İşe iade davası görülürken işçinin çalışması

İşe iade davası açtıktan sonra çalışan işçi

İşe iade davasının işçi açısından en önemli sonucu elbette ki işe iade edilmektir. Mahkemece işe iadesine karar verilen işçi için, ayrıca işe başlatmama tazminatı da belirlenir. Bunun yanında bir de, işçinin çalışamadığı sürelerin en çok dört ayına kadar olmak üzere boşta geçen süreler için de işçiye ödeme yapılması gerekir. Peki ama işe iade davası açan işçi, davasını açtıktan sonra boş durmayıp da bir işte çalışırsa ne olur?

Boşta geçen süreler için ücret

İş mahkemesi işe iade davasını karara bağlarken, işçinin dava süresince boşta geçirdiği zamana karşılık olmak üzere bir de boşta geçen süreleri için ücret belirler. Bunun nedeni; işten çıkarılan ve davayı kazanarak işe iade edilen işçinin haklı olduğunun mahkemece tescil edilmiş olması ve işçiyi haksız yere işten çıkaran işverenin bir nev’i cezalandırılmasıdır. Aynı zamanda işçinin mağduriyeti de bir nebze giderilecektir.

Boşta geçen süreler için ücretin hesaplanması

Bu konuda daha önce yazdığı bir yazıda da belirttiği üzere; işçinin işten ayrıldığı tarihten itibaren takip eden dört ay (ya da boşta geçen süre kadar ay) boyunca işçinin eline ücret ve diğer haklar olarak ne geçecek idiyse, o kadar ücretin işçiye ödenmesi gerekir. Bu bağlamda; ikramiye, yakacak yardımı, giyecek yardımı, bayram yardımı gibi alacaklar da hesaba katılırken fazla çalışma ya da genel tatil gibi arızi çalışmaların karşılıkları bu hesapta dikkate alınmaz.

İşe iade davası açan işçinin başka bir işte çalışması

İş Kanununun 21inci maddesi, işçinin boşta geçen süreleri karşılığında ona ücret ödenmesini istemiştir. Ancak bu ödeme, mutlak bir ödeme değildir. Bir başka deyişle, işe iade davasını kazanan her işçinin muhakkak alacağı bir ücret değildir. Bunun nedeni; bu ödemenin, işçinin çalışmadan boşta geçirdiği sürelerin karşılığı olarak yapılacak olmasıdır.

ise iade bosta gecen sure isci calismasi

Bir Yargıtay kararında da ( 7 Hukuk, 2013/10151) açıkça şöyle denilmektedir: “İşçinin fesih tarihinden kararın kesinleştiği tarihe kadar en çok dört aylık ücret ve diğer yasal haklarının ödenmesi hususu yargılama süreci göz önüne alınarak konulmuş işçinin boşta geçecek 4 aylık süre yönünden uğrayacağı ücret ve kıdem zararını karşılayacak bir telafi hükmüdür. İşçi işverence işe başlatılsa da başlatılmasa da ödenecek olması nedeniyle işverenin işe başlatmama tazminatından farklı olduğu kabul edilmelidir. Nitekim işe başlatmama tazminatından sigorta primi ve gelir vergisi kesilmediği halde ödenecek 4 aya kadar ücret ve diğer yasal haklar sigorta primi ve gelir vergisine tabi olup bu süre işçinin kıdem süresindende sayılmaktadır. İşçinin boşta geçen süre içinde başka bir işveren yanında çalışması boşta geçen süre ücret alacağını çifte sigortalılığa sebebiyet vereceğinden etkileyecektir. İşçi aynı tarihlerde farklı iki işyerinden sigortalı gösterileceği gibi bu durum yasa koyucunun işverenin iş akdini hukuka aykırı şekilde feshetmesi nedeniyle yargılama süresi gözetilerek işçinin en çok dört aya kadar boşta geçecek süre nedeniyle uğrayacağı ücret ve sosyal güvenlik hakkı olan sigortalılık süresi zararını telafi amacıyla koyduğu bu hükmün koyuluş amacına da aykırı düşecektir. Bu durumda reel zarar gözetilmeli işçinin iş akdinin feshedildiği tarih ile işe iade kararının kesinleştiği tarih arasında boşta geçirdiği süre nazara alınmalı, bu süre 4 aydan az ise çalışmadan geçirdiği süre gözetilerek o süreyle sınırlı olarak ücret ve diğer hakları hesaplanmalı, ayrıca bu 4 aylık süre içinde işçinin başka bir işverene ait işyerinde çalışması nedeniyle hesaplama dışında bırakılacak süre yönünden işçinin işveren yanında çalışması halinde alacağı ücret ve diğer haklarıyla başka bir işveren yanında çalışırken aldığı ücret ve diğer hakları arasında aleyhe bir farklılık oluşmuş ise bu farkın tahsiline karar verilmelidir. Davacının hizmet döküm cetvelinin incelenmesinde iş akdinin 08.02.2006 tarihinde feshedildiği ve davacının 08.03.2006 tarihinde başka bir işyerinde işe başladığı anlaşılmaktadır. Bu nedenle mahkemece yapılması gereken davacının iş sözleşmesinin feshedildiği tarih olan 08.02.2006 tarihiyle kararın kesinleştiği tarih arasındaki sigortalı çalışmaları incelenmek suretiyle, ne kadar süreyi boşta geçirdiğini tespit etmek, boşta geçirilen süre 4 aydan daha az ise sadece bu süre açısından boşta geçen süre alacağıyla çalıştığı işyerinden aldığı ücret daha düşük ise aradaki farka hükmetmek, eğer boşta geçirilen süre 4 aydan daha fazla ise sadece 4 aylık süreyle sınırlı olmak üzere talebi şimdiki gibi kabul etmektir. Mahkemece belirtilen hususlar incelenmeksizin eksik incelemeyle hüküm kurulması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.”

SONUÇ

İşe iade davası açtıktan sonra boşta kalmayıp da başka bir işte çalışan işçi açısından şunları söyleyebiliriz:

  • İşten ayrıldığı tarihten itibaren 4 ay geçmeden yeni bir işte çalışmaya başlayan işçi için; yeni işyerinde aynı dönemde almış olduğu ücretler hesaplanmalı ve eski işyerinde çalışmaya devam etmiş olması halinde alabileceği ücretle kıyaslanmalıdır.
  • İşçinin yeni işyerinde aldığı ücretler toplamı, eski işyerinde çalışmış olması halinde alabileceği ücretler toplamından az ise; aradaki fark işçiye ödenmelidir.

İşçi; işten ayrıldığı tarihten itibaren 4 ay geçtikten sonra başka bir işyerinde işe girmişse, bu durumda işçiye boşta geçen sürelere ait ücreti tam olarak ödenmelidir.


İşçi Dünyası
Zeynel Abidin Özkale
İşçi Dünyası'nın editörü olan olan yazarın, İş ve Sosyal Güvenlik hukuku üzerine yazdığı diğer yazılarına buradan ulaşabilirsiniz.

Bir yorum yaz

E-posta hesabınız ve şehir bilgileriniz yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.