İşyerinin devri ve sonuçları

Yazıyı sizin için güncelledik:

Bir işyerinde yıllardır çalışıyorsunuz ve daha uzun yıllar çalışmayı planlıyorsunuz. Ama bir sabah çalıştığınız binanın girişindeki panoda yazılı ilanı okuyorsunuz ve gözlerinize inanamıyorsunuz: İşyeriniz devredilmiş. Peki ama şimdi ne olacak? İşyerinin devri nedir ve ne sonuç doğurur?

İşyerinin devri nedir?

Yukarıdaki senaryo her yıl binlerce işçinin başına geliyor. Özellikle perakende market sektöründe sık sık karşımıza çıkan bu durum diğer sektörlerde de satın almalar sonucunda görülebilmektedir. Bazen bir marketler zinciri başka bir marketler zincirini satın alırken bazen de bir yurt dışı şirketi yerli bir şirketi satın alabilmektedir.

Bu satın almaların işçiler açısından doğurduğu sonuç ise işyerinin devri olmaktadır. İşyerinin devri; işyerinin tamamının ya da bir kısmının hukuki bir işleme dayanılarak bir başkasına devredilmesidir.

İşyerinin devrini öncelikle işçi ve işveren açısından değerlendirmek, sonrasında ise genel sonuçlarına odaklanmak daha doğru olacaktır.

Devrin işçiler açısından sonuçları

İşyerinin devredilmiş olmasının işçiler açısından öncelikli iki sonucu şunlardır:

 • İşyerinde mevcut olan iş sözleşmeleri bütün hak ve alacaklarıyla devralana geçer.
 • İşçi, işyeri devredildi diye iş akdini feshetme hakkına sahip olmaz.

Devrin işveren açısından sonuçları

İşyerini devreden ve devralan iki işveren olduğuna göre, bunlar için de birtakım sonuçlar olacaktır:

 • Yıllık izin, kıdem tazminatı, ihbar süreleri gibi, işçinin haklarının hizmet yılına göre belirlendiği durumlar söz konusu olduğunda; yeni işveren işçilerin eski kıdemlerini de dikkate almak zorundadır.
 • Devir tarihi itibariyle işçilerin alacaklarından hem devreden işveren hem devralan işveren birlikte sorumludur. Ancak 2 yıl geçince, devreden işverenin sorumluluğu kalkar. Yeni işverenin sorumluluğu ise devam eder.
 • İşyeri devri gerçekleşti diye, sadece bu nedene dayanarak işçilerin iş sözleşmeleri feshedilemez. Ancak ekonomik ya da teknolojik sebepler veya iş organizasyonu değişiklikleri nedeniyle fesih yapılabilir.

İşyerinin devri, iflas nedeniyle olmuşsa!

Yukarıda bahsettiğimiz devir işlemi, iki işverenin karşılıklı anlaşması sonucu meydana gelmemişse ve iflas nedeniyle malvarlığının tasfiyesi sonucu işyerinin devri varsa; bu yazıda bahsedilen hususlar geçerli olmaz. Yani bu İş Kanunu açısından işyerinin devri gibi kabul edilmez. Bunun en bariz sonucu da, yeni işverenin eski işverenin işçilere borçlarından sorumlu olmamasıdır.

işyeri devri nedir

Tüzel kişiliğin türü değiştiriliyorsa, işyerinin devri olmaz

Bir şirket Türk Ticaret Kanununa göre tür değiştiriyorsa, burada da işyerini devri hükümleri uygulanmaz. Örneğin bir limited şirket, anonim şirkete dönüşüyorsa bu bir tür değiştirme olarak kabul edilir. Kağıt üzerinde işverenin ismi değişmekle beraber İş Kanunu açısından bir işyeri devri söz konusu değildir.

BDDK tarafından el konulduğunda işyerinin devri

İşyerine Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından el konulmuşsa bu da işyerinin devri hükümlerine tabi değildir. Bu durumda yönetim hakkına müdahale edilmekte ve bankacılık faaliyetleri askıya alınmaktadır.

Özelleştirme sonucunda işyerinin devri

Özelleştirme işlemi sonucu kamuya ait hisselerin devri de işyeri devri olarak değerlendirilemez. Özelleştirmede işyeri aynı tüzel kişilik altında faaliyetini sürdürmekte sadece kamuya ait hisselerin bir kısmı ya da tamamı el değiştirmektedir. Bununla birlikte, tamamı kamuya ait olan bir işyerinin özelleştirme işlemi sonucu başka bir işverene geçmesi işyeri devri niteliğindedir.

işyeri devri iş kanunu 6. madde

Alt işveren değişmesi işyeri devri midir?

Özellikle kamuda yapılan hizmet alımları ile taşeron işçi çalıştırıldığını biliyoruz. Asıl işveren alt işveren kapsamındaki bu iş ilişkisinde yıllar boyunca asıl işveren olan kamu kurumu sabit kalırken, alt işveren şirketler sürekli değişmektedir.

Alt işverenler değişirken, işçiler ise çoğu zaman sabit kalmaktadır. Bu işçilerden, her taşeron firma değişikliğinde, yıllık izin ve kıdem tazminatı gibi feshe bağlı alacaklarının peşinde koşması beklenemez. Bu nedenle, alt işverenler arasındaki ilişki işyerinin devri gibi görülür ve böylece işçinin yıllık izin ve kıdem tazminatı gibi hakları da zayi olmaz. Aşağıdaki Yargıtay kararı da buna işaret etmektedir:

“… İşçinin asıl işverenden alınan iş kapsamında ve değişen alt işverenlere ait işyerinde ara vermeden çalışması halinde işyeri devri kurallarına göre çözüme gidilmesi yerinde olur. Bu durumda değişen alt işverenler işçinin iş sözleşmesini ve doğmuş bulunan işçilik haklarını devralmış sayılır. İş sözleşmesinin tarafı olan işçi veya alt işveren tarafından bir fesih bildirimi yapılmadığı sürece iş sözleşmeleri değişen alt işverenle devam edeceğinden, işyerinde çalışması devam eden işçinin feshe bağlı haklar olan ihbar ve kıdem tazminatı ile izin ücreti talep koşulları gerçekleşmiş sayılmaz…” (22 Hukuk, 2018/15891 E. ve 2019/2839 K.)

İşyerinin devri işçiye fesih hakkı verir mi?

İşyerinin devredilmiş olması, işçiye tek başına haklı nedenle fesih hakkı vermez. Bu ne anlama gelir? Bunun anlamı; işyeri devredilen işçinin, bu devirden memnun olmadığı için ya da başka bir işe geçmek için bunu fırsat bilerek, haklı nedenle fesih yapma hakkının olmadığıdır. Aşağıdaki Yargıtay kararı da bu hususu açıklar:

“… İşyeri devri fesih niteliğinde olmadığından, devir sebebiyle feshe bağlı hakların istenmesi mümkün olmaz. Aynı zamanda işyeri devri kural olarak işçiye haklı fesih imkanı vermez. İşyerinin devri işverenin yönetim hakkının son aşaması olup, işyeri devri çalışma koşullarında değişiklik anlamına da gelmez. Dairemizin kökleşmiş kararlarına göre işyeri devri işçiye haklı nedenle fesih hakkı tanımaz. İşyeri devrinin çalışma koşullarını ağırlaştıran bir yönü olup olmadığı belirlenmelidir…” (22 Hukuk, 2015/18356 E. ve 2015/28814 K.)

Ancak ve ancak; işyerinin devri sonucu işçinin çalışma koşullarında esaslı değişiklik meydana gelirse, işçi haklı nedenle fesih yapabilir. Bir örnekle açıklamak gerekirse; işçi müdür pozisyonunda görev yaparken, işyeri devri sonucunda kendisine müdür yardımcısı pozisyonu teklif ediliyor ve maaşı da düşürülüyorsa, bu işçinin haklı nedenle fesih hakkı elbette olacaktır.

Çalışma koşullarında esaslı değişiklik için önemli bir örneğe aşağıdaki yazıdan ulaşabilirsiniz:

iscidunyasi.com/iscinin-calisma-yerinin-degistirilmesi

işyeri devri kıdem tazminatı

İşyeri devredilirse kıdem tazminatı hak edilir mi?

İşyerinin devredilmesi, işçiye kıdem tazminatı alma hakkı vermez. Bu, çok net ve kesin bir bilgidir. Böylece işyeri devrolunan işçi, bundan rahatsız olduğu için işten ayrılıp kıdem tazminatı talep etme hakkına sahip olmaz.

Kıdem tazminatı alma şartlarının neler olduğunu şu yazımızda açıklamıştık, göz atmak isteyebilirsiniz:

iscidunyasi.com/kidem-tazminati-alma-sartlari

İşyerinin devrinde kıdem tazminatı sorumluluğu

İşyerinin devri işçiye kıdem tazminatı alma hakkını vermediğine göre; eski işveren bünyesindeki kıdem tazminatı hakkının da korunması icap eder. Bu nedenle; işçinin devreden ve devralan işverenler bünyesindeki tüm kıdem tazminatı hakkı için, bu işverenlerin sorumlulukları belirlenmiştir.

İşyeri devri halinde kıdem tazminatı bakımından devreden işveren kendi dönemi ve devir tarihindeki son ücretiyle sınırlı olmak üzere sorumludur. 1475 sayılı Yasanın 14’üncü maddesinin ikinci fıkrasında, devreden işverenin sorumluluğu bakımından bir süre öngörülmediğinden, 4857 sayılı Yasanın 6’ncı maddesinde sözü edilen devreden işveren için öngörülen iki yıllık süre sınırlaması, kıdem tazminatı bakımından söz konusu olmaz.

O halde kıdem tazminatı işyeri devri öncesi ve sonrasında geçen sürenin tamamı için hesaplanmalı, ancak devreden işveren veya işverenler bakımından kendi dönemleri ve devir tarihindeki ücretle sınırlı sorumluluk belirlenmelidir.

Örneğin; işçi A işvereni bünyesinde 5 yıl ve sonra işyerini devralan B işyeri bünyesinde 4 yıl çalışsa ve işten ayrılacak olsa; burada artık devreden işverenin 2 yıllık sorumluluk süresi geçerli olmaz. Devirden 4 yıl sonra işten ayrılan işçinin kıdem tazminatının 5 yıllık kısmından işveren A ve 4 yıllık kısmından işveren B sorumlu olacaktır. Tabi burada işveren A’nın sorumluluğu, işyerini devrettiği tarihte işçinin ücreti üzerindendir.

Aynı örnekten devam edelim. İşveren A işyerini devrettiğinde işçinin ücreti asgari ücret olsun; fakat işveren B 4 yıl sonra işçisiyle yollarını ayırdığında işçinin ücreti asgari ücretin 2 katı olmuş olsun. Bu durumda işçi 9 yılın karşılığı kıdem tazminatını asgari ücretin iki katı üzerinden hak edecek ve işveren B’den alacaktır.; fakat işveren B kıdem tazminatını ödemezse ve işçi dava açarsa, işveren A’nın sorumluluğu kendi 5 yıllı dönemi ve asgari ücret karşılığı kıdem tazminatı kadar olacaktır.

işyeri devri yeni işverenin sorumluluğu

İşyerinin devri sonucunda yıllık izin hakkı

İşçinin yıllık izin hakkı, işyerinin devrinden etkilenmez. Yıllık izin bakımından işçinin kıdemi ne ise, sıfırlanmadan, aynı şekilde yeni işveren bünyesinde de devam edecektir.

Yıllık izin sürelerinin ne kadar olduğunu şu yazımızda açıklamıştık: iscidunyasi.com/isci-yillik-izin-sureleri

İhbar tazminatı ve yıllık izin açısından sorumluluk

Feshe bağlı diğer haklar olan ihbar tazminatı ve kullanılmayan izin ücretlerinden son işveren sorumlu olup, devreden işverenin bu işçilik alacaklarından herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Yukarıdaki örneği biraz daha genişletelim. İşçi bu 9 yılın sonunda işten çıkarılırken ihbar tazminatını da hak etmiş olsun ve kullanmadığı yıllık izinleri de mevcut olsun. İşveren B bu haklarını işçiye ödemez ve işçi dava açarak hakkını ararsa, devreden işveren A’nın bunlardan yana bir sorumluluğu olmayacaktır.

Ücret alacaklarından sorumluluk

İhbar tazminatı ve yıllık izin ücreti gibi diğer ücret alacaklarının ödenmemesi halinde de eski işverenin sorumluluğu yoktur. Örnekteki işçi işten ayrıldığında, işveren B’den henüz alamadığı fazla mesai ücreti ya da maaşı olsa, bu alacaklarından devreden işveren B’nin herhangi bir sorumluluğu olmaz.

Devirden sonra işçilerin eski alacakları ne olur?

İşyeri devredilen işçinin endişelerinden birisi de, devir tarihinden önce doğmuş; fakat henüz ödenmemiş alacaklarının ne olacağıdır. İşyerinin devredildiği tarih itibariyle; işçinin fazla mesai ücretinden genel tatil ücretine, maaş alacağından prim alacağına kadar, ne kadar alacağı varsa; bunların tamamından 2 sene boyunca iki işveren birlikte sorumludur.

Yani işyeri devrolunan işçi; ödenmeyen eski fazla mesai ücretlerini yeni işverenden 2 yıl içinde talep edebilir. Yeni işverenin bunu ödememesi halinde, işçi haklı nedenle fesih yapma hakkına sahip olur.

işyeri devri sonuçları

İşyerinin devrinde işçinin rızası

İşçi ile işveren bir iş sözleşmesi imzalamış ve şartlarını ortaya koymuşsa; işçinin rızası alınmadan bu sözleşmenin yeni bir işverene devri mümkün olabilir mi?

Bu sorunun cevabı ilk bakışta “olmaz” gibi görünebilir; nitekim işçinin iradesinin adeta yok sayıldığı böyle bir devirde işçinin rızasının alınmasının beklenmesi gerekir.

Yine de işyerinin devri sırasında işçinin rızasının alınması gerekmez. Bunun nedeni; bu devir hakkının işverene İş Kanununun 6’ncı maddesiyle verilmiş olmasıdır. Yargıtay bir kararında bu durumu şöyle izah etmiştir:

“… Sözleşmeden doğan borç ilişkisi tarafları arasında bir hukuki durum yarattığı için, kimler arasında meydana gelmiş ise onlar arasında varlığını sürdürür. Bu nedenle kural olarak borç ilişkisi özellikle de sözleşme, karşı tarafın rızası olmaksızın devredilemez. Ancak sözleşmenin karşı tarafın rızası olmaksızın devredilemeyeceği yönündeki kural mutlak değildir. Sözleşmedeki taraf değişikliği kanun gereği ise kendiliğinden ve başka bir işleme gerek olmadan gerçekleşiyorsa sözleşmenin kanuni devri söz konusu olurken; kanuna bağlı olmaksızın taraf iradelerinden kaynaklanıyorsa sözleşmenin irade devri söz konusu olacaktır. ( … İştar; İş Sözleşmesinin İradi Devri 2014 yılı s. 5 vd.) Bu kapsamda 4857 sayılı İş Kanunu’nun işyeri devri ile birlikte devir tarihinde mevcut olan iş sözleşmelerinin bütün hak ve borçları ile devralana geçeceğini öngören 6. maddesi sözleşmenin kanuni devrine tipik bir örnektir. Bunun dışında başka kanunlarda da benzer yönde düzenlemeler mevcuttur…” (22 Hukuk, 2017/8929 E. ve 2017/23940 K.)

İşyerinin devriyle ilgili Yargıtay kararları

İşyerinin devri ile ilgili Yargıtay kararları

Aşağıdaki Yargıtay kararları, işyerinin devri konusunu daha iyi anlamanızı sağlayacaktır:

“… Somut uyuşmazlıkta, davacı asil, …’nde kaleci antrenörü olarak çalışırken işyerini devir alan dava dışı … AŞ ile 18.09.2009 tarihinde yeni bir iş sözleşmesi imzalayarak aynı işini yapmaya devam etmiş ve iş akdi 31.05.2013 tarihinde dava dışı … AŞ şirketinde çalışırken feshedilmiştir. Davalı dernek son işveren olmadığı için yıllık izin ücreti alacağı ve ihbar tazminatından sorumlu değildir. Ayrıca devir tarihi ile fesih tarihi arasında iki yıldan fazla süre geçtiği için davalı, hüküm altına alınan fazla mesai ve ulusal bayram genel tatil ücreti alacaklarından da sorumlu değildir. Davacının talep ettiği anlaşılan fazla mesai, ulusal bayram genel tatil ücreti, yıllık izin ücreti ve ihbar tazminatı alacağından sorumlu olan dava dışı … AŞ şirketidir.

Talep edilen kıdem tazminatı alacağı bakımından ise 1475 Sayılı Yasanın 14/2. maddesi hükmü uyarınca dava dışı …  AŞ şirketinin tüm çalışma döneminden, davalı derneğin ise kendi çalıştırdığı dönem için ve devir tarihindeki ücret seviyesi ile sorumlu olduğunun düşünülmemesi de hatalıdır…” (9 Hukuk, 2015/30667 E. ve 2019/4952 K.)

“… Davacı, somut olayda işyeri devri sebebiyle aynı işyerinde kesintisiz çalıştığını ileri sürmüş ise de, hizmet döküm cetveli kayıtlarına göre davacının 09.02.2012-24.03.2012 tarihleri arasında çalışması görülmemektedir. Ticaret sicil kayıtlarına göre her iki şirketin ortakları birbirinden farklıdır. Her ne kadar mahkemece davalı şirket ile dava dışı şirket işyeri devri olduğu sonucuna varılmış ise de, dosya kapsamına göre, bu konuda yapılan araştırma ve incelemenin yeterli olmadığı anlaşılmaktadır. Davalı şirketin, dava dışı şirket bünyesinde geçen çalışmalardan sorumlu tutulabilmesi için bu şirketler arasında işyeri devri (işçiler, araçlar, demirbaş ve makineler vb devredilip devredilmediği), iş sözleşmesinin devri gibi bir ilişki veya davacının her iki şirketçe birlikte istihdam edildiğinin yahut tüzel kişilik perdesinin aralanması amacıyla hareket edildiğinin kabulü gerekmektedir. Bu itibarla davalı şirket ile dava dışı şirket arasında açıklanan türde bir ilişki bulunup bulunmadığı titizlikle araştırılarak, tüm deliller yeniden bir arada değerlendirildikten sonra varılacak sonuca göre, davalı şirketin dava dışı şirket bünyesindeki çalışmalardan sorumlu olup olmadığına karar verilmelidir…” ( 22 Hukuk, 2017/22527 E. ve 2019/12495 K.)

İşyeri devri sonucu işçinin fesih hakkı

SONUÇ

Öncelikle şunu çok iyi anlamalısınız ki; işyeri devri bir anda her şeyi değiştiren sihirli bir değnek ya da size hayatınızda değişiklik yapma imkanı veren bir fırsat değildir. İşyeri devredildiğinde; normal şartlar altında her şey, eskisi gibi olmaya devam eder.

Fakat işyeri devrinin elbette her iki işverenin sorumluluğu, işçinin mevcut ve muhtemel hakları bakımından birtakım sonuçları olacaktır. İşyerinin devrinin işçiler ve işverenler açısından sonuçlarını aşağıdaki gibi özetleyebiliriz.

 • İşyerinin devrinde işçilerin alacakları korunur.
 • İşçilerin kıdemleri için, eski işveren bünyesinde çalışmaya başladıkları tarih esas alınır.
 • Eski işverenin, işçinin devir tarihinde mevcut alacaklarından sorumluluğu 2 yıl geçince kalkar.
 • Eski işverenin kıdem tazminatı açısından sorumluluğu 2 yıl geçince kalkmaz. Sürekli devam eder. Bu sorumluluk, işçinin devir tarihindeki ücreti üzerindendir.
 • Eski işverenin, yeni işverenin şahsi tasarrufuna bağlı olan ihbar tazminatı ve feshe bağlı yıllık izin ücreti ödemesi açısından hiçbir sorumluluğu yoktur. ( 2 yıl için bile yoktur.)
 • Eski işveren, devir tarihinden sonraki fazla çalışma, ücret, genel tatil vb. alacaklardan sorumlu değildir. ( 2 yıl için bile değildir.)

İşyerinin devri, görüleceği üzere çok detaylı bir konudur. Yazımızda her yönüyle işyerinin devri konusuna değinmeye çalıştık. Konuyla ilgili sorularınızı, aşağıdaki yorum bölümünden bize iletebilirsiniz. Unutmayın, soracağınız her soru, hem bizim hem de siz ziyaretçilerimizin konuyu daha doğru anlamasına yardımcı olacaktır.


İşçi Dünyası
Zeynel Abidin Özkale
İşçi Dünyası'nın editörü olan olan yazarın, İş ve Sosyal Güvenlik hukuku üzerine yazdığı diğer yazılarına buradan ulaşabilirsiniz.

31 Yorum

 1. merhabalar kolay gelsin . bir iş yerine ait şirket ortaklarının hisselerinin tamamını başka bir kişiye hisse devretmesi durumunda hisse devri hükümleri mi yoksa iş yeri devir hükümleri mi geçerlidir. 5510 sayılı kanun açısından duruma açıklık getirebilir misiniz?

  1. Şirketimiz baska bir kişiye devredigilinde 20 günlük izin hakkımız 14 güne düşer mi? Ve izine çıkmak için 1 yılı tamamlamak gerekir mi. İzin hakkım bittiğinden ve yeni izin hakkimi 06.09.2017 kazanacakken bu izin hakkım yanıyor mu. İyi çalışmalar…

   1. Onur bey, işyeri devri olmuşsa, işçinin kıdeminde eski işyerindeki başlama tarihi esas alınır. Dolayısıyla, 20 günlük izin hakkınız davam ettiği gibi, eskiden izninizi hangi tarihte kazanıyorsanız, o tarihte kazanmaya devam edersiniz.

    1. Merhaba,
     iş yerinin devri sırasında kıdem ve ihbar tazminatlarımızı alsak dahi hizmet süremiz hesaplanırken, devirden önceki iş yerinde iş başladığımız tarih mi esas alınır.

     1. Merhaba. Evet, bu durumda dahi kıdeminizde eski işyerinizdeki çalışmalarınız da hesaba katılmalıdır.

 2. Merhaba
  Başka bir isyeri kağıt uzerinde benim işyerime devrediliyor. Ancak benim isyerimde 2 kişi calisirken diger işyerinde 15 kisi çalışıyor. İs yeri adresi degisiyor. Bu durumda benim haklarimla birlikte ayrılma imkanim varmıdır?

  Teşekkürler.

  1. Serkan bey, işyeri devri söz konusuysa, ne yazık ki bu bir haklı fesih gerekçesi olmaz.

 3. 02/11/2017 giriş 01/01/2018 tarihinde çıkış yapılan işçinin çıkış kodu ne olmalıdır.

 4. Merhaba, anonim şirket devraldık. Biz devraldığımızda ne SSK ne vergi hiç bi borcu yoktu. Şimdi bizden önceki dönemde çalışıp işten ayrılan bi işçi hem SSK için hemde fazla mesai tazminat falan için dava açmış şirket adına. Ama biz o işçiyi tanımıyoruz bile. Bizden önce çalışmış bizle 1 gün çalışmışlığı yok. Eski döneme ait belgelere baktığımızda evet parttime 5 gün çalışmış buna dair imzası var ve o 5günlük sigortasıda yatmış. Şimdi bizim sorumluluğumuz varmı bunda. Haklı bulunursa eğer, biz ödeyip rücu mu olur yoksa direk eski işverenlermi sorumlu tutulur.

  1. Zehra hanım, bu işçi sizinle hiç çalışmadığına göre, ona ödemeniz gereken bir şey de yoktur. İşyeri devri hükümleri, bu işçiyi kapsamayacaktır.

 5. merhabalar 25,11,2015 tarihinde cafe & restaunt ‘da sigorta girişim var . çaliştigim işyeri 01.03.2018 tarihinde bir başkasına devrediyor. ve yeni işveren ise benimle çalişmak istemiyor. bu durumda ne yapmalıyım.. iş kanuna göre sosyal haklardan yararlanabilirmiyim.. (tazminat kıdem ) ve bu tarihler arasi bir kez bile agimi alamadim .. bu haklarımı eski işverenimmi yoksa yeni işverenimdenmi almaliyim ?

  1. Fatih bey, yeni işveren sizinle çalışmak istemiyorsa, eski işveren size ihbar süresi kullandırmalı ve kıdem tazminatınızı ödemelidir.

 6. İyi günler.Eczanede çalışan bir işçinin işvereni ölüyor ve eczane başka bir eczacıya devrediliyor.Yeni eczacı ile çalışmak istemeyen işçi kıdem tazminatı alabilir mi?

 7. Merhabalar.

  Yaklaşık iki buçuk yıldır çalıştığım şirket başka bir şirkete devredildi. Tüm haklarımız ile aynı şekilde devam edileceği belirtildi ve ayrıca bir sözleşme sunulmadı. Ben kabul ettim ve yeni şirket ile çalışmaya devam ettim, ediyorum. Fakat bugün sigorta hizmet dökümüme baktığımda eski şirketten çıkış, devralan yeni şirkete ise girişim görülüyor. Devir işlemleri öncesinde sorduğumda girdi, çıktı olmayacağı aynı şekilde devam edileceği söylenmişti.

  Bu çıktı-girdi durumu yüzünden ileride bir mağduriyet ile karşılaşır mıyım? Kıdem tazminatı veya işten çıkartılır isem işsizlik maaşı alamama gibi.

  Bu çıktı-girdi durumu, benim sigortamı devralan şirketin yatırabilmesi için olması gereken zorunlu bir durum mudur?

  Cevaplarsanız çok memnun olurum. İyi günler.

  1. Merhaba. Ortada bir devir olduğuna göre bir giriş çıkış işlemi olması da son derece normal. Bu çıkış işleminde SGK kodu olarak ne belirtilmiş?

 8. Merhaba isyerimiz simtec sistem hizmetleri Atos tarafından devir olarak alınıyor tum haklarımıza birlikte ve bugün bize sözleşme imzalatmak istediler dusunecegimi belirttim. İmzalamadigim taktirde tazminat alma hakkına sahip miyim

  1. Merhaba, bu durum işyerinin devri olarak kabul edilir ve siz bu devri kabul etmezseniz ne yazık ki tazminat alamazsınız.

 9. Merhaba çalışmış olduğum şirket 1 kasım itibari ile yatırımcı değiştirecek. Fakat anladığım kadarı ile yeni yatırımcı yeni bir şirket kurarak işlere devam edecek. Böyle bir durumda nasıl bir yol izlenmeli. Çıkış işlemleri sırasında haklarımız verilmelimi yoksa bu şekilde de olsa haklarımız devrolurmu.Teşekkürler

 10. merhaba şu an çalıştığımız işyeri turizm tesisi içerisinde faaliyet gösteren bir market. biz markette şirket personeli olarak 4 senedir çalışmaktayız. 1 kasım 2018 tarihi itibari ile tesis marketin işletmesini 3 seneliğine toptan gıda ticareti yapan bir şahıs şirketine vermiştir. marketin kiralanma şekli (devren ya da başka türlü) bizim 4 senedir çalışmakta olduğumuz şirketteki haklarımızı nasıl etkiler. çalışanlarla beraber devir olması mümkünmü? eğer çalışana devir oluyorsa ve çalışanlar yeni şirketle çalışmak istemezse ne olur? bizi bu konularda aydınlatırsanız memnun oluruz. iyi çalışmalar……

  1. Merhaba. Aslında tüm sorularınızın cevabı yazımızda var. Yine de kısaca söylemek gerekirse; böyle devir durumlarında, işçi çalışmak istemezse, kıdem tazminatı yanar. Bir başka deyişle, işyerinin devredilmiş olması, işçiye işten ayrılma hakkınız vermez.

 11. Şu an çalistiğimiz firma baska bir firmaya devir fesih yapiyor bizede haklarimiz tam anlamiyla anlatilmayip mukavele imzalatiliyor biz durumdan sonra haberdar olup iş sözleşmesini imzalamiyoruz diger firmanin yoneticileriyle çalişmak istemiyoruz noterden ihtarname verdik tazminat haklarimizi alabilirmiyiz

  1. Merhaba. İşyerinin devri söz konusu ise, bu durum size kıdem tazminatı alarak işten ayrılma hakkı vermez.

 12. merhabalar 31.12.2018 bana cikis 01.01.2019 giris yapilmis sirket ismi degisikligiden dolayi devir dediler ancak 16 koddan diger arkadaslara nakil yapilmis bana 22 koddan giris çıkış yapilmis bu durumda ne yapmam gerekiyor yardimci olursaniz sevinirim

  1. Merhaba. Teknik olarak yapabileceğiniz bir şey yok. Bunun size şimdilik zararı olmaz; ama ileride işveren önceki dönem için sıkıntı çıkarırsa, duruma göre dava açarak hakkınızı arayabilirsiniz.

 13. Ben iş mahkemesinden 2015 yılında kıdem tazminatı kazandım, bu dava sürerken iş yeri başka bir işverene devir oldu, eski işveren kayıplara karıştı. Ben mahkemeden kazandığım kıdem tazminatını bu iş yerini devir alan iş verenden alabilirmiyim. Ve bunun süresi ne kadar, beni bilgilendirirseniz çok teşekkür ederim.

  1. Merhaba. Alamazsınız, çünkü dava açmış ve kazanmışsınız ve muhatabınız da eski işvereninizdir.

 14. merhabalar eşim avm de markette işe başladı 2012 de 3- 3.5 sene kadar markette çalıştı sonra aynı işveren aynı avm de bi züccaciye ve binbir diye ucuzcu bi yer daha açtı.züccaciye mağazasına müdür olarak atadı yaklaşık 3 4 senededirde bu mağazada çalışıyo ve şuan mağazayı kapatacaklar.şirrketin market dahil 3 mağazası var.marketi devredeceklerini diğer 2 mağazayı kapatacaklarını söylediler.toplam 7 sene 4 ay hizmeti var.yeni alan firmayla çalışmak istemiyoruz. eşimi tekrar markete çekip çalıştırabilirlermi (bu arada 3 işyerininde vergi numarası aynı ) tazminat ihbarname yıllık izin alacaklarımız var nasıl bi yol izlemeliyiz acil cevap yazarsanız sevinirim bu arada olayldan haberimiz 3 gün önce haber verdiler bugün 10.12.2019 muhtemelen yarın birgün görüşecekler nasıl bi yol izleyelim markete çekmek isterlerse kabul etmek zorundamıyız selamlar

  1. Merhaba, işverene ait farklı işyerlerinde birleştirilmiş hizmet söz konusu. İş sözleşmenizin incelenmesi, koşulların irdelenmesi gerekir. Sizlere tavsiyem, internetten soruşurup bilgi almak yerine böyle kritik ve yüklü hak ediş söz konusu olacak acil gelişen bir husus için konusunda uzman bir avukata danışıp hareket etmeniz olacaktır. (Hiç bir şey imzalamadan)

Bir yorum yaz

E-posta hesabınız ve şehir bilgileriniz yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.