Kapıcının kıdem tazminatı

Apartman görevlisi, bir apartmanın ya sa sitenin işlerini görür ve karşılığında ücret alır. Gündelik hayatta kapıcı olarak adlandırılan; fakat doğru kullanımı apartman görevlisi olarak bu çalışanların kıdem tazminatı bazen sorun olabilmektedir. Kapıcının kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? Peki ama kapıcının kıdem tazminatını kim öder? Yönetici mi daire sahibi mi yoksa kiracı mı?

Kıdem tazminatı nedir?

Kıdem tazminatı 1475 sayılı İş Kanununun 14üncü maddesinde yer alan ve işçinin işyerine sunduğu emeğinin ve âdeta yıllarının karşılığını aldığı bir ödemedir. Ancak bu ödeme bazı şartlara bağlanmıştır. Bu şartları taşımayan işçiler kıdem tazminatı alamaz.

Kıdem tazminatıyla ilgili daha çok bilgiye sahip olmak için şu yazımıza göz atabilirsiniz: iscidunyasi.com/kidem-tazminati-alma-sartlari

Kapıcı kimdir?

Kapıcının tanımı “Konut Kapıcıları Yönetmeliği”nde yapılmış olup buna göre kapıcı; ana taşınmazın bakımının yapılması, korunması, küçük onarımları, ortak yerlerin bakımı, temizliği, bağımsız bölümlerde otrmakta olanların çarşı işlerinin halledilmesi, güvenliklerinin sağlanması, kalorifer yakılması ve bahçe düzenlenmesi ile bakımı ve benzeri diğer hizmetleri yerine getiren kişiyi ifade etmektedir.

Yönetici kimdir?

Konutun maliki ya da ortakları işveren olarak kabul edilirken; yönetici ise işveren vekili olarak hareket eden kişiyi ifade etmektedir. Yönetici, kat mülkiyeti kanununa göre seçilmekte ve görevini yürütmektedir.

Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?

Kıdem tazminatına esas olan, kapıcının brüt ücretidir. Ayrıca varsa, kapıcıya yapılan düzenli ödemeler ve yardımlar da bu tutara dahil edilir. Kıdem tazminatına esas ücretin hesabı için “Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?” konulu yazıma bakabilirsiniz, buradaki hesaplama yöntemi kapıcılar için de geçerlidir: iscidunyasi.com/kidem-tazminati-hesaplamasi-ornegi

Örneğin; kapıcının giydirilmiş ücretinin belirlenmesinde kapıcı dairesinin bedelsiz tahsis edilmesi, elektrik ve su parasının yönetimce karşılanması halinde bunların giydirilmiş ücret hesabında dikkate alınması gerekmektedir.

Kapıcı hangi hallerde kıdem tazminatı hak eder?

Apartman görevlisi ile diğer işçiler arasında, kıdem tazminatı hak etme açısından bir fark yoktur. İkisinin de yazımızın hemen başında bağlantısını verdiğimiz yazıdaki şartları taşıması gerekir. Ancak aşağıda yazılı hallerde Yargıtay genelde kapıcıyı haklı bulmakta ve kıdem tazminatının ödenmesine hükmetmektedir.

 • İş sözleşmesinde yazdığı halde ayni yardımların yerine getirilmemesi (erzak ve kömür yardımı gibi)
 • Kapıcının sigorta primlerinin hiç yatırılmaması veya eksik bildirilmesi ya da düşük ücretten yatırılması
 • Kapıcının ücretinin zamanında ödenmemiş olması
 • Kapıcının yapmış olduğu çalışmalara karşılık fazla çalışma, genel tatil, hafta tatili vb. ücretlerinin ödenmemesi
 • Kapıcıya yıllık ücretli izin kullandırılmaması

kapıcı kıdem tazminatı

Kapıcı kıdem tazminatı için kime dava açar?

Yönetici, İş Kanunu ve Yönetmeliğin uygulanması bakımından işveren temsilcisidir. İş Hukuku anlamında ortaya çıkabilecek idari ve yargısal uyuşmazlıklarda yönetici işvereni temsil eder. Böyle olunca kapıcının işveren hakkında açabileceği davanın kat maliki ya da maliklerine karşı açılması gerekse de, yönetmelikten doğan bu temsil yetkisine göre davanın doğrudan yönetici hasım gösterilerek açılması mümkündür. Ancak bu halde dahi hükmün doğrudan yönetici hakkında kurulması mümkün değildir. Mahkemece yönetici aleyhine açılan davada hüküm 634 sayılı yasanın 20/a maddesi uyarınca kat maliki ya da malikleri aleyhine kurulmak zorundadır. (Yargıtay 9 Hukuk 2009/15081 E.)

Buna göre kapıcı, davasını kat maliklerine karşı açabileceği gibi doğrudan yöneticiye karşı da açabilir. İki durumda da sorumluluk kat maliklerinin olur.

kapıcı kıdem tazminatı hakkı

Kapıcının kıdem tazminatını kim öder?

Bu soruya net bir cevap verelim: Kapıcının işten ayrıldığı ve kıdem tazminatını hak ettiği tarihte apartman dairesinin sahibi kim ise o öder. Kiracının kıdem tazminatı ödeme sorumluluğu yoktur. Eski ev sahiplerine de kıdem tazminatı ödemesi için kapıcı tarafından dava açılamaz. Bu durumu şöyle özetleyebiliriz.

 • Kıdem tazminatını, o tarihte eve kim sahipse (kat maliki) o öder.
 • O tarih itibariyle eve oturan “Ben sadece oturduğum yıl kadarından sorumluyum” diyemez. Evi satın alalı bir gün bile olmuş olsa kıdem tazminatının tamamını öder. Tamamını ödeyen bu ev sahibi, önceki ev sahiplerine payları oranında rücu edebilir.
 • Ev sahibi kıdem tazminatını ödemezse kiracı “kira bedeli kadar” kıdem tazminatından sorumludur. Ödediği bedeli de ev sahibiyle arasındaki kiradan düşerek tahsil etme hakkına sahiptir.

Kapıcının kıdem tazminatı için eski malike rücu

Bir apartmanda ya da sitede oturan kişi, o apartmanın ilk gününden bu yana orada oturmuyor olabilir. Bildiğiniz üzere daireler sık sık el değiştirir ve kapıcının kıdem tazminatının ödenmesi gerektiğinde, o anda dairenin sahibi olan kişi, daireyi yeni satın almış da olabilir.

İsterse daireyi alalı bir gün olmuş olsun, bu daire sahibi gerekirse kapıcının 20 yıllık kıdem tazminatını ödemekle yükümlüdür. Ancak bu ödemeyi yaptıktan sonra geriye dönük dairenin maliki olanlara ulaşır ve yıllara göre her birinin payına düşen miktarı onlardan talep eder.

Eski malik kıdem tazminatını ödemeyeceğini söylüyorsa, ödemeyi yapan son malik bir avukata vererek eski malike dava açabilir ve hakkını alabilir.

Kıdem tazminatının tamamının o anda dairenin sahibi olan kişiden alınmasının ve onun eski maliklere rücu etmesinin istenmesinin mantığı, kapıcının işçi olarak verdiği emek karşılığı hal ettiği kıdem tazminatını bir an önce almasını ve mağdur olmamasını sağlamaktır.

apartman görevlisi kıdem tazminatı

Kapıcının oturduğu ev kıdem tazminatında hesaba katılır mı?

Kapıcıya apartman yönetimi tarafından konut tahsis edilmişse, artık bu konutun emsal kira bedeli de kıdem tazminatına esas aylık brüt ücretin hesabında dikkate alınmalıdır.

“… Taraflar arasında davacının tazminata esas ücretinin hesaplanması konusunda da uyuşmazlık bulunmaktadır. Davacı kapıcı olarak çalışmış olup kendisine kapıcı konutunun tahsis edildiği dosya içinden sabittir. Giydirilmiş brüt ücrete esas ücretin belirlenmesinde emsal rayiç kira bedelini belirlenerek ücrete eklenmesi gerekirken Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ hükümlerine göre belirlenen azami bedelin eklenerek hesaplanması hatalıdır…” (7 Hukuk, 2016/10765 E. ve 2016/9216 K.)

“… Somut olayda, mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda davacının günlük giydirilmiş ücretin tespitinde aldığı asgari ücrete hiçbir bedel eklenmemiştir. Oysa taraflar arasında imzalanan kapıcılık sözleşmesinde kapıcı dairesinde kira ödemeden oturulacağı, elektrik ve su giderlerinin kapıcı tarafından ödeneceği yazılıdır. Davacı taraf kapıcı dairesinde oturduğundan tazminatlarının hesaplamasındaki esas alınacak giydirilmiş ücrete kira bedeli ve ısınma giderlerinin de eklenmesi gerekmektedir…” (22 Hukuk, 2016/7067 E. ve 2019/5678 K.)

“… Davacı kapıcı dairesinde oturmaktadır. Buna göre, davacının kıdem tazminatına esas giydirilmiş ücretinin hesabında hizmet akdi süresince oturduğu kapıcı dairesinden sağladığı konut ve varsa su, elektrik gibi menfaatler de nazara alınmalıdır. Bu husus göz önüne alınmadan ilk dönem çalışmasına ilişkin kıdem tazminatının tam olarak ödendiğinin kabulü ile hüküm kurulması hatalıdır…” (9 Hukuk, 2014/10492 E. ve 2015/22449 K.)

kapıcı kıdem tazminatı kim öder

Kapıcı dairesinin elektrik ve su masrafları

Kapıcı dairesinin elektrik ve su masrafları apartman yönetimi tarafından karşılanıyorsa, bunların bir aylık tutarının da giydirilmiş brüt ücret üzerine eklenerek kıdem tazminatı hesabına dahil edilmesi gerekir. Elektrik ve su faturalarının kapıcının maaşına nasıl ekleneceğini şu Yargıtay kararında görebilirsiniz:

“… Kıdem ve ihbar tazminatına esas alınacak olan giydirilmiş ücretin tespitinde 4857 sayılı İş Kanunu’nun 32. maddesinde sözü edilen asıl ücrete ek olarak işçiye sağlanan para veya para ile ölçülebilen menfaatler göz önünde tutulur. Buna göre ikramiye, devamlılık arz eden prim, yakacak yardımı, giyecek yardımı, kira, aydınlatma, servis yardımı, yemek yardımı ve benzeri ödemeler kıdem tazminatı hesabında dikkate alınır.Mahkemece, … Apartmanında apartman görevlisi olarak çalışan davacının belirlenen giydirilmiş ücretine elektrik ve su gideri eklenmeden yapılan hesaplamaya itibar edilerek hüküm kurulmuştur. Ne var ki; varılan sonuç dosya içeriği ile örtüşmemektedir. Davacı yanın iddiası, davalı yanın savunması, hizmet tespiti davası, delil olarak sunulan tanık beyanları ve tüm dosya kapsamı ile davacının kaldığı kapıcı dairesinin elektrik ve su giderlerinin davalı yönetim tarafından karşılandığı sabittir. Açıklanan nedenle, davacının sözü edilen apartmanda çalışırken kaldığı kapıcı dairesine ait fesih tarihinden geriye doğru bir yıla ait elektrik ve su faturaları getirilip bu faturaların bir yıllık tutarlarının 365’e bölünmesi suretiyle bir güne isabet eden miktar tespit edilerek, bu suretle bulunacak miktar da konut yardımının yanı sıra davacının günlük çıplak ücretine eklendikten sonra belirlenen giydirilmiş ücrete göre kıdem ve ihbar tazminatı hesaplanmalıdır…” (22 Hukuk, 2017/26675 E. ve 2020/476 K.)

kapıcı kıdem tazminatı hesaplanması

Kapıcı kıdem tazminatından damga vergisi kesilir mi?

Bilindiği üzere işçilerin kıdem tazminatında damga vergisi haricinde hiçbir kesinti yapılamaz.  Kapıcılar için bu damga vergisinin kesilmesi dahi mümkün değildir.

Çünkü 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli 2 sayılı tablonun IV/34 maddesine göre “Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinde belirtilen ücretlere ilişkin kağıtlar” damga vergisinden istisnadır.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23/6 maddesinde ise açık şekilde “kapıcılık gibi özel hizmetlerde çalıştırılanlar”ın ücretlerinden bahsetmektedir.

Dolayısıyla apartman görevlisinin hak ettiği kıdem tazminatı, bir kuruş bile kesinti yapılmadan kendisine ödenmelidir.

SONUÇ

Kapıcının kıdem tazminatı, yasal kesintiler yapıldıktan sonra kendisine ödenir. Ödenecek olan bu tutardan kat malikleri eşit olarak sorumludur. Örneğin 10 daireden oluşan bir apartmanda, hesaplanan kıdem tazminatı tutarı 10’a bölünür ve her bir dairenin payına düşen miktar belirlenir.

Kapıcı hizmetlerinden yararlanmadığını, kapıcıya işinin hiç düşmediğini vs. iddia ederek hiçbir kat maliki bu ödemeden kaçınamaz. Herkes bu ödemeye eşit şekilde katılmak zorundadır.

Ödemenin tamamını o anda daire sahibi kim ise o yapar; fakat eski maliklere sahip oldukları süreler oranında rücu ederek, paylarına düşen miktarın kendisine ödenmesini isteyebilir.

Kapıcının kıdem tazminatı hesaplanırken sadece aylık maaşının dikkate alınmayacağını; kapıcıya sağlanan yakacak yardımı, apartman yönetimince ödenen elektrik, su faturaları ya da ücretsiz konut gibi tüm ayni ve nakdi yardımların da maaşın üzerine ekleneceğini hatırlatmak isteriz.

Apartman görevlileriyle ilgili şu yazılarımız da ilginizi çekebilir:

iscidunyasi.com/kapiciya-konut-tahsis-etmek-zorunlu-mu

iscidunyasi.com/kapici-yogurt-parasi-sut-parasi-nedir

Okumakla yetinmeyenler için kapıcının kıdem tazminatı hakkındaki her şeyi bir de anlattık. Bu ses kaydına aşağıdan ulaşabilirsiniz:


İşçi Dünyası
Zeynel Abidin Özkale
İşçi Dünyası'nın editörü olan olan yazarın, İş ve Sosyal Güvenlik hukuku üzerine yazdığı diğer yazılarına buradan ulaşabilirsiniz.

36 Yorum

 1. 2015 te ev aldım. Fakat site yönetimi 2014 te 7 yildir çalışan kapıcıyi işten atmış ve kapıcı tazminat açmış sonuçta da kazanmıştır . Şimdi site yönetimi bu tazminat parasından banada pay çıkartmışlar odememi istiyorlar . Ben yuzunu bile görmediğim kapıcının tazminatını ödemek zorunda mıyım lütfen bilgilendirin.

  1. Alperen bey yazımda belirttiğim üzere “Kapıcının işten ayrıldığı ve kıdem tazminatını hak ettiği tarihte apartman dairesinin sahibi kim ise o öder”. Dolayısıyla kapıcının işten ayrıldığı tarihte ev sizin değilse ödemeniz gerekmez.

  2. Aynı durum benim satın aldığım taşınmazda da var. Kapıcı ayrıldıktan sonra kıdem tazminatı için 2015 teşekkürler dava açmış ben taşınmazı 2016 yılında aldım. Sizin anlatımına göre sorumluluğum yok. Ancak bu hususta bir Yargıtay kararı bulamadım taşınmaza icra takibi yapılabileceği belirtiliyor. Lütfen yardım. Teşekkürler.

   1. Öncelikle mutlaka bir avukattan ön bilgi alın. Avukat da, yazımızdaki görüşte olursa, beklersiniz ve icra takibi gelirse itirazınızı yaparsınız.

 2. Kapıcı halen çalışıyor, meskende kiracı olarak oturan kişi, o yıl kapıcıdan aldığı hizmetinin o yılki kıdem tazminatı hissesini avans niteliğinde ödeyecektir. Özellikle bu husus kira kontratında da anlaşılmış ise… diye düşünüyorum. Bu hususu doğrulayan veya çürüten yargıtay kararı var mıdır? Doğru mudur? Yanlış mıdır? nedenleriye açıklarsanız sevinirim. Teşekkürler.

  1. Ali bey sorunuzu tam anlayamadım. Biraz daha açıklarsanız cevap vermeye çalışırım.

 3. Merhaba
  Babam 17 yıldır çalıştığı 40 daireli apartmandan 2013 yılında emekli olmuştur. O zaman alınan asgari ücret net 1000 tl idi. Tazminat alınan tutar 17 000 tl dır.
  Babam a 17 yıldır yıllık izin haftalık izin bayram izni gibi olayları kullandirtmamistir yönetici. Alınan tazminat tutarı dogrumudur. Geriye dönük dava açılabilir mi acaba
  Tesekkurler

  1. Merhaba. Babanız ayrıldığı tarihte brüt asgari ücret kaç liraysa onun üzerinden kıdem tazminatı ödenmeliydi. 10 yıllık zamanaşımı dolmadığından dava elbette açılabilir. İzin konusunda ise, 5 yıllık zamanaşımı söz konusudur. Dolayısıyla bir avukatla görüşmenizde fayda var.

 4. Merhabalar 64 daileri sitede oturmaktayım. kapıcımız seneye muhtemelen emekliliğini verecek hakediş süresi doldu. 22 yıldır bu siteye hizmet vermekte kalorifer temizlik vs. gibi. Tazminat durumuna gelince toplu konutlarda site yönetimi daire başı verilen aidat içinden bu yıllık brüt ücreti ayırmıyormu bir kenara. sonuçta aidat içinden sigortası maaşı ve kapıcının oturduğu dairenin elektrik su ısı ücreti bizim aidatlardan ödeniyor. Bu durumda bizim yasal bir hakkımız yok mu site sahibi olarak yıllardır alınan aidatlardan neden ayırılmıyor bir kenara?

  1. Metin bey, aidatların içinde böyle bir pay ayrılması mantıklı ve güzel bir uygulama da olsa, mevburi değildir. Dolayısıyla aidat içinde böyle bir kalem yoksa, yapılacak bir şey yoktur ve kıdem tazminatının para toplanarak mutlaka ödenmesi gerekir.

 5. iyi günler 24 daireden oluşan bir apartmanda oturnaktayım görevli personelimizin tazminatını 23 kat maliki ödeyerek işten ayırdık fakat 1 kat maliki bu tazminatı ödemeyeceğini beyan ediyor 1-1.5 yıldır bu binada oturuyor ben hizmet olmadım diyor tazminat turarını eski ev sahibinden alınmasını istiyor bu durumda ne yapmalıyız not:bu ödemeyi yapmayan bir avukat

  1. Merhaba. Yazıda da belirttiğim üzere, eğer bu kişi ev sahibiyse payını düşen miktarı ödemek zorundadır. Ardından, kendisinden önce bu dairenin sahibi kimler ise, payları oranından onlara rücu ederek hakkını arayabilir. Bir avukata danışarak, icra takibi başlatabilirsiniz.

 6. Merhaba, öncelikle çok net ve sade bir dille yazdığınız için teşekkürler.
  Askeri lojmanda 5 yıl ikamet ettim ve bir ay önce ayrıldım. Apartman görevlisi bu ay emekliliğine ayrılıyor. Lojmanda ikamet ettiğim süre boyunca kıdem tazminatı karşılığı ayrılması için gerekli tedbirleri aldık. Fakat bizlerden önceki dönemlerde bu konuya gerekli hassasiyet gösterilmemiş. Sonuçta karşılıkta oluşan miktar hem geçmişten az gelmesi hemde asgari ücretin hızla yükselmesi gibi gerekçelerle yetersiz kalmıştır.
  Dün aldığım bir telefonla son 10 yılda lojmanda ikamet eden kişiler arasında oturum süresi baz alınarak eksik kalan tutarın toplanması ile ilgili bir çalışma yapıldığı bilgisi aldım.
  Bu çalışmanın hukuki bir bağlayıcılığı olmadığını düşünüyorum ve zaten gereken katkıyı yaptığım gerekçesi ile kıdem tazminatı için bir ödeme yapmayı düşünmüyorum.
  1-kapıcı kıdem tazminatı normalde ev sahiplerinin sorumluğunda ise burdaki muhattap devletin ilgili kurumu mu olmaktadır?
  2-Ödeme yapmamam durumunda hukuki olarak bir risk ile karşı karşıya kalmam söz konusu mudur?
  Teşekkürler

  1. Orhan bey teşekkür ederim. Öncelikle daha doğru bilgiler için bir avukatla görüşmenizi öneririm. Kanaatim ise şu şekildedir; her ne kadar kıdem tazminatında sorumluluk ev sahibinin de olsa, lojmanlar açısından sorumluluk burada ikamet edenlerin olabilir. Ayrıca şu anda kıdem tazminatı için muhatap, binadan ayrıldığınız için, siz değilsiniz. Kıdem tazminatına ilişkin karşılıklar da sizin zamanınızda ayrıldığına göre, bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum.

 7. Merhaba iyi günler ben temmuz 2016 da ev aldim 5 agustos 2017 de sattm ekim aralik ayinda bana kapiciyi emekli edeceklerini söylediler yazi göndermisler bense gidip yöneticiye dedimki evi satali 4 ay olmus ben o tazminati ödemem dedim yeni ev sahibiyle aranizda anlasin dedm bana verdigi cevap evi satali 1 yil olmadigi icin sen sorumlusun dedi ben mi yoksa yeni ev sahibi ödeyecek tesekurler simdiden

  1. Halil bey, bu durumun 1 seneyle ilgisi yok. Kıdem tazminatından siz de yeni ev sahibi de “eve sahip olduğunuz süre kadar” sorumlusunuz. Siz kaç ay oturmuşsanız, o kadar kısma denk gelen kıdem tazminatı payınızı ödemelisiniz.

   1. yöneticiye gıttm dedım kı ben eve sahip oldugum kadarını ödüyeyim dedım adamın bana verdiği cevap sen evi satalı 1 yıl olmadıgı için sen ödeyeceksin dedi bnde mahkemeye ver dedim içra takibi başlatacagını söyledi sizce sonucu ne olur ? acil yardım

    1. Halil bey,eve sahip olduğunuz süre kadarından sorumlusunuz. Gerekirse bir avukattan da bilgi alabilirsiniz.

 8. Öncelikle,vatandaşı bilgilendirdiğiniz için teşekkür ederek başlamak istiyorum.Cevap alabilirsem çok mutlu olurum.Bendeniz 74 daireli bir sitede deneme sürem dahil 31.12.2017 itibarıyle 16 yılımı tamamladım ( işe girişim 01.01.2002,sigorta başlangıcım 01.04.2002,emekliliğimi hak edeceğim tarih 02.03.2019).2017 senesi hariç hiç izin kullanmadım,fakat 2012 yılında 300.00 tl , 2013,2014,2015 yıllarında 400.00 tl ve 2016 yılında 500.00 tl izin parası adı altında bir ücret aldım.2017 yılında ise 26 gün izin kullandım.
  Gelelim sorularıma.Geçmişe dönük izin paralarımı ve eksik ödenenlerin kalan kısımlarını talep edicem.Fakat biliyorum ki iş yokuşa sürülecek.Ayrıca oturduğum daireye kira ödemiyorum ve bana elektrik su için 100.00 tl ödeme yapılıyor.Bunlarıda kıdem tazminatı hesabıma ekleyeceğim ki zaten kanunen böyle.Sizce ne yapmalıyım? Şimdiden bir avukat tutmalımıyım? Zira beni saf gören yönetim işin altından en az zararla kurtulmayı planlıyor.Daha yazıcam ama destan oldu.Kusura bakmayın.Teşekkürler.

  1. Mustafa bey şimdiden avukat tutmanıza gerek yok. İşten ayrılacağınız zaman taleplerinizi işverene iletirsiniz. Kabul etmezlerse ondan sonra gerekirse dava açarak hakkınızı arayabilirsiniz.

 9. merhaba sitenin yöneticiliğini yapıyorum. muhasebe çalışanımız vefat etti. oğluna kıdem tazminatı ödemesi yapılması gerekiyor. fakat tazminat hesabında yeteri kadar para yok. yöneticiler olarak daire başına hesaplayıp ödeme yapılmasını istedik. çoğu kişi aidat harici olduğu için ödeme yapmıyor buna yasal değil diyolar. toplanan bu para yani aidat harici tazminat parası yasal mıdır? toplamamızda bi sakınca var mıdır? ödeme yapmayanları icraya verebilir miyiz?

  1. İbrahim bey, kıdem tazminatının şartları oluşmuşsa, yasal mirasçılara ödenmesi gerekir. Tıpkı aidatta olduğu gibi, bu gidere katılmayanlardan cebri icra ile tahsili mümkündür.

   1. Teşekkür ederim Zeynel bey şimdi gönül rahatlığıyla verilmesi gerektiğinin yasal olduğunu söyleyebirim. sağolun.

    1. Rica ederim, icra ile ilgili süreç için bir avukattan mutlaka ön bilgi almanızı öneririm. Böylece kat maliklerine daha detaylı bir açıklama yapabilirsiniz.

 10. 2017 ‘nin Şubat ayında iş yeri aldım. 13.03.2018 de yönetime ait personelin işten çıkması sonucu yönetim bütün kat malikleri’ne ödenmesi gereken tutarı belirleyip bizden de de ödeme talep etmektedir. Taşınmazı aldığım tarihten itibaren ayrıldığı iş gününe kadar olan tazminatı ödemem uygun mudur? kıdem tazminatı karşılama gibi bir zorunluluğumuz var mı ? ödenmeme durumunda ne gibi sıkıntı yaşarım ?

  1. Betül hanım, kıdem tazminatından dairenizin payına düşeni ödemek zorundasınız. Ancak bunun ardından, önceki maliklere rücu ederek paranızı yasal yollarla geri alabilirsiniz.

 11. Merhaba Mustafa Bey
  Ben bir kamu kurumunda çalışıyorum. Bizim bir iş merkezinde dükkanlarımız var. Bu dükkanlar kirada. Bu iş merkezinin güvenlikleri görevlileri emekli olacaklarmış. Güvenlik görevlilerinin kıdem tazminatını idare mi öder yoksa kiracılardan mı tahsil edilmesi gerekir.

  1. Kemal bey, site yönetimi tarafından ödenir ve sonrasında aynen kapıcılarda olduğu gibi maliklere rücu edilir.

 12. ben evi aldım kapıcı bana hizmet ne zaman yaptyı bir ay niye eski oturan şahıs kaloriiferi ona yaktı ben dogal taktım onlara hizmet etti bana hizmet etmemişki benim çöpümü almaddı ki sedatın çöpünü aldı birde sözleşmede yok hangi memur 35 tl tazminat ve pazar tatili yıllık tatili ile 110 bini bir ev parasını son kişilere bırakıyor hakim nasıl yasadır bu zamanında gideydi yıllık iznini kullanaydı 35bin verirseniz bir sigortasız çalışacagım size 5500 sgk dan 1700 de ayrıyetten bizden alacak yoksa 1100 bini verin çalışmıyorum…

 13. Merhabalar, ben bi senedir 28 dairelik bi apartmanda kiraciyim. Apartman gorevlisine suan kidem tazminati odenecek, yalniz bina 1 senelik gorevlinin daha bir senesi dolmadi, kidem tazminatini odemek bize mi duser kiraci olarak, yoksa ev sahibimize mi?
  Bu konu icin bilgilerinizi acil bekliyorum, tesekkur ederim.

 14. Kidem tazminatinin kat maliki tarafindan odenmesi ile ilgili mevzuattaki yerini delil gostermek istiyorum ilgili kisilere de o yuzden hangi kanun maddedinde direk belirtiyor paylasavilir misiniz?

 15. 40 daireli apartmanda 15 yılı aşkındır çalışan kapıcıyı doğal gaza geçişten ötürü çıkardık.part time çalışıyor.bütün haklarını verdik.düğün,trafik kazası gibi sebeblerden ötürü tazminatını kendi çıkış aldı ve parayı verdik.bundan sonra sorun olurmu kapıcı??

  1. Merhaba. 5 yıllık süre içinde kapıcı çeşitli alacakları için dava açma hakkına sahiptir. Bu nedenle, ancak bekleyerek görmeniz gerekir.

Bir yorum yaz

E-posta hesabınız ve şehir bilgileriniz yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.