İşçi işyerinde sigara içebilir mi?

Yazıyı sizin için güncelledik:

İşçinin işyerinde sigara içmesi yasaklanabilir mi?

İşyerindeki kuralları koyma yetkisi elbette işverene aittir. İşverenin yönetim hakkının bir sonucu olan bu hakkın sınırı ise, İş Kanunuyla işçi lehinde getirilen düzenlemelerdir. İşveren, işyerindeki kuralları belirlerken, kanunlarca işverene tanınan hakları azaltamaz veya ortadan kaldıramaz. İşyerinde sigara içilip içilemeyeceği ya da nerelerden sigara içilebileceğinin belirlenmesi de bu şekildedir.

İşyerinde sigara tamamen yasaklanabilir mi?

Her şeyden önce, kapalı mekânlarda sigara içmenin kanunen yasak olduğunu biliyoruz. Peki ama işveren bu yasağı genişletirse ne olur? Gerek işyerindeki kapalı mekanlarda ve gerekse açık alanlarda sigara içilmesine izin vermeyebilir mi? Bu sorunun cevabı, elimizdeki verilere göre değişecektir.

İş sözleşmesinde ya da toplu iş sözleşmesinde sigara yasağı varsa

Şunun altını önemle çizmek isterim. İşe başlarken ya da işçinin rızası olması kaydıyla iş devam ederken, işyerinde uyulacak kuralları koyma yetkisi elbette işverene aittir. Bu halde, işveren elbette işyerinde sigara içilmemesini şart koşabilir. Ancak bu durum, sigaranın işyerinde doğuracağı tehlikelerden ya da işin niteliğinden kaynaklanmalıdır.

Bir Yargıtay kararında ( 9 Hukuk, 2014/29293 E.) şöyle denilmektedir: “Dosya içeriğine göre; davacının iş sözleşmesi işe girerken taahhüt etmesine rağmen ara dinlenme sırasında sigara içmesi nedeniyle feshedilmiştir. Davacının ara dinlenmede iken sigara içmesi iş güvenliğini tehlikeye düşürmediği gibi işin niteliğini de etkilememiştir. Diğer taraftan işin niteliği ve iş güvenliğini etkilemediği sürece işe girerken sigara içilmesi hususunda yasak getirilmesi ayrımcılık nedenidir.”

Sözleşmelerde sigara yasağı yoksa

işçi sigara içebilir mi

İkinci durum ise, ne iş sözleşmesinde ne de toplu iş sözleşmesi veya işyeri iç yönetmeliklerinde bu konuda bir hüküm bulunmaması halidir. Bir başka deyişle, işyerinde sigara içilemeyeceğine ya da nerelerde içilebileceğine dair kuralların belirlenmemiş olması halidir. Bu durumda işçi istediği yerde sigara içebilir mi?

Bu sorunun cevabı da ikiye ayrılmalıdır. Şöyle ki; bu durumda sorunun cevabı işyerinin somut durumuna göre değişir. Örneğin bir LPG dolum tesisinde ya da benzin istasyonunda işçinin sigara içmemesi beklenirken, bir tekstil atölyesinin bahçesindeki dinlenme alanında işçinin sigara içmesi normal karşılanabilir. Her olayın kendi içinde değerlendirilmesi gerekir.

SONUÇ

İşçinin işyerinde sigara içmesinin yasaklanıp yasaklanamayacağının cevabını üçe ayırarak cevap verebiliriz. Aşağıdaki ayrım yapılmadan her olayda aynı cevabın verilmesi yanıltıcı olacaktır.

1- İş sözleşmesinde, toplu iş sözleşmesinde ya da işyeri uygulama talimatnamelerinde işçinin sigara içmesinin yasak olduğuna veya belirli alanlarda yasak olduğuna dair hüküm varsa, işçi bu hükümle bağlıdır ve belirtilen alanlarda sigara içemez. Ancak bunun ön şartı, getirilen sigara yasağının işin niteliği ve iş güvenliğinden kaynaklanmasıdır. Yoksa ortada hiçbir makul neden yokken, işveren tamamen bireysel tercihiyle sigara içmeyi yasaklayamaz. Yargıtay bu tip yasakları, ayrımcılık olarak değerlendirmektedir.

2- İş sözleşmesinde, toplu iş sözleşmesinde ya da işyeri uygulama talimatnamelerinde işçinin sigara içip içemeyeceğine veya nerede içemeyeceğine dair bir hüküm yoksa bu durumda aşağıdaki sonuçlardan birisi geçerli olacaktır.

-İşyerinde sigara içilmesi ya da belirli alanlarda sigara içilmesi somut olarak ve doğal olarak tehlike arz edecekse ya da işyeri açısından olumsuz bir etkiye sebep olacaksa, işçinin sigara içmemesi beklenir.

-İşyerinde sigara içilmesinin tehlike oluşturmayacağı yerler varsa ya da sigara içilmesi işyerine olumsuz bir etki yapmayacaksa işçi sigara içebilmelidir.

3- Ne olursa olsun, kanunlarla belirlenen yasak alanlarda (kapalı alanlar gibi) sigara içilmemesi beklenir.

Yukarıdaki sigara içilemeyecek hallerde sigara içen işçinin iş akdinin İş Kanununun 25inci maddesi gereğince kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı ödenmeksizin feshedilebileceği hatırlanmalıdır. Aynı şekilde sigara içme hakkına sahip olan bir işçinin bu hakkının haklı bir neden olmaksızın elinden alınması da işçiye İş Kanununun 24üncü maddesi gereğince kıdem tazminatını talep ederek işten ayrılma hakkını verebilecektir.


İşçi Dünyası
Zeynel Abidin Özkale
İşçi Dünyası'nın editörü olan olan yazarın, İş ve Sosyal Güvenlik hukuku üzerine yazdığı diğer yazılarına buradan ulaşabilirsiniz.

Bir yorum yaz

E-posta hesabınız ve şehir bilgileriniz yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.