İhtarnamenin hangi faydaları vardır?

İhtarname ne işe yarar? İhtarname, her hangi bir alacağını ya da alacaklarını tahsil edemeyen işçinin işverene çektiği ve genelde noterden gönderdiği bir evraktır. Genel olarak, işçi işten ayrıldıktan sonra çekilen ihtarnamenin birkaç işlevi vardır. Bunları tek tek açıklamaya …

Toplu olarak ihtarname çekilebilir mi?

Toplu olarak ihtarname çekilmesi Haklı bir gerekçe ile işi bırakmak isteyen işçi için ihtarname hayati önem arz eder. Çünkü ihtarname, olası bir dava aşamasında işçinin lehine olacaktır. İhtarnamenin nasıl düzenlenmesi gerektiğini daha önce yazmıştım. Bugün ise ihtarnamenin toplu …

İşçi ihtarname örneği

İhtarname örneği Burada örnek olarak verilen ihtarname, işten ayrılan ve bazı haklarını alamadığını düşünen işçi için hazırlanmış bir ihtarname örneğidir. İçeriği çok genel olup tamamen de özgünleştirilebilir. Bu tip ihtarnamelerde işten ayrılış nedeninin açık açık yazılması önemlidir. İşçi …

Fesih bildirimi örneği

Fesih bildirimi İş Kanununun 17 nci maddesi gereğince, işçinin iş akdini feshetmeden önce işverene bilgi vermesi ve sözleşmesinin ne zaman feshedilmiş sayılacağı hususunu işverene bildirmesi gerekmektedir. 17 nci maddede belirtilen süreler uyulmaması halinde karşı tarafa ihbar tazminatı ödenmesi …

İşveren için fesih bildirimi örneği

Fesih bildirimi örneği İş Kanununun 17 nci maddesi gereğince, işçinin iş akdi feshedilmeden önce işçiye bilgi verilmesi ve işçinin sözleşmesinin ne zaman feshedilmiş sayılacağı hususunun işçiye bildirilmesi gerekmektedir. Bu konuda daha önce yazdığımız “İhbar tazminatı nasıl alınır?” ve  “İhbar tazminatı …

İhtarname noterden olmak zorunda mı

İşçiye ya da işverene ihtarname noterden mi olmalı? Gerek işçi açısından ve gerekse işveren açısından olsun, ortada ihtarname çekilmesini gerektirecek bir durum varsa, önemli bir husus var demektir. Çünkü ihtarname İş Hukukunda, sahip olunan bir hakkın korunması ya …

İşçiden savunma istenmesi yazısı örneği

İş Kanununa göre işçinin sözleşmesini haklı nedenle derhal feshetmeden önce savunmasının alınması gerekmektedir. Hırsızlık vb. durumlarda işverenler savunma almadan derhal sözleşmeyi feshetmek isteyebilse de, asıl olan işçinin savunmasını almaktır. Bunun için de işçiye makul bir süre vermek gerekir. …

İşe gelmeyen işçiye ihtar örneği

Devamsızlık yapan işçiye ihtarname İşçinin devamsızlık yapması halinde, bu durum tutanağa bağlanmalıdır. İşçi; işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın aşağıdaki hallerden birine uyan şekilde işe gelmezse, işverenin 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesi gereğince haklı …