İşçi ücreti düşürülebilir mi?

Çalışanın ücretinin düşürülmesi sık rastlanmasa da karşı karşıya kalınabilen bir durumdur. Bir şirkette ister genel müdür olun isterseniz vasıfsız bir işçi, bu durumla siz de karşılaşabilirsiniz. İşvereniniz ya da insan kaynaklarından bir yetkili sizi karşısına alıp sorabilir: Maaşını düşüreceğiz, itirazın var mı? İşçi ücreti düşürülebilir mi?

Ücret nedir?

Ücret işçinin temel geçim kaynağı olup İş Kanunu tarafından birçok açıdan güvenceye alınmıştır. İşçinin çalıştığı ayı takip eden ay başında derhal ödenmesi, belirli şartlar altında elden ödenememesi, zamanında ödenmemesi halinde işçinin iş görme borcunu yerine getirmeme hakkının olması bu duruma önemli örneklerdir. İş Kanuna göre ücret, işçiye yaptığı iş karşılığında sağlanan ve para ile ödenen tutarı ifade etmektedir.

İşçi, ücretinin indirilmesine itiraz edebilir

Ücretin düşürülmesi teklifine işçinin evet demesi normal şartlar altında pek de mümkün görünmüyor; ancak bazen işçilerin, işlerini kaybetmemek adına böyle bir teklifi kabul ettiklerine rastlanmaktadır. Peki işçi bu teklifi kabul etmezse ne olacak? Bunun cevabı için öncelikle İş Kanununa bakalım.

İş Kanununda ücretin düşürülmesi

İş Kanununun 62 inci maddesine göre; aşağıdaki nedenlerle işçinin ücretinden her ne şekilde ve nedenle olursa olsun eksiltme yapılması mümkün değildir.

 • İşyerinde uygulanan çalışma sürelerinin yasal olarak daha aşağı sınıra indirilmiş olması nedeniyle
 • İşverenin kendine düşen kanuni bir yükümlülüğü yerine getirmesi sebebiyle
 • İş Kanunu hükümlerinden herhangi birisinin uygulandığı gerekçesiyle

Tarafların anlaşmasıyla ücretin indirilmesi

İş Kanununa göre işçi ücretinin düşürülemeyeceğini yukarıda açıkladık. Burada bahsettiğimiz düşürme, işçinin rızası aranmaksızın bir takım gerekçelerle ücretin indirilmesidir. İş Kanunu buna müsaade etmemiştir. İşçinin korunması ilkesinin gereği olarak, kanun koyucu burada işçiyi korumayı tercih etmiştir. Ama bütün bunlara rağmen işverenin teklifine işçi evet cevabını verirse ne olacak?

İşverenin ücretin indirilmesi teklifini işçinin kabul etmesi

Böyle bir durum bazen gönüllü olarak bazen de işçinin bir takım çekincelerinden kaynaklanan zorlayıcı sebeplerden kaynaklanabilir. Ama iki türlü de sonuç değişmeyecektir. İşçi ister işvereniyle gerçekten anlaşarak isterse mecbur kaldığı için olsun; işvereninin bu teklifini yazılı olarak kabul ettiği anda artık kanunen yapacağı bir şey kalmamış demektir.

İşçinin bir saatlik ücreti nasıl hesaplanır?

Bu yazıya da göz atmak ister misiniz?

Bunun temel nedeniyse işçi ile işveren arasındaki ikili ilişkide sözleşme serbestisi ilkesinin geçerli olmasıdır. Kanun koyucunun açıkça yasaklamadığı bir konuda tarafların anlaşması mümkündür. Bu konuda da kanunda açıkça bir yasak bulunmamakta ve kanun sadece işverenin tek taraflı müdahalesini yasaklamaktadır.

ucrette indirimi yapilabilir mi

Aşağıdaki Yargıtay kararlarında da, ücretin düşürülmesine muvafakat eden işçinin artık fark ücret talep edemeyeceği ifade edilmektedir:

“… Davacının 2009 Aralık ayı aylık ücreti, asgari ücretin 1,7 katı iken T.C. Sağlık Bakanlığı’nın 2009/32 ve 2009/64 sayılı genelgeleri uyarınca asgari ücretin % 5 fazlasına düşürülmüş, davacı 29.12.2009 tarihinde imzaladığı bireysel iş sözleşmesinde ücretinin düşürülmesine muvafakat etmiş, işveren tarafından 01.01.2010 tarihinden itibaren belirlenen yeni ücret miktarı üzerinden ödemeler yapılmıştır. Davacı, imzaladığı bireysel iş sözleşmesi ile, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 62 nci ve 22 nci maddeleri uyarınca ücretinde yapılan aleyhe esaslı değişikliğe muvafakat ettiğinden ücret farkı talebi yerinde değildir…” (2014/7591 E. ve 2014/39187 K.)

“… Davacı, 01/01/2010 tarihinden itibaren muvafakati olmaksızın ücretinin düşürüldüğü iddiasıyla anılan tarihten itibaren hesaplanacak ücret farkını talep etmiştir. Dosyada mevcut imzası inkâr edilmeyen sözleşme içeriğine göre, davacının yeni imzaladığı sözleşme ile ücretinin düşürülmesine muvafakat verdiği anlaşılmaktadır. Davacının sözleşmeyi imzalarken hataya düşürüldüğüne ilişkin iddiasını doğrulayan tanığının da aynı iddia ile dava açtığının anlaşılması karşısında, bu tanığın beyanına ihtiyatla yaklaşılması gerektiği açıktır. Sonuç itibariyle; imzası inkâr edilmeyen sözleşmeye değer verilerek davacının ücretinin düşürülmesine muvafakat verdiği kabul edilip davanın reddi gerekirken kabulü hatalıdır…” (9 Hukuk, 2015/15264 E. ve 2017/17287 K.)

ücrette indirim olur mu

 

İşçinin kabul etmemesine rağmen ücretinin düşürülmesi

Uygulamada en sık rastlanacak durum belki de budur. İşveren, ücretin indirilmesini teklif etmiştir ama işçi bu teklifi reddetmiştir. Böyle bir durumda işverenin geri adım atması ve işçinin kararını kabullenmesi haline bir sorun olmayacaktır.

Ama işveren, işçinin kabul etmemesine rağmen ücretini indirmişse ne olacaktır? Bu sorunun cevabı ise İş Kanununun 24/II-e maddesinde yer almaktadır. Buna göre; işveren, işçinin ücretini kanun hükümlerine ya da sözleşme koşullarına uygun şekilde hesap etmezse veya ödemezse işçi iş sözleşmesini süresinin bitmesinden önce veya bildirim önellerini beklemeden tek taraflı ve haklı olarak feshedebilir.

Maaşı düşürülen işçinin çalışmaya devam etmesi

Ücretinin düşürülmesini kabul etmeyen işçi yukarıda bahsettiğimiz gibi İş Kanununun 24 üncü maddesi gereğince iş akdini tek taraflı olarak feshedebilir ve böyle bir durumda da kıdem tazminatına hak kazanır.

Ama işçi hem ücretinin düşürülmesini teklifini kabul etmez hem de çalışmaya devam ederse ne olur? Örneğin bir sene boyunca düşürülmüş maaş alarak çalışan işçi, aradaki farkı dava ederek alabilir mi? İşçi eğer maaşının düşürülmesine muvafakat vermemişse, aradan yıllar da geçse aradaki farkı işverenden talep edebilir. aşağıdaki Yargıtay kararları bu hususu açıklamaktadır:

“… Somut olayda, davacı ücretinin iş sözleşmelerinde belirtilen ücretten eksik yatırıldığını belirterek fark ücret alacağı talebinde bulunmuştur. Her ne kadar Mahkemece on altı ay boyunca eksik maaş ödenmesine rağmen davacının aynı işi yapmaya devam etmesinin olağan akışa aykırı olduğu, ücretinin azaltılmasına ilişkin işverenin davranışını zımni veya sarih olarak kabul ettiği gerekçesi ile fark ücret alacağı talebinin reddine karar verilmiş ise de;dosya kapsamında, davacının ücret düşürülmesine muvafakat ettiği yönünde yazılı onayı olmayıp, ücretin düşürülmesine rağmen davacı işçinin suskun kalarak çalışmaya devam etmesi hali, bu değişikliğe muvafakat ettiği anlamına da gelmez. O halde davacının rızası olmaksızın ücretinin düşürülmesi esaslı değişiklik olup, davacının bu değişikliği yazılı onayı ile kabul ettiği ispatlanamadığından davacının iş sözleşmesinde belirlenen ücretleri esas alınarak, ödenen ücretler mahsup edilmek suretiyle fark ücret alacağı değerlendirilmesi gerekli iken yazılı gerekçe ile karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir…” (22 Hukuk, 2017/20483 E. ve 2019/5413 K.)

“… Dosya içerisinde, davacının alacak talep ettiği dönem açısından, davacının ücretinin düşürülmesine muvafakat ettiğine dair bireysel iş sözleşmesi veya benzeri bir belge bulunmamaktadır. Bu nedenle, davacının iddia ettiği gibi ücretinin düşürüldüğünün saptanması durumunda, alacak bilirkişiye hesaplattırılmalı ve hüküm altına alınmalıdır…” (9 Hukuk, 2016/15322 E. ve 2016/12389 K.)

iscinin maasinin dusurulmesi

İşverenin işçiyi işten çıkarması

İşçi için kazanımlı bir yol daha vardır. Bu da işçinin işten ayrılması yerine ücretten indirimi kabul etmeyen işçiyi işverenin işten çıkarmasıdır. Aradaki farkın ne olduğunu sorduğunuzu duyar gibiyim. O halde hemen cevabı vereyim: İşe iade davası.

İşe iade davasını daha önce uzun uzadıya anlatmıştık: iscidunyasi.com/adim-adim-ise-iade-davasi

O nedenle tekrar ayrıntısına girmeyeceğim. Ama şu kadarını söyleyebilirim ki; işe iade davası açılırsa ve kazanılırsa kıdem tazminatı ek olarak ihbar tazminatı ve işe iade tazminatı da kazanılabilir. Bunun ön şartı ise işçinin o işyerinde en az 6 aylık kıdeminin bulunması ve işverenin o işyerinde çalıştırdığı toplam işçi sayısının en az 30 olmasıdır.

SONUÇ

İşveren, işçinin maaşını tek taraflı olarak düşüremez. Ancak taraflar anlaşırsa maaşın düşürülmesi mümkündür. Anlaşma olmaması durumunda maaşından indirim yapılmasını kabul etmeyen işçi, işverenin buna rağmen ücretini düşürmesi halinde İş Kanununun 24/II-e maddesine dayanarak iş sözleşmesini tek taraflı ve haklı olarak feshedebilir.

İşçi için burada asıl önemli olan, maaşın düşürülmesine yazılı onay verip vermediğidir. İşçi, ücretinin düşürülmesine yazılı onay vermese ve düşük maaşla aylarca çalışsa bile dava açarak maaş farkını mahkeme kanalıyla talep edebilir.

Fakat bir defa maaş düşürülmesine yazılı onay verdikten sonra işçi artık ne haklı nedenle derhal fesih yapabilir ne de ilerleyen zamanlarda dava açarak maaş farkını talep edebilir.

Bu nedenle; maaşın düşürülmesi sorunuyla karşı karşıya gelen çalışan acilen bir karar vermelidir. Ya önüne gelen muvafakatname belgesini imzalamalı ve artık hak arama yolunu yitirmiş olmalıdır ya da hiçbir yazılı onay vermeyip hakkını arama yolunu açık tutmalıdır.

Son bir seçenek ise; böyle bir durumda, işe iade davasını açabilecek şartlara sahipseniz, işverenin sizi işten çıkarmasını beklemeniz ve işe iade davası açmanızdır. Bu şekilde daha büyük kazanımlar elde edebilirsiniz. Ancak bunun için işverenin mantıklı düşünemiyor olması ya da işçiyle önemli kişisel sorunlarının olması gerekir. Aksi takdirde, hiçbir işveren bu gerekçeyle işçiyi işten çıkarmaya yanaşmayacaktır.


İşçi Dünyası
Zeynel Abidin Özkale
İşçi Dünyası'nın editörü olan olan yazarın, İş ve Sosyal Güvenlik hukuku üzerine yazdığı diğer yazılarına buradan ulaşabilirsiniz.

213 Yorum

 1. Merhaba bizde şimdi aynı durum var 2000 tl net maaşımızı asgari ücrete düşürmek istiyorlar ve senemizin dolmasına 1 hafta var ne yapmalıyım seneyi beklemelimiyim yoksa şuanda da (ay başında) çıkabilit miyim

  1. Bana kalırsa maaşınızın düşmesini bekleyin. Resmiyette daha az maaş yattığında elinizde somut bir delil olmuş olur ve bu gerekçeyle işten ayrılabilirsiniz. Gerisi, dava açmanız durumunda iş mahkemesinin takdirindedir.

 2. Mustafa bey bıbay yani 1.10 de alacağımıznmaaş daha 2000 tl ama 1.11 de yatacak olan asgari ücret peki 1 ay beklediğimiz için sıkıntı olmasın, mahkeme demez mi 1 ayda aklın neredeydi diye

  1. Size maaşınızın asgari ücrete indirileceği tebliğ edilmişse olabilir. Ama diğer türlü işvereniniz maaşın asgari ücrete düşürülmediğini iddia edebilir. Ayrıca işçi maaşları çalıştıktan sonra ödenir. Dolayısıyla bir sonraki maaş günü hesabınıza yatacak parayı görmenizde yarar vardır.

   1. Sağolun mustaa bey sanırım sizin dediğinizi yapscağım ve 2 ekimde yıllım dolacağı için 14 iş günü izin alacağım en iyisi bu sanırım ardından 1.11 de istifa edip süreci başlatacağım (bu arada bugün toplantı yapıkdı şikayeylere ve oluşabilecek cezaya istinaden ay başında sgk girişi çıkışı yapacaklarmış) birde söylüyorlar tedbir için gerekli diye

 3. Merhaba Mustafa bey,
  Çalışmış olduğum şirkette 4 yıl 1 ay 22 gün çalışma sürem bulunmakta.
  Önceki pozisyonumda 2500 TL Net Maaş, 185 TL Yol parası ve 200 TL sabit prim almaktaydım.
  Terfi aldığım halde zam alamadım aksine yol ve primim kesildi. 1 seneden uzun süredir de zam alamıyorum.

  Not: Herhangi bir iş sözleşmem bulunmamakta.
  Not: Maaşların bir kısmı elden ödeniyor.

  Bu pozisyonda ne tür haklarım olabilir konu hakkında yardımcı olabilir misiniz?

  1. İşten ayrılma konusunda soruyorsanız; maaşın bir kısmının elden ödenmesi haklı bir gerekçedir ancak kanıtlanması çok zordur. Yol ücreti uzu süredir veriliyorsa ancak kesilmişse bu da bir haklı fesih gerekçesidir. Ama yol ücreti kesileli uzun zaman olduysa ve siz bunu zımnen kabul etmişseniz, bu da başınızı ağrıtabilir.

 4. Mustafabey ben 2000tl net maas aliyorum isverenim. Bana isi birak git dedi gitmezsen maasini dusurucem dedi ve maasimizin bir kismini elden aliyoruz ama elden aldigimiz maasi ben videoya kaydettim elden aldigimiz maasimizinda fislerini topluyorum bende ver benim ihpar ve kdem tazminatimi ve issizlik maasi alabilmem icin isten cikarttigin belgeyi ver dedim bana dedi ohal var ben isten cikartamiyorum dedi bende sen beni kandiramazsin onlar sehir efsanalari dedim kizdi bana agir kufurler etti neyse diraetk isci mahkemesine gidebilirmiyim ve ayrica 3 sahidimde var onlarda mahkemeye verdi

  1. OHAL’de işçi çıkarılması mümkündür. Bunu dışında şunu bilmelisiniz ki işten kendiniz çıkarsanız ihbar tazminatı alamazsınız. Ancak işveren sizi çıkarırsa ve siz haklıysanız hem ihbar hem de kıdem tazminatı talep edebilirsiniz. Elden maaş aldığınızı mahkemede kanıtlamanız zor da olsa mümkündür. Ücretiniz ise anladığım kadarıyla henüz resmi olarak düşürülmemiş. Resmiyette düşürülürse bu bir haklı çıkış gerekçesi olacaktır.

 5. 1914/11/01tarihinde e devlete SSK dökümü de1985tl yazarken 1994/12/01 de 1130tl olarak gözüktü ne yapmalıyım iş yeri kapanıyor

  1. Cevdet bey 1914 ve 1994’ten kastınızın ne olduğunu anlayamadım. Biraz daha açarsanız cevap vermeye çalışırım.

 6. merhaba mustafa bey işçinin rızası dışında ücretin düşülmesi halinde işçi tek taraflı iş akdini fes edebilir ve tazminata hak kazanabilir diye yazmışsınız.. böyle yaptığımızı farz edelim peki işsizlik maaşı alabiliyormuyuz böyle bir durumda sonuç olarak işten çıkarılma belgesi ile işsizlik maaşına başvuruluyor diye biliyorum bu konuda aydınlatırsanız sevinirim şiddiden tşk ederim..

  1. Elbette alabilirsiniz. Ancak işvereniniz, sizin çıkışınızı farklı bir koddan yaparsa ne yazık ki bunun için de dava açmanız gerekecektir.

 7. Mustafa bey çalıştığım firmanın şubelerinden bir tanesine temmuz ayında müdür olarak atandım ve 4 ay sonra tekrar müşteri temsilciliğine düşürüldüm. Müdür olunca maaşım,yemek param artmıştı ancak şuan müşteri temsilcisi yaptılar maaşla ilgili ne insan kaynakları ne bölge müdürü kimse birşey demedi. Sizce ne yapmalıyım ? Veya önüme maaşı düşürcez diye geldiklerinde be yapmalıyım ?

  1. Eğer somut bir gerekçe ortaya koymadan, yeniden görev değişikliği yapmışlarsa bu gerekçeyle işten ayrılabileceğiniz kanaatindeyim. Ancak çalışmaya devam edecekseniz, yapabileceğiniz fazla bir şey bulunmamaktadır.

 8. Mustafa bey merhaba ben bi kamu kurumunda 12 yıldır Özel Güvenlik Koordinatörü olarak çalışmaktayım 2017 yılı için ihale şartnamesinde bu ünvan gösterilmemiş. Bu Şartnameye göre normal güvenlik personeli olarak gözüküyorum maaşımda hemen hemen yarı yarıya düşüş olacak ne yapmam gerekiyor yardımcı olursanız sevinirim saygılar.

  1. Bu durumda yapabileceğiniz tek şey, bunu gerekçe göstererek işten ayrılmak olabilir. Bunun dışında yapılacak bir şey olduğunu sanmıyorum.

 9. merhabalar mustafa bey 8 yıldır istanbul da devlet kurumunda taşeron işci olarak calışiyorum. Bu 8 yılda genellikle sözleşmelerimiz ve ihalelerimiz askari ücretin 100/35 gibi bir rakamla yapılıyordu. Bu yıl ihale şart namesinin 100/10 a düşürüleceği söyleniyor bu mümkünmüdür. bilgi verdiğiniz için teşekkür ederim

  1. Açıkçası buna yapabileceğiniz bir şey olmayabilir. Normalde işçinin ücretinin, rızası dışında düşürülmesi mümkün olmasa da ihale makamı tarafından şartnameye ilişkin yapılan değişikliklerde bu kadar kesin konuşmam mümkün olmaz.

 10. Mrb çalışmış olduğum kurumda sözleşmeli personeliz.2100tl alıyoruz. (taşeron )3 yıllık sözleşme sene sonunda bitiyor. Yeni yapılacak ihale şartnamesinde maaşımızı1650 TL düşürülecekmiş bu mümkünmü.(ihaleyi önceki kurum yapmıyor farklı bir kuruma devrediyor )

  1. Önemli olan bu ücret düşüklüğünün nedenidir. Genelge ve benzeri çalışmalarla ilgili kurumlarca ücretlerin düşürülmesini Yargıtay normal karşılamaktadır.

 11. Hayırlı günler Mustafa bey
  Ben kurumum da birim değişikliği yaptım.
  Sadece birim değişikliği gösteren ve yeni birimimde ki sorumluluklarım ın anlatıldığı bir kağıt imzaladım
  Fakat maaşımın düşürülmesi söz konusu olduğu sözlü olarak iletildi…maaşla alakalı resmi hiç bir belge yok
  Ne yapmalıyım size zahmet yardımcı olur musunuz??

  1. Bir şeyler yapmak için henüz erken. Ancak bir sonraki maaşınız düşük yatarsa bu durumda haklı nedenle fesih yapabilirsiniz.

 12. Merhabalar ben özel güvenlik olarak site bünyesinde çalışıyorum 4 aydır aldigim maaş 1900 tl yönetim bu ayki maaşımı 1515 tl ye düşürmus gerekçe olarak lojmanda otuyorum diye kanunen düşüre bilirmi haber vermeden tşk ler

  1. Yazı içeriğinden de görebileceğiniz üzere, böyle bir ücret azaltma için onayınızın alınması gerekir.

  1. Bunun bir süresi yoktur. Ancak, ilerideki dava aşamasında; mahkemenin “ücretin sessiz kalınarak zımnen kabul edildiği” yorumu yapmaması açısından, düşük yatan ilk maaştan sonra ve ikinci maaştan önce ihtarname çekilmesinin doğru olacağını düşünüyorum.

 13. Merhaba ben özel bir sağlık kurumunda çalışıyorum, kızımın okuldaki durumu yüzünden işyerini acilen izinsiz terk ettim ve aradan 20 dk sonra geri öndüm. Bana tutanak tuttular. İşverenimin benim maaşımı azaltması veya maaşımın yarısını kesmesi gibi bir hakkı varmıdır?

  1. Merhaba. Böyle bir gerekçeyle maaş azaltılamaz. Ücret kesme cezası verilmesi için de, işyerinde uygulanmakta olan bir ceza yönetmeliğinin varlığı gerekir.

 14. Merhaba mustafa bey 11 yıldır aynı işyerinde çalışıyorum işveren maaş larımızda düşürme yapılacağını söylüyor bu durumda ne yap malıyız işyérim süre görevim bahcivan

  1. Merhaba. Böyle bir durumda iki seçeneğiniz vardır. Ya kabul ederek çalışmaya devam edersiniz ya da bu durumu kabul etmeyerek haklı nedenle iş sözleşmenizi feshedebilirsiniz.

 15. Merhaba ben 3 yıldır bi firmada çalışıyorum son 6 aydır sosyal medya ekibine geçtim fakat şuan daralma oldu eskiden 1600’yüz alıyordum sosyal medya ya geçtim 2123 lira oldu ama bu artış maaşımda prim olarak gösterildi şuan eski departmanıma gönderdiler maaşı düşürebilirler mi ?

  1. Bahsettiğiniz duruma göre maaşınızda bir artış olmamış, primleriniz arttığı için aldığınız ücret yükselmiş. Bu halde, bu gerekçeyle işten ayrılmayı düşünürseniz sıkıntı yaşayabilirsiniz.

 16. Merhaba ben isyerinde sendika uyeliginden istifa ettim ama isverenim sendika aidatini bana odemeyerek maasimdan kesti böyle bir hakkı varmi işten ayrilsam tazminat alabilirmiyim

  1. Sendika aidatınızın kesilmesi gerekiyorsa kesilebilir ama sendikaya gönderilmiş olması lazım. Önemli olan ne için kesildiğidir.

   1. Üyelikten istifa ettiğim için 60 lira olan aidatı bana geri odemeyip saat ucretimi düşürmüş yani aidat işverene kaliyor

    1. Eğer aidatınız size ödenmeliyken işveren bunu kendisi almışsa haklısınız. Ama rakam küçük olduğu için, iyiniyet göstergesi olarak önce yazılı olarak geri istemeniz, ödenmezse ayrılmanızda fayda vardır.

 17. Merhaba mağazada satış danışmanıyım şirket işçiler arasında maaş paylaşımı yapılmasını istemiyor sözleşme maddesine de koymuş bu durumu iş kanununda böyle bir hakları var mı yardımcı olursanız sevinirim

 18. sayın mustafa bey benim sorum şu fazla çalışmayla ilgili evrakı imzalamadığım için mesai olarak gösterdikleri ücretimi kesmişler fakat ben yine aynı şartlarda ve sürede çalışıyorum ne yapmalıyım işyerimizde mesaili çalışma sistemi yok müfettiş geldiği halde bir sonuç alamadım

 19. aralık 2016 net maaşım 1225 iken asgari ücretin neti 1177tl idi. işveren 2017 zammıyla 1270 tl ye çıkarmış maaşımı yani asgari ücretle eşitlemiş 13 yıldır çalıştığım bu işverene karşı nasıl bir talepte bulunabilirim tşk.

  1. Maaşınız bu durumda artmış olmuyor mu? Asgari ücretin üzerinde maaş beklentiniz varsa, işverenin kanunen böyle bir zorunluluğu yoktur Mehmet Ali bey.

 20. Merhaba;
  Güvenlik görevlisi olarak çalışıyorum günde 12 saat çalışarak aylık sabit bir süre fazla mesai yapıyorum,Sorum şu;işveren 2014 öncesine kadar bordroda fazla mesai ücretine yer vermiyordu,2014 sonrası o ana kadar aldığim net maaş tan bilgim ve onayım olmadan yaklaşık 100 TL düşerek bunu bordoro da fazla mesai gösterip ücretime eklemiş.Aklınca 2014 öncesi yaklaşık 5 yıllık çalışmam süresince yaptığım fazla çalışmaların ücretinin maaşıma dahil olduğunu göstermek.Böyle bir durum yasal mı öğrenmek istiyorum.Bilgi verirseniz çok memnun olurum..

  1. Bilal bey, işçinin maaşı düşürülemez. Eğer düşürülürse işçi iş sözleşmesini haklı nedenle feshedebilir. Ama siz bu durumu kabul edip uzun süre çalıştıysanız, artık bu maaş düşüklüğüne rıza göstermiş kabul edilirsiniz. Önemli olan, yaptığınız fazla mesailerin karşılığının tam olarak ödenip ödenmediğidir. Ödenmiyorsa, bu gerekçeyle haklı fesih yapabilirsiniz.

   1. Merhabalar 66 aydır bir üniversite hastanesinde sağlık teknikeri olarak çalışmaktayım.aralık 2016 ya kadar herhangi bir sorun yaşamadık ama 1 ocak 2017 den itibaren 2500 olan maaşını 2000 tl olarak yatırmaya başladır.bizede hastane zor durumda old dan maaşı düşürdük dediler.6 aydır bu maaşla çalışıyorum ama artık çalışmak istemiyorum haklı sebepten dolayı istifa dilekçesi yazsam işe yararmı tşk ederim şimdiden

    1. Engin bey, sorunuzun kesin bir cevabı yok. Eğer ki, maaşınızın düşürüldüğü ilk ay bu soruyu sormuş olsaydınız, size haklı fesih yapabileceğinizi söylerdim. Ama aradan ay geçmiş ve siz çalışmaya devam ederek, bu durumu zımnen kabul etmişsiniz. Bu halde, olası bir dava aşamasında, mahkemenin takdirine göre sonuç belirlenecektir.

 21. Merhaba, 05 Ekim 2011 yılından bu yana aynı iş yerinde çalışmaktayım. İşverenin daha önceki görev yaptığım bürosunda maaşım 1560 TL iken farklı nedenler ile bürosunu kapattı ( hala aynı ücreti almaktayım ) Beni ana merkez iş yerine çekti, fakat ordaki çalışan diğer çalışanlar, asgari ücret aldıklarını banada aynı ücreti verebileceklerini aksi taktirde diğer çalışanlarada aynı ücreti vermesi gerektiğini, bununda mümkün olmadığını bildirdi. Gayet tabiki teklifi kabul etmedim. İşveren ile mutabık kalamadık. Bu ayki maaşımı henüz almadım. 13 Mart çıkış verileceğini söyledi. Ne yapmalıyım? Teşekkürler..

  1. Burhan bey, bu gerekçeyle çıkışınız verilirse siz haklısınız demektir. Hem kıdem tazminatınızın ödenmesi hem de ihbar sürelerinin siz kullandırılması gerekir. Aksi takdirde dava açarak haklarınızı alabilirsiniz.

   1. Öncelikle teşekkürler Mustafa Bey. İş verene herhangi bir durumda işten ayrıldığımda, en son maaş ücretinden tazminat – kıdem – ihbar alacağımı ve bu durumda maaşımın düşük gösterdiği için zarara uğrayacağım kendisine bildirdim. Fakat hiç oralı olmadı. ( Sözlü bilgilendirildim ücretimin düştüğünü, yazılı olarak imzalamadım ) Bu gün maaşımı kontrol ettim bankaya 1450 TL yatmış . Maaşımın eksik yattığını sordum kendisine gerekli açıklamayı size yaptığımı bunun dışında size yardımcı olamayacağını söyledi.

    1. Aynı işverenle çalışmaya devam ediyorsanız, ücretiniz düşürülemez. Ancak bu noktada yapabileceğiniz tek şey, haklı nedenle fesihtir ve zorlu bir süreç sizi bekleyecektir. Çünkü işveren haklarınızı ödemezse dava açmanız gerekecek ve davanın sonuçlanması da zaman alacaktır. Takdir artık sizin..

   2. Mrb mustafa bey ben calitigim isyerinde 1850 tl calisiyorum beni yildirmak icin masimi askari ucrete dusurecekler busekilde yaparsalar bir hak ita edebilirmiyim tsk

    1. Maaşınız düşürüldüğüne, resmi olarak daha az maaş aldığınızda, iş akdinizi feshedebilir ve kıdem tazminatı ile diğer haklarınızı talep edebilirsiniz.

 22. Merhaba Mustafa Bey işverenim bana mart ayı maaşımdan düşüklüğe gidileceğini belirtti. Şubat ayına kadar aldığım maaş 2000 TL idi. Maaş bordromu kontrol ettiğimde 1500 TL net 123,53 TL AGİ 376,47 TL de prim görünüyor. Ancak ben işverenden prim ile ilgili ne yazılı ne de sözlü bilgi aldım. Bu durumda benim yasal haklarım nelerdir. Bilgi verirseniz çok sevinirim.

  1. İşveren maaş düşüklüğünü primi azaltarak mı yapacak? En doğrusu, bir sonraki maaş bordronuzu inceledikten sonra tekrar sormanızdır. Böylece daha doğru bilgi verebilirsiniz ve ben de daha doğru bir cevap vermiş olurum.

 23. Merhaba Mustafa Bey,
  Şirketimde Haziran 2012’de uzman yardımcısı olarak 1.400 TL brüt ücretle çalışmaya başladım. 23 Mart 2013’te terfiye hak kazandığım ve 1 Nisan 2013 itibarıyla uzman olacağım yazılı olarak bildirildi.
  1 Nisan 2013’te maaşım önceki gibi uzman yardımcısı düzeyinde yatırıldı. 9 Nisan 2013’te ise hesabıma “nisan maaş farkı” açıklamasıyla bir ödeme daha yapıldı. Bu farkın terfi dolayısıyla verildiği ve bundan sonra bu düzeyde maaş alacağım sözlü olarak belirtildi. Böylece işe başlarken de terfi halinde alacağım bildirilen maaş seviyesine erişmiştim.
  Ancak şirket, takip eden mayıs ayında, terfi zammından vazgeçtiğini ve yeni bir ücret düzenlemesine gideceğini açıkladı. Ünvanım uzman olsa da brüt ücretim önceki gibi devam etti. Haziran ayında netleşen yeni ücret düzeninde brüt ücretim çok cüzi miktar artsa da terfi sonrası yapılan artışla gelinen seviyenin çok altında kaldı. Bu zammı geri alma ile ilgili farklı zamanlarda yaptığım görüşmelerde hep “düzeltileceği” ya da “bir üst konuma terfim yapılarak telafi edileceği” vaatleriyle bugüne kadar geldim ancak bu durum için bir iyileştirme yapılmadı. Artık hukuki yollara başvurmayı düşünüyorum. Haklarım neler olabilir?
  – İşverenin, söz konusu terfi zammını sadece bir kere ödemiş olması onun elini güçlendirir mi?
  – İşveren, kendini kurtarmak için söz konusu terfi zammını “bir kereliğine terfi primi olarak” verdiğini öne sürebilir mi? (Tabii ki gerçek öyle değil. Ayrıca çalışanlara yapılan her ödeme hem banka açıklaması hem de bordroya işlenirken, ilgili ayın bordrosunda bu zam hiçbir adla yansıtılmamıştı.)
  – Çalışırken dava açabilir miyim?
  (Bu arada, şirket, çalışanların bordrolarını “ücretlerini eksiksiz aldığına” dair imzalamaları halinde görebileceğini istedi ama ben o günden beri bordroları imzalamadığım için bordromu göremiyorum.)
  Teşekkürler.

  1. Merhaba. Son sorunuzdan başlayayım, işçi elbette çalışırken dava açabilir, bunun önünde yasal bir engel yoktur. Diğer sorularınıza gelince, burada önemli olan, aranızda olduğunu iddia ettiğiniz bu zam anlaşmasının dayanağının ne olduğudur. Uzun yıllardır bu maaşla çalışmaya devam ettiğinize göre, aslında daha çok almanız gerektiğini sizin ispatlamanız gerekir.
   Kaldı ki, mahkemede haklı olduğunuzu ispat ederseniz ne olur? Geriye dönük maaş farkı mı alırsınız? Hayır, ancak haklı nedenle fesih yapmış olursunuz. Buna göre değerlendirmenizi tavsiye ederim.

 24. Mustafa bey merhaba,
  yaklaşık 20 yıldır aynı şirkette çalışıyorum. işveren, çalıştığım bölümü kapatma kararı aldı. bu durumda beni, maaşımı ve ünvanımı düşürerek başka bölümde çalıştırmak istiyor.
  diyelim ki maaşımın düşürülmesini kabul etmedim, işten ayrılmak ta istemiyorum. benim maaşımı düşürebilir mi? düşürürse ne yapmalıyım? teşekkürler

  1. Merhaba. En can alıcı soruyu sormuşsunuz. Ne yazık ki ya kabul edecekseniz ya da ayrılacaksanız. Başkaca bir yol bulunmamaktadır.

 25. yıldırma amaçlı maaş ve kıdem düşürülmesi işten ayrılmak için geçerli bi sebep midir? kıdem tazminatı hakkı kaybolurmu?

 26. merhaba
  2012 yılından beri aynı şirkette çalışıyorum bekarken şehir dışı işi olunca işe gidiyordum artık evliyim ve eşim 8 aylık hamile bu yüzden şehir dışına çıkamıyorum ve sorun yaşıyorum.benim mesleğim olmayan bir iş için ya sehir dışına gidersin ya da maaşını düşürürüm dediler ayrıca hesabına gelirse çalış hesabına gelmezse git istifanı ver diyorlar kısaca tazminat vermemeye çalışıyorlar bu durumda ne yapmalıyım şimdiden teşekkürler

  1. Tamer bey, yapmakta olduğunuz işi yapmaya devam etmeniz gerekir. Açıkçası, haklı nedenleriniz olsa da, iş tanımınız değişmeden, size verilen görevlerden kaçınmanız, tazminatsız çıkarılmanıza neden olabilir.

 27. ….bey Şirketiniz bünyesine sizinle 3000tl maaş ve kendi aracım ile işe gidip geleceğim konusunda 19.08.2015 tarihinde görüşüp görevime başladım.
  Birkaç ay geçtikten sonra ortağınız … Bey tarafından tarafıma şirketin zor durumda olduğu bu sebepten dolayı senin maaşından 500tl kesmek zorundayız senden fedakarlık talep ediyoruz denildi ve bende ne olduğunu anlamadan şaşkınlıkla ne yapacağımı şaşırdım söyleyecek kelime bulamadım ve neticesinde 3000tl ye anlaşıp işe başladığım şirketimde maaşım bir anda 2500tl yatmaya başladı. Sonrasında yapılan zam adı altında ilaveler zaten anlaştığım 3000tl ye denk geldi. İki yıl boyunca zam almadan çalışmış oldum.
  Sizden ricam; geriye dönük maaşımdan kesilen ücretlerin tarafıma geri iade edilmesini talep ediyorum.

  yukarıdaki yazıyı bu gün patronuma gönderdim. yazılı bir anlaşma yapmadık zaten ben itiraz ettim yinede kestiler. bu durumda kesilen maaşımı bu gün talep ettim ve patronuma mail attım. olumsuz yanıt almam halinde ne yapmalıyım.

  saygılarımla.

  1. Mustafa bey, işvereniniz size ödeme yapmaya yanaşmazsa, açıkçası bunları tahsil etmeniz çok ama çok zordur. Hem ortada yazılı bir sözleşme olmaması hem de uzun süre boyunca çalışarak bu durumu zımnen kabul etmeniz nedeniyle, çok şansınızın olmadığını söylemeliyim.

 28. Merhaba,bizler 5 yıl boyunca asgari ücrete ek olarak %50 vasıfla Suriyeli Mültecilere yönelik bir Kurumda taşeron Tercuman olarak görev yapmaktayız.idare yakın zamanda yeni bir iş ihalesi yaparak 5 Yıldan bu yana almakta oldugumuz %50 vasfı ortadan kaldırarak maaşımızın net asgari ücret oranlarına çekileceğini ifade etmekte olup tarafımıza herhangi bir bildirimde dahi bulunmamaktadır yani bir nevi ben yaptım oldu bittiye getirme çabası içerisindeler.Bu durumun yasal bir dayanağı varmıdır?Kurum %50 vasfı hangi hallerde kaldırabilir?Bizler bu durumda ne yapabiliriz?
  Cevabınız İçin Şimdiden Teşekkür Eder Çalışmalarınızda Başarılar Dilerim.

  1. Hakan bey, böyle durumlarda işçi ne yapabilir? Yani örneğin mahkemeye başvurup ücretin eski haline getirilmesini isteyebilir mi? Ne yazık ki hayır! Çünkü iş hukuku, memur rejiminden farklıdır. Yapabileceğiniz tek şey, maaşınızın azalmasını kabul etmiyorsanız haklı fesih yapmak ve işten ayrılarak haklarınızı talep etmektir. Ya da bu durumu kabullenip çalışmaya devam etmelisiniz.

 29. Tsk ederim.bizı işten çıkarmayla tehdit ettikleri icin mecbur kaldım.genede mahkemeye vermeyı düşünüyorum sizce vermelimiyim 6.5 yılım geçti ezdiler çalışmamam gereken yerlerce zorla çalıştırdılar yanlarına bırakmak istemiyorum.

 30. Mrb Mustafa Bey, 2012 yılında başladığım is yerimde maaşlar hep asgari ücret olarak ödenmektedir. Geri kalan ucretler elden verilmektedir. Her sene asgari ücret arttığından zam almış görünmekteyiz ancak zam alamıyoruz. Bu sene maaslarda düşüş yapılacağı söylendi % 40 oranında. Ve elimize gecen toplam para azaldi… Ancak sigortaya yatan maaşlarda kesinti yapamadığı gibi arttırdı… Özetle 2012 yılı 1500 resmi maas 3000 elden toplam 4500 olan maas 2017 de 2000 resmi 1000 elden olarak 3000 lira oldu… Gerekce olarak elinde bulunan cogu cv de 2500 e çalışacak eleman var istemiyorsanız güle güle demesi… Su an kredi ödüyorum cogu arkadas borçlu… Patron bize söz vermisti is yerimde kesinlikle maas dusemez diye bizde ona gore hareket etmistik. Hem zam yapmadi bu sure icinde hem de düşürdü. Ne yapacağız? Elimizde sadece elden aldığımız paraların her ay duzenli olarak bankaya yattığı belgeler var. Tesekkurler

  1. Hacı bey merhaba. Aslında cevabı siz kendiniz vermişsiniz. Evet, bu bir haklı fesih sebebidir Ancak kağıt üstünde maaş düşüşü bir yana, zam almış görünüyorsunuz. O halde, maaş düşürüldüğü için fesih yapıp dava açsanız bile, bu fiili durumu mahkemede ispat etmeniz gerekecek. Kararınızı buna göre vermelisiniz.

 31. Mustafa bey merhaba. Devlet kurumunda taşeron olarak çalışmaktayım. asgari ücretin %240 olan maaşım, yeni ihale ile %140 düşürüldü. Bu oranı maaşımı aldığımda öğrendim. Ne bir imza ne de bir sözlü olarak bildirim aldım. Şirket ile sözleşmede imzalamadım. 3 aydır maaşımı böyle almaktayım. Herhangi bir mahkeme yolu açık mıdır? Geçtiğimiz hafta okumuş olduğum bir yargıtay kararında taşeronun maaşının düşürülemiyeceğinden bahsediyordu. Şimdiden teşekkür ederim

  1. Gökhan bey, maaş düşürülemez ama ne yapabilirsiniz? Ya bu durumu gerekçe göstererek haklı fesih yapmalısınız ya da böyle çalışmaya devam etmelisiniz. Ne yazık ki başka bir yok yok.

   1. Zeynel bey cevabınız için teşekkür ederim. Bir üst makamdan konu ile ilgili emsal yargıtay kararları bulmam istendi. Hukuk dairesinden alınacak görüş ile maaşımın düzeltilebileceğini söylediler. Bütün gün boyu emsal kararlar aradım. Bir kaç tane buldum. Kısacası Teknik şartname de maaş düşürülmüş olsa da işçi herhangi bir sözleşme imzalamamış ise maaş da veya diğer haklarda bir düşüşe gidemiyorlar.

    1. Buna sevindim. Yargıtay kararının tarih ve numarasını paylaşırsanız, bizler de faydalanmış oluruz.

 32. merhaba mustafa bey kamuda taşeron olarak çalışıyorum asgari ücretin %99.6 alırken asgari ücretin 1400 tl olması ile ihale yapılmadan ve sözleşme imzalamadan asgari ücretin %56 sına çekilde ve aynı kurumda farklı görevlerde çalışmakta olduğumuz arkadaşlarla brüt ücretimiz aynı gösterilip net ücretlerimiz farklı yatmaktadır şirketin çalıstığımız kuruma kestiği fatura da brüt ücretler üzerindendir bu durumda bizim arada ödenmemiş olan maaşlarımız ne olacak nasıl bir yol izlemeliyim çok teşekkürler saolun

   1. 13 personel 2885 tl brüt ücretle faturalandırılıyor.Ama bunların içinde 2 personel 2885tl üzerinden maaş alıyorlar.Diğer 11 personel düşük maaş alıyor.Bunlar için ne yapabiliriz.Bilgi almak istiyoruz.

     1. 11 personelin ki çoçuk ve evli olma durumuna göre 2100 ve 2170 tl arası oynuyor ama diğer 2 personelin 2400 tl ve üstü evli çoçuk durumuna göre

     2. Bu durumda hesabınıza yatan miktar normal görünüyor. Buna göre, size ödenmeyen bir ücret yok gibi. Açıkçası, bu hususları lütfen kamu kurumunun ilgili departmanına doğrudan sormalısınız. Böylece kesin bilgiyi alabilirsiniz.

 33. merhaba, 2016 yılında başladığım isyerinde asgari ücret ile başladım 2017 yılında maaşım 1550 lira oldu 2018 yılında yapılan zamda maaşım yine asgari ücrete çekildi işverenin böyle bir şey yapması mümkün mü asgari ücretten fazla alırken maaşı asgari ücrete çekebilmesi mümkün mü ? Maaşım düşmüş olmuyor mu ? Yardımcı olursanız sevinirim. Şikayet edebilir miyim böyle bir durumda

 34. Merhaba,
  İşveren emekliliğimi doldurduğum için emekli olup Danışman ünvanıyla 2 sene daha çalışmamı önerdi ve şu anki haklarını almaya devam edeceksin dedi. Ben de kabul edip emekli oldum. Fakat şubat ayında yeni zamlar açıklandığında eski maaşımdan % 20 eksik ödeme yapıldığını gördüm. Şu ana kadar da herhangi bir belge de imzalamadım. İK ile görüşmemde bu rakamı CEO’nun kendilerine söylediğini ve bir kaç gün içinde imzaya çağıracaklarını söylediler. Bu durumda ne yapmam gerek karar veremedim. Normal şartlarda işçinin rızası olmadan ücretin düşürülemeyeceği kanunen var olmasına rağmen işveren seni farklı görevde kullandığımız için buna hakkımız var diyebilir mi? Ne yapayım? Rıza gösterip çalışmaya devam edeyim mi?

  1. Recep bey, çalışmaya devam edip etmemek kararını ancak siz bilebilirsiniz. Ancak bu ücret düşüklüğünü kabul etmezseniz, haklı fesih yapabilirsiniz.

   1. Zeynel Bey,

    Cevabınızdan anladığım haklı fesih yapıp mahkemeye gitmem gerektiği yönünde. Doğru mu anlıyorum? Mahkemeye gitsem sonuç benim lehime mi olur?

    1. Evet, doğru anlamışsınız. Ancak mahkeme sonucu hakkında fikir beyan edersem, sizi yanıltabilirim. Kararı sizin vermeniz gerek.

 35. 2007 yılında gırdogım işten iş yeri kapandıhınıcın cıkarıldım tazmınatımı 2017 4260 tl den cıkıs tarıhımde 3 ay once haberım olmadan 3660 bırut yatmaya baslaöıs ve ve bunun ızerımden aldım tazmınatımı cıkısımı imzaladım öecbıren sımdı ne yapabılırım hakkımı nasıl arayabılırım

  1. İbrahim bey, kıdem tazminatı son brüt ücret üzerinden verilir. Siz de 3 ay boyunca böyle çalışmayı kabul etmiş görünürsünüz. O halde kanaatimce, tek yolunuz dava açarsanız, aslında daha çok maaş aldığınızı kanıtlamak olacaktır.

   1. yazmayı unuttugum massımda artma azalma olamadı 2750 tl fakat buruttum de olmus 2017 4260tl olarak fakat 2018 de ocak subat 3660 olarak yatmıs ve ben 3660 üzerinden aldım bergıler falan devlet sisşirmiş denildi devlet fazla vergi almak icin dıyorlar ne yapabılırım

    1. Yine aynı sonuç söz konusu olur. Maaşınızın brütü nasıl düşüyor; ancak neti düşmüyor? Burayı açıkçası anlayabilmiş değilim.

 36. 2007 yılında gırdogım işten iş yeri kapandıhınıcın cıkarıldım tazmınatımı 2017 4260 tl den cıkıs tarıhımde 3 ay once haberım olmadan 3660 bırut yatmaya baslaöıs ve ve bunun ızerımden aldım tazmınatımı cıkısımı imzaladım öecbıren sımdı ne yapabılırım hakkımı nasıl arayabılırım —yazmayı unuttugum bılgı maasım 2750 tl ve maasımda dusukluk olmadı burutten dusulmus

 37. Merhabalar taşeron yasası çıkmadan önce belediyenin temizlik işlerinde çöp kamyonu şöförlüğü yapıyordum ve 2200 civarında maaş alıyordum fakat taşeron yasası kapsamımda belediyenin temizlik işlerinde çöp kamyonları yıkama görevi verdiler ve maaşım 1600e düştü böyle bir şey yapılabilir mi ? Benim bu durumda yapabileceğim bir şey var mı ?

  1. Hüseyin bey, bu konuda net bir şey söylemem zor. Ama maaşınızın neden düştüğünü anlamadım. Böyle bir şeyi ilk defa duydum.

 38. Zeynel Abidin bey benim de bir sorum olucak size benimde maasimi dusurduler gecen sene asgari ucretten ayri 80 milyon zam yaptilar ve bu senede asgaru ucrete cok zam gelmis 30 milyonumu kestiler napmam gerekiyor yardimci olursaniz sevinirim sinirime gitti

 39. Ben belediyenin bir bolumunde şeftim işimde hicbir aksaklık yapmadan ayni sekilde calisiyordum ve bana hicbir haber verilmeden elimden şefliğim alındı ve maaşım 300 lira dusuruldu hakkimi nasil arayabilirim simdiden tesekkurler

 40. Mustafa bey merhaba.
  Buyuk markette calisiyirum sirketim baska firmaya satidi. Gelen firma maaslarimizin burut kisiminda dusus uyguladi nette kaybim yok aradaki farki ikramiye ve sabit prim olarak bodroma yansitti . ben bu sistemden rahatsiz oldum. Bize herhangi bir aciklama veya yeni sozlesme sunmadi bu yasalmidir.tazminat hakkim varmidir

  1. Şükrü bey bu elbette yasal değildir çünkü bu değişikliğin 6 iş günü içinde onayınıza sunulması gerekirdi. Peki ne yapabilirsiniz? Açıkçası ya haklı fesih yaparak işten ayrılabilir ya da bu şekilde çalışmaya devam edebilirsiniz.

 41. Slm. Benim bir sorunum var ben devlet hastanesinde 9 yıldır çalışıyom. Ilk gününden berli usta olarak çalışıyom. Ve tasoronum sirketim bana usta maaşı veriyor hastane benim maaşımı düşürmek ıstiyor gerekçe torpil li birine benim.maasimi vermek ıstiyor. Gerekçe onun ustalık belgesi var mis benimde kalfalık var ustalığa bittiğine dahil belge getirdim .kabul etmiyor .o şahısa vermek ıstiyor. Bu konuda ne yapmak.gerekiyor . Sssgk usta başı aldığıma gore pirim yatırılıyor. Ve ben hastane yönetimini mahkemeye vermeyi düşünüyorum. Bana yardımcı olurmusunuz ne.yapmaliyim saygılar

  1. Murat bey sorunuzun cevabı yazımızda mevcut. Ya bunu kabul edeceksiniz ya da haklı nedenle fesih yaparak işten ayrılacaksınız. Açıkçası başkaca bir yolu yok.

 42. İyi günler merhaba benim de aklıma takılan bi soru var sizinle paylaşmak istedim özel sektörde çalışıyorum 2015 itibari ile 3 ay önce normal depo işçisi olarak çalışıyordum 3 ay önce sınava tabi tutuldum ve Sınavı kazandım sınavı kazandıktan sonra 3 ay deneme süresi dediler bugün bitti sınava giren arkadaşlarımdan bir kısmını çağırıp onayladılar bir kısmını onaylamadılar ama hepsinin maaşlarına zam yapıldı benimde dahil merak ettiğim şu sınava girip hak ettiğim bişeyi elimden alabilirler mi yapılan zamı geri çekebilirler mi maaşım asgari ücretti şuan zam yapışmış hali 1860 lira maaş Bodromda net göstermişler iş yerinde ki görevim depo elemanı olarak yazıyordu Onuda değiştirmişler opörötör diye elimden almaları veya yapılan zamı geri çekebilirlermi bu yasal mı benim onayım olmadan bilgilendirirseniz sevinirim

  1. Onur bey hangi şartlarda sınava tabi olduğunuzu ya da sonrasına dair kurum içi düzenlemeleri bilmeden bir şey söyleyemem.

 43. İstihdamı zorunlu personel olarak çalıştıgım markette bundan 6 ay evvel bordromda değişiklik yaparak gorev tazminatı şeklinde ek ödenek gösterilmeye baslandı öncesinde borduromda aldıgım ücret bütün şekildeydi şu anda prim ikramiye görev tazminatı şeklinde gösteriliyor benden hiçbir şekilde imza alınmadı şu anda ise istihdamı zorunlu personel noterden onaylı sözleşmemi iptal etmek istiyorlar böylece bordromda ayrı kalem olarak gösterilmiş olan görev tazminatı olarak verilen kısımı bordromdan kaldırarak daha düşük bir ücret verilmek isteniyor nasıl bir yol izlemeliyim

  1. Kerim bey ücretiniz düşecekse, buna onay vermek zorunda değilsiniz. Ama onay verirseniz de, ileride hak iddia edemezsiniz. Buna göre değerlendirmeniz gerekir.

 44. 5 aydır sigorta hizmet dökümümde 3703,67 lira yatarken bu ay 2937,77 lira yatmış benim hiçbir bilgim olmadan bu normal mi?

 45. Merhabalar,

  Yazı için teşekkürler, gerçekten bilgilendirici. Çalıştığım iş yerinde maaşlarımız euro üzerinden yatmaktaydı. Bugün bize eylül ayından itibaren euro kurunun 5 lira üzerinden sabitleneceği ve bu şartlarda yeni iş sözleşmesine imza atmamız gerektiği bildirildi. Bu yaklaşık olarak maaşlarımızda %30’luk bir azalma manasına geliyor. Şirketin buna yapmaya yasal olarak hakkı var mıdır? Ya da bu gibi bir durumda işçiye ne tür haklar tanınmaktadır?

  Şimdiden teşekkürler.

  1. Teşekkür ederim Kerim bey. Yazıda da belirttiğimiz gibi bunu kabul etmek zorunda değilsiniz. Kabul etmezseniz haklı fesih yapmanız gerekir. Ne yazık ki başka bir yolu yok.

 46. 2015 yılı sonunda asgari ücretin net 1177 lira yapıldi. Benim 2015 yılı net maaşım 942 lira idi artı 1 maaş ikramiyenin 3 te 1 i maasima ekleniyordu. 2016 asgari ücret artışı ile ikramiye ödemelerini maaşa ekleyerek % 8.8 zam yapıldı. Toplu iş sözleşmesi ile. Fakat benim 2016 yılı net maaşım 1462 lira oldu. Oysaki zaten sadece 1177 lira asgari ücret ve 392 lira olan ikramiyenin 3 te 1 i 1569 lira yapıyor. 33 aydır bu şekilde eksik ödeme yapıyorlar 2017 ve 2018 yıllarında Tüfe oranında zam aldık. Bu şekilde iş akdinin tek taraflı fesih hakkı varmıdır. Hangi taleplerde bulunabilirim.

  1. Sedat bey, 33 aydır bu şekilde çalışmaya devam ettiğinize göre, fesih yapar ve dava açarsanız, mahkeme sizin bu şekilde çalışmayı kabul ettiğinizi düşünebilir. Buna göre karar vermeniz gerekir.

 47. Merhaba.
  Özel sektörde çalışıyorum.Her yıl sözleşme imzalıyoruz. Asıl sözleşmeden önce zam oranının belirlendiği bir ön sözleşme imzalıyoruz.
  Bu yıl önümüze gelen sözleşmede zam oranı belirlenmis ve taraflar olarak kabul edilerek imzalamıştır. Fakat asıl sözleşme önümüze geldiğinde net maaşımızın brüt olarak belirtildiğini ve net alacağım ücret düşük görülmekte.Aradaki farkın elden ödeneceği söyleniyor. Bu yasal mıdır?
  Bu benim emeklilik zamanımda bana odeyecegi tazminatı düşük almama sebep olacak.

  1. Merhaba, bu durum elbette yasal değildir. Hem ücretin elden ödenmesi hem de sizin primlerinizin SGK’ya eksik bildirilmesi gibi yasal olmayan sonuçlar meydana getirecektir.

 48. Merhaba, çalıştığım firmada yönetici konumundaydım. Bir anda sebepsiz yere hiç bir gerekçe göstermeden yöneticiliğim elimden alındı ve maaşım benim onayım olmadan düşürüldü. Firmada 2,5 3 yıldır çalışıyorum. Ne gibi hakkım olabilir. Veya kıdem /ihbar tazminatı gibi ne gibi ücretler alıp iş değişikliği yapabilirim?

  1. Rıza bey, yazıda da belirttiğimiz gibi, bu durumu gerekçe göstererek haklı fesih yapabilir ve kıdem tazminatınızı talep edebilirsiniz. İhbar tazminatı alamazsınız.

 49. Şirket naaşları yıl başında brüte geçti. 6 ayda brüt ücrete zam yapılacağı söylendi. Daha sonra Hamile olduğumu öğrendim ve işverene bildirdim. Benim dışımda şirket çalışanlarının maaşları brüte zam yapılarak geçen yıl ortalamasının üzerine çıktı. Bende hamile olduğumdan dolayı işi bırakıp başka işe geçmeyi göz önüne alamadım. Ayrıca daha sonraları da çeşitli nedenlerle hiç haklı olunmayan sebeplerle tarafıma suçlama, bağırma gibi durumlar yaşamaya başladım. Doğum iZnime kısa bir süre aldı. Fakat ben uğradığım haksızlığı sindiremiyorum . Doğum sonrası da bu nedenlerle işe girmek istemiyorum. Bu durumda Doğum sonrası haklı sebeple fesih edebilir miyim. Tşk

  1. Şeyma hanım, doğum öncesi ya da sonrası her zaman haklı nedenle fesih yapabilirsiniz. Ama burada önemli olan, fesih nedeninizin somut ve ispat edilebilir olmasıdır.

   1. Zeynel Bey cevabımız için teşekkürler. Bordro ve diğer personele yapılan zamları kanıtlanabilirim. Fakat kötü davranışları kanıtlamam zor olabilir. Biliyorsunuz ki çalışan personelin, çalıştığı firmaya karşı tanık olması çok kolay olmuyor. Bu durumu nasıl ispat edebilirim. Teşekkürler

 50. Merhabalar,site yönetiminde iş yerinde 4 yıl çalışmaktayım. 8:00-17:00 çalışma saatlerim vardı, maaş ve mesai alıyordum, 2 ay önce yeni yonetim saatlerimi 9:00-17:00 yaptılar ve maaşımda değişiklik olmicagini sözlü olarak billertiler. Fakat bu iki ay boyunca mesai yapmadığımdan dolayı , elime net geçen rakam eskiye göre daha düşük, mesai olmadığından dolayı. Bana saati değişiklik hakkında resmi evrak sunulmadi ve bugüne kadar aldım maaş bodrosunu imzalamadim. İş veren çalışma saatleri azaltma ( mesai ödememek için) yapma hakkı varmı?

  1. Bütün personelin mesailer (maaş+mesaiödemeleri)aynı kaldı, bunu billertmeye unuttum

  2. Merhaba. İşveren ücretinizi düşüremez; ancak elbette çalışma sürelerini azaltarak fazla mesai ödememe yoluna gidebilir. Buradan yasal bir sorun yoktur.

 51. Merhaba 2009 yılından itibaren tekstil firmasında şoför olarak çalışmaktayım.işe beyaz yaka statusunde baslattilar.maaşım 2500 tl ancak mesai ücreti almıyorum.calışma saatlerimiz 08:00-18:00 ancak isim gereği çoğu zaman is bitimlerim 20:00 21:00 olabiliyir.Ayrica her cumartesi çalışıyorum son zamanlarda da pazar günleri dahil tüm resmi tatillerde çalıştım fakat karşılığında fazla çalışma ücreti almadım.2500 tl maaş almam fazla mesai ücreti alamıyor olmam anlamınami geliyor.Ayrica cumartesi günlerinin normal çalışma olduğunu ve pazar günleri iş olduğunda gelmek zorunda olduğumu ve mesai ücreti alamayacağımı tarafıma söylüyorlar.1 mayıs 30 ağustos gibi resmi tatillerde dahi çalıştırıyorlar.hakkimi sorguladiğım zaman maaşını asgari ücrete dusurelim üzerin e mesai verelim diyorlar.iceride birikmis 35 gun kadar yillik iznim var.Acaba işimi haklı fesih etme şansım var mi

 52. İsmim Cumali Mercimek. Öncelikle hayırlı günler ben 2006 yılında vergi muafiyeti ile emekli oldum. Daha sonra belediyeye iş yapan bir firmada çalıştım 04/12/2017 de taşerona kadro kesinleşince benim bulunduğum +%80 asgari ücretli olan alt yönetici statüsünü ve maaşını sen nasıl olsa nisan ayından sonra ayrılacaksın diye başka biriyle değiştirip beni sadece asgari ücretli yaptılar ve işten ayrıldığımda kıdem tazminatım asgari ücretten hesaplandı fark konusunda sizden ilgi bilgi bekliyorum. Şimdiden teşekkür ederim.

 53. Maaş ve statü değişikliği ile ilgili hiç evrak imzalamadım bana öyle bir evrak da verilmedi ve sgk kayıtlarında çıkış giriş işlemide yok

 54. Merhabalar özel sektörde 4 yıldır satış pozisyonunda prim ile çalışıyordum.
  ancak yakın zamanda primli sistemden sabit maaşa geçtiğimizi açıkladılar. maaşın ne kadar olacağı henüz açıklanmadı. sorum sabit maaş teklifini kabul etmeme imkanım var mı yüksek teklif verseler dahi haklı fesih yapabilir miyim?

  1. Merhaba. Burada önemli olan, önemli ölçüde kaybınız olup olmayacağı ve iş sözleşmenizde yer alan ücret tanımınızdır. Bunları görmeden ezbere konuşmak doğru olmaz.

 55. Merhaba 4yildir ozel bir sirkette calismaktayim.maaslarimiz dolar uzerinden yatiyordu kurun yukselmesiyle iznimiz alinmadan maaslar dusuruldu.isimi kaybetme korkusuyla calismaya devam ettim herhangi bi sekilde imza vermedim ne yapabilirim

  1. Merhaba. Eğer üzerinden uzunca süre geçmişse, bu ücreti kabul etmiş sayılırsınız. Eğer maaş düşüklüğü kabul etmiyorsanız, ilk maaşınız yatırıldığında fesih işlemi yapmalıydınız. Yine de bir avukatla görüşerek daha net bilgi alabilirsiniz.

 56. iyi günler, 2000tl net maaşla çalıştığım yerde bir çocuğum dünyaya gelmesine rağmen hala 2000tl yatmakta. muhasebeye aile bildirim formu verdim agi artması nedeniyle maaşım artması gerekmiyormu? muahasebeden bodro talep edecem ama orda karşılaşacağım tabloyu az buçuk tahmin ediyorum maaşı düşürüp agiyi yükseltip maaşı 2000tl de tutmak. bu durumda ne yapılabilir? şirketin buna hakkı var mı?

  1. Merhaba. Şirketin buna hakkı olmasa da, öncelikle bordronuzu mutlaka görmenizi ve ona göre hareket etmenizi tavsiye ederim.

   1. zeynep hanım şirket bu bodroyu her ay vermesi mecburi değil mi? ben 8 senedir bu şirkette çalışıyorum bodro verildiği hiç görmedim anca talep eden olursa veriyorlar. bu bodrolar imza karşılığında her ay verilmesi lazım diye biliyorum. muhasebeci bu imza karşılığında verilen bodrolar herhangi bir devlet kurumuna ibraz ediyormu ? bu ay herkesin bodrosunu verdik bunlarda imzaları diye?

    1. Merhaba. Maaş bordrolarının işçiler verilmesi gerekir. Ama imzalatılan bordrolar herhangi bir kurumu ibraz edilmez. Ancak teftiş sonucu, işçilere imzalatılmadığı görülürse, idari para cezası uygulanır.

 57. Merhaba sirkette mudur olarak calisirken tahsildarliga alindim ve maasim dustu tahsildarlik kagidini da imzaladim yapabilcegim bir sey var mi tenzil sebebiyle maasimi dusurebilirler mi

  1. Merhaba. Maaşın düşürülmesi haklı fesih sebebidir. Ama siz bunu kabul ettiyseniz ve çalışıyorsanız, fesih noktasında yapabileceğiniz bir şey olmadığını söylemeliyim.

 58. Merhabalar su anda asgarî ücretin 300 tl fazlasını alıyorum.ocak ayında asgarî ücret benim maaşını yakalarsa işveren asgarî ücret uygulayabilir mi ayni farkı korumak zorunda mı?

 59. Merhaba haftalık ile çalışıyorum ama asgari ücretten maaşı elden alıyoruz haftalık 1000 tl şu an maaş işlerden dolayı düşürmek istiyor kabul etmesek iş balı. Diyor ve hiç bir dedil yok iş yerinde ses. V E görüntü kayıt cihazı var sürekli dinleniyoruz tazminat almak ve haklı çıkmak için ne yapmalıyım

 60. Merhaba bir firmada mağaza sorumlusu olarak çalışıyorum bir kaç ŞUBESİ var benim çalıştığın şube kapatılıyor farklı bir şube personel olarak gönderilecem şube nakli kağıdı imzaladım sigorta için olduğu söylendi bir sorun olurmu personel olmayı kabul etmiş oluyormuyum

  1. Merhaba. Ne tür bir evrak imzaladığınızı bilemiyorum; ancak bu işlem için işverene onay vermişseniz, diğer şubeye gitmeniz gerekir. Gitmezseniz işveren haklı fesih yapabilir.

 61. Merhaba bir belediyede çalışıyorum 2015 yılında asgari ücretin yüzde 60 fazlasını alıyorduk 2016 yılında bu oranı yüzde 30 a düşürdüler bizede işten çıkarılmak istemiyorsanız ek protokolu imzalayın dediler bizde imzaladık bize verdikleri cevapta borçlar kanunun 138. Maddesini kullanarak ifa güçlülüğü sebebiyle düşürüldü dediler. Şimdi biz bunu geri alabilirmiyiz bilgi verebirseniz sevinirim

  1. Merhaba. Maaş düşüklüğüne rıza gösterdiğinize göre, bunu kabul etmişsiniz demektir ve farkı geri alamazsınız. Yine de ne tür bir evrak imzaladığınızı bilemediğim için, bir avukata yüz yüze danışmanızı öneririm.

 62. Merhaba ben bir fabrikada üretim iscisiyim geçtiğimiz yılın eylül ayında sigortadan bana gelen mesajda , 2018 yili 9. ayinda prime esas kazancinizin bir onceki aya gore azaldigi tespit edilmistir. Ucretinizin eksik bildirildigini dusunuyorsaniz Kurumumuza basvurabilirsiniz. Diye mesaj geldi ben ilk olarak iş verenime bildirdim hatayı düzeltmeleri için Aralık ayında da aynı sorunu yaşadım bu durumda ne yapabilirim

  1. Merhaba. SGK hizmet dökümünüzü kontrol edin. Rızanız dışında bir düşüş varsa, bu durum bir haklı fesih sebebi olabilir. Ama öncesinde sebebini işverene sormanız gerekir.

 63. Merhaba 2012 yılında ozel bir sirkwtte satis pozisyonunda ise basladim son iki yildir sabit maas ve arti olarak sabit prim ile calisiyordum. Ilk aylarda bu primin uc aylik gecerliligi var seklimde dilekce aliyolarlardi ancak gorevimin son yili hicborsey imzalatmadilar ve bordromda destek primi olarak almaya devam ettim. Bu yil maasimiza zam yaptilar ve bu aylik sabit primi kaldirdilar. Maasim geceb sene kazandigim aylik tutarin 250 tl altinda kaldi. Hakli fesih nedenimidir. Isverenime ikale yolu ile issizlik ve tazminatimi alip ayrilmak istiyorum seklinde dilekce yazdim ancak dilekcemi degistirmem koşuluyla ( issizlik istmemem kosuluyla)odeme yapacaklarini ilettiler. Bu durumda ne yapmaliyim. Zaman ayirdiginiz icin simdiden cok teşekkürler

  1. Merhaba. İkale yoluyla anlaşma sağlarsanız, zaten işveren çıkışınızı o şekilde verir ve işsizlik maaşı isteseniz de alamazsınız. Prim konusunda ise net bir şey söylemek güç, sözleşme hükümlerine ve bordroya bakmak gerekir. Bu konuda sizin karar vermeniz gerekir.

 64. Merhaba zincir marketlerde magaza sorumlusuyum benim sorum su 2019 itibariyle maaslarimiza brutte zam yapildi fakat yapmis olduklari zammi yan gelirimizi yani yemek parasi ve yol parasini dusurerek bi onceki yila gore ayniya getirmis oldular su an bordromuzda yemek parasi ve yol parasi bi onceki yila gore yuzde 50 azaltilmis gorunuyor hakli fesih sebebimidir

  1. Merhaba. Verilmekte olan yemek ya da yol ücretlerinin kesilmesi ya da önemli ölçüde azaltılması, eğer işçinin rızası alınmazsa haklı fesih sebebi olur.

 65. Markette reyon gorevlisi olarak 2.5 yıldır çalışmaktayım.Çalisma süresi düşürülüyor.Maasimizi da etkiliyor işçi olarak kabul etmiyoruz.İznimiz olmadan dusurulurse maasimiz ve maaşa yansirsa ne yapabiliriz?Tazminat verip cikartilirsak işten çıktıktan sonra mı ? İşe geri dönüş davası açmamız gerekir .Nasıl yapmalıyız oneriniz nedir ? Yardımcı olursanız sevinirim.

  1. Merhaba. Kastettiğiniz, fazla mesai süresinin ve mesai ücretinin azalmasıyla, bu konuda işverenin takdir hakkı olduğunu kabul etmek gerekir.

 66. Merhaba
  Ozel bir sirkette 9 yildir calismaktayim
  Sorum su gecen yillarda asgari ucretin uzerinde maas aliyorduk 2019 yilinda gelen zammi cok yuksek bulup net maasimizi asgari ucrete cektiler izin falan yada imza isteme geregindede bulinmadilar ben bu durumu hakli sebeb gosterip sozlesmemi tek tarafli olarak fesh edebilirmiyim tesekkurler

  1. Merhaba. Maaşınızda bir düşüş olduysa ve bu şekilde düşük maaş aldıysanız, öncelikle işverene ihtarname çekerek maaşın düzeltilmesini ve ödenmeyen kısmın ödenmesini talep edin. Buna rağmen düzeltme yapılmazsa haklı fesih yapmanız daha doğru bir yol olacaktır.

 67. bizim calisma sistemimiz 20 gun 12 saat uzerinden calisma 10 gun tatil seklindedir. aylik 240 saat calismis oluyoruz 20 saatini istirahat olarak kesip 25 saatini fazla mesai olarak aliyorduk calisma seklimizde hic bir degisiklik yapilmadan mesaimizin 17 saate dusuruldugunu ucret pusulasinda gorduk buda hakli sebeb olurmu

 68. Şirket bu sene bize zam yapmama kararı aldı biz tabi kabul etmedik ama bütün kozlar onun yanında olunca elimizden bişey gelmiyor zamı hemen hemen nekadar istemesekte kabullendik geçen sene yatan maaşımız bu sene aynı devam etti ama agi ye gelene zam maaşımıza yansımadı yani otomatikmen maaşımız düştü bu konu hakkında ne yapabiliriz

  1. Merhaba. İş sözleşmenizi görmeden kesin bir şey söylemek yanlış olur. Ancak maaş geçen seneyle aynı kalmışsa, dediğiniz gibi AGİ nedeniyle aslında maaşınız bir miktar düşmüş demektir.

 69. Slm ben 17 aydir ozel bir sirkette insaat saha formeni okarak maaşlı görev yapmaktaydım ama maaşımın asgarisi bankaya kalan kismı elden veriliyor işin az kalmasindan dolayi bahaneler bulup beni ustaliga aldilar ve isi birakip kdem tazminati almiym diye ellerinden geleni yapiyorlar buna rağmen ben direnip calismaktayim bu durumda napmaliyim
  Kdrm tazmitanim aldigim maaşa göremi bankaya yatan asgari kismina giremi verilir cvp verirseniz sevinirim

  1. Merhaba. Fiilen aldığınız maaş ne kadarsa, kıdem tazminatının da o rakam üzerinden hesaplanması gerekir Ömer bey.

 70. merhaba, iş yerim her sene maaşlara zam yapıyordu fakat 2017 den bu yana maaşlarda değişiklik olmadı. Asgari ücret ile aramda 400tl gibi bir fark varken şimdi asgari ücret alıyorum. ocak 2019 maaşım asgari ücretin altında 1623tl + bireysel emeklilik 77 tl yatınca maaşa itiraz ettim ben asgari ücret veremem deyip geçti bende bakanlığa şikayet edeceğimi söyledim git et dedi ve çalışma bakanlığına şikayette bulundum, şikayet edeceğimi söyledikten sonra maaşı asgari ücrete tamamladı,maaş bodrom da da asari ücret gösteriliyor. yatırılan maaş ve ilave maş dekontları var elimde.
  – Şirket geçen sene kapatma kararı aldı 5 kişiyi istifa ettirdi banada kendine iş bak denildi tazminat istedim muhasebeciye hesaplatıldı 1 senedir bi daha ses çıkmadı şuan boş boş gelip gidiyorum kendi istifa etsin için bekleniyor.
  – şirkette yemek veriliyordu artık verilmiyor ayrıca şirket arabası vardı onuda geri alındı artık yemek ve yol masrafım oldu.
  – ocak 2019 yılında maaş asgari ücretin altında yatırıldığı için şikayette bulunmam üzerine şirketle ters düşmüş durumdayım.
  bu durumlar da ne yapılabilir istifaya zorlanıyorm.

 71. iş güvenliği uzmanıyım. bir firmada kısmi süreli sözleşme ile aylık 90 saatlik sözleşme ile çalışıyorum. maaşım 2300 tl 12 günlük sigortam yapılıyor. fakat iş yerinin çalışan sayısı 200 kişi kadar düştüğü için firmanın alacağı hizmet süresi 60 saate düşmektedir. böyle bir durumda işverenin maaşımı düşürmesi yasaya aykırı mıdır.

  1. Merhaba. İlk bakışta mümkün görünmese de, eğer işveren kanuni bir zorunluluk ya da yasa gereği çalışma sürenizi düşürüyorsa, bunun mümkün olabileceğini kabul etmek gerekir.

 72. Merhaba. Satış pazarlama şirketinde iki ay sonra üçüncü yilim doluyor. Asıl elemanken bir sabah sebeb gösterilmeden yedek eleman oldum. Yedek eleman olunca prim yatmiyor sadece asgari ücret. Bunu maaş düşüklüğü olarak algilayabilirmiyiz. ayriyetten üç yılda bir gün dahi izin kullanmadım.izlemem gereken en iyi yol hangisidir. Teşekkür ederim şimdiden

    1. O halde öncelikle yapılan görev değişikliğini kabul etmediğinizi işverene yazılı olarak bildirebilirsiniz. Ayrıca aynı yazıda kullandırılmayan yıllık izinlerinizin kullandırılmasını da talep edebilirsiniz. Buna rağmen işveren gereğini yapmazsa, haklı fesih yapmanız mümkün olabilir. Yine de hareket etmeden önce, bir avukatla bizzat görüşerek ve olası sonuçları tartışarak karar vermenizi tavsiye ederim.

 73. Mrb . Ben belediyenin şirketlerinde sosyal tesisler müdürü olarak görev yapmaktaydim yaklaşık 11 aylık çalışmanın sonucunda genel müdürün değişmesinin ardından yeni gelen genel müdür 1 Ağustos tarihinde maaşımı asgari ücrete düşürdü bana hiçbir sekilde sorulmadi danışılmadi. Maaşım 3780 lira idi. İşe başlama tarihim 21 Eylül 2017 dir. Hala asgari ücretle devam ediyorum şikayetçi olsam haklarımı ve geriye dönük maaş düşüklüğünü alabilir miyim.

  1. Merhaba. İş hukuku, DK gibi işlemez. Böyle bir durumda haklı fesih yapabilirsiniz. Yapmazsanız ve çalışmaya devam ederseniz, açacağınız böyle bir dava tamamen mahkemenin takdirinde olacaktır. Kesin bir şeyler söylemek yanlış olur.

 74. Merhabalar ,
  Taşeron olarak bir kurumda çalışıyorum ve maaşım asgari ücretin yüzde 50 fazlası olarak ödeniyor. Yeni ihalede yüzdelik dilimi %50 den, %15 e düşürüyorlar. Bunu yapmaları yasal mı? Haklarım nelerdir?
  Teşekkürler …

  1. Merhaba. Bu konu tartışmalı. Özel işyerinde olsaydınız, hayır olamaz derdim. Ama diyelim ki işveren bunu yine de yaptı. İşçi ne yapabilir? Ancak haklı nedenle fesih yaparak işten ayrılır ya da düşük maaşla çalışmaya devam eder. Kamu kurumlarında belki ücret farkı dava konusu yapılabilir, ama daha önce örneğine rastlamadım.

 75. Merhaba ben pinarbasinda bir fabrikada çalışıyorum ancak 5 yıl önce bu fabrikanın esb de (serbest bölgede)de bi fabrikası var orda 1 yıl pinarbasindaki maaşla çalıştım yani vergim kesildi daha sonra esb deki fabrikanın kadrosuna geçtim .maaşım birden arttı vergi kesilmediği için .1.5 yıl böyle yüksek maaş aldım .daha sonra pinarbasindaki fabrikaya geri gönderdiler oranın kadrosuna geri aldılar bu sefer maaşım vergi kesildiği için düştü.kisaca bir işçinin maaşı düşürülebilir mı.bunun kanunen yasal bı yolu varmıdır.tesekurler

  1. Merhaba. İşçinin maaşı düşürülemez; ama sizin durumunuzda anladığım kadarıyla düşürülen bir ücret yok. Sadece vergi nedeniyle elinize daha az ya da daha çok ücret geçmesi söz konusu. Yine de kesin bir yanıt vermemiz mümkün görünmüyor.

 76. Herkese selamlar..ayın 26 sında ise giriş yaptım.27 sinde sigorta başlatmışlar. Daha ise baslamadan Eşim.hastalandi diye memlekete gitmek zorunda kaldı ucretsiz izin yazdilar ayin 3 ünde basladim .maaas 3000 tl anlastim .18 gun çalıştım. Asci başı bana dediki maaşın 2500 dedi. Çalışır mısın demedi .istifanı ver cik istersen dedi ..bu arada hiç için.kullanmadim.2 günlük izin verdiler iznini kullan gel çıkışını ver git dediler.herhangi bi hakkım var mi..bu arada otelde özbekistanlı insanlar var sigortasiz.calisiyorlar.

 77. Merhaba şoför olarak 13 yıl çalıştığım iş yerinde esaslı degisik lik yapılarak bizleri işçili ge düşürdüler ve maaşımı’zı düşürmek için imza onayi istediler tabiki vermedim.iş hakkımı fes etsinler diye bekliyorum sizin 2016 yılında yazdığınız yayında demişiniz’ki en kazanimlı yol işyeri nizin sizleri çıkarması ayriyeten’de 2 ay beklerseniz degişikli’gi kabul etmiş sayıyor sunuz mahkeme red kararı verebilir diyorsunuz.anlamadıgım şu?iş veren maaşımı’zı düşürdügü zaman iş hakkimizi fes etmemiz mi gerekiyor yoksa imza atmadıgımız müddet’ce onların çıkarmasını’mı bekliyoruz. Bodro da maaşımız düşmüş gözüküyor teşekkürler.

 78. Merhaba üstadım özel sektörde çalışıyorum .benim iznim olmadan ve herhangi bir anlaşmaya imza atmadan işveren önce 6500 olan maaşımı son iki ay 6000 tl ve şimdide 4000 tl düşürüyor. Bu kendi isteğim ile ayrılsam bile kıdem tazminatımı almaya hak kazandırırmı. Ayrıca duyduğum yatırdığı parayı bankadan sakın çekme diyorlar ve noterden yazı gönder diyorlar öyle yapmalıyım yoksa direk mahkemeye mi vermeliyim. Teşekkür ederim

  1. Merhaba. Maaşınız düşürüldüyse, bu bir haklı fesih sebebidir. Haklı fesih yapacaksanız, bunu noterden ihtarname çekerek yapmanız doğru olur. Ayrıca parayı elbette çekebilirsiniz. Ortada, hakkınız olmayan bir para yok ki. Maaşınız düşürülmüş de olsa, yatan miktarı çekememeniz diye bir şey olmaz.

 79. merhaba asgari ücretin 2 katı maaş alıyordum sözleşme bitiyor asgari ücretin 1,35 katı ile çalışılması için sözleşme yaptılar bu durum benim kıdem tazminatımı otomatik olarak düşürüyor 3 yıldır çalışıyorum brütüm 5116 tl yatıyor kıdem ve ihbarım 21000 civarı yapıyor yeni sözleşme imzalarsam eğer bu tazminatım düşecek ben son 3 yılın kıdem ve ihbarını alabilirmiyim ama yeni sözlemeye görede çalışmayadevam edebilirmiyim.

  1. Merhaba. Burada ilk soru şudur? Nerede çalışıyorsunuz? Kamu kurumunda örneğin taşeron olarak mı yoksa tamamen özel sektörde mi? Ona göre benim cevabım da değişecektir.

   1. Kamu sektöründe çalışıyorum 4d li degilim.mal alimi ile girdik işe 3 yıl oldu.ayni firma da devam edecegim ama yeni sozlesme.düşük.

 80. merhaba Mustafa Bey;
  1996 yılından 2013 yılına kadar büro personeli olarak çalıştığım iş yerinde 2014 yılında saha amiri ve maaşımda artış yapılarak 1 yıl görev yaptım yeni gelen yönetim eski görevime geri dönmemi ve maaşımın düşürülmesini talep etti yaklaşık maaşımdan 2014 yılı itibari ile 500.-TL düşüş yapıldı el yazım ile bu teklifi kabul ettiğime dair bir yazı yazdırdılar bende işten çıkarılmamak için mecburen kabul ettim.Bu konuyla ilgili ne yapmam gerekiyor.İyi çalışmalar teşekkür ederim.

  1. Merhaba. Bu düşüşü kabul ettiğinize göre yapabileceğiniz bir şey yok demektir. Zorla imzalatılan bir evrak varsa, haklı fesih yapmanız gerekir. Ama bu durumda da ispat hususunda sıkıntı yaşamanız muhtemeldir.

 81. Merhaba Zeynel Bey,
  2015 yılından beri Genel Müdürlük pozisyonunda ve imza yetkilisi olarak çalışmakta olduğum şirkette, görev ve yetkilerimin elimden alınacağı konusunda şirket sahibi sözlü olarak bildirimde bulundu. Bunun için herhangi bir sebep göstermedi ama şirket ortağı ile yaşadıkları problemler olduğu ve benim de şirket ortağının akrabası olduğum için bu tarz bir yol izlediğini düşünüyorum. Bu durumda görev değişikliğini kabul etmeyebilir miyim? bana sizden ve yaptığınız işten memnunuz sadece imza yetkilerini ve pozisyonumu elinizden alacağız ve aynı görevi yapmaya devam edeceğim söylendi. Bunu yapmaya hakları var mı bu haklı fesih sebebi midir, kıdem tazminatı hariç ek tazminat için dava açabilir miyim.
  teşekkürler,

  1. Merhaba. Size net bir cevap veremem. Çünkü iş sözleşmenizin, çalışma koşullarınızın, fiili uygulamanın bizzat irdelenmesi gerekir. Bunun için de bir avukata bizzat danışmanızı öneririm.

 82. merhabalar . asgari ucret 1650 iken 1900 lira aliyordum . 2019 yilinda asgari 2020 oldu fakat eski maasimdaki 250 tl lik fark yansitilmadi maasim suan 2020 . suan alacagim 2270 olmasi gerekmiyormu hak talep edebilirmiyiz . smdiden tesekkrler .

  1. Merhaba. Sorunuz, işverenin size zam yapmak zorunda olup olmadığı noktasında cevaplanmalıdır. İşveren size asgari ücretin altında maaş ödemedikçe, maaşınızdaki artışın yeterli olup olmadığını şu yazımızdaki kriterlere göre değerlendirmeniz gerekir: iscidunyasi.com/isveren-zam-yapmak-zorunda-mi

 83. merhabalar . asgari ucret 1650 iken 1900 lira aliyordum . 2019 yilinda asgari 2020 oldu fakat eski maasimdaki 250 tl lik fark yansitilmadi maasim suan 2020 . suan alacagim 2270 olmasi gerekmiyormu hak talep edebilirmiyiz . smdiden tesekkrler .

 84. 2020 tl tutarında asgari ücrete işe başlarken anlaştım şimdi maaşımı istediğimde verilmiyor ve alabilirsem 100-200 tl gibi taksitle elden verilecekmiş. bu durumda ne yapmam gerekiyor paramı alamıyorum

 85. Merhabalar 28 aydır bir şirkette şoför olarak çalışıyorum şirketimiz de en son 3000+agi alıyordum ve beni aynı başka bir yere gönderdiler aynı şirketin işi yine fakat buraya geçtiğimde maaş zamanı geldiğinde maaşımın düştüğünü gördüm muhasebeye gidip sorduğumda düzelteceğiz dediler ve 6 aydır bir düzelme yok buraya beraber geldiğim arkadaş hala daha geldiğimiz yerin maaşını alıyor ben ise ondan 450 tl az alıyorum düzeltilmedi ne yapabilirim yasal hakkım nedir ? İş yeri ile her konuşmam da düzelteceğiz diyorlar ama yine bir gelişme yok teşekkürler

  1. Merhaba. İşveren düzelmiyorsa ve düzeltmeyecekse, öncelikle yazılı olarak başvurup hatanın düzeltilmesini istemelisiniz. Buna rağmen iyileşme sağlanmazsa, haklı nedenle fesih yoluna başvurarak işten ayrılma hakkınız vardır.

 86. Merhaba. Ben KHK ile belediye şirketine geçiş yapan çalışanlardan biriyim. Şu anda belediyenin İtfaiye Müdürlüğünde şoför olarak çalışmaktayım. Temmuz ayına kadar brüt maaşım 3825, net maaşım 3120 liraydı. Bana herhangi bir bildirim yapılmadan yani benim bilgim olmadan benim maaşımı asgari uçrete yani 2330 liraya düşürmüşler. Bu konuda ben ne yapmam gerekiyor? Bana yardımcı olabilirmisiniz? Şimdiden teşeķkürler

  1. Merhaba. Böyle bir durumda öncelikle işverene yazılı olarak başvurup gerekçe yazılı olarak öğrenilmeli ve ona göre hareket edilmelidir. Sonrasında yazarsanız, yardımcı olmaya çalışırım.

 87. Merhaba şubat 2018 de 3900+500 tl ile işe başladım işlerin kötü olduğu söylenerek nisan 2019 da 2500+500 düşürüldü haziran 2019 da da bu rakam asgari ücret+300 olacagı söylendi yazılı anlaşmam yok söylendi sustum kabul ediyomusun denmedi bundan sonra böyle dendi yasal haklarım ve izlemem gereken yol nedir

  1. Merhaba. Yazıda da belirttiğimiz gibi, bu durumu kabul etmiyorsanız haklı fesih yapma hakkınız vardır.

  2. Merhaba; bir gıda firmasında satış temsilcisi olarak görev yapmaktayım. Asgari ücret +prim usulü maaş almaktayım.is yeri yedeğe çekmesi durumunda maaşım asgari ücrete duser mi ? Nasıl yardımcı olabilirsiniz?

   1. Merhaba. Primleri hangi şartlarda aldığınızı bilmiyorum. Ama bildiğimiz anlamdaki prim zaten sürekli bir ödeme değildir. Yine de iş sözleşmeniz incelenmeden bir şey demek mümkün olmaz.

 88. Merhaba bizim durum biraz karışık..sigorta şirketinde pirim usulü çalışmaktayım ve bize ödenen asgari ücret tutarın da ki maaş pirim günü geldiğinde eksi olarak hak ettiğimiz pirimden düşmektedir..yazılı bir iş sözleşmesi yok,iş verenin hesaplamayı böyle uygulaması yasal mıdır
  Şimdiden teşekkürler

 89. merhaba,

  şuan bulunduğumuz yerden kurtköydeki teknopark taşınılacak. Bir çok kişiye maaşlarında %15 lik artış yapacağına dair kağıt imzalatıldı. Bir çok kişide imzaladı.
  Normal şartlar altında şuan ki durumumuzda biz teknopark a taşınmış olsak maaş farkı %25-30 arasında olması gerekiyor.

  Sorum şu şekilde: Firmanın Brütte değişiklik yaparak personeli teknoparka taşımış olması maaşta indirim yaptığı anlamına gelir mi ?
  net maaş artarken Brüt düşmektedir. Sözleşmede yazılan değer Brüt üzerinden.
  Bu durumda tazminat almamız ve işsizlik maaşına baş vurmamız mümkün mü ?

  1. Merhaba. Bu sorunuza kimse net cevap veremez. Ama olası bir dava aşamasında mahkeme fiili duruma bakar. Aldığınız ücrette net bir artış sağlanmışsa ve sözleşme hükümlerinde lehinize kullanabileceğiniz özel maddeler yoksa, mahkeme aleyhinize de karar verebilir. Her ihtimali söze almalısınız.

 90. Çalıştığım isyerinde ayni isi yaptigim arkadaslarim benden maas olarak biraz fazla almaktadir saglik nedenlerimden dolayi rapor aldigim icin maasimin dusuk oldugu belirtilmistir bu sebepten dolayi isten ayrilmak istiyorum ama istifa etmemi söylüyorlar ne yapmalıyım

 91. Merhaba. 3bucuk yildir calistigim şirketten dogum sebebi ile ara vermis bulunmaktayim. İznim bitmek uzere ve bebegimi birakacak kimsem olmadigi icin bebekle ofise gidecektim fakat bunu ofise gitmek yerine evden, uzaktan baglanarak calisma sistemine cevirelim diye isverenlerimiz bir teklifte bulundu. Bu durumda almis oldugum normal maasimdan dusus yapma ozgurlukleri var mi? Evde uzaktan baglanarak calisiyosun bu sebeple maasini dusurecegiz diyebilir mi? Birde yalmis oldugum gorevden bir alt mevkiiye yani girevde de dusurme yapabilme özgürlükleri var mi?

  1. Sayın N.M.;
   bu gibi hususlar karşılıklı yazılı mutabakat ve koşulları belirleme ile olur. Sözlü olmaz. İş kanunumuzun 14.maddesi uzaktan çalışmayı düzenlemiştir. İhtimal yada varsayımlarla gitmek yerine yazılı mutabakat safhasına gelindiğinde hemen cevap vermeyip biraz süre isteyip (2,3 gün) o zaman burada yeniden müzakere etmek daha sağlıklı olacaktır.

  2. Selam aleyküm bir firmada 10 yılında beri çalışıyorum işçi olarak başladım 2 yılan beri de ustalık yapıyorum 3700tl maaş alıyorum ben ustalık tan istifa etmem durumunda işveren maaşımı düşüre bilirmi .

 92. Merhaba geçen sene çalıştığım işyerinde maaşım 1200tl düşürüldü bu senede aynı şekilde düşürüleceğini öğrendim böyle birseyin yasak olduğunu bilmiyordum bir arkadaşım söyleyince araştırma yaptım 3.5senedir aynı iş yerinde çalışıyorum ne yapmam gerekiyor cevabınız için şimdiden çok teşekkür ederim

 93. Mrb hocam çalıştığım işyerinde 2530 tl artı agi olarak görünüyordu bu ay ise simdi 2500 artı agi yatırmışlar bilgim yok maaşımdan düşmesinden böyle durumda ne yapmalıyım şimdiden teşekkürler

Bir yorum yaz

E-posta hesabınız ve şehir bilgileriniz yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.