞLEM TEKNİK SERVİSE GEÇTİM.HEM DONANIM, HEM YAZILIM (HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ) PROGRAMIN DESTEĞİNİ VERDİM.AYRICA ÇKYS VE EBYS SAĞLIK BAKANLIĞINA AİT PROGRAMIN DESTEĞİNİ DE MEMURLAR ANLAMADIĞI İÇİN İDARENİN ZORLAMASIYLA VERDİK.BİYOMEDİKAL PCLERE BİLE RESMİYETTE BİZİ İLGİLENDİRMEDİĞİ HALDE BAKTIM.HALEN ÇALIŞMAKTAYIM.KADRO BİZİ KABSIYOR MU?KAPSAMIYORSA EYER ,ÜNÜVERSİTE OKUDUM SUÇ MU İŞLEDİM?SEÇİME KADAR KADRO GELMEZSE İSTİFA EDECEM.SİZCE ADALET Mİ?

 58. DEVLET TAŞERON ÇALIŞTIRMAYACAM ARTIK DİYOR.FAKAT HBYS İŞİN DIŞINDA GİBİ.TAM ZAMANLI ÇALIŞIYORUM ORDA.PEKİ ÇALIŞTIRMAYACAKSA BİZİ KAPIYA ATIP TAZMİNATIMIZI VERECEK?

  1. HBYS ihaleleri, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım ihalesi olarak kabule edilmediği için, buralarda taşeron sistemi devam edecek.

 59. Yazık.Emekliliği hak edenleri de emekli gibi gördüler.Bizlerin ne günahı vardı?Yıllarca dirsek çürüttük.1 günlük çalışan kadrolu oldu.İtiraz etme hakkımız var mı acaba?6.ayda alt işverenin sözleşmesi bitiyor.Bizleri o tarihe kadar çalışıyorlar mi?

 60. Zeynel Bey Merhaba ; Universite hastanesinde HBYS ( hastane bilisim yonetim sistemleri ) departmaninda calisiyorum ama bu departmanla ilgili is yapmiyorum faturalandirma konusunda calisiyorum . Sgk ya bildirilen meslek kodum Buro Personelidir . Bu sartlar altinda kadroya gecisimizde sorun var midir merak ediyorum .

 61. Aslında tebliğ de yayınlandi ama uzman olarak görüşünüzü merak ediyorum geçici işçi olarak başvurmak için ben hamile bayanın yerine çalıştım geçici işçilik için 2017 yılı içinde sözleşmesi bitmesi yeterli diye okudum ama kapsama dahil olur muyuz acaba ise girerken bizim sözleşmemizde yıl boyunca devam etme şarti var miydi ??

 62. merhaba 3 yıl belediye temizlik işşçisi olarak calıstım 2 yıldır farklı işte çalısıyorum 1 yıl once işe donüs mahkemesini kazandım yine işe almadılar tazminat hakkı dogru mahkemeye verdim yine kazandım aralık 15 te dosya temize gitti kapsama girmem mümkün mü teşekkürler

  1. Merhaba. 4 Aralıkta çalışmadığınız için, mümkün olmadığını düşünüyorum.

 63. S.a belediyede çalışmakta olan işçiyim 2018 sonunda inşallah nasip olursa vatani görevimi yapmak için askere gideceğim askerlik bitiminde tekrardan belediyede kaldığım yerden çalışmaya edebilecek miyim?

 64. Hizmet alımlı iş için belediyenin açtığı ihalede bizim şirket kazandı bende

  30,03. 2017 tarihinde belediyende 8 aydir geçici olarak çalıştım iş bitince de 30.11,2017 cikarildiik yararlanabilirmiyim

 65. Merhaba Zeynel bey DSİ de 2012 yılında işe başladım 2014 son aylarında çıkışım verildi 2016 da mahkemeye verdim kıdem ihbar vs gibi mahkeme son duruşması kaldı ama kadro mevzusu için avukat askıya aldı internette de okudum davalardan feragat edenler kadroya alınacak mis diye gördüm bu durum bizi de kapsar mi peki mahkemeden vazgecersek bizide kadroya alırlar mı başvuru yapalım mı olur mu acaba teşekkürler şimdiden Allah razı olsun

  1. Yakup bey, 4 Aralık itibariyle çalışmıyorsanız, düzenlemeden yararlanmanız mümkün değildir.

   1. Ama diyorki taşeron olarak çalışıp davalı olanlarda kadroya girecek ancak açtıkları davalardan yada dava sonucu başlatılan icra takibinden vazgeçtiklerine dair yazılı beyanda bulunacaklar ve burda da diyorki KHK ve tebliğde açıkça belirtildiği üzere, daha önce taşeronda çalışmasına ilişkin idareye açtığı dava veya kesinleşmiş alacağı bulunan işçiler, başvuru sırasında tebliğin ekindeki Örnek-1 sayılı dilekçeyi doldurarak beyanda bulunacak. İşçi, sınav neticesinde kadroya ya da şirkete geçişe hak kazandığında, mahkemeye ya da icra müdürlüğüne tebliğin ekindeki Örnek-2 ve Örnek-3 sayılı dilekçelerle başvurup feragat edecek ve feragat ettiğine dair belgeyi idareye sunacak. Yani feragat işlemi, sınavın ardından yapılacak. Sonuç olarak, başvuru sırasında Örnek-1’deki dilekçe ile beyanda bulunmak yeterli…

    1. KHK’da temel şartlardan birisinin 4 Aralık 2018 itibariyle çalışıyor olmak olduğunu gözden kaçırıyorsunuz. 4 Aralık itibariyle çalışanlardan, dava açmış olanlar feragat belgelerini verecek.

   2. sayın Zeynel bey 12.25.2017 tarihinde iş yerinde iş arkadaşımla tartışmamız sonucu şeflerimiz tarafından ifadelerimiz alınarak iş ahtimize son verildi. Fakat 02.01.2018 de bende formlarımı doldurarak güvenlik soruşturmasına gönderdim. Sorum şu : iş yerinde yapmış olduğumz kavga güvenlik soruşturmasını etkilermi? NOT:sabıka kaydım temiz.

    1. Merhaba. Bunu bilmem imkansız. Kabul edersiniz ki; güvenlik soruşturması çok farklı bir konu ve bu hususta bilgim yok.

 66. Bulunduğum ilin hastanesinde raporlu arkadaşların yerine çalışıyorum 2017 yılında hiç çıkişim yok 26 kasımda rapor bitti 4 aralikta hizmetim yok sıfır yazıyor hizmet dökumünde ama çıkış yok bizde kadroyu alabilirmiyiz acaba teşekkür ederim

  1. Tarık bey, cayabileceğinizi düşünüyorum. Bunun önünde bir engel olmasa gerek.

 67. belediyelerde kadro alamadığımız için askere gidip geldikten sonra çalışma hakkımız varmı?

 68. Merhaba;4 aralık itibariyle çalıştığımız kuruma yaptığımız başvurumuz geçici işçi pozisyonu olarak kabul edildi. sınava girecek miyiz? kadrodan yararlanabilecek miyiz? haklarımız nelerdir? geçici işçi pozisyonunu anlamadık açıkçası. sözleşmemiz bitince isten mi çıkarılacağıź ?
  Teşekkürler

   1. Tekrar merhaba; kuruma bağlı taşeron olarak satış şubesinde çalışıyoruz. 3 çalışan olarak kasım 2017de işe alındık. hala devam ediyoruz. mayıs 2018 de sözleşmemiz bitiyor. 6 aylık sözleşme yapıldığı için mi geçici işçi pozisyonu olarak kabul edildi?buarada kurumumuz sınava girebilecegimizi söyledi. ama hala işten çıkarılıp çıkarılmayacağımız veya kadroya dahil olup olmayacağımıź belli değil. bu konuda bilginiz varsa yardımcı olmanızı rica ediyoruz.
    Teşekkürler…

    1. Evet, sözleşme süreniz bir yılın altında olduğu için böyle olmuş. Açıkçası detaylı bilgiyi yine en iyi, kendi kurumunuzdan alabilirsiniz.

 69. Milli Eğitim bakanlığına bağlı okullarda 9 aylık taşeron olarak temizlik işçisi veya aşçı olarak çalışanlar geçici işçimi (10 ay) yoksa sürekli işçi(12 Ay) kadrosuna mı alınacak ?

 70. Merhabalar.Bakanın dünkü açıklamasına göre engelli olmayıp emekliliği hak edenler de kadroya geçecek mi?Herkes merak içinde.Yanıtlarsanız sevinirim. Yok eğer sadece engelliler içinse her emekli aslında yaşından dolayı bir engelli değil midir?

 71. ARŞİF VE GÜVENLİK SORUŞTURMASINDA NELERE BAKILIR. BURDAKİ SUÇLAR KOMİSYONTARAFINDAN DETAYLI DEGERLENDİRİLİYORMU.TEŞEKÜRLER

 72. belediyedeki taseron guvenlikler (bit) de calisanlar tediye ve banka promosyon odemesi alacakmi ssk li olarak hangi stadude yer alacak

 73. Merhabalar 13 eylül 2017 de askerlik görevi için taşeron olarak çalışmış olduğum üniversite hastanesinden kıdem tazminatımı alıp istifa ettim yayımlanan khk ya dayanarak 4 aralık itibari ile askerde olduğumdan askerlik dönüşü yasal süre içerisinde khk dan yararlanmak üzere dilekçemi verdim. Dilekçeği verdikten tam 1 ay sonra posta yoluyla kıdem tazminatını gerekçe göstererek ret cevabı verdiler. Benim kadroya geçiş hakkım varmı var ise bu süreçte ne yapmam gerekiyor. Şimdiden teşekkür ediyor iyi çalışmalar diliyorum

  1. Mustafa bey, idarenin cevabını takiben en kısa sürede dava açmanız gerekir. Bir avukatla bir an önce görüşmenizi öneririm.

 74. Slm ben 4 seneydi belediyede calisiyurdum tm kadruya gectik derken sinavda basarisiz dediler itiraz etim itirazimada red geldi 39 mdeye gure isten cikarmislar işsizlik maasi da alamiyum neyapa bilirim

 75. Merhaba ben bir hastanede temizlik personeliyim kadroya da geçtik çok şükür ama sevinemedik bile basimizdaki sorumlular kadroya geçtiniz de ne oldu 3 tutanagima bakar deyip bizi tehdit ediyorlar hergun aynı şekilde bu yapılıyor ve ben artık çok sevdiğim işime gitmek için artık can atmıyorum sorum şu size cevap verirseniz cok memnun olurum bizi kaç tutanakla işten atabilirler gerçekten pisikolojimiz alt üst oldu kadroya geçmeden önce nasıl özveriyle calistiysak öyle çalışmaya devam ediyoruz inanin

 76. Mrb zeynel bey bn 12 03.2015 yontemizlik şirketinden giriş yapıp 2.5 yil boyunca hastahane bilgi islemi ypyrdum ve mudur degisince yer degisikligide yapildi ve psikolojik baskidan dolayi 22 10.2017 istifa ettim taşeron kadro ‘dan bnde faydalanir mıyım acaba bilgi verseniz sevinirim

Bir yorum yaz

E-posta hesabınız ve şehir bilgileriniz yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.