Tasfiyesi Gerçekleşmiş Şirket Adına Dava açılırsa ve Vergi Cezası Kesilirse Hukuki Sonuç Ne olur?

Yazıyı sizin için güncelledik:

Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre şirketlerin tüzel kişiliği, ticaret sicilinden silinmesiyle sona ermektedir. Şirketin Ticaret Sicilden Silinmesinden Önce Temsile Yetkili  Kişisinin -Kanuni temsilci- Dava açması durumunda ve Şirkette Kapandığından Açılan davanın Artık tarafı olamaz Artık daha önce vekaletnameye ile temsile yetkili kılan kişinin hakları kullanma ehliyeti de yoktur .Bu sebeple daha önce açılan davada ret kararı çıkar .Ve Kapanan  Münfesih Olunan Şirkete Çıkarılan Ödeme Emirleri ve cezalar iptal olunur .(Danıştay 13.daire kararı da bu yöndedir  Esas No 2019/1209)

Tasfiyesi Geçekleşen Şirkete vergi İnceleme raporuna istinaden vergi ziyaı vb kesilirse ne yapacağız Yukarıda Ceza iptal olur dedik farklı bir durumla mı Karşılaşacağız 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu 8 Maddeye göre mükellef ,vergi kanunlarına göre vergi borcu düşen gerçek ve tüzel kişi olarak açıklanmıştır .Kvk 2 ve Ttk’ya göre kurulmuş sermaye şirketleri vergi mükellefidir.

-Tüzel Kişilik sona erdi Hak ve Ehliyet Kalmadı

-Kapanmış Hak ve Ehliyeti olmayan Münfesih Şirkete  Önceki Dönemlerde işlem olsa dahi ceza salınamaz .

-Tüzel kişiliği sona eren şirket artık vergi mükellefi değildir

– Vergi ve ceza ihbarnamesi düzenlenmesi veya başka bir idari işlem tesis edilmesi hiçbir hukuksal sonuç oluşturmaz.

-Kapanan Şirketinde Kendini savunması için dava açma durumu da olmaz

-Yapılan Cezalı tarhiyatların hukuka uyarlığı yoktur (Danıştay vergi dava daireleri kurulu kararı da bu yöndedir.Esas No :2019/320 Karar No 2019/270)

Yargı konusu olan vakaya bakalım:

Dava konusu istem: Davacı adına, 201* yılının Mart dönemi için re’sen salınan özel tüketim vergisi ile üç kat kesilen vergi zıyaı cezasının kaldırılması istemiyle dava açılmış

-Mahkemenin ilk kararının özeti: … Vergi Mahkemesi, … tarih ve E:…, K:… sayılı kararıyla; davacı şirketin, davanın açıldığı 02/02/201* tarihi itibarıyla tasfiye halinde olduğu, tasfiyesinin tamamlanmasının ardından şirket feshinin 02/09/201* tarihinde Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğünce tescil edilip, 07/09/201* tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edildiği, hukuk alemindeki varlığı sona ererek taraf ehliyetini yitirdiği anlaşıldığından, dava şartlarından olan taraf ehliyetini yitiren davacı şirketin açmış olduğu davanın ehliyet yokluğu nedeniyle esasının incelenmesine olanak bulunmadığı, gerekçesiyle davayı ehliyet yönünden reddetmiştir.

-6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun “Ek tasfiye” başlıklı 547. maddesi uyarınca, … Asliye Ticaret Mahkemesinin E:… sayılı dosyasında ek tasfiye talebiyle dava açıldığının tespit edildiği, bu durumda, temyiz aşamasında davacı tarafından ileri sürülen iddiaların karara etki edecek nitelikte bulunması nedeniyle, bu hususlara dair araştırma yapılarak karar verilmesi gerektiği gerekçesiyle kararı bozmuş; davalı idarenin karar düzeltme istemini reddetmiştir.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
Danıştay Yedinci Dairesinin yukarıda yer verilen kararının dayandığı aynı hukuksal nedenler ve gerekçeyle ısrar kararının bozulması gerekmektedir.

KARAR SONUCU :
Açıklanan nedenlerle;
1- Davacının temyiz isteminin KABULÜNE,
2- ….Vergi Mahkemesinin, … tarih ve E:…, K:… sayılı ısrar kararının BOZULMASINA,

D A N I Ş T A Y
VERGİ DAVA DAİRELERİ KURULU
Esas No : 2018/815
Karar No : 2019/257

Mali Müşavir

Ömer Köklüce


İşçi Dünyası
Zeynel Abidin Özkale
İşçi Dünyası'nın editörü olan olan yazarın, İş ve Sosyal Güvenlik hukuku üzerine yazdığı diğer yazılarına buradan ulaşabilirsiniz.

Bir yorum yaz

E-posta hesabınız ve şehir bilgileriniz yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.